ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 103


                                               

Raimondas Juozas Trušys

Brolis Algimantas Vitolis Trušys. 1960-1966 m. studijavo Vilniaus dailės institute. Nuo 1966 m. Šiaulių vaikų dailės mokyklos, Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytojas. Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

                                               

Algimantas Vitolis Trušys

Brolis Raimondas Juozas Trušys. Tėvas buvo matininkas. Vaikystė ir pirmieji mokslo metai prabėgo Pušalote. Gyveno Kuršėnuose, mokėsi Garliavos vidurinėje mokykloje, baigė Pušaloto vidurinę mokyklą. 1955–1961 m. studijavo LSSR dailės institute. Nu ...

                                               

Kazimieras Tučinskas

Baigęs Molėtų vidurinę mokyklą ir vaikų muzikos mokyklą, 1970–1974 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute dirigavimą dėstė J. Ciurilaitė. 1977–1982 neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje kons ...

                                               

Valdas Tumelis

1980 m. baigė Marijampolės Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, 1985 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, anglų kalbos mokytojas, 2003 m. baigė Kauno technologijos universitetą, viešojo administravimo magistro studijas. Marijampolės ap ...

                                               

Vytautas Vaclovas Tumėnas

Nuo 1926 m. mokytojavo Kauno pradžios mokyklose. Nuo 1932 m. Kauno apskrities pradžios mokyklų inspektorius, vėliau dirbo knygų leidimo komisijoje. 1939–1940 m. žurnalo "Tautos mokykla" redaktorius. 1942 m. baigė Vilniaus universitetą, 1941–1943 ...

                                               

Vanda Tumėnienė

Vanda Mingailaitė-Tumėnienė – pediatrijos Lietuvoje pradininkė, pedagogė, visuomenės veikėja, profesorė.

                                               

Viktoras Turovskis

Baigęs Gardino Grodno-Baltarusija gimnaziją, 1945 lankė parengiamuosius muzikos kursus prie Minsko konservatorijos. 1946–1952 choro dirigavimą studijavo Vilniaus ir Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. J. Motiekaitis. Studijuodamas dainav ...

                                               

Pranas Turūta

Muzikos mokėsi Marijampolėje pas J. Kamaitį ir J. Bendorių. Baigęs Marijampolės mokytojų seminariją, 1927 m. paskirtas Šventaragio pradžios mokyklos vedėju. Šlavančiuose suorganizavo Šaulių būrio mišrųjį chorą, su kuriuo dalyvavo 1928 m. 2-ojoje ...

                                               

Egidijus Ūksas

1989 m. baigė Kelmės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1996 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo istorijos, politologijos ir visuomenės mokslų mokytojo kvalifikaciją. 1999 m. Vilniaus pedagoginiame universitete su pagyrimu baigė eduklogijos mag ...

                                               

Teresė Ūksienė

Teresė Rubšytė-Ūksienė – poetė, pedagogė, Lietuvos ir Šilalės rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Evaldas Ulevičius

1982 m. baigė Kalvarijos vidurinę mokyklą, 1982–1983 m. studijavo Vilniaus universitete, 1983–1985 m. tarnavo tarybinėje armijoje, 1988 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, matematikas. Nuo 1988 m. Kalvarijos vidurinės mokyklos matematikos ir ...

                                               

Leonas Ulevičius

1944–1945 m. mokėsi Kazlų Rūdos vidurinėje mokykloje, 1962–1967 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume dėst. Vladas Balsys ir Jonas Januškevičius. 1981–1986 m. neakivaizdiniu būdu muziką studijavo Lietuvos valstybinės ...

                                               

Matas Untulis

Matas Untulis – Lietuvos pedagogas, teisininkas, publicistas, vertėjas, rašytojas, istorikas, kalbininkas, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Arūnas Uogintas

1983 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1990–1994 m. Šiaulių vaikų dailės mokyklos direktorius, 2000–2006 m. Šiaulių dramos teatro dailininkas scenografas. Nuo 2005 m. Šiaulių universiteto Tapybos katedros docentas. Nuo 1992 m. Lietuvos daili ...

                                               

Kazimieras Uogintas

1962 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, fizikos ir gamybos pagrindų mokytojas. 1995–1999 m. Pakruojo 2–osios, 1999 m. Žemynos vidurinės mokyklos mokytojas metodininkas, 2004 m. Šukionių Jono Noreikos, Pašvitinio pagrindinės mokylos, mokytojas ...

                                               

Reda Uogintienė

1986 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytoja, docentė. Nuo 2005 m. Šiaulių miesto kultūros centro dailininkė. Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Juozapas Vytas Urbonas

1958 m. baigė Kauno politechnikumą, 1967 m. – Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, įgydamas filologo specialybę. 1985 m. Maskvos universitete apgynė žurnalistikos specialybės disertaciją "Periodinė spauda kaip mokslinės-techn ...

                                               

Saulius Urbonas (1970)

Baigiau Telšių "Atžalyno" vidurinę mokyklą. 1993 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijo mechanikos inžinieriaus kvalifikaciją. 2003 m. Vilniaus universitete įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. 1993–1999 m. AB "Žemaitijo ...

                                               

Vytautas Urbonavičius

Mokydamasis Mažeikių gimnazijoje, pas muzikos mokytoją V. Dapšienę mokėsi solfedžiuoti ir skambinti pianinu. Vėliau choro dirigavimo mokėsi Kauno ir Šiaulių muzikos mokyklose, o 1981 m. neakivaizdiniu būdu baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją ...

                                               

Gintautas Urbšys

1995 m. Keturvalakių pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas, direktorius, nuo 2000 m. Keturvalakių seniūnijos seniūnas. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narys. 1999 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rajono skyriaus n ...

                                               

Vladas Ūselis

1943–1947 m. lankė Ukmergės mokytojų seminariją, kur pramoko ir muzikos. 1947–1951 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. J. Karosas. Tuo laikotarpiu vadovavo moksleivių meno mėgėjų kolektyvams vienoje miesto amatų mokykloje ...

                                               

Vytautas Ūsevičius

Baigęs Vabalninko pradžios mokyklą, pramoko muzikos ir kurį laiką vargonininkavo Kazliškyje Rokiškio r. Baigęs Kupiškio gimnazijos keturias klases, 1946–1950 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėst. A. Ilčiuka ...

                                               

Stasys Ušinskas

Gimė akmenskaldžio šeimoje. 1909–1918 m. gyveno emigracijoje JAV. Baigė Šiaulių gimnaziją. 1925–1929 m. Kauno meno mokykloje studijavo tapybą. Po 1929 m. mokinių streiko pašalintas iš mokyklos. Netrukus, paskatintas Justino Vienožinskio ir Juozo ...

                                               

Eugenijus Ušpuras

Eugenijus Ušpuras – Lietuvos energetikas, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, profesorius, habilituotas daktaras.

                                               

Algis Uzdila

Gimė ir augo ūkininko šeimoje. Baigęs Suvalkų bendrojo lavinimo licėjų studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Seinų ir Punsko licėjuose, kurį laiką – Punsko licėjaus direktorius. Trisdešimt metų vadovavo Punsko l ...

                                               

Algimantas Uždavinys

Baigęs Varėnos vidurinę mokyklą, 1960–1964 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. E. Kriščiūnienė. 1964–1969 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje prof. K. Kavecko klasė. Muziki ...

                                               

Kornelija Užemeckienė-Skavidytė

1959–1963 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos technikume dėst. R. Andriuškevičius. 1963–1968 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. J. Karoso klasė. Nuo 1968 m. rudens Šiaulių aukštesniosios muzikos m ...

                                               

Zita Užlytė

Mokėsi Švenčionėlių 1-ojoje vidurinėje mokykloje, studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, Lituanistikos fakultete, kuriame įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Studijuoja M. Romerio universiteto Strategin ...

                                               

Jonas Užpurvis

Jonas Užpurvis – pedagogas, kultūrininkas, Mažosios Lietuvos istorikas, kalbininkas, kraštotyrininkas, Pastaba: Šis Jonas Užpurvis nėra Tilžės akto signataras.

                                               

Vilius Užtupas (1927)

Anksti mirus mamai, tėtis Povilas Užtupas liko su trimis mažais vaikais. Vilius dirbo radijo korespondentu ir 1963 m. neakivaizdžiai baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1979 m. Maskvos poligrafijos institute apgynė disertaciją apie senųjų L ...

                                               

Petras Vacbergas

Iš pradžių mokėsi Šiaulių gimnazijoje, o vėliau – Žagarėje. 1925–1930 m. Klaipėdos muzikos mokykloje – konservatorijoje mokėsi smuikuoti ir muzikos pedagogikos disciplinų. 1930–1935 m. muziką dėstė ir vadovavo chorui Joniškio gimnazijoje, o 1935– ...

                                               

Helena Vaicekauskienė

Širvintų rajono savivaldybės "Atžalyno" vidurinės, nuo 2005 m. pagrindinės mokyklos direktorė. 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, 1998 m. Lietuvos valstiečių partijos, 2001 m. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos narė. ...

                                               

Algis Vaičeliūnas

Algis Vaičeliūnas – lietuvių karininkas, karybos pedagogas. Buvęs Baltijos gynybos koledžo komendantas, Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas, Nacionalinis karinis atstovas NATO vyriausiojoje jungtinių pajėgų vadavietėje Europoje, LR K ...

                                               

Juozas Vaičekauskas

Mokėsi Kampų pradžios mokykloje ir Kėdainių gimnazijoje. Privačiai išmokęs vargonuoti, vargonininkavo Kėdainių ir Ukmergės apskričių parapijose. Visur turėjo subūręs ir bažnytinius chorus. Dirbdamas lankė Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune. ...

                                               

Petras Vaičekonis

1954–1958 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. A. Liberis. Būdamas trečiame kurse pradėjo vadovauti Paliūniškio Panevėžio r. kultūros namų chorui ir vokaliniams ansambliams, dainavo Panevėžio miesto vyrų vokaliniame kvarte ...

                                               

Nijolė Vaičiulienė-Paulauskaitė

Baigusi Liolių aštuonmetę mokyklą, 1969–1973 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. M. Filipovas, o 1973–1978 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. J. Motiekaičio ...

                                               

Sigitas Vaičiulionis

1955–1966 choro dirigavimo mokėsi M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje dėst. A. Jozėnas. 1966–1971 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. N. Kazakauskienės ir dėst. L. Abariaus klasės. Kartu fakultatyvi ...

                                               

Antanas Vaičiūnas

Iš pradžių muzikos mokėsi pas J. Bendorių Marijampolėje, dainavo "Gabijos" chore, dalyvavo Miko Petrausko operos "Birutė" ir operečių spektakliuose. 1913–1915 m. Varšuvos muzikos institute studijavo dainavimą pas prof. K. Giustiniane, 1915–1916 m ...

                                               

Liudas Vailionis

Mokėsi Leipalingio valsčiaus mokykloje, 1899–1905 m. Lodzės klasikinėje gimnazijoje, tų pačių metų rudenį išvažiavo į Krokuvą ir ten baigė pirmąją Šv. Onos gimnaziją. 1906 m. įstojo ir 1911 m. baigė Krokuvos universiteto filosofijos skyrių. Nuo 1 ...

                                               

Viktoras Vailokaitis

Viktoras Vailokaitis – mokytojas, visuomenininkas, kraštotyrininkas ir Šakių Zanavykų muziejaus įkūrėjas.

                                               

Juozas Vaina

Juozapas Viktoras Vaina – pedagogas ir kraštotyrininkas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, Punsko etnografinio muziejaus įkūrėjas.

                                               

Ramona Vainaitė-Veležienė

Baigusi Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą, 1960–1964 m. Kauno J. Gruodžio muzikos technikume mokėsi violončelės dėst. B. Čeponis ir choro dirigavimo dėst. R. Vindašius specialybių. 1967–1973 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu Studijavo Lietuvos v ...

                                               

Elena Vainienė (1921)

Elena Vainienė – Lenkijos lietuvių mokytoja. Įvertinta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.

                                               

Stasys Vainoras (1966)

1985 m. baigė Skuodo Bartuvos vidurinę mokyklą. 1992 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, matematikos-informatikos mokytojas. 2009 m. baigė Kauno technologijos universitetą, viešojo administravimo magistras. 1992 m. Skuodo Bartuvos vidurinė ...

                                               

Zenonas Vainoris

1932–1938 m. mokėsi Šiaulių 6-ojoje pradžios mokykloje, 1938–1945 m. Šiaulių 1-ojoje gimnazijoje. 1945–1947 m. Šiaulių 2-osios pradinės mokyklos mokytojas, vedėjas. 1947–1951 m. studijavo Kauno politechnikos institute KPI. 1952 m. Šiaulių srities ...

                                               

Genovaitė Vaišaitė-Četkauskienė

1973 m. baigusi Pasvalio vidurinę mokyklą ir vaikų muzikos mokyklą fortepijono klasę, 1973–1977 m. muziką studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose dirigavimą dėstė Stefa Rimkevičiūtė. 1977–1984 m. Biržų 2-osios viduri ...

                                               

Irena Vaišytė

Gimė vargonininko šeimoje. Baigusi Šaukėnų Vlado Pūtvio Putvinskio vidurinę mokyklą, Vilniaus pedagoginiame institute studijavo pedagogiką ir psichologiją. 1949 m. kartu baigė aktorystės studiją prie LSSR dramos teatro kurso vadovas Juozas Rudzin ...

                                               

Andrius Vaišnys

Andrius Vaišnys – Lietuvos žurnalistas, Vilniaus universiteto profesorius, 2007–2017 m. buvęs VU Komunikacijos fakulteto dekanas.

                                               

Gražina Vaišnoraitė

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš J. Naujalio dukters pianistės Z. Naujalytės-Didenkienės, o vėliau skambinti fortepijonu mokė S. Sabinskaite. Baigusi Kauno 3-ąją mergaičių vidurinę mokyklą, 1950 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomi ...

                                               

Edmundas Vaitekūnas

Edmundas Vaitekūnas – pedagogas, muzikologas, teisininkas, buvęs ilgametis Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros vadovas. Nuo 2013 m. – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas.