ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150


                                               

Antanas Matulaitis

Mokydamasis Marijampolės gimnazijoje buvo slaptų ateitininkų organizacijų narys, 1917 m. Voroneže – Rusijos lietuvių ateitininkų organizacijų pirmininkas. 1918 m. baigė Voronežo berniukų gimnaziją. Grįžęs į Lietuvą iki 1919 m. birželio mėn. Marij ...

                                               

Ričardas Nakas

Ričardas Bernardas Nakas – ateitininkas, Lietuvos jūrų karininkas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys.

                                               

Jonas Nastopka

Gimė Biržų miesto ūkininko šeimoje. Baigė Biržų pradžios ir keturklasę mokyklas. 1913 m. įstojo į matininkų mokyklą Rygoje, kurios nebuvo lemta užbaigti. Kilus Pirmajam pasauliniam karui buvo priverstas trauktis į Rusiją, o ten, kaip ir dauguma p ...

                                               

Ipolitas Nauragis

Pirmasis muzikos mokytojas buvo vargonininkas Zigmas Aleksandravičius, kuris keletą metų mokė skambinti pianinu ir vargonuoti. Kiek laiko dirbo ir mokėsi Rusijoje, o 1918 m. grįžo į Lietuvą, suorganizavo Krakių valsčiaus savivaldybę. 1919 m. mobi ...

                                               

Jonas Noreika

Jonas Noreika, žinomas slapyvardžiu Generolas Vėtra, – tarpukario Lietuvos karininkas, antinacistinio ir antisovietinio pogrindžio dalyvis. 1941 m. dalyvavo birželio sukilime, liepą tapo Telšių apskrities LAF vadovu. 1941-ųjų rugpjūčio 3 d. Laiki ...

                                               

Rapolas Okulič-Kazarinas

Rapolas Okulič-Kazarinas – 1919 m. balandžio 27 d. Kaune) – generolas majoras, Lietuvos kariuomenės savanoris, vienas iš Lietuvos karo aviacijos pradininkų. Palaidotas Kaune, Eigulių kapinėse.

                                               

Petras Oleka

Gimė gydytojo šeimoje Maskvoje. Čia baigęs gimnaziją, studijavo Maskvos universitete mediciną, mokėsi dainavimo. Nuo 1916 m. pradėjo koncertuoti. 1918 m. persikėlė gyventi į Kauną, jame su pertraukomis gyveno 1918–1949 m. Įstojo savanoriu į besik ...

                                               

Aleksas Povilaitis

Baigė Žeimelio progimnaziją, 1932–1936 m. mokėsi ir baigė Šiaulių mokytojų seminariją. 1936 m. rugsėjo 15 d. Šiaulių apskrities komendantūros pašauktas į Lietuvos kariuomenę, 1939 m. rugsėjo 16 d. baigė Kauno karo mokyklos XX laidą, buvo suteikta ...

                                               

Leonas Prapuolenis

Leonas Prapuolenis – Lietuvos ekonomistas, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis, 1941 m. birželio sukilimo vadas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Purlys

Baigė Šilutės 3-ąją vidurinę mokyklą, 1981 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius hidrotechnikas. 1981 m. Šilutės melioracijos valdybos meistras, inžinierius, tarnavo TSRS kariuomenėje, vėliau Šilutės melioracijos technikumo dėstytoj ...

                                               

Vytautas Rauba

1919 m. sausio 28 d. savanoriu įstojo į 1-ąjį raitelių pulką Kaune. 1919 m. gruodžio 1 d. baigė aviacijos mokyklą, po dviejų savaičių gavo leitenanto laipsnį. Sukūrė 34 Karo aviacijos mokyklą baigusių I laidos absolventų ženklą, pagamintą Vokieti ...

                                               

Marian von Reinhard

Marijonas Julius von Reingardas – vokiečių kilmės Rusijos imperijos ir Lietuvos karininkas, pulkininkas, dėstytojas, inžinierius.

                                               

Saulius Guzevičius

Saulius Guzevičius – aukšto rango Lietuvos karininkas, Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų įkūrėjas.

                                               

Bronius Stasiukaitis

Bronius Stasiukaitis – gydytojas, ateitininkas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, antinacinės rezistencijos dalyvis.

                                               

Eugenijus Šepetys

Krašto apsaugos departamento Pasienio tarnybos Rokiškio užkardos vadas 1990–1992. Televizijos bokšto gynybos vadas per TSRS spec. tarnybų puolimą užimant televizijos bokštą 1991 m. sausio 13 d. Krašto apsaugos ministerijos Imuniteto tarnybos kont ...

                                               

Vincas Šmulkštys

Privačiai mokėsi Marijampolėje. 1913 m. baigė buhalterijos kursus Vilniuje. 1913 m. mobilizuotas, Rusijos imperijos kariuomenės daliniuose kovojo Pirmojo pasaulinio karo frontuose, 1915 m. lapkričio 23 d. – 1918 m. lapkričio 15 d. buvo patekęs į ...

                                               

Petras Tarasenka

Gimė mažažemio valstiečio Feodulo Tarasovo ir Natalijos Zubrickajos, kilusių iš sentikių, šeimoje. Pagal išlikusius įrašus Karališkių cerkvės knygoje, Petras įgijo Tarasovų pavardę, kuri vėliau virto į Tarasenkos. Mokėsi Alantos pradžios mokykloj ...

                                               

Simas Urbonas

1929 m. baigęs Kauno karo mokyklą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1932 m. įsteigė ir iki 1937 m. redagavo žurnalą "Kariūnas". Nuo 1936 m. kovo 19 d. iki 1940 m. liepos 5 d. žurnalo "Karys" redaktorius. 1941 m. su žurnalistu Stasiu Butkumi atgaivi ...

                                               

Adolfas Urbšas

1922 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1934–1940 m. Lietuvos kariuomenės divizijos štabo skyriaus viršininkas, pulko vado pavaduotojas, štabo viršininkas. 1940 m. Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio šaulių korpuso pulko vadas, divizijos štabo virš ...

                                               

Romualdas Vaitkevičius

Gimė 1898 m. vasario 13 d. Rukšių dvare, Panemunėlio valsčiuje, Rokiškio apskrityje, dvaro ūkvedžio šeimoje. 1911 m. tėvai įsigijo Gaidelių dvarą, netoli Antalieptės, Zarasų apskrityje. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje ir baigęs 7 klases, 191 ...

                                               

Klemensas Vaitekūnas

Pradinį išsilavinimą įgijo latvių liaudies mokykloje. Baigė Mintaujos gimnaziją ir 1910 m. išlaikė brandos egzaminus. Mokėsi kunigų seminarijoje, tačiau kunigo šventinimų atsisakė. 1915–1917 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1917 m. baig ...

                                               

Danielius Vaitelis

Danielius Vaitelis-Briedis – Lietuvos rezistentas, kovotojas už Nepriklausomybę, Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadas.

                                               

Normundas Valteris

Normundas Valteris – Lietuvos kariuomenės karininkas, Vyresnysis leitenantas. Žuvo vykdydamas užduotį netoli Maglajaus miestelio šiaurinėje Bosnijoje.

                                               

Aloyzas Valušis

Aloyzas Valušis – Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pulkininkas, karo atašė Lenkijoje. Skautų veikėjas.

                                               

Justinas Vareikis

Gimė 1870 m. Saleninkuose. Vos sulaukęs 18 metų, Skarulių klebono Šlėgerio paragintas padėjo gabenti iš Rytų Prūsijos caro uždraustas lietuviškas knygas. Ūgtelėjęs įsidarbino sielininku ir plukdė medieną Šventąja, Nerimi, Nemunu. Iki Tilžės nusig ...

                                               

Juozas Vidugiris

Juozas Vidugiris – 1946 m. lapkričio 7 d. Šiauliuose) – Lietuvos kariuomenės karininkas, partizanas.

                                               

Tomas Vidugiris

1912 m. baigė Panevėžio realinę mokyklos dab. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 5 klases. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę dalyvauti Pirmajame pasauliniame kare, kuriame iki 1917 m. kovojo turkų fronte, Kaukaze. Kilus Rusijo ...

                                               

Juozas Zamkus

Apie 1912 m. emigravo į JAV, kur baigė keturias gimnazijos klases ir studijavo Inžinerijos universitete. Priėmė JAV pilietybę, stojo savanoriu į tos šalies kariuomenę ir Prancūzijoje dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose su Vokietija. 1920 m. g ...

                                               

Vincas Žaliaduonis

Vincentas Žaliaduonis – Lietuvos rezistentas partizanas, ėjęs Vytauto apygardos Tigro rinktinės, veikusios dabartiniuose Ignalinos ir Švenčionių rajonuose, taip pat Baltarusijos teritorijoje, vado pareigas, dėl savo diplomatiškumo ir elgesio pram ...

                                               

Karolis Žalkauskas

1911 m. baigė Mintaujos gimnaziją Latvija, 1916 m. Maskvos universiteto Teisės fakultetą. 1916 m. mobilizuotas Rusijos imperijos kariuomenėn, baigė Maskvos Aleksejaus karo mokyklą, paskirtas į Petropavlovsko tvirtovę Vakarų Sibiras, vėliau perkel ...

                                               

Pranas Žebriūnas

Baigęs Skuodo progimnaziją nuo 1921 m. mokėsi Karo mokykloje Kaune, su kitais kariūnais dalyvavo Klaipėdos sukilime. Po mokyklos baigimo 1923 m. suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis. Tarnavo Penktajame pėstininkų Lietuvos Didžiojo kunigaikšči ...

                                               

Stasys Žeiba

Augo jauniausias keturių vaikų šeimoje. Mokėsi Anykščių progimnazijoje ir Ukmergės gimnazijoje, kurios nebaigęs, 1935 m. pradėjo karo tarnybą Kauno miesto ir apskrities komendantūroje, karo policijos mokykloje. 1936 m. perkeltas į Kauno karo avia ...

                                               

Mykolas Žilionis

Studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1946 m. rugpjūčio 2 d. Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanas. Nuo 1946 m. lapkričio 15 d. rinktinės adjutantas, suteiktas puskarininkio laipsnis. 1947 m. vasario 8 d. apdovanotas juostele ...

                                               

Konstantinas Aris

Gimė Palangos muitinės darbuotojo šeimoje. 1876 m. su tėvais persikėlė gyventi į Liepoją, mokėsi Liepojos gimnazijoje. Vėliau gyveno Maskvoje, dirbo vaistinėje, 1897 m. pasiųstas praktikuotis į Bucharą Uzbekija. 1897–1909 m. rengė ekspedicijas į ...

                                               

Algirdas Boguševičius

1982 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2002 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1984 m. Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas klinikų gydytojas chirurgas. Nuo 20 ...

                                               

Bronislovas Grombčevskis

Turtingo dvarininko sūnus, gimė 1855 m. sausio 15 d. Kaunatavoje. Pakrikštytas Kaunatavos bažnyčioje, jo krikštatėviais buvo Kaunatavos kaimo dvarininkas Eligijus Kauneckas bei dvarininko Plenskio žmona Dominyka. Po 1863 m. sukilimo Bronislovo tė ...

                                               

Algimantas Čekuolis

Gimė kaimo mokytojų šeimoje. Tėvai dirbo Kielių kaime Širvintų valsčius, vėliau – Širvintose, Ukmergėje. 1948 m. baigė Vilniaus suaugusiųjų gimnaziją. 1953 m. baigė Maskvos Maksimo Gorkio literatūros institutą. 1953–1964 m. dirbo žvejybos laivuos ...

                                               

Alfonsas Čepauskas

1962 m. baigė Kauno S.Žuko taikomosios dailės technikumo dabar Kauno kolegija J. Vienožinskio meno fakultetas Poligrafijos skyrių. Nuo 1962 m. žurnalo "Mokslas ir technika" meninis redaktorius, 1973–1989 m. žurnalo "Mūsų sodai" meninis redaktoriu ...

                                               

Juozas Čepelė

Juozas Čepelė – Lietuvos inžinierius elektromechanikas, technologijos mokslų daktaras, kraštotyrininkas, keliautojas.

                                               

Artūras Severinas Grosas

Žemalės Mažeikių apskritis dvarininkas. Rusijos imperijos kariuomenės atsargos rotmistras. Per 1861 m. valstiečių reformą buvo taikos tarpininkas. 1863 m. balandžio mėn. Telšių apskrities sukilėlių karinis viršininkas, skelbė sukilėlių manifestą ...

                                               

Algirdas Gurevičius

Lietuvoje dviračiu bei baidare keliauja, filmuoja nuo 2004 m., užsienyje – nuo 2006 m. Sukūrė filmus apie keliones dviračiais Gruzijoje, Indijoje Himalajų kalnai, Himačal Pradešo valstija, Islandijoje, Kinijoje, Kirgizijoje, Kroatijoje, Latvijoje ...

                                               

Jurga Ivanauskaitė

Jurga Ivanauskaitė – Lietuvos prozininkė, eseistė, poetė, dramaturgė, dailininkė, keliautoja. Viena žymiausių XX a. pab. – XXI a. pr. Lietuvos rašytojų.

                                               

Algimantas Jucevičius

1962–1967 m. dirbo Lietuvos tekstilės pramonės Mokslo tyrimų institute. 1967–1972 m. Kauno turistų klubo pirmininkas, 1972–1977 m. Lietuvos respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybos vyr. instruktorius. Nuo 1977 m. Vilniaus keliautojų klubo pirm ...

                                               

Dainius Kinderis

Dainius Kinderis – Lietuvos keliautojas, knygų apie keliones autorius. Nuo 2000 m. Dainius Kinderis aktyviai keliavo po 85 pasaulio šalis, dirbo savanoriu Filipinuose, autostopu keliavo per Afriką nuo Maroko iki Pietų Afrikos Respublikos. Šiuo me ...

                                               

Erikas Laiconas (1950)

1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1977–1984 m. Kauno speleologijos sekcijos "Omega", 1984–1985 m. Kauno speleologijos klubo, 1985–1990 m. Lietuvos respublikinės speleologijos komisijos pirmininkas. 1992–1996 m. Lietuvos speleologijos s ...

                                               

Steponas Pliateris

Steponas Emerykas Leonardas Pliateris – teisininkas, grafas, kilęs iš garsios Pliaterių giminės, Švėkšnos dvarininkas. Jurgio Pliaterio vyresniojo ir kunigaikštytės Karolinos Giedraitytės sūnus, Jurgio Pliaterio brolis, Adomo Pliaterio tėvas.

                                               

Antanas Poška

Antanas Poška – lietuvių keliautojas, mokslininkas, antropologas, rašytojas, žurnalistas, vienas pirmųjų lietuvių esperantininkų.

                                               

Vytaras Radzevičius

Vytaras Radzevičius – Lietuvos žurnalistas, sporto naujienų redaktorius, transliacijų režisierius, komentatorius, laikraščių ir žurnalų redaktorius, TV prodiuseris, keliautojas.

                                               

Antanas Sabaliauskas (1905)

Italijoje, Turino universitete baigė filosofijos studijas, Grigaliaus universitete studijavo teologiją. 1933-1934 m. dirbo misionieriumi Indijoje. 1935-1938 m. klebonavo Šveicarijoje. Grįžęs į Lietuvą, 1940-1944 m. Muniškių prie Kauno klebonas. 1 ...

                                               

Ričardas Sartatavičius

1982 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos specialybę. 1980–1986 m. dirbo laikraščio "Vakarinės naujienos" kultūros ir informacijos skyriuose, 1986–1992 m. Lietuvos televizijos reporteris, Jaunimo redakcijos redaktorius, Naujienų direkcijo ...