ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155


                                               

Povilas Abelkis (1906)

Nuo 1928 iki 1932 m. studijavo lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo universitete. Baigęs mokytojavo pradžios mokyklose. 1944 m. emigravo iš Lietuvos. 1946 m. Freiburge Vokietija įsteigė leidyklą. Šioje leidykloje leido Nelės Mazalaitės, Juliaus K ...

                                               

Juozas Ambraziejus (1877)

1898 m. įkūrė slaptą kaimo jaunimo organizaciją "Šienpjoviai" ir 1901 m. "Artojų draugiją" nelegaliai lietuviškai spaudai platinti ir vaidinimams rengti. Nuo 1899 m. laikraščio "Ūkininkas" bendradarbis. 1905 m. Didžiojo Vilniaus seimo atstovas, u ...

                                               

Saulius Arvasevičius

1982 m. baigė Alytaus 5-ąją vidurinę mokyklą, 1989 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1987–1990 m. Lietuvos telegramų agentūros ELTA Pramonės ekonomikos informacijos skyriaus korespondentas, 1990–1991 m. savait ...

                                               

Tomas Astramskas

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1885 m. išrinktas Kvietiškio valsčiaus viršaičiu, dėl rusų valdžios persekiojimo tais pačiais metais emigravo į JAV. Dirbo angliakasiu, vėliau Filadelfijoje įsigijo spaustuvę, 1892–1894 m. leido ir redagavo laikra ...

                                               

Juozas Bačiūnas

Į JAV atvyko kartu su tėvais būdamas ketverių metų. Dirbo raidžių rinkėju Čikagoje leidžiamame laikraštyje "Lietuva", administratoriumi laikraštyje "Draugas". 1916 m. laikraštį "Lietuva" nupirko kartu su kitais iš A. Olšausko ir leido iki 1918 m. ...

                                               

Domininkas Tomas Bačkauskas

Mokėsi Sudargo parapijos mokykloje pas Jurgį Čėsną, vėliau mokslus tęsė pas pranciškonų brolį Augustiną Smalėnų vienuolyno mokykloje. Po penkių gimnazijos klasių įstojo į kamendulų vienuolyną Bielianuose prie Varšuvos. Tėvai norėjo išleisti jį ku ...

                                               

Juozas Kazys Beleckas

Mokėsi Tauragės ir Jurbarko gimnazijose. Nuo 1921 m. Žemaitijoje kūrė Lietuvos jaunimo sąjungos skyrius, valstiečių liaudininkų kuopas. 1924–1925 m. Tauragėje redagavo laikraštį "Žemaičių balsas", 1927–1929 m. Kaune – žurnalą "Jaunimas". 1930–193 ...

                                               

Jurgis Bielinis

Jurgis Bielinis – Lietuvos knygnešys, publicistas, "Aušros" ir "Varpo" bendradarbis. Pasirašinėjo slapyvardžiais – Juozapas Baltasis Erelis, J. B. Erelis, Jurgis, Juozapas Baltasai ir kt.

                                               

Juozas Bieliūnas

Lankė Panemunėlio liaudies mokyklą, pas Juozą Katelę išmoko vargonuoti. 1906–1908 m. vargonininkavo Panemunėlyje, 1908–1910 m. – Salose, 1910–1912 m. – Preliuose. Visur turėjo suorganizavęs nemažus chorus, kurie giedojo bažnyčiose, dalyvavo vakar ...

                                               

Albinas Briedis

1924–1928 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 1928 m. įstojo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1930 m. įkūrė laikraštį "Lietuvos studentas", pirmasis jo redaktorius. Buvo Vytauto Didžiojo universiteto studentų kororacijos "Romuva ...

                                               

Vladas Civinskas

Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, nuo 1932 m. – Marijampolės mokytojų seminarijoje, nuo 1936 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1930 m. bendradarbiavo laikraščiuose "Suvalkietis", "Lietuvos žinios", "Lietuvos ūkininkas", ...

                                               

Stasys Černiauskas

Kilęs iš valstiečių šeimos; tėvai turėjo apie 22 ha žemės. Iki 1896 m. mokėsi tėvų namuose, vėliau pradžios liaudies mokykloje. Gyvendamas tėvų ūkyje buvo įsitraukęs į lietuviškos spaudos platinimo veiklą. 1904-1905 m. Rusijos – Japonijos karo da ...

                                               

Mykolas Devenis

Mykolas Devenis – Lietuvos gydytojas, Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas, evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius.

                                               

Adomas Dundzila

1908–1913 m. V. Penčylos knygyno Marijampolėje vedėjas. 1913–1914 m. turėjo nuosavą knygyną Vilkaviškyje. 1914 m. Vilniuje dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komiteto Darbo biuro vedėju. 1915 m. Petrograde buvo savaitr ...

                                               

Pranas Enskaitis

Baigė Fredos aukštesniąją sodininkystės ir daržininkystės mokyklą Kaune. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į Kanadą. 1951 m. Rodnėjuje įkūrė skautų ir evangelikų periodinių leidinių leidybos ben ...

                                               

Juozas Povilas Grajauskas

Dar besimokydamas Seinų kunigų seminarijoje platino draudžiamą lietuvišką spaudą. 1905 m. buvo įšventintas kunigu ir vikaravo Seinų vyskupijos parapijose. Nuo 1909 metų iki Pirmojo pasaulinio karo dirbo Seinų vyskupijos konsistorijos sekretoriumi ...

                                               

Juozas Gražys

Juozas Gražys – Lietuvos spaudos darbuotojas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys.

                                               

Jonas Yla

1927 m. emigravo į Kanadą, dirbo įvairų fizinį darbą, buvo ir spaustuvės linotipininkas. Visus emigranto vargus pasaulinės krizės metais – nedarbą, klajones, skurdą jis aprašė savo prisiminimuose. 1932–1936 m. Toronto lietuvių darbo žmonių laikra ...

                                               

Vincas Karalius (1864)

Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. 1889 m. atvyko į JAV. Čia turėjo siuvyklą, spaustuvę. 1896–1898 m. leido 1896 m. ir redagavo laikraštį "Kardas", 1898 m. jo priedą žurnalą "Galybė", 1904–1907 m. Brukline su K. Jankumi – savaitraštį "Spindul ...

                                               

Eugenijus Karpavičius

Senelis Povilas Karpavičius. 1978 m. baigė dizainą Lietuvos dailės institute. 1978–1982 m. dirbo Vilniuje Komunalinio ūkio projektavimo institute, 1982–1993 m. – leidykloje "Mokslas". Nuo 1994 m. dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 2001 m. į ...

                                               

Jonas Karvelis

1923 m. Kaune baigė vidurinę mokyklą. 1923–1931 m. "Spaudos fondo" knygyno vedėjas. 1925 m. pradėjo leidybinę veiklą. 1930 m. su J. Rinkevičiumi Kaune įkūrė prekybos namus su knygynu nuo 1936 m. – J. Karvelio prekybos namai. Prekiavo biuro techni ...

                                               

Jadvyga Kauneckienė

Mokėsi Darbučių pradžios mokykloje, vėliau Bazilionuose, 1948 m. baigė Kelmės gimnaziją, 1950 m. – Šiaulių pedagoginį institutą. 1974–1977 m. Vilniaus pedagoginiame institute neakivaizdžiai studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1950–1954 m. Tra ...

                                               

Antanas Kibickas

1975 m. baigė studijas Vilniaus universitete. 1984–1990 m. Utenos M. Melnikaitės trikotažo ir galanterijos gamybinio susivienijimo savaitraščio "Trikotažininkas" redaktorius. Nuo 1990 m. spalio mėn. individualios reklaminės literatūros leidyklos ...

                                               

Petras Blastus Kmita

1598 m. pamokslininkas Kėdainių arijonų maldos namuose. apie 1600 m. atvyko į Vilnių, iki 1611 m. dirbo savo uošvio Jono Karcano spaustuvėje. Po J. Karcano mirties paveldėjęs dalį turto įkūrė nuosavą spaustuvę Vilniuje, išleido kelis arijoniškus ...

                                               

Antanas Kniūkšta

Mokėsi Kauno suaugusiųjų gimnazijoje. Dirbo knygyne, Eltoje. 1924 m. su Antanu Vireliūnu įsteigė "Sakalo" knygų leidimo bendrovę, iki 1940 m. ir 1943–1944 m. jos direktorius. 1944 m. sovietinio saugumo suimtas, kalintas Vorkutoje. 1958 m. grįžo į ...

                                               

Jonas Kriaučiūnas (1864)

Baigė Suvalkų berniukų gimnaziją ir nuo 1886 m. Maskvos universitete studijavo mediciną. 1889 m. grįžo į Lietuvą. Siekdamas išvengti tarnybos Rusijos imperijos kariuomenėje išvyko į Tilžę. Gyveno pramanyta Johan Lubowski pavarde. Spaustuvininko Š ...

                                               

Juozas Krūminas

Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Nuo 1937 m. bendradarbiavo leidiniuose "Lietuvos žinios", "Naujoji Romuva", "Prošvaistė", "Pranciškonų pasaulis", "Savaitė", "Žiburėlis". 1940 m. vadovavo dienraščio "Tarybų ...

                                               

Feliksas Kudirka (1870)

Feliksas Kudirka – Romos katalikų kunigas, marijonų provincijos JAV įkūrėjas, katalikiškų organizacijų steigėjas.

                                               

Justinas Kulikauskas

Vaistininkas. Knygnešio darbą pradėjo 1889 m. Garšvių knygnešių draugijos narys. Pats vykdavo į Mažąją Lietuvą gauti draudžiamosios lietuvių spaudos. 1893 m. Bitėnuose pas M. Jankų mokėsi spaustuvininko amato. 1894 m. Mažojoje Lietuvoje pirko kil ...

                                               

Serafinas Laurynas Kušeliauskas

Mokėsi Kolainių vienuolyno mokykloje, lavinosi savarankiškai. Tarnavo teismuose Sankt Peterburge ir policijoje Petrozavodske. Prieš 1863 m. grįžo į Lietuvą, buvo policijos nuovados viršininkas, vėliau antstolis Raseinių apskrityje. Atsisakęs tarn ...

                                               

Kazimieras Kuzminskas (1906)

1932 m. baigė Kauno kunigų seminariją ir teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, įšventintas kunigu. Buvo Leliūnų, Krinčino, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijų vikaras, Surdegio parapijos klebonas. Veikė su pavasarininkais ...

                                               

Jeronimas Laucius

Jeronimas Laucius – Lietuvos inžinierius, spaudos darbuotojas, vaikų rašytojas, leidėjas, redaktorius.

                                               

Povilas Malinauskas

Povilas Malinauskas – Lietuvos spaudos darbuotojas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys.

                                               

Povilas Masilionis

Povilas Masilionis – Tarybinės, o vėliau - ir Nepriklausomos Lietuvos filologas, poetas, žurnalistas, redaktorius.

                                               

Linas Virginijus Medelis

1969 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą. 1970–1972 m. tarnavo TSRS kariuomenėje, 1979 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistiką. 1974–1975 m. žurnalo "Mokslas ir gyvenimas" Technikos skyriaus vedėjas, vėliau Lietuvos TSR žurna ...

                                               

Danielius Mickevičius

1971 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Nuo 1962 m. dirbo žurnalų "Jaunimo gretos", "Švyturys" redakcijose. Nuo 1971 iki 1986 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos atsakingasis sekretorius, 1962 ir 1986 m. – ...

                                               

Simas Miglinas

1931 m. baigė S. Daukanto mokytojų seminariją Kaune. 1931–1934 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakultete. Nuo 1924 m. bendradarbiavo leidiniuose "Lietuvos aidas", "Mūsų Vilnius", "Trimitas", "Ūkininko patarėjas". P ...

                                               

Pranas Mikalauskas-Antalkis

Mokėsi Vilkijos gimnazijoje. 1950-1962 m. dirbo Vilkijos rajono laikraščio "Komunizmo vėliava" redakcijoje, nuo 1963 m. iki 1991 m. – Vilkijos profesinėje technikos mokykloje. Šioje mokykloje įsteigė kraštotyros muziejų, vadovavo kraštotyrininkam ...

                                               

Petras Mikolainis

Lietuviškai skaityti ir rašyti išmokė tėvas Martynas. Lankė Vištyčio valdinę pradinę mokyklą. Tėvo paskatintas lietuvišką spaudą savarankiškai pradėjo gabenti 1887 m. Buvo tvirtas, energingas, daug kartų sugebėjęs pabėgti nuo žandarų ar pasienio ...

                                               

Antanas Milukas

Antanas Milukas – JAV lietuvių kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, publicistas, kritikas.

                                               

Mykolas Ksaveras Mockus

1886 m. atvyko į JAV. 1889 m. Detroite įsigijo nedidelę spaustuvę. Lietuvių kalba išleido knygas "Daina dėl bernelių ir mergelių", "Daina cerkvės varpininko", "Keli žodžiai apie šiandieninę fotografiją" visos 1891 m. ir kitas, smulkių spaudinių i ...

                                               

Jokūbas Morkūnas

Jokūbas Morkūnas – Lietuvos spaustuvininkas, knygrišys, Vilniaus miestietis, knygų pirklys, kalvinistas. Neabejotinų faktų apie J.Morkūną nėra daug. Galėjo būti miestelėnas pakruojiškis. Taip pat spėjama, jog gal kilęs iš Gardino srities. Pirmosi ...

                                               

Mykolas Morkūnas

Mykolas Morkūnas – Lietuvos ekonomistas, ekonomikos daktaras, spaustuvininkas, Morkūno spaustuvės savininkas.

                                               

Romualdas Norkus (1944)

1963 m. baigė Eržvilko vidurinę mokyklą. Studijavo Kauno medicinos institute, Vilniaus universitete žurnalistiką. Nuo 1969 m. laikraštyje "Komjaunimo tiesa" rengė kultūros puslapį "Versmė". Nuo 1971 m. redagavo biuletenį "Ekrano naujienos", 1972 ...

                                               

Juozas Pajaujis (1908)

1928 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1932–1933 m. studijavo Dotnuvos žemės ūkio akademijoje, 1934–1935 m. Klaipėdos prekybos institute, 1935–1940 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete. 1932 m. įsitraukė į antivalstybinę veiklą, 1933 m ...

                                               

Mykolas Paltanavičius

1892 m. išvyko į JAV. 1905 m. Bostone pradėjo leisti laikraštį "Keleivis", buvo pirmasis jo redaktorius. 1907 m. leido mėnesinį leidinį "Amerikos lietuvis", 1912 m. savaitraštį "Kelionės", prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui nuo 1914 m. – kasdi ...

                                               

Jonas Pranas Palukaitis

1939 m. brandos atestato egzaminus išlaikė Valstybinėje egzaminų komisijoje. Iki 1940 m. bendradarbiavo leidiniuose "Vilniaus balsas", "Ateitis", "Karys". 1944 m. atsidūrė Vokietijos karo pabėgėlių stovykloje, kur aktyviai įsijungė į lietuviškosi ...

                                               

Algirdas Alfonsas Pekeliūnas

Mokėsi Kazliškio pradžios mokykloje ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje. 1956 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos studijas. 1956–1957 m. Mažeikių rajono laikraščio "Komunistinis rytojus" laiškų skyriaus vedėjas. 1957–1958 m. Šil ...

                                               

Albinas Pocius

Albinas Pocius – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, leidėjas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Kazys Puida

Baigė Marijampolės gimnaziją, nuo 1902 m. studijavo Frydebergo politechnikos mokykloje, vėliau Berlyne, 1904 m. grįžo į Kauną ir K. Žegotos slapyvardžiu rašė Petrapilyje leidžiamam "Lietuvių laikraščiui". 1905–1907 m. revoliucinių įvykių Panevėži ...