ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 160


                                               

Eliziejus Draugelis

Eliziejus Draugelis – gydytojas, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, Steigiamojo Seimo atstovas.

                                               

Antanas Vytautas Dundzila

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, lietuvių gimnazijoje baigė šešias klases. 1951 m. baigė vakarinę gimnaziją Čikagoje JAV. 1951–1955 m. studijavo mechaninę inžineriją Ilinojaus universitete, kurį baigęs gavo bakalauro laipsnį. 1958 m. Kalifornijos ...

                                               

Petras Dvaranauskas

Petras Dvaranauskas – Romos katalikų kunigas Lenkijoje ir Lietuvoje, spaudos bendradarbis, Lenkijos lietuvių teisių gynėjas.

                                               

Vincas Dvaranauskas

Vincas Dvaranauskas – MIC, Romos katalikų kunigas, marijonas, Seinų kunigų seminarijos profesorius ir vicerektorius, visuomeninkas ir leidėjas, publicistas.

                                               

Juozas Erlickas

1970 m. baigė Viekšnių vidurinę mokyklą, 1971–1975 m. studijavo lituanistiką Vilniaus universitete. Dirbo gamtos apsaugos komiteto inspektoriumi, jaunimo teatro scenos darbininku, nuo 1995 m. dirba laikraštyje "Lietuvos rytas".

                                               

Edmundas Ganusauskas

1962 m. baigė Raseinių vidurinę mokyklą, 1965 m. Kirsanovo Tambovo sritis aviacijos mokyklą, dirbo aviacijos techniku Kauno oro uoste. 1968 m. baigė kvalifikacijos kėlimo kursus Kirovogrado Ukraina aviacijos mokykloje, įgijo bortmechaniko special ...

                                               

Henrikas Geršinskis

1863-1864 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis. Emigravo į Prancūziją, baigė Paryžiaus universitetą. 1873 m. daktaras. 1870-1871 m. kaip gydytojas dalyvavo Prancūzijos–Prūsijos kare, 1871 – Paryžiaus komunoje. Lietuvių draugijos "Želmuo" Paryžiuje vadov ...

                                               

Kęstutis K. Girnius

Kęstutis Kazimieras Girnius – žurnalistas, filosofas, publicistas, politikos apžvalgininkas, pedagogas, istorikas.

                                               

Adomas Grinevičius

Adomas Grinevičius – kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Palaidotas Panemunės kapinėse.

                                               

Valentinas Gustainis

Valentinas Gustainis – žurnalistas, sociologas, publicistas, vertėjas, filosofas, rašytojas. Vienas pirmųjų tarpukario Lietuvoje žurnalistų profesionalų.

                                               

Ričardas Jakutis

1969 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą. Studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos fakultete. Vienas pirmųjų Lietuvos didžėjų bei Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidromelioracijos fakulteto estradinio ansamblio konferans ...

                                               

Birutė Jonuškaitė

Birutė Jonuškaitė-Augustinienė – Lietuvos prozininkė, publicistė ir poetė. Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 1994 m.

                                               

Albinas Jarusevičius

1945–1946 m. mokėsi Alytaus amatų mokykloje staliaus amato. 1953 m. baigė Pagėgių vidurinę mokyklą, 1958 m. – Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1957–1973 m. laikraščio "Tarybinis mokytojas" redakcijos ...

                                               

Juozas Jasas

Kartu su Antanu Smetona mokėsi Palangos progimnazijoje. 1899 m. baige Žemaičių kunigų seminariją ir buvo įšventintas kunigu. Vikaravo Subačiuje 1899–1901, Veiviržėnuose 1901-02, Tauragnose 1902-04, Šėtoje 1904-08 ir Užpaliuose 1908–1913. Varnavič ...

                                               

Jurgis Jašinskas

1931 m. baigė Lietuvos karo mokyklą, 1932–1934 m. Kaune lankė dramos teatro studiją. 1936 m. baigė Aukštuosius kūno kultūros kursus. 1936–1940 m. dirbo mokytoju Tauragėje ir Kaune, 1942–1944 m. – Kūno kultūros rūmų vyr. mokyklų inspektorius. 1944 ...

                                               

Edmundas Juškys

Edmundas Juškys – pedagogas, sovietinis diplomatas bei partinis veikėjas, publicistas, redaktorius, vertėjas, ateizmo propaguotojas.

                                               

Jonas Kauneckis

1919–1924 m. mokėsi Raseinių ir Jurbarko gimnazijose, suaugusiųjų gimnazijoje Kaune. 1925–1927 m. redagavo žurnalą "Jaunimas". 1927 m. už antivalstybinę veiklą nuteistas 20 metų kalėti, po pustrečių metų paleistas. 1930–1940 m. "Lietuvos žinių" k ...

                                               

Aleksandras Kezys

1955 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos specialybę. 1950–1952 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijoje Lietuviškosios enciklopedijos sekretoriumi, archyvininku, nuo 1952 m. iki 1991 m. laikraščio Tiesa redakcijos literatūrinis bendradarbis, ...

                                               

Adomas Honoris Kirkoras

Adomas Honoris Kirkoras – lietuvių kultūros ir mokslo veikėjas, spaustuvininkas, leidėjas, publicistas, archeologas, etnografas bei istorikas. Kirkoras pažinojo Vilniaus krašte likusius mokslininkus bei rašytojus: E. ir K. Tiškevičius, kurie nuo ...

                                               

Faustas Kirša

Mokėsi Vilniaus ir Maskvos gimnazijose. 1914 m. Oriole išlaikė brandos atestato egzaminus. 1915 m. Vilniuje baigė pedagogikos kursus, dvejus metus mokytojavo. 1922–1925 m. Berlyne studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką ir ar ...

                                               

Vincentas Korkutis

1955 m. baigė Vilniaus universitetą. 1967 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. 1960-1967 m. vadovavo naftos paieškoms Žemaitijoje. 1973-1994 m. Geologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Iš jo ataskaitų gauta daug naujų geol ...

                                               

Teodoras Kučinskas

1905 m. apsigyveno JAV. 1920 m. baigė Ohajo Šiaurės universitetą, vėliau Čikagos teisės mokyklą. Buvo Lietuvių socialistų sąjungos, Amerikos lietuvių laisvamanių etinės kultūrinės draugijos veikėjas. 1915-1917 m. aplankė visas JAV lietuvių koloni ...

                                               

Herkus Kunčius

Tėvai dainininkai Anicetas Kunčius ir Aldona Mikšytė, žmona Sigutė Trimakaitė. 1990 m. baigė meno istoriją ir teoriją Vilniaus dailės akademijoje. 1990–1994 dirbo meno ir kultūros žurnale "Krantai", 1995–1999 – savaitraštyje "Literatūra ir menas" ...

                                               

Stasys Kuzminskas

Stasys Kuzminskas – Lietuvos ekonomistas, Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės veikėjas, ekonomikos daktaras.

                                               

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis – dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

                                               

Albertas Laurinčiukas

1948 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1950 m. baigė Šiaulių mokytojų instituto Fizikos-matematikos fakultetą. 1949–1953 m. Šiaulių J. Janonio vidurinės mokyklos mokytojas, kartu ir laikraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentas Šiaulių srityje. 1953–195 ...

                                               

Vytautas Jonas Lukoševičius

1961 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos specialybę. 1959–1962 m. laikraščio "Sportas" korespondentas. 1962–1967 m. žurnalo "Švyturys" literatūrinis darbuotojas, skyriaus redaktorius. 1967–1974 m. savaitraščio "Gimtasis kraštas" redaktor ...

                                               

Antanas Mačianskas

Brolis Feliksas Mačianskas. 1953 m. baigė Betygalos vidurinę mokyklą. 1954–1957 m. redagavo Lietuvos žemės ūkio akademijos laikraštį. 1957–1963 m. dienraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentas Kaune, kaimo jaunimo skyriaus vedėjas. 1958 m. baigė L ...

                                               

Jonas Mačys-Kėkštas

Gimė neturtingų valstiečių šeimoje. 1880–1885 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1884 m. drauge su Kaziu Griniumi redagavo rankraštinį mokinių laikraštuką "Prieszauszris" išėjo 12 numerių. Atsisakęs mokytis kunigų seminarijoje, neteko tėvų ir gi ...

                                               

Vidas Mačiulis

1964 m. baigė Kulautuvos vidurinę mokyklą. 1964–1965 m. dirbo Miškinių bibliotekos vedėju. 1964–1970 m. Vilniaus universiteto Kauno fakultete studijavo žurnalistiką. 1965 m. pradėjo žurnalisto darbą Kauno rajono laikraščio "Komunizmo vėliava" red ...

                                               

Aušra Maldeikienė

Aušra Seibutytė-Maldeikienė – Lietuvos ir Europos politikė, ekonomistė, dėstytoja, mokytoja, publicistė, ekonomikos vadovėlių, knygų autorė.

                                               

Antanas Maliauskis

Antanas Maliauskis – Lietuvos katalikų kunigas, filosofas, sociologas, žurnalistas, redaktorius, publicistas, filosofijos ir politikos mokslų daktaras.

                                               

Antanas Marcinkevičius

Žurnalistinį darbą pradėjo 1952 m. Vilkijos rajono laikraščio "Komunizmo vėliava" redakcijoje. Po karinės tarnybos – laikraščio Tiesa įvairių krašto zonų korespondentas. 1969–1984 m. dirbo žurnalo "Komunistas" redakcijoje. Nuo 1985 m. dienraščio ...

                                               

Anelius Markevičius

Anelius Markevičius – Lietuvos prozininkas ir publicistas. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1957 m. 1950 m. Vilniaus universitete įsigijo ekonomisto specialybę. 1946–1983 metais dirbo "Jaunimo gretų", "Pergalės", "Kooperatininko", "Šluotos" ž ...

                                               

Vytautas Matulevičius

Vytautas Antanas Matulevičius – Lietuvos televizijos žurnalistas, publicistas, politinis veikėjas, Seimo narys.

                                               

Eduardas Mieželaitis

1923 m. su tėvais persikėlė į Kauną. 1931–1935 m. mokėsi Kauno IV progimnazijoje, vėliau Kauno III gimnazijoje. 1935 m. įstojo į pogrindinę komjaunimo organizaciją. 1939–1940 m. Vytauto Didžiojo universitete ir 1940–1941 m. Vilniaus universitete ...

                                               

Zenonas Mikšys

Tėvams persikėlus, augo Šaukėnuose Kelmės r., Šeduvoje Radviliškio r., nuo 1952 m. Anykščiuose. Mokėsi Šiaulių J. Janonio, Šeduvos vidurinėse mokyklose, 1953 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą. 1953–1958 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvi ...

                                               

Irena Mikšytė

Irena Mikšytė-Beriozovienė – Lietuvos muzikologė, publicistė, žurnalistė, redaktorė, poetė, dainų tekstų autorė.

                                               

Vytautas Miniotas

Spaudoje pradėjo dirbti nuo 1946 m. 1947–1949 m. Raseinių apskrities laikraščio "Stalinietis", 1949–1950 m. Biržų apskrities laikraščio "Biržiečių tarybinis žodis" redaktorius. 1947–1950 m. laikraščio "Tiesa" korespondentas Raseinių ir Tauragės, ...

                                               

Vytautas Misevičius

Albertas Vytautas Misevičius – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, prozininkas, vienas produktyviausių lietuvių vaikiškos literatūros rašytojų.

                                               

Rojus Mizara

Nuo 1913 m. gyveno JAV. 1919 m. baigė M. Petrausko muzikos mokyklą Bostone chorvedys. Lietuvos socialistų sąjungos, nuo 1919 m. JAV komunistų partijos narys. 1922–1925 m. dirbo laikraščio "Vilnis" redakcijoje. 1927–1928 m. redagavo Argentinos lai ...

                                               

Liūtas Mockūnas

Liūtas Mockūnas – inžinierius, žurnalistas, publicistas, Santaros-Šviesos federacijos narys, "Akiračių" redaktorius.

                                               

Gediminas Navaitis

Gediminas Navaitis – psichologas konsultantas, šeimos psichologas ir psichoterapeutas, politikas, publicistas, psichologijos populiarintojas.

                                               

Vytautas Nedzinskas

Vytautas Nedzinskas – Lietuvos gamtininkas, rašytojas, gamtos mokslų daktaras, parašęs 9 knygas apie gamtą, įvairių mokslinių leidinių bendraautoris, publicistas, nuo 1965 m. nuolat rašęs spaudoje gamtos, gamtosaugos tematika. Mokslininkas, publi ...

                                               

Kazimieras Pakalniškis

Kazimieras Pakalniškis – Dėdė Atanazas – Lietuvos kunigas, publicistas, rašytojas, redaktorius, blaivybės propaguotojas.

                                               

Petras Pečiūra

Baigė Kupiškio gimnaziją. 1947–1952 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. Tuo pačiu metu baigė LSSR dramos teatro studiją, įgijo lituanisto ir aktoriaus specialybes. 1952–1954 m. LLKJS CK lektorius. 1954–1962 m. P ...

                                               

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Gimė bajorų Jono Leono Petkevičiaus 1828-1909 ir Malvinos Onos Chodakauskaitės 1839-1870 šeimoje. Gabrielės seneliai iš tėvo pusės – Padubysio dvaro prievaizdas bajoras Felicijonas Petkevičius 1788-1863 ir buvusi baudžiauninkė Justina Janulevičiū ...

                                               

Antanas Petrika

Antanas Petrika 1891 m. rugsėjo 3 d. Steponai, Paežerių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1974 m. lapkričio 8 d. Niujorkas, JAV, perlaidotas Paežeriuose) – Lietuvos gydytojas, publicistas, kritikas, JAV lietuvių veikėjas.

                                               

Liudvika Pociūnienė

1976 m. baigė Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete – lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Dirbo vertėja, nuo 1988 m. dalyvavo leidžiant "Sąjūdžio žinias". Iki 1992 m. radijo stoties "Radiocen ...

                                               

Julė Pranaitytė

Mokėsi Peterburgo Rusija Šv. Kotrynos gimnazijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje. 1909 m. studijavo mediciną Pensilvanijos universitete. Po sužadėtinio P. Vaičaičio mirties išvyko į JAV, kur 1903 m. su J.Mačiu-Kėkštu parengė poeto eilėraščių rinktin ...