ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 161


                                               

Vytautas Radaitis

Studijavo Kauno ir Maskvos universitetuose, 1953 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1950–1956 m. savaitraščio "Literatūra ir menas" redakcijos bendradarbis. 1956–1961 m. LKP CK skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1964–1969 ...

                                               

Bronys Raila

1944 m. Bronys Raila emigravo į Prancūziją, 1948 m. – į JAV. Nuo 1949 m. "Vienybės" redaktorius Brukline, 1950–1951 m. – žurnalo "Nemunas" redakcinės kolegijos narys, Lietuvos rezistencinės santarvės žurnalo "Santarvė" vienas iš steigėjų ir redak ...

                                               

Jonas Reitelaitis

Jonas Reitelaitis – Romos katalikų kunigas, istorikas ir kraštotyrininkas, Krikštonių miestelio kūrėjas, valstybės ir visuomenės veikėjas, publicistas.

                                               

Vytautas Rėkus

Mokėsi Seinų gimnazijoje. 1941 m. persikėlė į Lietuvą, mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Studijavo Vroclavo universitete ir Varšuvos Specialios pedagogikos institute, įsigijo rusų kalbos mokytojo specialybę. Antrojo pasaulinio karo me ...

                                               

Leopoldas Rozga

1963 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą. Dirbo Mažeikių įmonėse. 1964–1967 m. tarnavo TSRS kariuomenėje. Grįžęs dirbo Vilniaus statybose. 1973 m. Vilniaus universiteto neakivaizdiniame skyriuje baigė žurnalistikos specialybę. Nuo 1967 m. Skuode – ...

                                               

Jonas Dainius Ručinskas

Gimė Kelmėje, bet nemažą gyvenimo dalį praleido Šiauliuose. 1957 metais baigė Šiaulių darbo jaunimo vidurinę mokyklą. Dar besimokydamas dirbo Šiaulių rajono laikraštyje "Leninietis", rašė apybraižas į žurnalus "Jaunimo gretos", "Mūsų žodis". 1959 ...

                                               

Birutė Runaitė-Šidlauskienė

Gimė ūkininkų Prano Runo ir Viktorijos Girdauskaitės – Runienės šeimoje. 1941 m. birželį baigė Zyplių žemės ūkio mokyklą ir įstojo į Kauno "Lietūkio" organizuojamus kooperacijos kursus. Birželio 22 d. nuo gindama Aleksoto tiltą, per susišaudymą s ...

                                               

Jonas Sadaunykas

1944 m. baigė Utenos gimnaziją, 1945–1948 m. studijavo tapybą Vilniaus dailės institute. Studijuodamas pradėjo dirbti laikraščio "Tiesa" redakcijoje: buvo bibliotekininkas, korektorius, literatūrinis darbuotojas. 1950–1951 m. – Kinematografijos m ...

                                               

Romas Sadauskas

Gimė Marijampolėje, tačiau netrukus su tėvais grįžo į gimtinę Petroškų kaime Lazdijų r. Mokėsi Petroškų pradžios, Veisiejų, Druskininkų vidurinėje mokykloje. 1960–1964 m. Lietuvos radijo ir televizijos komiteto redaktorius. 1964–1968 m. žurnalo " ...

                                               

Ramunė Sakalauskaitė

Mokėsi Klaipėdos 14-oje vidurinės mokykloje, Vilniaus universitete baigė žurnalistiką, Birmingemo universitete Jungtinė Karalystė - tarptautinius santykius ir globalizaciją. 1988 m. Sąjūdžio informacijos agentūros SIA bendradarbė. 1989-1992 m. di ...

                                               

Ignas Skrupskelis

1929 m. baigė Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, 1930-1931 m. studijavo germanistiką Karaliaučiaus universitete. 1932 m. Vienos universitete gavo daktaro laipsnį. 1934-1940 m. žurnalo "Židinys" redaktorius bei 1936 m. įkurto ...

                                               

Elena Sliesoriūnienė

1954 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1958-1968 m. žurnalo "Jaunimo gretos" skyriaus redaktorė, 1968-1991 m. – žurnalo "Mokslas ir gyvenimas" a ...

                                               

Algimantas Mykolas Stankevičius

Nuo 1944 m. tarnavo Raudonosios armijos 16-oje lietuviškojoje šaulių divizijoje. 1950 m. pradėjo dirbti "Valstiečių laikraščio" redakcijoje: buvo Vilniaus srities, Biržų grupės rajonų korespondentas. 1956 m. Biržuose baigė vakarinę vidurinę mokyk ...

                                               

Antanas Staniukynas

Antanas Staniukynas – Romos katalikų kunigas, teologijos mokslų daktaras, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas ir publicistas.

                                               

Vytautas Statulevičius

Vytautas Statulevičius – Lietuvos mokslininkas, habilituotas matematikos mokslų daktaras, akademikas.

                                               

Leonas Stepanauskas

1956–1963 m. dirbo LSSR valstybiniame radijo ir televizijos komitete, 1963–1967 m. VDR kelionių biure Berlyne. Nuo 1968 m. Berlyno televizijos redaktorius. Nuo 1975 m. mokslinės Tomo Mano draugijos Ciurichas narys. Lietuvos ir Vokietijos spaudoje ...

                                               

Saulius Stoma

1972 m. baigė Kauno 17-ąją vidurinę mokyklą, 1977 m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto Architektūros fakultetą. Studijų metais pradėjo rašyti noveles, pirmoji išspausdinta 1976 m. savaitraštyje "Literatūra ir menas". 1977–1978 m. arch ...

                                               

Adolfas Strakšys

Baigė Skuodo vidurinę mokyklą ir Vilniaus valstybinį V.Kapsuko universitetą, kuriame neakivaizdiniu būdu įgijo žurnalisto specialybę. 1956 m. iki 1969 m. Skuodo rajono laikraščio "Pergalė", nuo 1962 m. – "Mūsų žodis" antrasis korektorius, 1969–19 ...

                                               

Petras Šatkus

Baigė Kauno milicijos mokyklą, dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. Nuo 1969 m. bendradarbiauja periodinėje spaudoje. Parašė detektyvinio pobūdžio kūrinių, daugiau kaip 200 apybraižų, straipsnių, korespondencijų, kt. rašinių. Jų paskelbė leidiniuo ...

                                               

Domas Šidlauskas-Visuomis

Domas Šidlauskas, žinomas slapyvardžiu Visuomis – Lietuvos visuomenės veikėjas, redaktorius, filosofas. Savo darbuose ir veikloje bandė apjungti baltų savasties puoselėjimą su krikščionybės elementais.

                                               

Leonardas Šimutis

Leonardas Šimutis – JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Lietuvos politinis veikėjas, publicistas, žurnalistas, redaktorius.

                                               

Filomena Taunytė

Mokėsi Voskonių pradžios mokykloje, Radviliškio progimnazijoje, Šiaulių gimnazijoje. 1942 m. pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete. 1943 m. universitetą uždarius, įstojo į Kauno akušerių mokyklą ...

                                               

Milda Telksnytė

1961 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Nuo 1963 m. Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas", vėliau "Anykšta" redakcijos darbuotoja, atsakingoji sekretorė. 1992–2009 m. savaitraščio "Kregždutė" reda ...

                                               

Domininkas Tumėnas

Domininkas Tumėnas – kunigas, publicistas, švietėjas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius.

                                               

Edvardas Uldukis

1946 m. su šeima grįžo į Lietuvą. 1950–1951 m. ir 1954–1956 m. Rokiškio rajono laikraščio "Po Spalio vėliava" redakcijos literatūrinis bendradarbis, atsakingasis sekretorius. 1956–1980 m. laikraščio "Tiesa" korespondentas Rokiškio, Panevėžio, Kau ...

                                               

Kazimieras Umbražiūnas

1934 m. Vilniuje baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją. Dirbo instruktoriumi Šv. Kazimiero draugijoje, buvo įstojęs į Vilniaus kunigų seminariją ir Stepono Batoro universiteto Teologijos fakultetą, studijavo Varšuvos aukštojoje žurnalistikos mokykloje ...

                                               

Aloyzas Urbonas

1957–1960 m. laikraščio "Sovetskaja Litva" rajonų zonos korespondentas. 1958 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistikos specialybę. 1960–1961 m. Klaipėdos ekspedicinės silkių žvejybos bazės jūreivis. 1962–1968 m. Valstybinio televizijos ir radi ...

                                               

Jurgis Usinavičius

1945 m. su tėvais buvo ištremtas į Komiją. 1947 m. iš tremties pabėgo į Lietuvą. Nuo 1950 m. – J. Usinavičius. 1959 m. baigė Šiaulių vidurinę žemės ūkio mokyklą, 1973 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1959-1967 m. Šiaulių rajono laikraščio "Len ...

                                               

Andrius Užkalnis

Mokėsi Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, Vilniaus statybos technikume, vidurinį mokslą baigė vakarinėje mokykloje. Dirbo P. Eidukevičiaus odos ir avalynės fabrike. Vytauto Didžiojo universitete studijavo anglų kalbą nebaigė. Dirbo L ...

                                               

Saliamonas Vaintraubas

1940 m. baigė Kauno Aušros berniukų gimnaziją, 1954 m. – Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, įgydamas žurnalisto specialybę. 1940–1941 m. dirbo laikraščių "Liaudies balsas" bei "Tiesa" redakcijose. 1942–1943 m. Raudonosios armi ...

                                               

Rimvydas Valatka

1975 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą, 1980 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos fakultetą, įgijo istorijos mokytojo specialybę. 1978–1987 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto laborantas ir laikraščio "Tarybinis peda ...

                                               

Vidmantas Valiušaitis

Vidmantas Valiušaitis – Lietuvos filologas, žurnalistas, publicistas, politikos ir kultūros apžvalgininkas, redaktorius, visuomenės veikėjas.

                                               

Nida Vasiliauskaitė

Baigė filosofijos bakalauro bei magistro 2000 m. studijas Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, 2005 m. apgynė daktarės disertaciją "Racionalumo problema šiuolaikinėje politinėje filosofijoje". Dėsto komunikacijos teoriją VGTU Humanitarini ...

                                               

Pranciškus Vasiliauskas

Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, 1893 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo Dotnuvoje, Kražiuose, Balninkuose. 1937 m. išvyko į JAV. Kunigavo Niutone, nuo 1947 m. gyveno Čikagoje. Periodikoje paskelbė publicistikos straipsnių. Bendradarb ...

                                               

Kazimieras Vidikas

Kazimieras Vidikas-Tauras – JAV lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas, publicistas, spaudos darbuotojas.

                                               

Vydūnas

Gimė Jonaičių kaime dabartinė Šilutės apskritis valstietiškos kilmės evangelikų misionieriaus Anskio ir Marinkės Storostų šeimoje. Buvo antrasis vaikas dešimties vaikų šeimoje užaugo aštuoni. 1888 m. baigė Ragainės mokytojų seminariją. 1896–1898 ...

                                               

Pranas Vilūnas

Pranas Vilūnas – Lietuvos kunigas, komunistinio judėjimo veikėjas, publicistas, literatūros kritikas, redaktorius.

                                               

Antanas Viršulis

1949–1963 m. dirbo įvairių laikraščių ir žurnalų redakcijose. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968–1974 m. žurnalo "Mokslas ir gyvenimas" vyr. redaktoriaus pavaduotojas. 1974–1977 m. LKP CK darbuotojas. 1977–1984 m. žurnalo "Švyturys" vyr. r ...

                                               

Andrius Vištelis-Višteliauskas

Andrius Jonas Vištelis-Višteliauskas – Lietuvos rašytojas, poetas, publicistas, vertėjas, vienas iš žurnalo "Aušra" steigėjų.

                                               

Antanas Vytartas

Tėvai – bajorai, namuose kalbėjo tik lenkiškai. Mokėsi Kauno gimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje. Lietuviškai išmoko seminarijoje. Pradėjo versti iš lenkų kalbos religinio turinio raštus. Bendramoksliai juos padėdavo redaguoti ir išleisti. 188 ...

                                               

Kazys Zubauskas

1901 m. baigė Joniškio pradžios mokyklą. Vėliau išvyko į Rygą, mokėsi Rygos miesto mokykloje. 1904 m. grįžo į Joniškį, dirbo sekretoriumi, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Nuo 1907 m. dirbo Kuršėnų miškų urėdijoje. Pirmojo pasaulinio karo me ...

                                               

Feliksas Žemulis

1965–1967 m. mokėsi Kalnaberžės mokykloje-internate Kėdainių rajonas, 1967–1968 m. Barkūniškio aštuonmetėje mokykloje Kėdainių rajonas, 1969–1971 m. Grinkiškio vidurinėje mokykloje Radviliškio rajonas. 1971–1973 m. Radviliškio rajono laikraščio k ...

                                               

Tomas Žilinskas (1866)

Tomas Žilinskas – Romos katalikų kunigas, kalbininkas, publicistas, draudžiamos spaudos platintojas, tautosakininkas.

                                               

Juozas Žlabys-Žengė

Su tėvais atsikėlė į Žagarę. Mokėsi Žagarės progimnazijoje. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenės raitelių pulką Kaune. Įgijo raštininko specialybę, dirbo karininkų bibliotekoje, atstovavo kariams spaudoje. 1921 m. leitenanto laipsniu baigė Pirmo ...

                                               

Alfonsas Čeponis

1939 m. įstojo į LKJS. 1940 m. Raudonajai armijai okupavus Lietuvą, aktyviai dalyvavo sovietizacijoje. Prasidėjus Vokietijos-SSRS karui pasitraukė į Rusijos gilumą, dirbo karinėje gamykloje, mokėsi radistų mokykloje. 1943 m. vasarą kartu su Juozu ...

                                               

Alfonsas Jurskis

Alfonsas Jurskis – inžinierius – radiotechnikas, radiotechnikos pradininkas Lietuvoje, Kauno radijo stoties viršininkas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, docentas.

                                               

Algis Kregždė

Algis Kregždė – trumpabangininkas, Pasaulio ir Europos čempionas, daugkartinis Lietuvos čempionas, rekordininkas, tarptautinės klasės radijo sporto meistras, radijo sporto treneris, radijo inžinierius.

                                               

Arvydas Macas

Arvydas Macas – trumpabangininkas, tarptautinės klasės radijo sporto meistras, sporto organizatorius, radijo inžinierius, ilgametis Kauno politechnikos instituto dėstytojas.

                                               

Petras Masiulis

1914 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1916 m. Peterburgo politechnikos institute baigė 2 kursus. 1916 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 m. pakeltas į paporučikius, paskirtas Kaukazo fronto radijo stoties viršininko pavaduotoju. 1917 m. baigė ...

                                               

Vytautas Stalmokas

Vytautas Stalmokas – verslininkas, Lietuvos ir Palangos savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.