ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 167


                                               

Jonas Čeponis (1935)

1953 m. baigė "Aušros" berniukų gimnaziją Kaune. 1953–1959 m. studijavo Kauno medicinos institute, įgijo gydytojo specialybę. Dirbo šio instituto Patologinės anatomijos katedros asistentu, vėliau docentu. 1972 m. apgynė medicinos mokslų kandidato ...

                                               

Jonas Čepulis (1928)

1951 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 1954 m. veterinarijos mokslų kandidatas. 1954–1998 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas, 1979–1983 m. Terapijos, klinikinės diagnostikos ir farmakologijos katedros vedėjas, nuo 1962 m. do ...

                                               

Stanislovas Čerskis

Mokėsi Polocko jėzuitų kolegijoje. Nuo 1794 m. vienuolis jėzuitas, nuo 1807 m. kunigas. Dėstė vokiečių kalbą Vitebsko, Mogiliovo, Polocko, Oršos jėzuitų kolegijose, Vilniaus gimnazijoje. Nuo 1814 m. Brastos kanauninkas. Mokslo studijų reikalais 1 ...

                                               

Teodoras Četrauskas

1969 m. baigė vokiečių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Nuo 1970 m. "Vagos" ir "Vyturio" leidyklų redaktorius, atsakingas už vokiškai kalbančių šalių literatūros leidybą. Nuo 1986 m. laisvai kuriantis rašytojas ir vertėjas, gyvena ir di ...

                                               

Henrikas Čigriejus

Baigė Saločių vidurinę mokyklą. 1958 m. baigė Vilniaus universitetą. Iki 2003 m. buvo Vilniaus kooperacijos kolegijos iki 1991 m. Kooperacijos technikumas, iki 2000 m. Aukštesnioji kooperacijos mokykla dėstytojas.

                                               

Vaclovas Čiočys

1966 m. baigė Leningrado universitetą. 1974 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. Nuo 1966 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1984 m. docentas. Darbai iš matematinių ekonomikos modelių, lošimų teorijos ir optimizavimo metodų.

                                               

Danutė Čiurlionytė-Zubovienė

Tėvas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, motina Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, vyras architektas Vladimiras Zubovas. Vaikai Dalia, Konstantinas, Vytautas. 1928–1936 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Tobulinosi Prancūzijoje. Vaikams par ...

                                               

Aleksas Dabulskis

1951 m. už antisovietinius eilėraščius nuteistas 25 m. kalėti, kalintas Mordovijos ir Omsko srities lageriuose. 1956 m. grižo į Lietuvą, baigė Skaudvilės vidurinę mokyklą. 1964 m. baigė Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto vakarinį sk ...

                                               

Stasys Dabušis

1915–1920 m. J. Jablonskio sekretorius, vienas pirmųjų J. Jablonskio biografijos ir darbų bibliografijos autorių. 1920–1921 m. studijavo Aukštuosiuose kursuose, nuo 1922 m. – Lietuvos universitete. Studijuodamas ir 1927–1938 m. dirbo Švietimo min ...

                                               

Boleslovas Povilas Dačiulis

1942–1944 m. mokėsi Narteikių pradžios, 1944–1951 m. Pandėlio vidurinėje, 1951–1952 m. Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje. 1952–1957 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1957–1958 ...

                                               

Stanislovas Dagilis

Jono ir Martyno Yčų dėdė iš motinos pusės. Mokėsi Kėdainių ir Slucko reformatų gimnazijose, 1873 m. baigė Peterburgo universiteto Istorijos – filologijos institutą. 1873–1894 m. Sumų Ukraina gimnazijos klasikinių kalbų mokytojas, grįžęs į Lietuvą ...

                                               

Juozas Dailidė (1859)

Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1883 m. 1883–1889 m. vikaravo Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčioje, vėliau Punsko Švenčiausios Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje iki 1894 m., Slavikų Šv. Onos bažnyčia iki 1899 m. Platino ...

                                               

Antanas Dambrauskas (1911)

1936 m. baigė klasikinę filologiją Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Dirbo mokytoju, dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1945 m. sovietinio saugumo suimtas, nuteistas 10 m. kalėti. Kalintas Čeliabinsko sr. ...

                                               

Samuelis Dambrovskis

Mokėsi Torūnėje, teologiją ir filosofiją studijavo Karaliaučiaus ir Vitenbergo universitetuose. Nuo 1600 m. pamokslininkavo Poznanėje, nuo 1607 m. evangelikų liuteronų bendruomenių superintendentas. Nuo 1615 m. Vilniaus evangelikų liuteronų parap ...

                                               

Antanas Danielius

1965 m. Vilniaus universitete baigė anglų kalbą. Nuo 1965 m. mokytojas Žagarėje. 1970–1975 m. Vilniaus universitete dėstė psichologiją, 1977–1979 m. Respublikinės Naujosios Vilnios psichoneurologinės ligoninės psichologas. Nuo 1994 m. žurnalo "Vi ...

                                               

Edvardas Jokūbas Daukša

Tėvas Kazimieras Kristupas Daukša. Mokėsi Kėdainių ir Slucko evangelikų reformatų gimnazijose. Studijavo mediciną 1854-1856 m. Maskvos ir 1856-1858 m. Tartu universitetuose, 1858-1860 m. filologiją Karaliaučiaus universitete. Nuo 1861 m. gyveno V ...

                                               

Algirdas Degutis

1975 m. baigė anglų filologiją Vilniaus universitete. 1980 m. filosofijos mokslų kandidatas. 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą. Nuo 1975 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute iki 2009 m. veikė kt. pavadinimu. 1984–1991 m. dėstė logiką ...

                                               

Vladislovas Dembskis

Vladislovas Dembskis – vertėjas, publicistas, laisvamanis. Mokėsi Raseiniuose, Šiauliuose.1860 m. baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Žemaitijoje – vikaravo Varniuose, Plungėje, Ylakiuose ir Kražiuose.

                                               

Dalia Dilytė

Dalia Dilytė-Staškevičienė – lietuvių literatūros tyrinėtoja, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Antanas Drilinga

Antanas Drilinga – Lietuvos komjaunimo veikėjas, poetas, prozininkas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas.

                                               

Adomas Pranas Druktenis

Vaikystė prabėgo netoli Viduklės gražiame Jūkainių dvare, kur tėvas tarnavo ūkvedžiu. 1938–1940 m. mokėsi Rimkiškių Prišmančių, 1940–1941 m. Viduklės pradžios mokyklose. 1941 m. sovietų valdžiai likvidavus dvarą, tėvai persikėlė į savo ūkį Užumed ...

                                               

Erika Drungytė

1996 m. baigė lituanistikos ir režisūros studijas Klaipėdos universitete. 1995–1996 m. Kaune dirbo mokytoja, 1995–1996 m. dirbo Lietuvos radijuje vedė laidą "Literatūros akiračiai". 1998 m. dėstė lietuvių literatūrą Latvijos universitete, 1996–20 ...

                                               

Kazimieras Eigminas

1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1992 m. filologijos mokslų kandidatas. Nuo 1956 m. dirbo Lietuvių kalbos institute. Su kitais rašė Lietuvių kalbos žodyną. Iš lotynų kalbos išvertė: Kristupo Sapūno ir T. G. Šulco gramatiką – Sapūno ir Šulco g ...

                                               

Israel Isidor Elyashev

Gimė rugsėjo 13 d. Kaune. Jaunystėje mokėsi pas rabiną Simcha Zissel Ziv Gruobinios ješivoje, tačiau buvo pašalintas. Išvyko mokytis į Šveicariją, vėliau studijavo mediciną ir biologiją Heidelbergo ir Berlyno universitetuose. Dirbdamas literatūro ...

                                               

Alfredas Franckaitis

Alfredas Franckaitis – Vokietijos ir Lietuvos rašytojas, poetas, publicistas, lietuvių literatūros vertėjas, visuomenės veikėjas, evangelikų pastorius.

                                               

Aleksandras Fromas-Gužutis

Baigė Kražių kolegiją. Dirbo Raseinių žemės teisme, Kauno gubernatoriaus raštinėje. Nusipirkęs Gongailiškių viensėdį ūkininkavo. Bendravo su S. Stanevičiumi, M. Davainiu-Silvestraičiu. Bendradarbiavo laikraščiuose "Aušra", "Vienybė lietuvninkų", ...

                                               

Antanas Gailius

1968 m. baigė Raseinių pirmąją vidurinę mokyklą. 1973 m. Vilniaus universitete baigė vokiečių kalbą ir literatūrą. 1978–1986 m. "Vagos" leidyklos redaktorius, 1986–1989 m. "Vyturio" leidyklos vyr. redaktoriaus pavaduotojas. 1989–1996 m. redagavo ...

                                               

Gabrielė Gailiūtė

Gabrielė Gailiūtė – Lietuvos vertėja. 1999 m. baigė Vilniaus jėzuitų gimnaziją, 2003 m. Vilniaus universitete įgijo anglų filologijos bakalauro, o 2005 m. – visuotinės literatūros magistro laipsnį. Vertimai: P. C. Cast & Kristin Cast "Pažymėtoji" ...

                                               

Povilas Gasiulis

1950–1954 m. mokėsi Medenių pradinėje, 1954–1956 m. Spitrėnų septynmetėje mokyklose, 1961 m. baigė Utenos I-ąją vidurinę mokyklą. 1961 m. įstojo į Vilniaus universitetą, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau perėjo į anglų filologijos sp ...

                                               

Pranas Gavėnas

Pranas Gavėnas – SDB, Romos katalikų vienuolis salezietis, leidėjas, rašytojas, vertėjas, visuomenininkas.

                                               

Sigitas Geda

1961 m. baigė Veisiejų vidurinę mokyklą, 1966 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1967 m. dirbo savaitraščio "Kalba Vilnius" redakcijoje, 1967–1975 m. – žurnalo "Mūsų gamta" redak ...

                                               

Juozapas Arnulfas Giedraitis

Kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės. Mokėsi Kilmingųjų kolegijoje Vilniuje, 1780 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją Varniuose, būdamas klieriku paskirtas Livonijos kanauninku. 1781 m. įšventintas kunigu. 1781–1785 m. keliavo po Eur ...

                                               

Jurgis Gimberis

Gimė Žemuosiuose Šančiuose, Ringuvos gatvėje. 1957 m. baigė vidurinę mokyklą. Nuo 1963 m. dirbo Statybos ir architektūros institute laborantu. Nuo 1990 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

                                               

Liudas Gira

Liudas Gira – lietuvių poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas, prieštaringai vertinamas kultūros ir sovietinės valdžios veikėjas, prisidėjęs prie Lietuvos okupacijos.

                                               

Jonas Graičiūnas

Gimė Tbilisyje Gruzija, kur jo tėvas, dragūnų pulko vyr. puskarininkis Vytautas Graičiūnas atliko karinę tarnybą. 1906 m. tėvas metė tarnybą ir šeima grįžo į Lietuvą. Vaikystė prabėgo Griauželiškių kaime Kupiškio valsčius, kur buvo poeto senelių ...

                                               

Almis Grybauskas

1972 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Dirbo mokytoju Klaipėdoje, vėliau – laikraščių ir žurnalų "Mokslas ir gyvenimas", "Kinas" ir kitų redakcijose. 1993 m. vadovavo lietuvių kultūros seminarui Prahos universitete, 1998 m. – T. Masaryko un ...

                                               

Robertas Grikevičius

1964 m. baigė Antalieptės žemės ūkio technikumą. Žurnalistinį darbą pradėjo 1964 m. Molėtų rajono laikraščio "Pirmyn" redakcijoje. 1966–1968 m. LLKJS CK darbuotojas. 1968–1973 m. "Valstiečių laikraščio", 1973–1976 m. "Tiesos" korespondentas, skyr ...

                                               

Martynas Gudelis

Baigęs Marijampolės realinę gimnaziją, Lietuvos ir Berlyno universitetuose studijavo ekonomiką, kalbas, žurnalistiką. Buvo aušrininkų ir maksimalistų organizacijų narys. Bendradarbiavo leidiniuose "Aušrinė", "Kovos kelias", "Kultūra", "Darbas". 1 ...

                                               

Eugenijus Ignatavičius

1945–1953 m. mokėsi Vadžgirio aštuonmetėje mokykloje, Raseinių vidurinėje mokykloje. 1953 m. suimtas už antitarybinius eilėraščius bei literatūros platinimą ir nuteistas 10 metų. Kalėjo Kuibyševo srities ir Stavropolio raj. lageriuose. Po 2 metų ...

                                               

Konstancija Jablonskienė

Gimė ir augo ūkininkų Adomo ir Marijos Sketerių šeimoje. Brolis Adomas tapo žinomu gydytoju, literatu ir visuomenės veikėju; brolis Laurynas – ūkininku, taip pat bendradarbiavusiu laikraštyje "Aušra" ; sesuo Petronėlė Rumpienė – ūkininke. 1890 m. ...

                                               

Jonas Jakštas

1943 m. baigė Dubuliškio pradžios mokyklą, 1952 m. baigė Dusetų vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1954–1957 m. laikraščio "Tiesa" korektorius, 1957–1964 m. ...

                                               

Kazys Jakubėnas

Brolis poetas Alfonsas Jakubėnas. 1928 m. baigė Biržų gimnaziją. Besimokydamas organizavo socialistinio jaunimo organizacijos "Žiežirba" kuopeles Biržų apskrityje, nuo 1925 m. bendradarbiavo "Kultūros" žurnale. Iki 1937 m. priklausė aušrininkų or ...

                                               

Rožė Jankevičiūtė

1954 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1945–1972 m. dirbo redaktore leidykloje "Vaga", 1972–1979 m. – Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje. Verčia iš prancūzų kalbos.

                                               

Liūnė Janušytė

Gimė gydytojo šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metais su šeima gyveno Ugliče, Maskvoje, Tartu. 1918 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą. Mokėsi Kretingos progimnazijoje, nuo 1926 m. bendradarbiavo periodinėje spaudoje. 1928 m. baigė Klaipėdos Vytauto Di ...

                                               

Mykolas Januškevičius

Sankt Peterburgo universitete studijavo teisę. Lietuvių demokratų partijos narys. 1912–1917 m. IV Rusijos imperijos valstybės dūmos deputatas, priklausė trudovikų grupei, joje kėlė Lietuvos reikalus. 1916–1918 m. Petrograde leido ir redagavo kair ...

                                               

Gabija Jaraminaitė-Ryškuvienė

1990 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1994 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kino ir teatro fakultetą kurso vadovai – Irena Bučienė, Eglė Gabrėnaitė ir Arvydas Dapšys. Išvertė iš anglų kalbos amerikiečių rašytojos Cecily von ...

                                               

Boleslovas Jauniškis

1951 m. baigė Utenos 1–ąją berniukų gimnaziją, 1956 m. – Vilniaus universitetą, įgydamas filologo, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1957–1977 m. laikraščio "Lietuvos pionierius" redakcijos mokyklų skyriaus darbuotojas, atsaking ...

                                               

Georgijus Jefremovas

Georgijus Jefremovas – Lietuvos ir Rusijos literatas, poetas, vertėjas, dramaturgas. Lietuvos ir Rusijos rašytojų sąjungų narys.

                                               

Kleopas Jurgelionis

Brolis Antanas Jurgelionis. 1896–1907 m. gyveno Sankt Peterburge, kur lankė Šv. Kotrynos progimnaziją, vėliau gimnaziją. Pirmasis Peterburgo lietuvių teatro aktorius ir vedėjas, vaidino lietuvių mėgėjų spektakliuose, bendravo su K. Būga. 1907 m. ...

                                               

Jonas Juškaitis

1958 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1958-1962 m. dirbo savaitraštyje "Literatūra ir menas". Nuo 1971 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.