ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168


                                               

Isakas Kaplanas

1924 m. baigė Leningrado universiteto Visuomeninių mokslų fakultetą. 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. 1929–1937 m. dirbo leidinių "Diena" ir "Naujas žodis" redakcijose. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. 1940–19 ...

                                               

Mykolas Karčiauskas

1966 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1965–1969 m. buvo LSSR KGB Kauno miesto poskyrio kadriniu darbuotoju – operatyviniu įgaliotiniu. Pasak jo paties, baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, jis 3 metus dirbo Valstybiniame ...

                                               

Ugnė Karvelis

Tėvai Veronika Karvelienė ir Petras Karvelis. Gimė Noreikiškėse, kur P. Karvelis valdė Noreikiškių dvarą. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1951-1952 m. studijavo Sorbonoje, 1952-1956 m. tarptautinius santykius – Aukštųjų politinių mokslų i ...

                                               

Kalikstas Kasakauskis

Kilęs iš bajorų Kosakovskių giminės. 1814-1818 m. mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje Varniuose, 1826-1831 m. – Vyriausiojoje dvasinėje seminarijoje prie Vilniaus universiteto. 1818 m. įšventintas kunigu. Iki 1825 m. vikaras Salantuose, 1831-1834 ...

                                               

Vytautas Kauneckas

1922 m. įstojo į Raseinių gimnaziją, dalyvavo "Atžalos" kuopelės veikloje, buvo jos pirmininku, už tai suimtas. 1928 m. jaunimo sąjungos "Žiežirba" narys. 1928 m. eksternu baigė Raseinių gimnaziją, bet vėl suimtas už antivalstybinę veiklą. Iš kal ...

                                               

Česlovas Kavaliauskas

1946 m. baigęs Kauno kunigų seminariją įšventintas kunigu. Kunigavo Kelmėje, Žasliuose ir kitur. Už vadovavimą seminarijoje veikusiam Tomo Akviniečio studijų būreliui, antitarybinius pasisakymus ir religinius patarnavimus partizanams 1950 m. suim ...

                                               

Vanda Kazanskienė

1967 m., baigusi Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, pradėjo studijuoti gimtosios aukštosios mokyklos aspirantūroje, vėliau studijas tęsė Leningrado universitete. 1980 m. Maskvos Lomonosovo universitete apgynė filologijos mokslų kandidat ...

                                               

Petras Keidošius

1968 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1941–1949 m. Kauno Jaunojo žiūrovo vėliau Jaunimo teatro aktorius. Nuo 1950 m. savaitraščio "Literatūra ir menas", laikraščių "Sportas", "Vakarinės n ...

                                               

Juozas Keliuotis

Brolis Alfonsas Keliuotis. Mokėsi Biržų, Rokiškio, Panevėžio gimnazijose. 1926 m. baigė Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. 1926–1929 m. Sorbonoje studijavo filosofiją, literatūrą, žurnalistiką, meną ir sociologiją. Studijuoda ...

                                               

Robertas Keturakis

1963 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1967–1991 m. dirbo žurnalo "Nemunas", 1991–1997 m. žurnalo "Santara" redakcijose. 1998–1999 m. Vytauto Didžiojo universiteto leidyklos ir laikraščio "Kauno žinios" redaktorius. Nuo ...

                                               

Petras Kežinaitis

Mokėsi Kybartų gimnazijoje, ten leido ir redagavo šapirografuotus jaunimo leidinius "Atžalos žiedai" ir "Mūsų žygiai". Nuo 1926 m. dalyvavo valstiečių liaudininkų veikloje, 1928 m. buvo kalinamas Varnių koncentracijos stovykloje. 1929–1930 m. dir ...

                                               

Kazys Kiela

Kazys Kiela – lietuvių rašytojas, vertėjas, prieškaryje laikęsis kairiųjų pažiūrų, opozicionierius. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.

                                               

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė – lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, vertėja.

                                               

Petras Kimbrys

Petras Kimbrys – vertėjas, kultūrologas, "Naujasis Židinys-Aidai" steigėjas ir vyriausiasis redaktorius.

                                               

Halina Korsakienė

Tėvas kilęs iš Rinkuškių kaimo, baigė Dorpato veterinarijos institutą, dirbo Goryje, Vidurinėje Azijoje, Tbilisyje, Ukrainoje. Motina, Martyno Cumfto duktė, baigė Mintaujos gimnaziją, mokytojavo. 1918 m. šeima grįžo į Lietuvą. 1921–1925 m. mokėsi ...

                                               

Bronius Krištanavičius

Valkenburgo Olandija kolegijoje studijavo filosofiją ir teologiją. 1932–1936 m. mokytojavo Kauno jėzuitų gimnazijoje, įsteigė moksleivių socialinės veiklos būrelį. 1937–1941 m. Insbruko universitete ir Romoje studijavo socialinius mokslus. 1939 m ...

                                               

Danutė Krištopaitė

Mokėsi Kauno 5-ojoje gimnazijoje. 1948–1953 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1960–1969 m. ir 1974–1990 m. leidyklos "Vaga" redaktorė ir vyresnioji mokslinė redaktorė. 1964 m. filologijos mokslų kandidatė. 1969–1974 ...

                                               

Kostas Kubilinskas

Tikrasis K. Kubilinsko tėvas nėra žinomas. Mokėsi Gižų mokykloje, Marijampolės marijonų gimnazijoje. Gimnazijoje priklausė katalikiškoms ateitininkų ir pavasarininkų organizacijoms. Dar pradžios mokykloje pradėjo rašyti eilėraščius. Prirašęs visą ...

                                               

Antanas Kubilius (1936)

1955 m. baigė Kupiškio rajono Subačiaus geležinkelio stoties vidurinę mo­kyklą. Buvo įstojęs į Leningrado sukarintą gaisrininkų aukštąją mokyklą, bet jos nebaigė. 1958–1963 m. studijavo žurnalistiką Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos-fil ...

                                               

Lilija Kudirkienė (1941)

Lilija Stanislova Kudirkienė – Lietuvos tekstologė, vertėja, tautosakininkė, humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Abraomas Kulvietis

Abraomas Kulvietis gimė apie 1510 m. Kulvos bajorų Adaičių vėliau pasivadino Kulviečiais šeimoje. Turėjo brolį Adomą. Kilęs iš bajorų giminės, iš Kulvos dab. Jonavos raj., kur tėvai turėjo dvarelį. Dar jiems priklausė dvareliai prie Kernavės ir A ...

                                               

Jurgis Kunčinas

Jurgis Kunčinas – poetas, eseistas, vertėjas, vienas žymiausių lietuvių prozininkų po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. J. Kunčinas Vilniaus universitete 1964–1968 m. studijavo vokiečių filologiją. Pirmoji jo publikacija pasirodė 1968 m. Yra pa ...

                                               

Elena Kuosaitė-Jašinskienė

Elena Kuosaitė-Jašinskienė – Lietuvos literatūros tyrinėtoja, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Petras Kupčiūnas

Iki 1926 m. tarnavo Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje. 1926 m. pradėjo bendradarbiauti spaudoje. Daugiausia rašinių išspausdino dienraštis "Rytas", "Vakarų vėtra". Nuo 1931 m. redagavo trumpalaikius leidinius "Litovskij golos", "Kauno žinios" ...

                                               

Bronislovas Kurkulis

1957 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. 1957–1959 m. Dionizo Poškos memorialinio muziejaus Bijotuose direktorius. 1959–1961 m. Vilniaus kraštotyros muziejaus mokslinis bendra ...

                                               

Jonas Kusa

Studijavo Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete. Nuo 1928 m. pradėjo bendradarbiauti leidiniuose "Lietuva" ir "Lietuvis". Atsikūrus "Lietuvos aidui", pradėjo jame dirbti korektoriumi, 1938-1940 m. sporto skyriaus vedėjas. V ...

                                               

Mindaugas Kvietkauskas

2000 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1999–2002 m. dirbo žurnalo "Metai" redakcijoje. 2002–2003 m. studijavo judaiką Oksfordo universiteto Hebrajų ir judaikos studijų centre. 2005 m. pradėjo dėstyti Vilniaus ...

                                               

Ona Labanauskaitė

1924 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1933 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetą. Iki 1935 m. Lilio universitete Prancūzija studijavo socialinius ir politinius mokslus, gavo daktarės laipsnį. 1935-1937 m. dienraščio Rytas atsakingoji red ...

                                               

Juozas Laukaitis

Juozas Laukaitis – Romos katalikų kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, Lietuvių liturginės terminijos kūrėjas, poetas.

                                               

Augustinas Liepinis

Gimė tuometinės Rusijos imperijos Kuršo gubernijoje, prie sienos su Kauno gubernija. Tėvai – lietuviai ūkininkai, šeimoje užaugo keturi sūnūs. Augustinas Liepinis 1908 m. pradėjo mokytis Suvainiškio pradinėje mokykloje, toliau mokslus tęsė Kester ...

                                               

Donata Linčiuvienė

Tėvas Pranas Dielininkaitis, vyras Augustinas Linčius. 1961 m. baigė lietuvių k. ir literatūrą Vilniaus universitete. 1962–1969 m. leidyklų "Mintis", 1969–1994 m. "Vaga", 1996 m., 1997–1998 m. "Katalikų pasaulis" redaktorė. Nuo 1994 m. – Lietuvių ...

                                               

Aldona Liobytė

1932–1935 m. Vilniaus universitete studijavo lenkų kalbą ir literatūrą, 1935–1939 m. Vytauto Didžiojo universitete – lietuvių kalbą ir literatūrą. 1941–1945 m. Vaidilos teatro, 1945–1949 m. – Vilniaus dramos teatro aktorė. 1949–1961 m. Grožinės l ...

                                               

Kazimieras Lukša

Žmona Meilė Lukšienė 1913–2009, dukterys Ingė Lukšaitė ir Giedrė Lukšaitė-Mrazkova ir sūnus Rimtis Lukša. 1915–1917 m. mokėsi lietuvių pabėgėlių gimnazijoje Voroneže. 1921 m. įstojo į Marijampolės realinę gimnaziją. 1924 m. kalintas. 1925 m. už d ...

                                               

Juozas Macevičius (1928)

Baigė Joniškio gimnaziją. 1946–1949 m. Vilniaus universitete studijavo teisę. 1948–1954 m. dirbo laikraščio "Tiesa", žurnalo "Švyturys", laikraščio "Kauno tiesa" redakcijose. 1959 m. Maskvoje baigė M. Gorkio pasaulinės literatūros instituto Aukšt ...

                                               

Stasys Malevskis

1886 m. baigė Vilniaus gimnaziją. 1886–1889 m. studijavo Sankt Peterburgo universiteto Gamtos–matematikos fakultete. Už revoliucinę veiklą 1889 m. suimtas. 1889–1894 m. buvo tremtyje Sibire; per Kiniją pabėgo į JAV. Pasivadino S. Malevskiu. Brukl ...

                                               

Nerijus Maliukevičius

Nerijus Maliukevičius – Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistas, redaktorius, vertėjas, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos administracijos direktorius.

                                               

Pranas Mantvydas

P. Montvydas kilęs iš tos pačios giminės kaip ir Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Gimė mažažemių valstiečių šeimoje, vyriausias iš 5 vaikų, Prano Montvydo ir Valerijos Montvydienės mergautinė pavardė Vizgirdaitė sūnus. Gegrėnų bažnyčioje jį ...

                                               

Justinas Marcinkevičius

Gimė Motiejaus Marcinkevičiaus ir Ievos Kvainauskaitės šeimoje. Lankė Alksniakiemio pradžios mokyklą, 1942–1949 m. mokėsi Prienų "Žiburio" gimnazijoje. 1949–1954 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbo ...

                                               

Tautvyda Marcinkevičiūtė

1979 m. Tautvyda Marcinkevičiūtė baigė anglistikos studijas Vilniaus universitete. Po studijų baigimo 10 metų dirbo gide Kauno Kelionių ir ekskursijų biure. Vyras – poetas Gintaras Patackas.

                                               

Zita Marienė

1967 m. baigė Kavarsko vidurinę mokyklą. 1973 m. baigė anglistikos studijas Rygos universitete. 1974–1995 m. dirbo "Minties", "Mokslo", "Vagos" leidyklose. 1994 m. baigė vertėjų kursus Danų literatūros centre Kopenhagoje. Nuo 1995 m. dirba leidyk ...

                                               

Eugenijus Matuzevičius

Sutuoktinė Dana Rutkutė, broliai Leonardas Matuzevičius, Algirdas Matuzevičius, sūnūs Kornelijus Matuzevičius, Jūragis Matuzevičius. 1939–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. 1944–1946 m. mokytoja ...

                                               

Gražina Zita Mažeikaitė-Sajienė

Vyras Kazys Saja. 1975 Vilniaus universitete baigusi vokiečių kalbą ir literatūrą studijavo Greifsvaldo universitete. 1977–1982 dirbo "Minties" leidykloje. Nuo 1987 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Išleido gamtos apmąstymų eilėraščių rinkinius.

                                               

Juozas Mažeikis

1973 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1969–1972 m. dirbo laikraštyje "Tarybinis studentas", 1973–1982 m. savaitraščio "Kalba Vilnius" redakcijos skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius, vyriausiojo r ...

                                               

Aldona Merkytė

1951 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete baigė prancūzų kalbą. 1952–1958 m. dirbo Politinės ir mokslinės literatūros leidykloje, 1958–1979 m. leidyklos "Vaga" redaktorė iki 1964 m. Grožinės literatūros leidykla. Išvertė pr ...

                                               

Ona Miciūtė

Gimė darbininkų šeimoje, kur nuolat stigo duonos ir vaikystė prabėgo skurdžioje vaikų prieglaudoje. Šeimoje, be Onos, augo dar dvi seserys ir brolis, tad vargas ir skurdas buvo kasdienybė. Tačiau ji nuo pirmųjų sąmoningo gyvenimo dienų aistringai ...

                                               

Algimantas Mikuta

1960 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą. 1960–1964 m. Kauno politechnikos institute studijavo pramonės ekonomiką nebaigė. Vėliau įsidarbino Kazachijos statybų mechaninėse dirbtuvėse. 1965–1967 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką nebai ...

                                               

Jurgita Mikutytė

1996 m. Vilniaus universitete baigė vokiečių filologijos bakalauro, 1998 m. visuotinės literatūros magistro studijas. 1998–2001 m. studijavo Zalcburgo universitete Austrija. 2001–2003 m. VU Vertimo studijų katedroje ir Vokiečių filologijos katedr ...

                                               

Jurgis Milančius

Jurgis Milančius – vaistininkas ir knygnešys, visuomenininkas ir lietuviškos savimonės puoselėtojas, poetas.

                                               

Leonidas Milis

Gimė 1938 m. balandžio 2 d. Kaune. Būdamas vaikas buvo uždarytas į Kauno getą. 1961 m. baigė Maksimo Gorkio Literatūros institutą. Nuo 1975 m. TSRS rašytojų sąjungos narys. Į rusų kalbą vertė lietuvių ir armėnų rašytojų tekstus. Buvo geras rašyto ...

                                               

Ričardas Mironas

Sesuo Monika Mironaitė. 1930–1931 m. vidutinio ir pussunkio svorio Lietuvos bokso čempionas. Bendradarbiavo laikraštyje "Mūsų sportas". 1933 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė klasikinę filologiją. 1933–1936 m. studijavo orientalistiką ir lyg ...