ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 179


                                               

Kostas Stiklius

Skaityti ir rašyti išmokė tėvas, toliau lavinosi savarankiškai. Susipažinęs su knygnešiais Motiejumi Baltūsiu ir kt. ir iš jų gavęs tuo laiku draudžiamos spaudos lietuviškais rašmenimis, vakarais skaitydavo suaugusiems. Pradėjo pats siųsti koresp ...

                                               

Vincas Šlekys

Gimė pasiturinčio ūkininko šeimoje. Lietuviškai skaityti ir rašyti išmokė tėvas. 1879–1882 m. Marijampolėje lankė rusų pradžios mokyklą. Toliau mokėsi Marijampolės gimnazijoje, dalyvavo slaptame lietuvių ratelyje, platino draudžiamąją spaudą. Tėv ...

                                               

Elena Aleknienė-Ivanauskaitė

Augo Dievo Apvaizdos parapijoje ir giedojo bažnyčios chore. Baigė Šv. Kazimiero akademiją – lankė muzikos kursus De Paulo universitete. 1957–1961 m. vargonininkavo Šv. Juozapo slovakų parapijoje Čikagoje, o 1978–1985 m. buvo vargonininkė Viešpati ...

                                               

Antanas Ambrulevičius

Gimė ir augo daugiavaikėje septynių asmenų ūkininkų Pranciškos Monkelytės ir Kazimiero Ambrulevičiaus šeimoje. Baigė keturmetę Pupasodžio pradinę mokyklą, vėliau dar du metus mokėsi Miroslavo pradinėje mokykloje. Nuo 1939 m. – Alytaus gimnazistas ...

                                               

Jonas Balčius (1883)

Apie save J. Balčius rašo, kad 1895 m. jį, trylikametį, baigusį Leipalingio pradinę mokyklą, tėvas Matas nuvežė į Vilniaus gimnaziją. 1898 m. iš gimnazijos 3-ios klasės berniukas pašalinamas. Pagal tuometinius nurodymus Suvalkų gubernijos lietuvi ...

                                               

Jackus Banys

Baigė Maskvos universiteto Fizikos – matematikos fakultetą, 1916 m. rugpjūčio mėn. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, kovojo Galicijos fronte. 1917 m. baigė Maskvos 4-ąją junkerių pėstininkų mokyklą. 1918 m. liepos mėn. grįžo į Lietuvą. ...

                                               

Darius Bredelis

1976 m. pradėjo lankyti Žalgirių vidurinę mokyklą, 1979 m. perėjo į Jovarų vidurinę mokyklą, kur baigė 8 klases, 1984–1988 m. mokėsi Tauragės politechnikume, jį baigė su pagyrimu ir įgijo techniko mechaniko specialybę. 1988–1997 m. studijavo Kaun ...

                                               

Jonas Dambrauskas

Muzikos mokėsi pas Čiobiškio vargonininką B. Peckų, paskui – pas kompozitorių ir dirigentą K. Galkauską. Taip pat lankė Juozo Naujalio vargonininkų kursus Kaune. 1910 m. pradėjo vargonininkauti Kietaviškėse Trakų raj. Išgirdęs jaunąjį muzikantą g ...

                                               

Jonas Gečas (1953)

1971–1975 m. ir 1978–1980 m. mokytojavo. 1980 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė geografiją. 1981–1985 m. Švietimo ministerijos instruktorius metodininkas. 1985–1990 m. LTSR Ministrų tarybos Kultūros skyriaus vyr. referentas. 1990–1991 m. ...

                                               

Juozas Grimskis

Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje, pas vargonininkus dėdę S. Grimskį, J. Stankūną ir J. Uogintą išmoko vargonuoti. 1936–1940 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Skaistgirio parapijoje, mišrųjį chorą parengė 1938 m. dainų šventei Klaipėdoje. 19 ...

                                               

Stasys Ignatavičius

Stasys Ignatavičius – Lietuvos šaulių sąjungos veikėjas, jos atkūrimo 1989 m. iniciatyvinės grupės steigėjas, ilgametis LŠS Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas.

                                               

Antanas Impulevičius

Antanas Impulevičius-Impulėnas – Lietuvos kariuomenės karininkas, nuo 1937 m. Generalinio štabo majoras.

                                               

Stasys Janušauskas

Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais pasitraukė į Gomelį. 1921 m. grįžo į Lietuvą, dirbo įvairiose Kauno įstaigose buhalteriu, ilgiausiai, iki 1940 m. – Lietuvos vidaus reikalų ministerijos vyr. finansų referentas, po karo dirbo Kauno pieno i ...

                                               

Jonas Juodka (1942)

1965 m. baigė Leningrado karo topografijos vadų mokyklą, 1978 m. Maskvoje baigė V. Kuibyševo inžinerinę akademiją. Iki 1991 m. tarnavo TSRS ginkluotosiose pajėgose, mokymo centro viršininkas, mokymo skyriaus viršininko pavaduotojas. Nuo 1991 m. t ...

                                               

Rimantas Jurevičius

Gimė politinių kalinių šeimoje, į Lietuvą grįžo 1964 m. 1965–1970 m. mokėsi Kumpuolių pradinėje mokykloje, 1969–1970 Antazavės mokykloje – internate, 1970–1973 m. Šniukštų aštuonmetėje mokykloje, 1973–1977 m. Kauno A. Kvedaro miškų technikume. 19 ...

                                               

Romas Kalvaitis

1973 m. baigė Babtų vidurinę mokyklą. 1973–1978 m. studijavo Kauno politechnikos institute, inžinierius mechanikas. 1978–1980 m. Radviliškio žemės ūkio mašinų gamyklos inžinierius technologas. 1980–1982 m. LLKJS Radviliškio rajono komiteto II-asi ...

                                               

Jonas Karbauskas

Jonas Karbauskas – Lietuvos kunigas, visuomenės veikėjas, publicistas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

                                               

Juozas Liekis

1902 m. baigė Skaudvilės pradžios mokyklą, iki 1910 m. gyveno tėvų ūkyje. 1910–1914 m. buvo išvykęs į JAV, gyveno Čikagoje. Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. tapo Skaudvilės valsčiaus komiteto pirmininku, vėliau viršaičiu, nepriklausomybės kovų metu orga ...

                                               

Kleopas Vytautas Michalauskas

1916–1918 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, 1917 m. baigė Konstantino karo mokyklą Kijeve. Grįžęs į Lietuvą nuo 1918 m. gruodžio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. sausio – birželio mėn. dirbo Krašto apsaugos ministerijos štabe ...

                                               

Kazimieras Mielkus

Gimė ir augo šiaurės rytų Lenkijoje, dabartiniame Palenkės vaivadijos Seinų apskrities Punsko valsčiaus Vaitakiemio kaime. Tėvas mirė, kai Kaziukui buvo treji metai. Mokėsi privačiai pas kaimo ūkininką Joną Valinčių, vėliau lankė Punsko pradžios ...

                                               

Juozas Mikuckis (1891)

1915 m. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, 1916 m. baigė Gatčinos karo mokyklą, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1918 m. Valkoje su kitais suorganizavo Lietuvių dragūnų divizioną ir jam vadovavo. Su divizionu pateko į vokiečių nela ...

                                               

Ona Mikulskienė

Ona Mikulskienė-Mozoliauskaitė – Lietuvos kanklininkė, pedagogė, kanklių orkestrų vadovė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.

                                               

Petras Murnikas

1916 m. baigė Maskvos 4-ąją praporščikų mokyklą, per Pirmąjį pasaulinį karą Rusijos imperijos kariuomenės karininku kovojo fronte, buvo sužeistas. 1917 06 20 pakeltas į štabskapitono laipsnį. Grįžęs į Lietuvą 1919 m.balandžio 7 d. mobilizuotas į ...

                                               

Antanas Petruškevičius

Gimė lietuvių emigrantų šeimoje, kuri 1908 m. grįžo į Lietuvą ir Suvalkų gubernijos Marinavo kaime nusipirko ūkį. Iki 1915 m. mokėsi Seinuose, vėliau Vilniuje. Įpusėjus Pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į Voronežą, kur buvo paimtas į Rusijos ...

                                               

Kipras Petrauskas

Kipras Petrauskas – žymus Lietuvos dainininkas, operose sukūręs apie 80 vaidmenų, profesorius, Lietuvos meno kūrėjų draugijos narys. Su K. Petrausku siejamas nacionalinės operos įkūrimas.

                                               

Emilija Putvinskienė

Gimė žemaičių bajorų šeimoje. Tėvai: Vitoldas ir Petronėlė Gruzdžiai; broliai: Konstantinas ir Stanislovas – gydytojas, Vilniaus konferencijos dalyvis; seserys: Stefanija Gruzdytė-Graurogkienė, Viktorija Gruzdytė-Kadatienė, dukterėčia Ona Gruzdyt ...

                                               

Vytautas Put­vins­kis-Pūt­vis

Gimė žinomo Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjo Vlado Putvinskio ir Emilijos Putvinskienės – Moterų šaulių garbės vadės – šeimoje. Kartu augę broliai ir seserys vėliau tapo žinomais šalies žmonėmis: Stasys – agronomu ir valstybės veikėju, Ona – ...

                                               

Vladas Putvinskis

Vladas Putvinskis – Pūtvis – bajoras, dvarininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje.

                                               

Saulius Simė

1994 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, kūno kultūros dėstytojas. Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus atsakingas sekretorius, Palangos sporto mokyklos treneris, Palangos sporto centro direktoriaus pavaduotojas, ...

                                               

Vladas Fedotas-Sipavičius

Gimė rusų inžinieriaus Fedotovo ir operos dainininkės Liudos Sipavičiūtės šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais išvyko į Rusiją, 1912–1919 m. mokėsi realinėje mokykloje Maskvoje, privačiose baleto, tapybos ir skulptūros, Maskvos F. Ko ...

                                               

Rapolas Skipitis

1901–1904 m. mokėsi Palangos progimnazijoje, 1905–1909 m. Šiaulių gimnazijoje. Būdamas gimnazistu dalyvavo revoliuciniame judėjime, platino uždraustą lietuvišką spaudą. 1909–1910 m. socialistų aušrininkų organizacijos veikėjas, "Aušrinės" redakci ...

                                               

Petras Sližys

Pas Kavarsko vargonininką S. Puodžiūną išmokęs vargonuoti, 1897 P. Sližys pradėjo savarankiškai vargonininkauti ir vadovauti chorams. 1912 baigė J. Naujalio trijų mėnesių vargonininkų kursus Kaune. Iš pradžių vargonininkavo Taujėnuose Ukmergės r. ...

                                               

Saulius Smailys

Saulius Smailys g. 1952 m. rugpjūčio 22 d. Padrečiuose, Prienų rajonas – irklavimo treneris, Lietuvos ir Birštono sporto, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Staugaitis

Jonas Staugaitis, Paežerių valsčius, Šakių apskritis – 1952 m. sausio 18 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos gydytojas, varpininkas, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Povilas Svilas

Gimė pasiturinčių ūkininkų Karolinos Lingytės ir Zigmanto Svilo šeimoje. Mokėsi Dusetose, Mintaujoje. 1915 m. baigė Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. Dar kurį laiką jame stažavosi, įgydamas ir vaistininko specialybę. 1916 m. kovo-gruodžio ...

                                               

Stasys Šilingas

Paveldėjo grafų titulą; už dalyvavimą 1863 m. sukilime, caro įsaku jo seneliui Stanislovui Šilingui, ištremiant 1864 m. į Sibirą, titulas "sumažintas" iki baronų. 1905 m. baigė Vilniaus I gimnaziją ir išvyko studijuoti į Maskvą. Ten dalyvavo to m ...

                                               

Ignas Vylius

Ignas Vylius-Vėlavičius – Lietuvos karo lakūnas, antismetoninio, antisovietinio, antisemitinio ir antinacinio pasipriešinimo organizatorius ir dalyvis.

                                               

Jonas Žilevičius (1921)

1951 m. baigęs Kauno felčerių-akušerių mokyklą, dirbo Truskavoje, Ramygaloje, tačiau ilgiausiai – Krekenavoje. Čia įkūrė kraštotyrininkų būrelį, rinko medžiagą apie Krekenavos krašto šviesuolius – medžio meistrą Vincą Svirskį, kunigą Antaną Macke ...

                                               

Antanas Žmuidzinavičius

Antanas Žmuidzinavičius – Lietuvos dailininkas, kolekcionierius, visuomenės veikėjas. Kartais pasirašydavo Antano Žemaičio slapyvardžiu.

                                               

Ignacas Chodzka

1810–1814 m. studijavo Vilniaus universitete. Šubravcų draugijos narys slapyvardis Viršaitis. Nuo 1855 m. Vilniaus laikinosios archeologinės komisijos narys. Parašė buitinių pasakojimų – gavendų Populiariausia 3 serija "Kvestoriaus atsiminimai" P ...

                                               

Jonas Boreika Chodzka

Dirbo Vileikos, Ašmenos, Minsko teismuose. 1812 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos narys. Nuo 1822 m. Lietuvos mokyklų vizitatorius. Masonas, Vilniuje 1816 m. su kitais atgaivino ložę "Uolusis lietuvis", 1818 m. įkūrė ložę "Sokrato mok ...

                                               

Šubravcai

Šubravcai – liberali inteligentų, pasivadinusių nenaudėliais, draugija, veikusi 1817-1822 m. ir 1899-1914 m. Vilniuje.

                                               

Aleksandras Jurašaitis

Aleksandras Jurašaitis – Vilniaus fotografas. Gimė Telšiuose. Buvo Rusijos armijos atsargos karininkas. Nuo 1894 m. gyveno Bielske Baltarusija. 1902 m. persikėlė į Vilnių. Čia atidarė fotoateljė Gedimino prospekto ir Totorių gatvės kampe. Įsitrau ...

                                               

Petras Ločeris

1910 m. Rygoje privačiai mokėsi fotografijos, 1913 m. baigė amatų mokyklą. 1913 m. Nemunėlio Radviliškyje atidarė fotoateljė. Nuo 1914 m. dirbo fotoateljė Penzoje, atliko pirmuosius bandymus su šviesai jautriomis medžiagomis. 1920 m. atidarė foto ...

                                               

Algimantas Aleksandravičius

Algimantas Aleksandravičius – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografas menininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės narys, fotografas.

                                               

Marijonas Baranauskas

Mokėsi Prienuose, Išlauže, Vilniuje, 1959–1965 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. 1957–1970 m. ir 1976–1986 m. Eltos, 1970–1976 m. ir 1986–1995 m. TSRS spaudos agentūros "Novosti" Naujienos ; nuo 1993 m. Rusijos informacijos agentūr ...

                                               

Rimantas Dichavičius

1952–1957 m. mokėsi Kauno taikomosios dailės technikume. 1957–1963 m. studijavo LTSR dailės instituto Grafikos fakultete. 1964–1968 m. žurnalo "Moksleivis", 1969–1979 m. leidyklos "Mintis" meninis redaktorius. Nuo 1965 m. Lietuvos dailininkų sąju ...

                                               

Vidmantas Ilčiukas

1981 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1979 m. dalyvauja tapybos, nuo 1994 m. – fotografijos parodose Lietuvoje ir užsienyje, individualios parodos: Vilnius – 1988 m., 1994 m., 2004–2005 m., 2007–2008 m., Vašingtonas, Viena – abi 2003 m., H ...

                                               

Snieguolė Michelkevičiūtė

1971 m. baigė Kauno Maironio vidurinę mokyklą. 1974 m. įstojo į Kauno Politechnikos Instituto KPI Elektrotechnikos fakultetą. 1979 m. apsigynė "Lietuvos pramonės įmonių ir žemės ūkio elektrifikacijos" inžinierės diplomą. Nuo 1979 m. pradėjo dirbt ...

                                               

Romualdas Požerskis

1957–1969 m. mokėsi Kauno 8-ojoje vidurinėje mokykloje. 1969–1975 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete. 1975–1980 m. Lietuvos fotografijos meno draugijos Kauno skyriaus metodininkas. Nuo 1976 m. Lietuvos fotomenin ...