ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 185


                                               

Juozapas Čaplikas

Tėvas buvo viršaitis. Mokėsi Merkinėje, 4 klases baigė Suvalkuose. Įstojo į Vilniaus kunigų seminariją ir joje mokėsi 4 metus, įšventintas kunigu 1899 m. 1899–1900 m. – vikaras Žiežmariuose. 1900–1902 m. – vikaras Valkininkuose. Keletą metų dirbo ...

                                               

Motiejus Čepas

Gimė ir augo vidutinių ūkininkų šeimoje. Mokėsi namuose ir kaimo slaptoje lietuviškoje mokykloje, lankė Žeimelio rusišką ir Bauskės vokišką pradines mokyklas. 1878–1886 m. – Šiaulių gimnazijos gimnazistas. Besimokydamas platino bendraamžiams Petr ...

                                               

Vincas Dargis

1890–1894 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, buvo išrinktas slaptos lietuvių klierikų draugijos pirmininku. 1894 m. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčią, po to 1896 m. vikaravo Butrimonių Išganytojo bažnyči ...

                                               

Kazimieras Daukša

1896 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. Nuo 1896 m. kunigavo Žiežmariuose, Kalviuose, Pivašiūnuose, Butrimonyse, Giedraičiuose. 1902–1906 m. Nečečių Lydos apskritis, 1906–1939 m. Kuktiškių klebonas. Parapijose įvesdavo lietuviškas pamaldas, kat ...

                                               

Liudvika Didžiulienė

Liudvika Didžiulienė–Nitaitė – lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja. Dešimties vaikų, iš kurių du mirė maži, tarp jų – dukterų – rašytojos Vandos Albrechtienės Vinco Mickevičiaus – Kapsuko pirmoji žmona 1881–1941 m., Aldonos Kazanavičienės 1889– ...

                                               

Motiejus Eimaitis

22 metų įsijungė į 1863 m. sukilėlių gretas. Žlugus sukilimui, sugebėjo išvengti persekiojimo. Tarnavo pas Zapyškio pristavą vežiku. Vienas pirmųjų knygnešių, knygas gabenti pradėjo 1865 m. Spaudą vežė iš Tilžės; bendravo su knygų leidėjais J. Za ...

                                               

Kazys Eitutavičius

Dar mokydamasis Žemaičių kunigų seminarijoje Kaune aktyviai veikė pirmojoje vyskupo M. Valančiaus 1867 m. įkurtoje knygnešių draugijoje. Draudžiamąją lietuvių spaudą gaudavo iš knygnešio P. Šimavičiaus, ja aprūpindavo vikarą M. Kaziliauską, plati ...

                                               

Kazys Erkumas

Tėvai – neturtingi valstiečiai, jaunystėje teko piemenauti. Buvo gabus, išmoko ne tik lietuviško rašto, bet ir latvių, rusų, vokiečių kalbų. Vėliau knygrišys, ūkininkas. Draudžiamąją lietuvių spaudą pradėjo platinti 1877 m. Parsigabendavo iš Mažo ...

                                               

Jonas Gaidamavičius-Gaidys

Jonas Gaidamavičius – Lietuvos gydytojas, prozininkas, publicistas, Varšuvos lietuvių studentų draugijos "Lietuva" įkūrėjas, varpininkas.

                                               

Jurgis Gegužis

Jaunystėje kurį laiką dirbo Mažosios Lietuvos Martyno Jankaus Bitėnai ir Otto von Mauderodės spaustuvėje Tilžėje. Slapta gabeno draudžiamąją lietuvišką spaudą į Lietuvą. 1898 m. prie sienos Rusijos imperijos žandarų sulaikytas, atiduotas į kariuo ...

                                               

Mykolas Gylys (1863)

Valstietis. Spaudos gaudavo iš kitų knygnešių, parsinešdavo pats arba parsisiųsdindavo geležinkelio bagažu iš Mažosios Lietuvos. Platino Tverečiaus apylinkėse. Platinti padėdavo Lazinkų ir Pošiūnų kaimo gyventojai, siuvėjas Aleksandras Telyčėnas, ...

                                               

Silvestras Gimžauskas

Silvestras Gimžauskas – kunigas, lietuvybės puoselėtojas, knygnešys. Palaidotas Lenkijoje, kapas nežinomas.

                                               

Stanislovas von Goesas

S. Goesas 1857–1863 m., iki 1863 m. sukilimo, mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Baigęs septynias klases, grįžo į Joniškį, 1878 m. paveldėjęs tėvo dvarą Medvilionyse drauge su seserimi Terese jame ūkininkavo. Visą laisvą nuo ūkio rūpesčių laiką skyrė mo ...

                                               

Domicelė Graužinytė–Palevičienė

D. Graužinytė augo Martyniškių dvare devynių vaikų šeimoje, buvo vyriausia dukra. Broliai – diplomatas Kazimieras Graužinis, tarpukario IV Seimo narys Klemensas Graužinis. Ji buvo kilusi iš dvarininkų Graužinių giminės, kuri savo dvaruose XX a. p ...

                                               

Jonas Grinius (1877)

Spaudos draudimo metais platino lietuvišką spaudą, dalyvavo Artojų draugijos veikloje. Suvalkijoje organizavo lietuviškus renginius, pirmuosius lietuviškus vaidinimus. 1905 m. įsteigė apsaugos nuo caro žandarų būrius, jiems vadovavo. Persekiojama ...

                                               

Joana Griniuvienė

Joana Dominika Griniuvienė-Pavalkytė – Lietuvos knygnešė, spaudos darbuotoja, visuomenės ir politinė veikėja.

                                               

Antanas Gudaitis (1872)

Baigęs Kudirkos Naumiesčio dviklasę valdinę mokyklą pradėjo dirbti raštininku pas Plokščių valsčiaus taikos teisėją Petrą Kriaučiūną. Čia dirbdamas susipažino su žymiais to meto kultūros ir visuomenės veikėjais, mokslo žmonėmis, kurie atvykdavo p ...

                                               

Jurgis Gudas

Vaikystėje netekęs tėvų, gyveno pas gimines Kuliuose. Anksti išmoko skaityti lietuviškai ir rusiškai. Nuo 1890 m. knygnešys, iš Mažosios Lietuvos į Kulius, Žemaičių Kalvarijos, Kartenos, Kretingos, Plungės, Alsėdžių apylinkes, Mažeikius gabeno li ...

                                               

Kazys Gumbelevičius

Kilęs iš valstiečių. Dirbo knygrišiu. Platinti lietuvių spaudą pradėjo 1878 J. Bielinio paskatintas. Garšvių draugijos bendradarbis, jos leidinių rėmėjas ir platintojas. Dažniausiai spaudos gaudavo iš knygnešių J. Bielinio ir K. Ūdros. Ja aprūpin ...

                                               

Kostas Jagminas

Kilęs iš bajorų. Baigė Vilniaus kunigų seminariją, 1889 m. kunigas. 1889–1890 m. Vilniaus katedros vikaras, 1890–1894 m. Merkinės vikaras, vėliau klebonas. Merkinės bažnyčioje ėmė giedoti ir sakyti pamokslus lietuvių kalba. Organizavo draudžiamos ...

                                               

Pranciškus Janulaitis

Jauniausia 13 vaikų šeimoje, kurioje išgyveno broliai Kaliksas, Juozas, Petras, Jurgis, Augustinas, seserys Ona, Julija ir Veronika. Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Paskirtas Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vik ...

                                               

Augustinas Janulaitis

Augustinas Janulaitis – teisėtyrininkas, teisėjas, publicistas, teisės ir literatūros istorikas, politinis veikėjas.

                                               

Augustinas Janutėnas

Skaityti ir rašyti pramoko namuose. Pirmąją lietuvišką knygą Augustinui Janutėnui padovanojo kunigas Jonas Burba. Lietuvišką spaudą pradėjo platinti apie 1889 m., sulaukęs 20 m. Knygų gaudavo iš Švenčionių krašto knygnešio Antano Šakalio, taip pa ...

                                               

Konstantinas Jasiukaitis

Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, nuo 1900 m. gyveno Šiauliuose, bendradarbiavo laikraščiuose "Ūkininkas", "Varpas", "Vilniaus žinios", "Lietuvos ūkininkas", "Darbininkų balsas", "Skardas", "Žarija", rašė dramas, feljetonus, pamfletus. Nuo 1902 m. Li ...

                                               

Marcijonas Povilas Jurgaitis

Marcijonas Povilas Jurgaitis – kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos gabenimo į Lietuvą organizatorius ir jos platintojas.

                                               

Vincentas Jurgilas

Vincentas Jurgilas – Romos katalikų garbės kanauninkas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.

                                               

Antanas Juršėnas

Gimė ir augo nedideliame sodžiuje, kurį sudarė tik trys valstiečių sodybos. Skaityti ir rašyti išmoko iš sesers Julės, kuri buvo lankiusi rusišką valstybinę mokyklą. Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčios klebono Jono Burbos paskatintas ėmėsi ...

                                               

Vincas Juška

Valstietis. Draudžiamąją lietuvišką spaudą pradėjo platinti apie 1880 m. Nuo 1884 m. spaudos atsigabendavo iš Tilžės, jos gaudavo iš J. Zabermano, J. Angrabaičio bei kitų ir pats platindavo. Ne kartą Rusijos imperijos sienos sargybos apšaudytas, ...

                                               

Juozas Karabinas

Valstietis. Vežė ir platino draudžiamąją lietuvišką spaudą nuo 1877 m. iki 1904 m. Spaudos parsigabendavo iš Tilžės ir Bitėnų, gaudavo iš kitų knygnešių ir iš Garšvių draugijos. Literatūra aprūpindavo Raseinių, Šiaulių, Panevėžio apskrities spaud ...

                                               

Juozas Kasputis

Batsiuvys. Apie 1891 m. pradėjo platinti draudžiamąją lietuvišką spaudą Raseinių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. 1894 m. birželio 3 d. jį ir R. Breckį, grįžtančius iš Mažosios Lietuvos, Jurbarko muitinės apygardoje sulaikė pasienio sargybiniai. ...

                                               

Jonas Katelė

Jonas Katelė – Lietuvos kunigas, švietėjas, daraktorius, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo ir slaptųjų lietuviškųjų vakarų ir lietuvių mokyklų organizatorius. Buvo pirmojo slapto vaidinimo Panemunėlio apylinkėje rengėjas ir režisierius.

                                               

Juozas Kaukas

1888 m. su kitais įsteigė Varšuvos lietuvių studentų draugiją "Lietuva". Buvo vienas tų, kurie lietuvybėn palenkė Vincą Kudirką. Dalyvavo 1888 m. Marijampolėje vykusiame varpininkų I suvažiavime. Prisidėjo prie mėnraščio "Varpas" įkūrimo. 1889 m. ...

                                               

Ferdinandas Kaunackis

Ferdinandas Kaunackis – Lietuvos gydytojas, medicinos daktaras, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

                                               

Vincas Kazanauskas

Krosnininkas, dažytojas. 1884 m. pradėjo platinti draudžiamąją lietuvišką spaudą. Jos parsigabendavo iš Mažosios Lietuvos. Aplankydavo apie 30 Aukštaitijos parapijų. Žiemomis slaptai mokė vaikus lietuvių rašto. Nuo 1885 m. Garšvių draugijos narys ...

                                               

Motiejus Kaziliauskas

1863–1867 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, čia draudžiamosios lietuviškos spaudos gaudavo iš K. Eitutavičiaus. 1868 m. kunigas. Nuo 1868 m. Naujamiesčio vikaras. Priklausė M. Valančiaus lietuviškos spaudos platinimo organizacijai, jos nariai ...

                                               

Kazimieras Kazlauskas

Kazimieras Kazlauskas – Lietuvos kunigas, tautinio atgimimo veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

                                               

Kazimieras Kybelis

Kazimieras Kybelis – kunigas, teologijos magistras, lietuvių tautinio atgimimo ugdytojas, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, knygnešys.

                                               

Bistrampolio knygnešių koplyčia

Bistrampolio knygnešių koplyčia stovi Kučių kaime, Ramygalos seniūnijoje, Panevėžio rajone, 0.9 km į rytus nuo kelio Via Baltica, buvusio Bistrampolio dvaro teritorijoje. Dvaro erdves pritaikant turizmui, koplyčia įrengta parko pakraštyje stovėju ...

                                               

Antanas Krasinskas

Apie 1885 m. pradėjo platinti draudžiamąsias lietuviškas knygas, nuo 1886 m. pats gabeno jas iš Tilžės ir Bitėnų. Samdydavo vedlį, papirkdavo pasienio sargybinius. Spaudą platino Biržų, Pasvalio, Joniškėlio, Linkuvos, Rozalimo apylinkėse. Keletą ...

                                               

Pranas Kriaučiūnas

Privačiai mokėsi knygrišio amato. Kaune dirbo spaustuvėje "Trud". 1885 m. Lukšiuose, 1896 m. Šakiuose įsteigė knygrišyklą. Platino draudžiamą lietuvių spaudą, už tai caro valdžios tris kartus teistas ir kalintas Kudirkos Naumiesčio, Kalvarijos, Š ...

                                               

Jonas Krikščiūnas-Jovaras

1897–1904 m. vienas aktyviausių draudžiamos spaudos platintojų, caro žandarų buvo peršautas. 1905–1907 m. revoliucijos dalyvis, slėpė Lietuvos socialdemokratų partijos spaustuvėlę. Už aktyvią veiką ne kartą policijos persekiotas, suimtas. 1911–19 ...

                                               

Benediktas Krištaponis

Tėvai buvo ūkininkai. Pradinę mokyklą baigė Taujėnuose, toliau mokėsi Ukmergėje ir Rusijoje. 1896 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją ir paskirtas vikaru į Žaslius. Vėliau perkeltas į Švenčionis. 1901 m. paskirtas klebonu į Adutiškį ir čia kuniga ...

                                               

Juozas Kubilius (1878)

Sesuo – visuomenės veikėja Marcelė Kubiliūtė. 1892-1896 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje, tačiau atsisakęs su kitais melstis rusiškai, iš jos buvo pašalintas. Nuo 1894 m. Panemunėlio apylinkėse platino draudžiamąją lietuvišką spaudą. 1897 m. tėviš ...

                                               

Vincas Kudirka

Vincas Kudirka – Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio "Varpas" redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų. Lietuvos himno autorius.

                                               

Juozapas Kukta

Juozapas Kukta – 1942 m. birželio 16 d. Kaune) – vyskupas, visuomenininkas, lietuvybės puoselėtojas. Palaidotas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje.

                                               

Pranas Kuzma

XX a. pradžioje – Sankt Peterburgo fabrikų darbininkas. Dalyvavo darbininkų judėjime. Vienas Mažturčių draugijos steigėjų. Kalintas už lietuviškų knygų platinimą. 1907–1912 m. III Rusijos Valstybės Dūmos atstovas nuo Kauno gubernijos, socialdemok ...

                                               

Adomas Ladukas

Siuvėjas. Spaudos draudimo metais keliaudamas po kaimus, mokė vaikus draudžiamo lietuviško rašto. Nuo 1892 m. gyveno Garšviuose Naujamiesčio valsčius pas knygnešį K. Ūdrą. Dirbo Garšvių knygnešių draugijos buhalteriu. Įkliuvus K. Ūdrui kratytas, ...

                                               

Antanas Lankutis

Mokėsi Darbėnų valdinėje mokykloje. 1890–1894 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenės Leibgvardijos Semionovsko pulke, dislokuotame Sankt Peterburge. Karinę tarnybą baigė turėdamas jefreitoriaus laipsnį. 1894 m. grįžo į Lietuvą, bernavo Voveraič ...

                                               

Ignas Lapinskas

Tėvai buvo ūkininkai. Skaityti ir rašyti lietuviškai išmokė daraktorius S. Prakaitas. 1896 m. įstojo į slaptą valstiečių jaunimo spaudos platintojų draugiją, kurią subūrė kaimyninio Steigvilių k. ūkininko sūnus, Jelgavos gimnazijos VI – osios kla ...

                                               

Karolina Laurinavičiūtė

Vertėsi smulkia prekyba. Panevėžio bei Šiaulių apskričių atlaiduose, mugėse ir kitose susibūrimo vietose platino draudžiamąją lietuvių spaudą. 1869 m. rugpjūčio 18 d. suimta Gruzdžiuose su 74 lietuviškais spaudiniais, pabėgo. 1869 m. spalio 4 d. ...