ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186


                                               

Silvestras Leonavičius

Gimė daugiavaikėje valstiečių šeimoje, jaunesnysis brolis tapo žinomu teisininku Petru Leonu. Pradinį išsilavinimą įgijo privačiai. Nuo 1864 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, kunigu įšventintas 1869 m. rugsėjo 2 d. Vikaravo Veisiejų, Vilkavišk ...

                                               

Juozapas Lideikis

Mokėsi Gruzdžių pradinėje mokykloje, 1871–1877 m. Šiaulių gimnazijoje. Neturėdamas lėšų toliau mokytis, buvo išvykęs į Rusijos miestus Vologdą, Jaroslavlį buvo girdėjęs, kad ten nereikia mokėti už mokslą. Po metų grįžo į Lietuvą. Įstojo į Kauno k ...

                                               

Jurgis Lietuvninkas

J. Lietuvninkas gimė valstiečių šeimoje. Gyveno Marijampolėje, dirbo pašte. Vežiojo paštą po Marijampolės apskrities miestus. 1890 m. pradėjo platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. Spaudą gaudavo iš knygnešio J. Kanclerio, gyvenusio Vilkaviškyje, ...

                                               

Petronėlė Lietuvninkienė

Petronėlė Lietuvninkienė – knygnešė, "Sietyno" draugijos bendradarbė, žinomo knygnešio Jurgio Lietuvninko žmona.

                                               

Pranas Lingys

Nuo 1895 m. gabeno draudžiamą Lietuvoje spaudą lietuviškais rašmenimis. 1905–1907 m. revoliucinių įvykių Suvalkijoje dalyvis, Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1905 m. išrinktas Gižų valsčiaus viršaičiu. Už tai 1905–1906 m. kalėjo Kalvarij ...

                                               

Juozas Ložinskis

Įstojo į Kauno kunigų seminariją. Nuo 1887 m. Lietuvos mylėtojų draugijos narys, nuo 1889 m. vienas Šv. Kazimiero draugijos steigėjų. Rūpinosi knygų vertimu į lietuvių kalbą. Vadovybei įtarus bendradarbiavimu lietuvių spaudoje bei ją platinant 18 ...

                                               

Juozas Maldžius

J. Maldžius augo su dviem broliais. Iki 1881 m. gyveno tėvų namuose, dirbo savo ūkyje, vėliau tarnavo samdiniu pas Kavarsko apylinkių ūkininkus. Apie 1880 m., paragintas kaimyno, per trumpą laiką pramoko lietuviškai skaityti. Lietuviškos draudžia ...

                                               

Donatas Malinauskas

Donatas Malinauskas – visuomenės veikėjas, Valstybės Tarybos narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.

                                               

Motiejus Markevičius

Bendradarbiavo su kunigu Silvestru Gimžausku, tuo metu klebonavusiu Valkininkuose, knygnešiu Jurgiu Uždaviniu iš jo gaudavo lietuviškos spaudos, taip pat – Simonu Aukštuoliu. 1891 m. policija, gavusi skundą, kad Silvestras Gimžauskas turi lietuvi ...

                                               

Vincas Markevičius

Augo stambių ūkininkų šeimoje, buvo vienturtis sūnus ir nuo mažens pratinamas valdyti ūkį. Knygnešiauti pradėjo būdamas 30 metų, spaudą Prūsijoje imdavo iš J. Lapino ir O. Mauderodės spaustuvių Tilžėje. Turėjo per kelią nelanksčią koją, todėl kny ...

                                               

Jurgis Masionis

Mokėsi Seinų gimnazijoje, o nuo 1862 m. – kunigų seminarijoje Tikocine, vėliau perkeltas į Seinų kunigų seminariją. 1867 m. lapkričio 3 d. vyskupas Lubenskis įšventino jį kunigu. Dar besimokydamas priklausė grupelei klierikų, pasiryžusių kovoti u ...

                                               

Mykolas Masiulis

Mykolas Masiulis – kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešių globėjas, draudžiamosios spaudos platinimo organizatorius. Palaidotas Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

                                               

Juozas Matulaitis (1864)

XIX a. devintame dešimtmetyje Gustaičiuose rengė jaunimo gegužines, jose susipažino su Marijampolės lietuvių inteligentais. 1887 m. išvyko gyventi į Baraginę. Nuo 1890 m. Liudvinavo apylinkėse pradėjo platinti draudžiamąją lietuvių spaudą. Bendra ...

                                               

Povilas Matulevičius

Gimė šiaurės rytų Lenkijoje, dab. Palenkės vaivadijos Seinų apskrities Punsko valsčiaus Paliūnų kaime. Vedęs persikėlė į Kreivėnus. Pragyventi iš kelių margų ūkio buvo sunku, todėl Povilas ėmėsi uždarbiauti nelengvu amatu – akmenkalyste. Kiekvien ...

                                               

Baltrus Matusevičius

Baigė Marijampolės gimnaziją, 1892 m. – Maskvos universiteto matematikos skyrių. Studijuodamas priklausė slaptai studentų draugijai, 1887–1892 m. vadovavo draugijos chorui. 1890 m. dalyvavo varpininkų suvažiavime Stebuliškėse Marijampolės raj. 18 ...

                                               

Juozas Medeikis

Gimė ūkininko šeimoje. Baigė pradžios mokyklą. Visą savo gyvenimą pašventė kovai su caro priespauda. Buvo darbštus ir gabus knygnešys bei draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Kupiškio apylinkėse buvo vienas iš žymesniųjų taut ...

                                               

Dominykas Miklius

Siuvėjas. Manoma, draudžiamąją lietuvišką spaudą pradėjo platinti dar iki 1883 m., ją pirkdavo Tilžėje ir Bitėnuose. Bendradarbiavo su draudžiamosios lietuvių spaudos platinimo organizatoriais kunigu M. Sederavičiumi, buvo jo ir Žemaitijos knygne ...

                                               

Juozas Milašiūnas

Valstietis, dailidė. Nuo 1885 m. platino draudžiamąją lietuvišką spaudą, ją dažniausiai slėpė savo namuose Panevėžyje, platino Panevėžio, Biržų, Rokiškio ir Ukmergės apskrityse. Keletą kartų įkliuvo, bet buvo paleistas. Pergabeno spaudos už apie ...

                                               

Feliksas Milevičius

Tėvai buvo neturtingi amatininkai – stalius ir siuvėja. Šeima anksti neteko tėvo, todėl Feliksui teko mokytis ne mokyklos suole, o amatininko dirbtuvėje. Jis pasirinko knygrišio amatą, bet tam išmokti neturėjo lėšų. Abu su motina pėsčiomis nuėjo ...

                                               

Juozapas Mironas

Baigė Vilniaus kunigų seminariją, 1888 m. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Valkininkus. 1889 m. perkeltas vikaru į Adutiškį, 1890 m. paskirtas klebonu. 1896 m. perkeltas toms pat pareigoms eiti į Gelvonus, 1898 m. – į Lavoriškes, 1911 m. ...

                                               

Vincentas Miškinis

Vincentas Miškinis – kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Palaidotas Strūnaičio kapinėse.

                                               

Konstantinas Narkevičius

Kilęs iš vargingų valstiečių. Lietuviškai skaityti išmokė tėvas. Rašyti nemokėjo. Mokyklos nelankė. Labai pamėgo skaityti lietuviškas knygas. Paūgėjęs pats mokė kaimynų vaikus – daraktoriavo. Draudžiamosios lietuviškos spaudos gaudavo Kupiškyje i ...

                                               

Stasys Neteckis

Stasys Neteckis – smulkus prekybininkas, Lietuvos knygnešys, draudžiamą spaudą platinęs beveik po visą Žemaitiją.

                                               

Juozas Norkus

J. Norkus buvo kilęs iš mažažemių valstiečių, turėjusių apie tris hektarus žemės. Šeima gyveno šalia Prūsijos sienos. Pro šalį keliaudavę knygnešiai čia visuomet rasdavo prieglaudą. Mokėjo skaityti, mėgo knygas, tačiau rašyti nemokėjo. Paaugęs pa ...

                                               

Vincas Norvaišas

Vincas Norvaišas, taip pat Vincas Norvaiša, Vincentas Norvaišas – kunigas, knygnešys, platinęs draudžiamą spaudą Žemaičių vyskupijoje.

                                               

Juzefa Okuličienė

Tėvas dvarininkas bajoras Juozas Povickas, motina Antanina Ona Liutkevičiūtė 1850–1922 m., sesuo Felicija Bortkevičienė. Vyras inžinierius Kazys Okuličius 1869–1919 m., sūnūs Jurgis Okuličius ir Jonas Okuličius. Nuo 1894 m. dalyvavo gabenant ir s ...

                                               

Vladislovas Opulskis

Kilęs iš bajorų šeimos. Baigė Kauno kunigų seminariją. 1898 m. įšventintas į kunigus. 1898–1900 m. – vikaras Ukmergėje. Nuo 1899 m. kovo 31 d. buvo Ukmergės miesto mokyklos tikybos mokytojas. Kartu su kitu vikaru Kazimieru Šleiviu stengėsi įvesti ...

                                               

Vladislovas Paliukaitis

Vladislovas Paliukaitis – Romos katalikų kunigas Lietuvoje ir Lenkijoje, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.

                                               

Juozapas Paulauskas

Paaugęs tarnavo samdiniu pas ūkininkus, 1881–1886 m. – Rusijos imperijos kariuomenėje. Grįžęs ėmėsi paupario amato, vertėsi smulkiąja prekyba, slapta prekiavo draudžiama lietuviška spauda, kurią su broliu Pranciškumi gabendavo iš Mažosios Lietuvo ...

                                               

Antanas Petravičius

Baigė Vilniaus kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1845 m. ir paskirtas vikaru į Uteną, 1849 m. – Dusetų klebonu. 1863 m. lapkričio 24 d. areštuotas už tai, kad ragino dusetiškius sukilti ir kad slapta laidojo rusų sušaudytus sukilėlius. 186 ...

                                               

Feliksas Petravičius

F. Petravičius buvo kilęs iš nusigyvenusių žemaičių bajorų. Jaunystėje tarnavo pas ūkininkus. Tėvai turėjo samdomą ūkį Dūseikiuose. Vedęs gyveno kartu su tėvais, dirbo ūkyje. 1881 m. pradėjo platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. 1883 m. pirmą ka ...

                                               

Karolis Petruškevičius

K. Petruškevičius, vietiniu vadinamas Karuliu, spaudos draudimo laikotarpiu knygas pradėjo platinti XIX a. paskutiniajame dešimtmetyje. Veiklą tęsė iki pat lietuviškos spaudos atgavimo 1904 m. gegužės 7 dieną. Knygas įsigydavo Tilžės spaustuvėse, ...

                                               

Kazimieras Pietaris

Kazimieras Adolfas Pietaris – Lietuvos visuomenės veikėjas ir draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, gydytojas.

                                               

Izidorius Pocius

Izidorius Pocius – pauparis ir daugiausia Tauragės apskrityje veikęs knygnešys. Izidorius Pocius gimė neturtingoje valstiečių šeimoje. Tėvas buvo kaimo muzikantas. Izidorius buvo antras vyriausias vaikas šeimoje ir didžiąją vaikystės dalį praleid ...

                                               

Povilas Kupstas

Gimė mažažemių valstiečių šeimoje. Mirus tėvui, pradėjo bernauti pas svetimus. Tarnavo ir Punske pas kunigą Simoną Norkų, kuris išmokė jį rašyti, paskatino platinti lietuviškas maldaknyges. Gresiant persekiojimams dėl nelegalios spaudos platinimo ...

                                               

Petras Prunskis

Mokėsi Jelgavos gimnazijoje, baigė Vilniaus kunigų seminariją. 1897 m. suteikti kunigo šventimai. Paskirtas vikaru į Ratnyčios parapiją Varėnos rajonas. Vėliau klebonavo Inturkėje Molėtų rajonas, 1911–1939 m. – Palūšėje Ignalinos rajonas. Mokydam ...

                                               

Povilas Pukys

Povilas Pukys – Lietuvos kunigas, prelatas, bažnyčių statytojas, ekonominių draugijų kūrėjas, spaudos platintojas, 1905 m. Vilniaus seimo dalyvis.

                                               

Antanas Radušis

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, kur kartu Petru Kriaučiūnu dalyvavo slaptame lietuviškame moksleivių būrelyje. Vėliau studijavo Seinų kunigų seminarijoje, kurią baigęs vikaravo Punske. Po to sielovados darbą tęsė Šakiuose ir Ūdrijoje. Pastarajam ...

                                               

Motiejus Radziukynas

Baigė Seinų kunigų seminariją ir 1860 m. įšventintas į kunigus. Prasidėjus 1863 m. sukilimui vikaravo Garliavoje. Ragino žmones prisidėti prie sukilimo ir padėti sukilėliams, laidojo juos. Už paramą sukilimo dalyviams buvo suimtas ir ištremtas į ...

                                               

Antanas Raudonis

Jaunystėje mokėsi kalvystės. Buvo savamokslis, tačiau raštingas ir apsiskaitęs. Neretai iš Prūsijos parnešdavo draudžiamų lietuviškų knygų bei laikraščių, kuriuos pats skaitydavo ir duodavo kitiems. Ypač noriai skaitė Simono Daukanto raštus. 1904 ...

                                               

Petras Rolofas

Gimė ir augo Kėdainiuose. 1940 m. jo tėvą už papasakotą antisovietinį anekdotą suėmė NKVD. Petro motinai pavyko įrodyti, kad jos vyras yra vokiškos kilmės, tad jį apgynė Vokiečių repatrijavimo komisija, veikusi Kaune. 1941 m. gelbėdamasi nuo repr ...

                                               

Petras Ruseckas

1896 m. su tėvais apsigyveno Maladečine, 1897 m. persikėlė į Rygą. 1898–1901 m. jūrininkas Odesoje. Gabeno draudžiamą spaudą, dalyvavo lietuvių "Rūtos" draugijos veikloje. 1904 m. pašauktas į kariuomenę, 1905 m. dezertyravo ir slapstėsi. 1905 m. ...

                                               

Juozas Sakalauskas

Pats išmoko skaityti, rašyti, įrišti knygas, nuo 1886 m., paragintas Jurgio Bielinio, tapo knygnešiu profesionalu, vienu aktyviausių Garšvių knygnešių draugijos narių. Tik 1895 m. vasarą apie jo profesionalų užsiėmimą iš laiško, rasto pas K. Ūdrą ...

                                               

Martynas Sederevičius

Martynas Sederevičius – Lietuvos kunigas, religinių raštų leidėjas, vertėjas, knygnešys, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius.

                                               

Adomas Sketeris

Adomas Sketeris d. Noreikoniuose, Kauno gubernija, Rusijos imperija – 1916 m. gegužės 2 d. Maskvoje, Rusijos imperija) – Lietuvos gydytojas, knygnešys, literatas ir visuomenės veikėjas.

                                               

Juozapas Skinkys

Juozapas Skinkys – Romos katalikų kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas, draudžiamos lietuviškos religinės literatūros platintojas.

                                               

Simanas Skinkis

Mokėsi Antupiuose pas daraktorių ir Vilkaviškio pradinėje mokykloje. Po Marijampolės gimnazijos baigimo mokytojavo Gižuose. Įstojo į Seinų kunigų seminariją. Jos klierikai buvo sutarę atostogų metu rinkti žodžius būsimam lietuvių kalbos žodynui, ...

                                               

Matas Slančiauskas

Matas Jonas Slančiauskas – knygnešys, lietuvių visuomenės veikėjas, aušrininkas, knygnešys, publicistas, tautosakos rinkėjas.

                                               

Pranas Stakauskas

Pranas Stakauskas – darbininkas, knygnešys, žymus draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas Biržų krašte.

                                               

Stasys Stakelė

S. Stakelė mokėsi Liepojos gimnazijoje. Tėvai jam repetitoriumi buvo nusamdę gimnazistą, būsimą aušrininką J. Šliūpą. 1885 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Knygnešyste užsiėmė 1885 m., iš karto atvykęs į Švėkšnos parapiją. Bendravo su vietiniais ...