ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187


                                               

Pranas Straupas

P. Straupas buvo kilęs iš laisvųjų valstiečių. Pradėjo mokytis Varnių kunigų seminarijoje, bet 1868 m. įšventintas į kunigus Kaune, kur buvo atkelta kunigų seminarija. 1868 m. rugpjūčio 5 d. atvyko dirbti vikaru į Salantus. Tuomet jau priklausė v ...

                                               

Juozas Strimaitis

Jaunystėje pramokęs batsiuvio amato, vėliau gyveno Vilkaviškyje. Draudžiamą lietuvišką spaudą nešė nuo 18 metų. Platino Vilkaviškio apylinkėse pats ar perduodavo kitiems platintojams. Parsigabendavo iš Tilžės, pereidavo Prūsijos sieną dažniausiai ...

                                               

Petras Suknelevičius

Nuo 1890 m. padėjo gabenti caro administracijos draudžiamą politinę spaudą. Pats skaitė tik lenkiškai. 1893–1895 m. – Vilniaus darbininkų būrelio, vėliau – socialdemokratų grupės narys, Broniaus Urbonavičiaus mokinys. 1896 m. Vilniaus būrelius su ...

                                               

Placidas Šarkauskas

Mokėsi Palangos progimnazijoje. Baigė Vilniaus kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1898 m. ir paskirtas vikaru į Giedraičių parapiją, netrukus perkeltas į Švenčionis. Čia vikaravo 1898–1902 m. Organizavo lietuviškos spaudos gabenimą iš Mažos ...

                                               

Juozas Šeikus

Būdamas 16 metų ir pramokęs šiek tiek skaityti, mokėsi batų siuvimo amato. Siūdamas kaimuose batus pradėjo domėtis lietuviška literatūra ir ją skaityti. Čia kilo mintis, kaip galima būtų gauti daugiau literatūros. Jam pasisekė susipažinti su liet ...

                                               

Petras Šėmbelis

Petras Šėmbelis – ūkininkas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, vienas iš knygnešio Jurgio Bielinio ryšininkų, Garšvių knygnešių draugijos bendradarbis.

                                               

Antanas Šilgalis

Gimė vidutinių valstiečių šeimoje. 7 metų būdamas neteko tėvo. Mokėsi savarankiškai, 1898 m. baigė Skuodo rusų aukštesniąją pradžios mokyklą. Mokydamasis rusiškai, kartu savarankiškai išmoko skaityti ir rašyti lietuviškai. Keletą metų mokėsi priv ...

                                               

Juozas Otonas Širvydas

Skaityti pramoko iš savo motinos, vėliau lankė mokyklą Jūžintuose. Dar būdamas jaunuoliu pradėjo "daraktoriauti". Keturias žiemas mokė kaimiečių vaikus Kuokšių, Bilaišių ir kituose kaimuose. Bevažinėdamas po kaimus susipažino su spaudos platintoj ...

                                               

Kazimieras Šleivys

Kazimieras Šleivys – kunigas, knygnešys. Palaidotas Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriuje. 1890 m., baigęs Panevėžio realinės mokyklos keturias klases, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Mokydamasis seminarijoje dalyvavo slaptos semina ...

                                               

Juozas Šmulkštys

Baigęs Seinų kunigų seminariją, 1889 m. buvo įšventintas kunigu. Sielovados darbą pradėjo Kalvarijos kalėjime kapeliono pareigose, vėliau perkeltas vikaru į Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Pasižymėjo puoselėdamas lietuvybę, ...

                                               

Uršulė Tamošiūnaitė

Gimė valstiečių baudžiauninkų Augustino Tamošiūno ir Anastazijos Masiulytės-Tamošiūnienės šeimoje. Išmokusi rašto Kupiškyje veikusioje kunigo Kleofo Kozmiano įkurtoje slaptoje mokykloje, šio dvasininko paskatinta pradėto rašyti eilėraščius ir pla ...

                                               

Feliksas Tautavičius

Feliksas Tautavičius – ūkininkas, knygnešys, platinęs draudžiamą lietuvišką spaudą Šiaurės Lietuvoje.

                                               

Marija Tiškevičiūtė

Marija Tiškevičiūtė – Lietuvos bajoraitė, Leliva herbo grafaitė, visuomenės veikėja, lietuvių spaudos bendradarbė, knygnešių rėmėja, pirmojo lietuviško vaikų darželio įkūrėja.

                                               

Kazys Ūdra

Tėvai – ūkininkai, turėjo 22 ha žemės. Lietuviškai skaityti išmokė daraktorius. Valdinę pradinę mokyklą lankė Naujamiestyje. Paaugęs dirbo staliumi. Paskatintas kaimyno J. Venckevičiaus, lietuvišką spaudą platino nuo "Aušros" laikų. Susipažino su ...

                                               

Pranas Urbonavičius

Pranciškus Motiejus Urbonavičius – Lietuvos kunigas, prelatas, knygnešys, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, spaudos darbuotojas, religinių raštų rengėjas, Telšių vyskupijos generalvikaras.

                                               

Liudas Vaineikis

Baigęs Joniškio pradžios mokyklą 1881–1889 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje. Dalyvavo "Kūdikio" draugijos veikloje, kūrė jaunimo draugiją "Atgaja". 1890 m. įstojo į Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. Studijuodamas dalyvavo lietuvių studentų ...

                                               

Petras Vaškys (1873)

Bendravo su Juozu Tumu-Vaižgantu. Gabeno lietuviškas knygas iš Tilžės maršrutu Mosėdis – Plungė – Babrungo upelis – Tilžė. Kartais važiuodavo tėvo arkliu, jam padėdavo knygnešys Valteris. Atsivežtas lietuviškas knygas slėpdavo mosėdiškių daržinės ...

                                               

Dominykas Vičas

Gimė baudžiauninkų šeimoje. Ėjo baudžiavą Adomavo dvare. Pabėgo į Prūsiją. Po baudžiavos panaikinimo grįžo į gimtinę. Uždraudus lietuvišką spaudą, gabeno lietuvišką spaudą iš Prūsijos į Lietuvą. Knygas dideliais ryšuliais pristatinėdavo Žagarės, ...

                                               

Petras Vilutis

Petras Vilutis – knygnešys, Linkmenų klebonijos vežėjas, aušrininko kunigo Silvestro Gimžausko talkininkas platinant draudžiamąją spaudą.

                                               

Agota Zigmantaitė

A. Zigmantaitė gimė ūkininkų šeimoje. Nuo jaunystės iš tėviškės persikėlė gyventi į Kalvariją. Gyveno Roglienės namuose dabartinėje Vytauto gatvėje. Buvo tretininkė, kunigų pagalbininkė, mokė vaikus katekizmo ir poterių, daraktoriavo. Kalvarijoje ...

                                               

Jurgis Žitinevičius

Augo neturgingo bežemio valstiečio šeimoje. Atėjo užkuriu pas žymų Zanavykijos knygnešį Motiejų Eimaitį, kuris knygas gabenti pradėjo iš Karaliaučiaus dar 1865 m. Kai M. Eimaitį suėmė su visu vežimu knygų ir nuteisė, J. Žitinevičius apie 1897 m. ...

                                               

Loreta Asanavičiūtė

Loreta Asanavičiūtė – viena iš Sausio 13-osios aukų, žuvusi gindama Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę nuo SSRS agresijos.

                                               

Mindaugas Balavakas

1988 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę profesinę technikos mokyklą. 1988 m. liepos – lapkričio mėn. dirbo spaudėju spaustuvėje "Viltis". 1991 m. vasario – balandžio mėn. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ypatingosios paskirties mil ...

                                               

Steponas Darius

Steponas Darius) – legendinis lietuvių lakūnas, kovų už nepriklausomybę dalyvis, sportininkas, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos pirmininkas ir garbės narys. 1933 m. kartu su Stasiu Girėnu lėktuvu "Lituanica" vieni pirmųjų pasaulyje perskrido ...

                                               

Virginijus Druskis

Virginijus Druskis – viena iš Sausio 13-osios įvykių aukų, žuvo sausio 13 d. naktį, gindamas Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

                                               

Darius Gerbutavičius

Darius Gerbutavičius – viena iš Sausio 13-osios įvykių aukų, žuvo sausio 13 d. naktį, gindamas Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

                                               

Rolandas Jankauskas

Rolandas Jankauskas – viena iš Sausio 13-osios įvykių aukų, žuvo sausio 13 d. naktį, gindamas Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

                                               

Juozas Janonis (1962)

1986 m. baigė Daugų žemės ūkio technikumą. 1985–1987 m. Alytuje Valstybinės automobilių inspekcijos inspektorius, 1986 m. nežinybinio apsaugos skyriaus darbuotojas. 1988–1991 m. Valstybinės automobilių inspekcijos inspektorius Vilniuje, nuo 1991 ...

                                               

Rimantas Juknevičius

Rimantas Juknevičius – viena iš Sausio 13-osios įvykių aukų, žuvo sausio 13 d. naktį, gindamas Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

                                               

Algimantas Juozakas

Algimantas Juozakas – policininkas, Lietuvos nepriklausomybės gynėjas, viena Medininkų žudynių aukų.

                                               

Alvydas Kanapinskas

Baigė Kėdainių 2-ąją vidurinę mokyklą ir Šlapaberžės profesinę technikos mokyklą. 1970–1972 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje, Petrozavodske. Tarnybą baigė seržanto laipsniu. Kėdainių metalo konstrukcijų gamyklos "Progresas", o nuo 1990 m. lapk ...

                                               

Algimantas Petras Kavoliukas

Algimantas Petras Kavoliukas – vienas Lietuvos laisvės gynėjų, Sausio 13-osios auka. Jo vardu yra pavadinta viena iš Karoliniškių gatvių.

                                               

Algirdas Kazlauskas (1949)

Algirdas Kazlauskas – policininkas, Lietuvos nepriklausomybės gynėjas, vienas Medininkų žudynių aukų.

                                               

Titas Masiulis

Titas Masiulis – viena iš Sausio 13-osios įvykių aukų, žuvo sausio 13 d. naktį, gindamas Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę.

                                               

Kajetonas Nezabitauskis

Gimė Baidotuose, mokėsi Žemaičių Kalvarijos ir Kauno gimnazijose. 1821–1824 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisių fakultete. Palaikė artimus santykius su Dionizu Poška, Varšuvoje išleido pastarojo knygelę "Kaimiečio artojo mąstymai". Studijų ...

                                               

Stanislovas Orlavičius

Stanislovas Orlavičius – Lietuvos nepriklausomybės gynėjas, muitininkas, vienas iš Medininkų žudynių aukų 1991 m.

                                               

Gintaras Žagunis

Gegužės 18 d. Šalčininkų pasienio kontrolės poste nukautas postą iš TT pistoleto apšaudęs Baltarusijos TSR Varanavo rajono Benekainių apylinkės inspektorius milicijos kapitonas A. Fijazis rus. А. Фиязь. Po šio įvykio Lietuvos sienos apsaugos vado ...

                                               

Antanas Varnelis

Antanas Varnelis – Lietuvos serijinis žudikas, 1992 m. liepos – gruodžio mėnesiais nužudęs 6 žmones, dar 3 bandęs nužudyti. Už šiuos nusikaltimus buvo nuteistas mirties bausme sušaudant.

                                               

Balsys ir Kazlauskis

Balsys ir Kazlauskis – XX a. trečiame ir ketvirtame dešimtmečiais veikusi plėšikų pora. Vardai yra užmiršti. Plėšikavo Žemaitijoje. Balsys nusikalstamą veiklą pradėjo siekdamas keršto už, jo manymu, padarytą skriaudą, Kazlauskis – abejotinų arkli ...

                                               

Tadas Blinda

Tado Blindos asmenybė apipinta padavimais ir istorijomis, jo biografija istoriškai netyrinėta ir tėra labai maža žinių. Gimė Luokės parapijos Kinčiulių kaime 1846 m. sausio 15 d. pagal Julijaus kalendorių, pasiturinčio valstiečio Tado ir Elžbieto ...

                                               

Bronius Maigys

Maigys baigė keturias mokyklos klases. Septynis metus prieš išpuolį Ermitaže niekur nedirbo, dvejus metus gyveno neturėdamas registracijos, ko reikalavo tarybiniai įstatymai.

                                               

Ignotas Julijonas Ceizikas

Nuo 1798 m. Vilniaus universitete studijavo piešimą ir tapybą pas P. Smuglevičių. Nuo 1803 m. studijuota chemija, istorija, prancūzų kalba. Dirbo Vilniaus universiteto kaligrafu. Po 1805 m. gyveno Slanime, Vienoje, Podolėje. Už pinigų padirbinėji ...

                                               

Ervydas Čekanavičius

Ervydas Čekanavičius – prieštaringai pasižymėjęs visuomenės ir politikos veikėjas, neretai tituluojamas "garsiausiu Lietuvos pedofilu". Pirmą kartą į teisėsaugos akiratį už seksualinius nusikaltimus įkliuvo 1971 m. 1979 m. rugpjūčio 23 d. kartu s ...

                                               

Henrikas Daktaras

Henrikas Daktaras – vienas žinomiausių visų laikų Lietuvos nusikaltėlių, Lietuvos žiniasklaidoje dažnai vadinamas nusikalstamo pasaulio autoritetu. Vadovavo 1978 metais Kaune susikūrusiai nusikalstamai grupuotei "Daktarai". Grupuotės byloje yra s ...

                                               

Borisas Dekanidzė

Georgijaus Dekanidzės sūnus. Nuo 1987 m. aktyviai dalyvavo "Vilniaus brigados" veikloje. Tais pačiais metais su šeima išvyko gyventi į užsienį. Gyveno JAV, Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Lenkijoje. Ten vykdė kriminalinę veiklą. 1990 m. pab ...

                                               

Nachmanas Dušanskis

Nachmanas Dušanskis – TSRS valstybės saugumo Lietuvoje veikėjas, tiesiogiai dalyvavęs ir vadovavęs sovietų valdžiai nepalankių Lietuvos gyventojų žudynėms ir kankinimams.

                                               

Vladimiras Ivanovas

Vladimiras Ivanovas – Lietuvos nusikaltėlis, nužudęs ketverių metų mergaitę ir jos motiną. Už šiuos nusikaltimus jis buvo nuteistas mirties bausme sušaudant. V. Ivanovas buvo pripažintas kaltu dėl ketverių metų mergaitės ir jos motinos nužudymo. ...

                                               

Juozas Kuolelis

1954 m. baigė Vilniaus universitetą. 1954–1958 m. spaudos darbuotojas, 1956–1958 m. laikraščio "Naujas rytas" redaktorius. 1956 m. SSKP narys. 1958–1960 m. LKP CK instruktorius. 1960–1964 m. LKP CK leidyklos direktorius. 1964–1969 m. LSSR MT vals ...

                                               

Aleksandras Novatkis

Aleksandras Novatkis – Lietuvos nusikaltėlis, nužudęs dvylikametę apiplėšimo liudininkę. Už šį nusikaltimą jis buvo nuteistas mirties bausme sušaudant. A. Novatkis buvo pripažintas kaltu dėl dvylikos metų mergaitės nužudymo. Ji buvo mačiusi, kaip ...

                                               

Petras Raslanas

Petras Raslanas – TSRS valstybės saugumo Lietuvoje veikėjas, vienas iš Rainių žudynių iniciatorių ir organizatorių.