ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 189


                                               

Leonardas Grigonis

Į partizaninę kovą įsitraukė 1944 m. Buvo Šiaulių ir Radviliškio apylinkėse veikusios Vytauto Didžiojo–Atžalyno rinktinės štabo viršininkas, nuo 1948 m. rugpjūčio iki 1949 m. rugpjūčio buvo Prisikėlimo apygardos vadas. 1949 m. vasario mėn. dalyva ...

                                               

Stasys Guiga

Buvo Šaulių sąjungos narys. 1944 m. liepą įstojo į Lietuvos laisvės armijos Tigro rinktinės Adolfo Grigonio-Paberžio būrį. Po 1952 m. vasario 10 d. kautynių su čekistais Pastovių rajono Rinkionių apylinkėje dabar Gudija buvusiame bunkeryje prasiv ...

                                               

Pranas Gužaitis

1929 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, 1932 m. – Kauno karo mokyklą. Mokėsi Briuselio aukštojoje karo akademijoje, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui jos nebaigęs 1939 m. grįžo į Lietuvą. 1940 m. kapitonas. Nuo 1941 m. pradžios Lietuvių Ak ...

                                               

Vytautas Gužas

Brolis Danielius Gužas. 1948 m. gegužės 5 d., įkūrus Vakarų Lietuvos Jūros partizanų sritį, paskirtas jos štabo viršininku. 1947 m. gegužės 28 d. Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio BDPS prezidiumo nutarimu suteiktas laisvės kovotojo part ...

                                               

Mamertas Indriliūnas

1938 m. baigęs Biržų gimnaziją studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, 1941–1944 m. Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Priklausė "Šatrijos" meno draugijai. Buvo išl ...

                                               

Vytautas Jablonskis

Vytautas Jablonskis, slap. Vanagas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vidmanto kuopos Kaributo būrio vadas. 1941-1944 m. dirbo Valstybės policijos Plungės skyriaus viršininku. Nuo 1944 m. Lietuvos l ...

                                               

Vytautas Jablonskis (1920)

Vytautas Jablonskis, slap. Šiaurys – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Skirmanto kuopos Lenkimų būrio vadas. Gyveno ir dirbo Kretingoje. Sovietų armijai 1944 m. pabaigoje užėmus Kretingos apskritį, v ...

                                               

Juozas Jakavonis

J. Jakavonis nuo devyniolikos metų dalyvavo ginkluotame pasipriešinime. Jis su kitais partizanais tėvų namų kieme 1945 m. įrengė bunkerį, kuris 1945-1946 m. buvo Pietų Lietuvos partizanų vadų vadaviete. Bunkeryje gyveno ir dirbo vadai Juozas Vitk ...

                                               

Benjaminas Jakševičius

Gimė menininko Aleksandro Jakševičiaus ir Marijos Guzinaitės-Jakševičienės šeimoje. 1907–1910 m. mokėsi Panevėžio pradžios mokykloje. 1915 m. mobilizuotas į tarnybą carinės Rusijos kariuomenėje, kur 3 mėnesius tarnavo 2-ajame Sibiro batalione Čit ...

                                               

Adolfas Jakštas (1926)

Adolfas Jakštas – Lietuvos partizanas, Kardo rinktinės štabo narys ir Propagandos skyriaus viršininkas.

                                               

Juozas Jankauskas (1900)

Juozas Jankauskas – Lietuvos karo lakūnas, LF karinio padalinio "Kęstutis" generalinio štabo viršininkas, pulkininkas leitenantas, politinis veikėjas, rezistentas.

                                               

Jonas Januška (1906)

Jonas Januška – Lietuvos teisininkas, pasipriešinimo nacių ir sovietiniam okupaciniams režimams veikėjas.

                                               

Dominykas Jėčys

1914 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1919–1920 m. dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. Netoli Vilniaus pateko į lenkų nelaisvę, tačiau pabėgo ir perėjęs fronto liniją grįžo į Lietuvos kariuomenę. 1920 m. spalio 17 d. baigė Karo mokyklą ...

                                               

Zenonas Jokimas

Zenono Jokimo sodyboje Pagausančio kaime buvo Vaidoto rinktinės štabo bunkeris. 1948 m. sausio 16 d., jį aptikus vietiniams stribams, žuvo Vaidoto rinktinės vadas Juozas Čeponis-Tauragis, Budrys, jo pavaduotojas Vincas Žitkauskas-Svajūnas, Ilguvi ...

                                               

Antanas Jonauskas

Antanas Jonauskas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas.

                                               

Aleksas Jonkus

Aleksas Jonkus, slap. Pilypas Laimė – Lietuvos partizanas, Kardo rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininko pavaduotojas.

                                               

Juozas Jucys

Juozas Jucys, slapyvardžiai Antanaitis Ričardas, Margis – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardos rinktinės vadas.

                                               

Antanas Juzakėnas

Antanas Juzakėnas – 1948 m. gegužės 3 d) – antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, ėjęs Antano Žilio-Žaibo būrio skyriaus vado pareigas. Gimė pasiturinčiųjų ūkininkų šeimoje. Tėvas – 100 ha prastos žemės turįs stambus ūkininkas. A. Juzakėnas tarna ...

                                               

Jonas Kadžionis

Jonas Kadžionis) – partizaninio judėjimo dalyvis, politinis kalinys, visuomenininkas. 1990 m. atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Algimanto apygardos partizanų vadas, dimisijos kapitonas, partizaninės kovos atminimo paminklų iniciatorius ir į ...

                                               

Stasys Kalvėnas

Tęsdamas šeimos tradiciją, nuo jaunystės pradėjo dirbti geležinkelyje, Biržų-Šiaulių ruožo darbininku. 1942 m. vasario 16 d. įstojo į Lietuvos laisvės armiją. Užsiėmė spaudos ir knygų platinimu, aiškinamuoju darbu. Nuo 1944 m. vasario 16 d. iki 1 ...

                                               

Juozas Karla-Juodalksnis

Gimė penkių vaikų šeimoje. Šeima žemės turėjo mažai, bet gyveno pasiturinčiai. Tėvas vertėsi obuolių prekyba. Tarnybą kariuomenėje baigė vyresniojo puskarininkio laipsniu. 1935 m. baustas 1 metams kalėjimo už nelegalios literatūros platinimą. 193 ...

                                               

Ignas Kaupas

Ignas Kaupas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Alkos rinktinės kuopos vadas.

                                               

Mykolas Kazanas

Tėvas Afanasijus Kazanas, motina Sofija Kazakevičiūtė. 1940 m. birželio mėn. su tėvais persikėlė į Zarasus. 1944 m. Vietinės rinktinės kariūnų mokyklos Marijampolėje kursantas, Tėvynės apsaugos rinktinės savanoris. 1944 m. spalio mėn. dalyvavo Se ...

                                               

Kazys Algimantas Lisauskas

1938 m. baigė Kruonio pradžios mokyklą, 1944 m. – Kaišiadorių gimnaziją. Mokydamasis gimnazijoje, 1943 m. įsijungė į pasipriešinimo kovą prieš okupantus, buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys, dalyvavo leidžiant pogrindinį laikraštėlį "La ...

                                               

Vytautas Kaziulionis

Mokėsi Varėnos gimnazijoje. 1947 m. su tėvais ištremtas į Tiumenės srities Baikalovo rajoną. Broliai Leonas ir Juozas Kaziulioniai buvo partizanai, 1949 m. abu žuvo. Su kitais kūrė pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui organizaciją "Prie ...

                                               

Leonas Kęsgaila-Kenstavičius

Baigė Žemalės pradžios mokyklą, po to Liepojos gimnaziją. 1915–1918 m. studijavo Kazanės universiteto Medicinos fakultete. Grįžus į Lietuvą 1919 m. paskirtas į Kauno karo ligoninę. 1922 m. baigė Lietuvos universitetą. 1928–1940 m. Lietuvos kariuo ...

                                               

Augustinas Kiesas

Augustinas Kiesas, slap. Jūra – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Širvydo kuopos vadas.

                                               

Jonas Kimštas-Žalgiris

Anksti mirus tėvams, užaugo vaikų namuose, baigė gimnaziją Vilniuje. Vengdamas šaukimo į Lenkijos kariuomenę Vilnius tuomet priklausė Lenkijai, pabėgo į Zarasus, kur buvo priglaustas pasienio policijos pareigūno šeimoje. 1932–1936 m. baigė Kauno ...

                                               

Pranas Končius

Pranas Končius – Lietuvos kariuomenės puskarininkis, šaulys, paskutinis žuvęs Žemaičių apygardos ir Kardo rinktinės partizanas.

                                               

Kazimieras Kontrimas (1913)

Kazimieras Kontrimas – Lietuvos partizanas, karininkas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės steigėjas, štabo viršininkas ir vadas.

                                               

Adolfas Kontrimas

Adolfas Kontrimas – Lietuvos partizanas, Lietuvos šaulių sąjungos garbės šaulys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, atsargos leitenantas.

                                               

Antanas Kraujelis

Mokėsi Aluntos progimnazijoje, kurią baigė jau prasidėjus antrajai bolševikų okupacijai. 1946–1947 m. A. Kraujelis veikė kaip partizanų ryšininkas, turėjo ginklą. Tačiau dėl nuolatinio persekiojimo, siūlymų tapti agentu ir išdavinėti partizanus A ...

                                               

Jurgis Krikščiūnas (1919)

Jurgis Krikščiūnas) – vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjų, Dainavos apygardos štabo organizacinio skyriaus viršininkas, j. leitenantas.

                                               

Juozas Krikštaponis

Mokėsi Užugirio pradžios mokykloje, Raguvos progimnazijoje, Marijampolės gimnazijoje. Paskatintas motinos brolio – prezidento Antano Smetonos, mokėsi Kauno karo mokykloje, kurią 1934 m. baigė. Nuo 1938 m. šios mokyklos būrio vadas, nuo 1940 m. Ša ...

                                               

Algimantas Kučingis

Algimantas Kučingis – Lietuvos inžinierius mechanikas, medžiagotyrininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Viktoras Kutorga

Viktoras Kutorga – Lietuvos gydytojas onkologas, visuomenės veikėjas, švietėjas, eksperimentinės onkologijos pradininkas Lietuvoje.

                                               

Elena Kutorgienė

Sūnus Viktoras Kutorga. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1912 m. baigė Maskvos universitetą. 1912–1916 m. Maskvos, 1916–1922 m. Petrogrado, 1922–1963 m. Kauno medicinos įstaigų akių ligų gydytoja, 1949–1960 m. Kauno II ligoninės vyr. gydytojo pavaduot ...

                                               

Antanas Kvedaravičius

Antanas Kvedaravičius – ginkluoto pasipriešinimo komunistiniam režimui Lietuvoje ir Lenkijoje dalyvis. Paskutinis lenkiškos Suvalkijos partizanas.

                                               

Benediktas Labėnas

1939 m. baigė Lazdijų gimnaziją ir toliau mokėsi karo mokykloje Kaune. Gavęs leitenanto laipsnį, karo buvo nublokštas į Rusiją. Po pusantrų metų grįžęs į Lietuvą, 1945 m. pasitraukė į mišką. Pasirinko Kariūno slapyvardį. Nuo 1947 m. rugsėjo 25 d. ...

                                               

Vladas Lapienis

1964 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus universitetą. Dirbo ekonomistu Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros, Fizikos ir matematikos institutuose, buhalteriu Istorijos ir etnografijos muziejuje. Nuo 1973 m. vienas Lietuvos katal ...

                                               

Jonas Laucė

1939 m. pašauktas į karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Po sovietinės okupacijos tęsė tarnybą kariuomenėje, prieš pat Antrąjį pasaulinį karą paleistas į atsargą. Nuo 1941 m. tarnavo Penktajame savisaugos batalione ir netrukus išsiųstas į Rytų f ...

                                               

Kazimieras Laureckas

Kazimieras Laureckas, slap. Jucys Jonas, Zubris – Žemaičių apygardos partizanas, Kardo rinktinės būrio vadas.

                                               

Justinas Lelešius

1943 m. baigė Vilkaviškio kunigų seminariją. Dirbo vikaru Vilkaviškio, Klampučių Bartninkų valsčius parapijose, nuo 1945 m. Lankeliškių Alvito valsčius klebonas. Bendradarbiavo su pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyviais. Dėl NKGB ...

                                               

Kostas Lenkas

Kostas Lenkas – Lietuvos partizanas, Kardo rinktinės štabo spaudos ir propagandos skyriaus viršininkas. Žuvo kartu su rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininku Pranu Benečiu–Maželiu ir neatpažintu partizanu 1948 m. balandžio 21 d. Didžiųjų Ža ...

                                               

Mykolas Levinskas

Gimė Kėdainių apskrityje, 7 vaikų šeimoje. Tėvas buvo geležinkelininkas. 1930 m. Levinskų šeima apsigyveno Šiauliuose. Mama mirė 1933 m. Šiauliuose baigė pradžios mokyklą, mokėsi Berniukų gimnazijoje, vėliau – Suaugusiųjų gimnazijoje. Buvo aktyvu ...

                                               

Bronislovas Liesis

Dvyniai Bronislovas ir Antanas Liesiai gimė 1922 m. balandžio 16 d. Ramygalos progimnazijos direktoriaus Broniaus Liesio šeimoje. Vėliau visa šeima persikėlė gyventi į Jurbarką, nes tėvas buvo paskirtas Jurbarko gimnazijos direktoriumi. Broliai d ...

                                               

Pranas Liutikas

Pranas Liutikas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Alkos rinktinės vado pavaduotojas.

                                               

Stasys Lukas

Stasys Lukas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Buganto kuopos vadas.

                                               

Juozas Macius

LLA Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų ryšininkas, nuo 1948 m. Buganto kuopos narys. Žuvo Klaipėdos rajono MGB skyriaus karinės operacijos metu.

                                               

Mykolas Mačiukas

Mykolas Mačiukas – Lietuvos kariuomenės karininkas, generalinio štabo pulkininkas leitenantas, Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui veikėjas.