ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 190


                                               

Juozas Martinaitis

Gimė ir augo Kartenos miestelyje. Žemės reformos metu tėvui gavus žemės buvusiame Žadeikių dvare, šeima persikėlė į Žadeikių kaimą. Mokėsi Kartenos pradinėje mokykloje, kurią baigęs dirbo statybose. 1932 m. pašauktas į kariuomenę, užsitarnavo vir ...

                                               

Kazimieras Martinkus

Kazimieras Martinkus – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardos rinktinės štabo viršininkas.

                                               

Leonardas Matuzevičius

Brolis Eugenijus Matuzevičius. 1941 m. baigė Biržų gimnaziją. 1944 m. dirbo mokytoju Panevėžyje, Papilio progimnazijoje. 1945 m. suimtas už pogrindinę veiklą ir nuteistas 10 metų lagerio ir 5 m. tremties, palaidodamas viltis mokytis aukštojoje mo ...

                                               

Aleksandras Milaševičius-Ruonis

Aleksandras Milaševičius – Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas, Vakarų Lietuvos srities vadas.

                                               

Vytautas Miltakis

Užaugo mažažemių valstiečių šeimoje. Baigė Raguviškių pradinę mokyklą. 1947 m. tapo Kardo rinktinės Buganto kuopos partizanų ryšininku, vėliau pasitraukė į mišką. Archyviniais duomenimis žuvo 1948 m. rugpjūčio 10 d. Žutautų miške netoli Žutautų k ...

                                               

Jonas Misiūnas (1911)

Jonas Misiūnas-Žalias Velnias, Pušaloto valsčius – 1947 m. kovo 11 d. Maskvoje, Rusija) – Lietuvos karininkas, rezistentas.

                                               

Povilas Morkūnas (1914)

Gimė 1914 m. ūkininkų šeimoje. Baigė Šiluvos pradinę, vėliau – Raseinių žemės ūkio mokyklas. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje įgijo puskarininkio laipsnį. Į pasipriešinimo kovą įsitraukė pirmosiomis sovietinės okupacijos dienomis. Dalyvavo 1941 ...

                                               

Bronius Nainys

Bronius Nainys – Lietuvos antinacinio ir antitarybinio pasipriešinimo dalyvis, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Jurgis Ožeraitis

Jurgis Ožeraitis – Lietuvos karininkas, tarnautojas, partizanas, vienas Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės kūrėjų, pirmasis rinktinės vadas.

                                               

Juozas Paulauskas (1917)

Juozas Paulauskas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardos rinktinės vadas.

                                               

Valerijonas Paulauskas

Nuo 1945 m. partizanas, Lietuvos laisvės armijos Kardo rinktinės Buganto kuopos vado pavaduotojas, nuo 1946 m. lapkričio 10 d. inspektorius ryšininkas Buganto, Daugvaišo, Vydimanto, Nameikos, Kaributo ir Vidūno Klaipėdos kuopoms, vėliau – Margio ...

                                               

Mykolas Pečeliūnas

Mykolas Pečeliūnas, lenk. Michał Peczeluna – Lietuvos ir Lenkijos tarnautojas, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys.

                                               

Motiejus Pečiulionis

Motiejus Pečiulionis-Miškinis – Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, generolas leitenantas. Vienintelis Lietuvoje buvo apdovanotas trimis Vyčio kryžiaus ordinais.

                                               

Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Adolfas Ramanauskas-Vanagas – Lietuvos partizanų vadas, brigados generolas. 2018 m. LR Seimo pripažintas Lietuvos valstybės vadovu.

                                               

Pijus Ramidavičius

Pijus Ramidavičius – Lenkijos lietuvių ūkininkas, ginkluoto pasipriešinimo komunistiniam režimui Lenkijoje dalyvis.

                                               

Steponas Rudžionis

Steponas Rudžionis – katalikų kunigas, rezistentas. Gavęs šventimu, Steponas Rudžionis buvo paskirtas Gegužinės parapijos klebonu. Nuo 1944 m. Lietuvos laisvės armijos narys, partizanų Didžiosios Kovos rinktinės 2-o bataliono organizatorius ir va ...

                                               

Aldona Sabaitytė-Vilutienė

Gimė darbininkų šeimoje. Augo gausioje senelės Ievos Janušauskienės šeimoje Vytautiškės kaime. Baigusi Saltininkų pradžios mokyklą, toliau mokėsi Krosnos progimnazijoje, nuo 1947 metų rugsėjo – Marijampolės mokytojų seminarijoje. Dar Vytautiškės ...

                                               

Bronius Saveikis

Bronius Saveikis-Klajūnas) – ginkluoto pasipriešinimo komunistiniam režimui Lietuvoje ir Lenkijoje dalyvis, Lenkijos valstybės saugumo ir MGB agentas.

                                               

Antanas Savickas

Užaugo stambaus ūkininko 45 ha šeimoje. Baigė Darbėnų pradžios mokyklą. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, turėjo karinį viršilos laipsnį. 1945 m. baigė Kretingos gimnaziją. Nuo 1946 m. dirbo Darbėnų valsčiaus mokesčių inspekcijoje. Tų pačių metų žie ...

                                               

Jonas Semaška

Jonas Semaška, slap. Liepa, Rikis, Gaučas – Lietuvos karininkas, rezistentas, kovotojas už nepriklausomybę, partizanų vadas.

                                               

Liudvikas Simutis

Tėvas Adomas Simutis 1941 m. nukankintas Rainiuose. 1943–1962 m. mokėsi vidurinėje mokykloje. Rėmė Lietuvos partizanus, buvo Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės ryšininkas, vėliau dalyvavo ginkluotose akcijose. 1952–1955 m. Kaunatavos mokyklos ...

                                               

Liudas Skersys (1923)

Liudas Skersys – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tautvaišos kuopos 3-ojo būrio vadas.

                                               

Antanas Skripkauskas

Mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje. Nuo 1926 m. mokytojavo Minupiuose, Sereikiuose, Ariogaloje ir kitur. 1930–1935 m. dirbo Telšiuose. Redagavo Šiaulių literatų žurnalą "Takas" 1930–1931 m. išėjo 2 nr., Telšiuose redagavo nuo 1931 m. Telšių sav ...

                                               

Antanas Slučka-Šarūnas

Antanas Slučka-Šarūnas tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo viršila; vėliau – P. Plechavičiaus vadovaujamos Vietinės rinktinės leitenantas. 1944 m. Troškūnų apylinkėse, dar nesibaigus Vokietijos okupacijai, suformavo pirmąjį partizanų būrį kovai p ...

                                               

Vladas Slušnys

Slušnys Vladas, slap. Jūreivis – Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Buganto kuopos Jūreivio būrio vadas.

                                               

Ignas Smilingis

Ignas Smilingis, slap. Liutauras – Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Buganto kuopos narys, rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininkas. Gimė Balsiškių kaimo mažažemio valstiečio Igno Smilingio šeimoje. Augo su seserimi. Mokėsi ...

                                               

Juozapas Sodys

Juozapas Sodys – Lietuvos partizanas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Slyvos–Tauragio kuopos kovotojas, rinktinės štabo narys.

                                               

Sergijus Staniškis

Gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 1920 m. spalio 25 d. priimtas į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Klaipėdos sukilime. 1923 m. baigė Kauno karo mokyklą. Tarnavo Antrajame ulonų pulke. 1928 m. tapo vyresniuoju leitenantu. Nuo 1935 m. tarnavo husarų ...

                                               

Antanas Starkus-Montė

Antanas Starkus–Montė – Lietuvos partizanas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, antrasis Algimanto apygardos vadas.

                                               

Kazys Stropus

Mokėsi Kartenos pradinėje mokykloje, kurią baigęs padėjo ūkininkauti tėvams. 1929–1931 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1931 m. sukūrė šeimą, pasistatė namus Kartenoje. 1933 m. įstojo į LŠS Kretingos rinktinės Kartenos šaulių būrį. Po II-jo pasa ...

                                               

Juozas Šlyžius

Gimė ir augo Gaudučių kaimo ūkininko Juozo Šlyžiaus šeimoje. Užaugęs ūkininkavo tėvų ūkyje, savarankiškai išmoko groti pučiamaisiais muzikos instrumentais, grojo Kartenos dūdų orkestre. Pokariu užmezgė ryšius su partizanais, tapo LLA Žemaičių apy ...

                                               

Leonas Taunys-Kovas

Leonas Taunys, g. 1900 m. lapkričio 12 d. Bučiūnų kaime, Pašvitinio valsč., Šiaulių apsk. – 1946 m. lapkričio 26 d. Vilniuje) – Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas, pasipriešinimo judėjimo dalyvis.

                                               

Benediktas Trakimas

Emilija ir Jurgis Trakimai gyveno gana pasiturinčiai, turėjo 23 ha žemės, gerus statinius. Tėvas buvo išsilavinęs, rašė šešiomis kalbomis. Šeima augino 8 vaikus – septynias dukras ir vieną sūnų, kuriuos auklėjo patriotiškai, todėl net keturios du ...

                                               

Stanislava Valužienė

Dauginčių kaimo ūkininkė. Vyras Ignas Valužis po karo enkavedistų buvo suimtas ir išvežtas prie Belomoro kanalo statybos, ten mirė. 1947 m. vėlų rudenį kitais duomenimis – 1948 m. sausio mėn. įstojo į LLA Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Bugant ...

                                               

Albertas Valužis

Albertas Valužis, slap. Vyturys – Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos partizanas, partizanės Stanislavos Valužienės sūnus.

                                               

Stanislava Valužytė

Gimė ūkininkų Igno ir Stanislavos Valužių šeimoje. Baigusi Gaudučių pradinę mokyklą, dirbo tėvų ūkyje. Tėvas po karo enkavedistų buvo suimtas ir išvežtas prie Belomoro kanalo statybos ir ten mirė. 1947 m. vėlų rudenį kitais duomenimis – 1948 m. b ...

                                               

Viktoras Vilkutaitis

Pradinį mokslą gavo namuose tėvas – rašytojas Juozas Vilkutaitis – Keturakis pats mokė vaikus. Pirmojo pasaulinio karo metu tėvams pasitraukus į Rusiją, V. Vilkutaitis lankė Kazanės gimnaziją. Sugrįžus šeimai į Lietuvą 1918 m., toliau gimnaziją l ...

                                               

Jonas Virbickas (1911)

Gimė ūkininkų šeimoje. 1921–1923 m. mokėsi Paįstrio pradžios mokykloje, 1923–1930 m. Panevėžio gimnazijoje. Nuo 1931 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1931–1940 m. dirbo žurnal ...

                                               

Vytautas Pakštas (1922)

Gimė geležinkelio tarnautojo šeimoje. 1941 m. baigė Utenos gimnaziją, dirbo spaustuvėje. 1944 m. buvo įstojęs į Vietinę rinktinę. Antrosios sovietinės okupacijos metu dirbo mokytoju Utenos gimnazijoje. Slapta suimtas, KGB kapitono Chazovo verčiam ...

                                               

Juozas Vitkus-Kazimieraitis

Juozas Vitkus-Kazimieraitis – lietuvių rezistentas, Pietų Lietuvos partizanų vienytojas ir pirmasis vadas, pulkininkas.

                                               

Vytautas Zaleckas

Vytautas Zaleckas, slap. Vaivoras. – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tauragio kuopos vadas.

                                               

Jonas Žemaitis-Vytautas

Jonas Žemaitis-Vytautas – Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, dimisijos brigados generolas. Lietuvos partizanų ginkluotųjų pajėgų vadas bei organizatorius, pasipriešinimo Lietuvos okupacijai koordinatorius, 2009 m. kovo 11 d. Seimo ...

                                               

Adomas Žemelis

Adomas Žemelis, slap. Girulis Jonas – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo sekretorius, Skirmanto kuopos vadas.

                                               

Antanas Žilys-Žaibas

Antanas Žilys buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, kurioje iki 1940 m. tarnavo aviacijos leitenantu. Baigė aviacijos karo mokyklą. Pirmosios sovietinės okupacijos pradžioje 1940 m. vasarą kartu su visa aviacijos eskadrile buvo perkeltas į Ukm ...

                                               

Stasys Žižys

Stasys Žižys-Klajūnas – Lietuvos rezistentas, Vyčio apygardos partizanų ryšininkas, partizanų palaikų perlaidojimo ir partizanų atminimo įamžinimo iniciatorius.

                                               

Jonas Žutautas

Gimė gausioje vidutinio ūkininko šeimoje, kurioje augo 9 vaikai. Mokėsi Vėžaičių pradžios mokykloje ir Kretingos gimnazijoje, kurioje vadovavo nacių okupacijos metais slapta veikusiam ateitininkų būreliui. Baigęs gimnaziją, 1943 m. įstojo į Telši ...

                                               

Kazys Ambrozaitis (1918)

1940–1944 m. Vytauto Dižiojo universitete studijavo mediciną. 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime, buvo Lietuvos aktyvistų fronto Kauno štabo narys. 1943 m. studentų korporacijos "Gaja" pirmininkas. Lietuvos antinacinio pasipriešinimo dalyvis. 194 ...

                                               

Kostas Labanauskas

Kostas Labanauskas – Lietuvos sporto medicinos gydytojas, pedagogas, visuomenės veikėjas, biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Jonas Markelis

Kilęs iš valstiečių. Laisvamanis. Baigęs Dusetų dviklasę pradžios mokyklą, 1912 m. išvyko į Peterburgą ir gyveno iki 1914 m. rudens. Čia privačiai mokėsi ir išlaikė egzaminus. 1914 m. grįžęs į Lietuvą, baigė trumpalaikius mokytojų kursus. 1918–19 ...

                                               

Petras Mickeliūnas

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, dirbo Liepojoje. 1913–1918 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. Grįžęs į Lietuvą 1918–1919 m. kūrė tarybų valdžios institucijas, buvo Daujėnų valsčius bolševikinės tarybos pirmininkas. Nuo 1919 m. tarnavo Lietuvo ...