ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191


                                               

Azerbaidžano lietuviai

Lietuvių Azerbaidžane atsirado, kai po vienos 1828 m. pasirašytos Rusijos imperijos ir Irano sutarties šiaurės Azerbaidžano teritorija buvo prijungta prie Rusijos imperijos. XIX a. pirmoje pusėje išeiviai iš Lietuvos Ignotas Petraševskis ir kai k ...

                                               

Ispanijos lietuviai

Pirmieji lietuviai į Ispaniją pateko per Pirmąjį pasaulinį karą, pabėgę iš Rusijos imperijos kariuomenės dalinių, vykstančių į Salonikų frontą. Per 1936–1939 m. Ispanijos pilietinį karą abiejose kovojančiose pusėse kovėsi lietuvių savanorių iš Li ...

                                               

Gimtasis kraštas

Gimtasis kraštas – savaitraštis Lietuvai ir išeivijai, leistas nuo 1967 m. vasario 2 d. iki 1996 m. kovo 7 d., nuo 1996 m. gegužės mėn. iki 1997 m. kovo mėn. ir nuo 2010 m. vasario mėn. Vilniuje.

                                               

Armėnijos lietuviai

Pirmieji lietuviai Armėnijoje pradėjo kurtis XIX a. Tai buvo Rusijos imperijos kariuomenės kariai ir Armėnijos geležinkelio tiesėjai. Jų padaugėjo per Pirmąjį pasaulinį karą, kai dalis Rusijos imperijos karių lietuvių buvo pasiųsta į Rusijos–Turk ...

                                               

Julius Aleksa

Baigęs Marijampolės gimnaziją 1879 m. įstojo į Varšuvos universiteto Medicinos fakultetą, 1883 m. už ryšius su socialdemokratais ir Proletariato organizacija metams pašalintas, universitetą baigė 1885 m. Dirbo gydytoju Jonavoje, Naumiestyje dab. ...

                                               

Vytautas Alksninis

Tėvas Vaclovas Alksninis. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė į JAV. 1951–1953 m. Korėjos karo dalyvis. 1958–1986 m. Niujorko bendrovės "Ebasco Services" projektuotojų grupės vadovas. 1964 m. baigė Niujorko koledžą. 1969 m ...

                                               

Simonas Alperavičius

1933 m. apsigyveno Kaune, baigė šešias Šolom Aleichemo žydų gimnazijos klases. 1941 m., Antrajam pasauliniam karui prasidėjus, pasitraukė į Rusiją. 1944 m. sugrįžo į Vilnių. 1947 m. baigė Vilniaus 4-ąją gimnaziją. 1952 m. baigė VU Teisės fakultet ...

                                               

Danielius Alseika

Gimė valstiečių šeimoje, vyresnysis brolis Albinas Alseika užaugęs tapo Romos katalikų kunigu, visuomenės veikėju. Danielius 1910 m. baigė Tartu universiteto Medicinos fakultetą. Spaudos draudimo laikotarpiu rašė į "Varpą", "Ūkininką". Dalyvavo L ...

                                               

Aleksandras Babianskis

Baigė Šiaulių gimnaziją ir Sankt Peterburgo karo akademiją. Už darbą Rusijos imperijos kariuomenės teismuose suteiktas generolo laipsnis. Dalyvavo Sankt Peterburgo lietuvių išeivių organizacijų veikloje, 1904–1906 m. bendradarbiavo Sankt Peterbur ...

                                               

Fortūnatas Bagočius

Fortūnatas Jonas Bagočius – teisininkas, Amerikos lietuvių spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas.

                                               

Vincas Bartuška (1881)

Apie bendravardį dvasininką žr. Vincas Jonas Bartuška. Vincas Bartuška-Bartoškevičius – Romos katalikų dvasininkas, filosofijos daktaras ir visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Basanavičius

Jonas Basanavičius – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio "Aušra" redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas.

                                               

Liucija Baškauskaitė

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kurį laiką gyveno pabėgėlių stovyklose, po to išvyko į JAV. 1971 m. Los Andžele baigė Kalifornijos universitetą, daktarė. 1972–1988 m. dirbo Nortridžo universitete Kalifornija, 1985–1988 m. katedros vedėj ...

                                               

Gediminas Beresnevičius

Gediminas Beresnevičius – vienas fantastikos mėgėjų judėjimo Lietuvoje pradininkų, su Artūru Kakaru, Romualdu Buivydu ir kitais bendraminčiais 1979 m. spalio 2 d. įkūręs pirmą Lietuvoje fantastų klubą Vilniuje. Klubas vėliau buvo pavadintas "Dorado".

                                               

Liudvikas Beržanskis

Gediminaičių kunigaikščio Jono Beržanskio jauniausias sūnus. 1882 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Įstojo į Petrapilio universiteto Matematikos – fizikos fakultetą. Čia išklausė keletą kursų, tačiau dėl studentiškų riaušių iš universiteto buv ...

                                               

Jurgis Byla

Jurgis Byla – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, teisininkas, lietuvių spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas.

                                               

Julija Biliūnienė

Augustino Janulaičio sesuo, Jono Biliūno ir Stasio Matjošaičio-Esmaičio žmona, Meilės Lukšienės motina. Sesuo Veronika Janulaitytė 1883–1971, archeologės Marijos Gimbutienės motina. 1899 m. įstojo į Šiauliuose veikusius trejų metų dantų gydymo ir ...

                                               

Bronislava Biržiškienė

Bronislava Biržiškienė-Šėmytė – lietuvių ir JAV lietuvių visuomenės, kultūros, politinė veikėja. Vandos Gumauskienės sesuo, Mykolo Biržiškos žmona. Dukros keramikė Marija Biržiškaitė ir pianistė Ona Biržiškaitė-Barauskienė.

                                               

Antanas Biržiška

Kilęs iš žemaičių bajorų Biržiškų giminės. Tėvas Leonardas Biržiška 1809–1902 dalyvavo 1831 m. sukilime. Vedęs Anatoliją Skinderytę 1823–1897, susilaukė sūnų Antano, Hiliaro, Jono ir Juozo. Senelis Mykolas Biržiška dalyvavo priimant 1791 m. geguž ...

                                               

Andrius Bulota (1872)

1892 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1897 m. Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. Kurį laiką fakulteto slaptos lietuvių studentų draugijos pirmininkas. Bendravo su Vincu Kudirka, Jonu Kriaučiūnu, Stasiu Matulaičiu. Savo eilėraščius ir kores ...

                                               

Liudvikas Chodakauskas

1863–1864 m. Dorpato universitete studijavo zoologiją, 1865–1871 m. – mediciną. 1871 m. medicinos daktaras. 1872–1912 m. dirbo gydytoju Biržuose, vertėsi privačia praktika. 1890 m. jo iniciatyva Rygos politechnikos instituto laboratorijoje buvo a ...

                                               

Alena Devenienė

Tėvas Jonas Vileišis, seserys Birutė Vileišytė-Tursienė, Rita Vileišytė-Bagdonienė, broliai Petras Vileišis ir Kazys Vileišis. 1924 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje. Už priešinimąsi lenkų okupacinei valdžiai ištremta iš Vilniaus, dirb ...

                                               

Jonas Dielininkaitis

Jonas Izidorius Dielininkaitis, lenk. Jan Delinikajtys – 1926 m. balandžio 25 d. Varšuvoje, palaidotas Povonzkų kapinėse) – Lietuvos ir Lenkijos gydytojas, homeopatas. Aušrininkas, Lietuvių mokslo draugijos narys.

                                               

Juozas Dingelis

Juozas Dingelis – Lietuvos miškininkas, visuomenės veikėjas, Lietuvai pagražinti draugijos Valdybos pirmininkas.

                                               

Redas Diržys

Redas Diržys – lietuvių menininkas ir aktyvistas, politinių sanklodų kritikas, straipsnių ir manifestų, konstatuojančių hierarchinės visuomenės ydas, autorius.

                                               

Juozas Duoblys

Gimė ūkininkų šeimoje. 1926 m. baigė Plungės "Saulės" gimnaziją, o 1931 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją Dotnuvoje. Nuo 1932 m. dirbo Zarasų apskrities agronomu ir žemės ūkio mokyklos vedėju. 1934 m. paskirtas Vilkaviškio apskrities agronomu, į ...

                                               

Mahiras Gamzajevas

Mahiras Gamzajevas – Lietuvos ir Azerbaidžano visuomenės bei kultūros veikėjas, literatūrinių ir kultūrinių ryšių tyrinėtojas, publicistas, vertėjas.

                                               

Saulius Gricius

Saulius Gricius – gamtosaugininkas visuomenininkas, Lietuvos visuomeninio ekologinio judėjimo pradininkas, žygeivis, "Atgajos" klubo bei Lietuvos Žaliųjų judėjimo lyderis, Kauno miesto politikas, buvęs vicemeras.

                                               

Aivas Ivaškevičius

1905 m. emigravo į JAV, 1911 m. Bostone baigė vakarinę vidurinę mokyklą. Užsiėmė verslu, 1919–1928 m. buvo Baltic State Financial Corp. banko pirmininku. Dalyvavo išeivių veikloje: priklausė Susivienijimo lietuvių Amerikoje ir Amerikos lietuvių t ...

                                               

Margarita Jankauskaitė

Margarita Jankauskaitė – Lietuvos visuomenės veikėja, akademikė, humanitarinių mokslų daktarė. Lygių galimybių, žmogaus teisių aktyvistė.

                                               

Feliksas Janušis

Feliksas Janušis – gydytojas, vertėjas, istorikas, literatas, varpininkas, lietuviškos spaudos bendradarbis, Kretingos Garbės pilietis.

                                               

Vincentas Jarulaitis

Vincentas Jarulaitis – kunigas, lietuvių visuomenės veikėjas, Rusijos imperijos Valstybės Dūmos deputatas.

                                               

Jonas Jašmantas

1871 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1878 m. – Sankt Peterburgo universiteto Gamtos–matematikos fakultetą. 1878–1894 m. Sankt Peterburge dirbo Finansų ministerijoje. Išrūpino leidimą viešai veikti slaptai lietuvių draugijai nuo 1892 m. Petrapilio lab ...

                                               

Vladas Jezukevičius

Vladislovas Jezukevičius, Rusijos imperija – 1959 m. gegužės 8 d. Stakliškėse, LTSR) – Romos katalikų bažnyčios kanauninkas, visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Vytautas Kalašinskas

Jonas Vytautas Kalašinskas – Lietuvos valstybės, Šiaulių ir Vilniaus miestų veikėjas, buvęs Akcinės bendrovės Šiaulių autotransportas vadovas. Lietuvos nacionalinės vėžėjų automobiliais asociacijos "LINAVA" prezidento patarėjas.

                                               

Vanda Juknaitė

1972 m. baigė VU lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo, dėstė Klaipėdos konservatorijoje. Nuo 1975 m. dėsto Lietuvos edukologijos universitete, bendradarbiauja kultūrinėje spaudoje. Dirba socialinės pedagogikos srityje su benamiais, gatvės vai ...

                                               

Ipolitas Jundzilas

Anksti neteko tėvų ir 1858 m. buvo atiduotas auklėti į Bajorų institutą Vilniuje, nuo 1863 m. mokėsi Vilniaus gimnazijoje ir 1865 m. ją sėkmingai baigė. Dorpato universitete 1870 m. įgijo gydytojo diplomą, studijų metais priklausė korporacijai Ko ...

                                               

Algis Kabaila

Nuo 1943 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo statybos inžineriją. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Po Antrojo pasaulinio karo studijavo Štutgarto universitete. 1948 m. išvyko į Australiją. 1960 m. baigė Naujojo Pietų Velso universitetą, 1967 ...

                                               

Laurynas Kasčiūnas

2000 m. baigė Vilniaus "Ąžuolyno" vidurinę mokyklą, 2006 m. – Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. 2012 m. įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį. 2004–2016 m. dirbo analitinį darbą įvairiuose tyrimų centruo ...

                                               

Greta Kildišienė

Greta Kildišienė – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Panevėžio miesto skyriaus pirmininkė, labdaros ir paramos fondo "Švieskime vaikus", Naisių vasaros projektų bei Naisių vasaros teatro ambasadorė, Europos Parlamento nario Bronio Ropės biu ...

                                               

Jonas Rimantas Klimas

1953 m. baigė Kazitiškio septynmetę mokyklą, 1958 m. – Vilniaus miškų technikumą. 1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1963–1965 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1966–1974 m. Ukmergės miško pramonės ūkio darbų saugos inžinierius, naujų te ...

                                               

Skirma Kondratas

1949 m. su tėvais atvyko į Ameriką. Mokėsi Bostono Šv. Petro lietuvių parapijos pradžios mokykloje, Norwood High School gimnazijoje Masačusetsas. Dalyvavo skautų, "Santaros-Šviesos" Bostono skyriaus veikloje. 1965 m. Harvardo universiteto JAV Rad ...

                                               

Antanas Kontrimas

Antanas Kontrimas – stipriausios barzdos planetoje savininkas. Barzda kilnoja svorius. 1999 m. tiesioginėje televizijos laidoje buvo registruotas pirmasis tokiu būdu pakelto svorio rekordas Lietuvoje – 49.95 kg, išmatuotas barzdos ilgis – 32 cm. ...

                                               

Joanas Korčinskis

1885 m. baigė Kijevo stačiatikių kunigų seminariją, 1885–1888 m. studijavo Maskvos universitete. Įšventintas 1888 m. 1888–1915 m. šventikas, tikybos mokytojas Kijevo, Gardino gubernijose. Nuo 1919 m. gyveno Lietuvoje. 1919–1921 m. – Lietuvos kari ...

                                               

Jonas Kronkaitis

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1958 m. baigė Konektikuto universitetą, įgijo pramonės vadybos bakalauro, kartu ir reguliariosios kariuomenės leitenanto laipsnį, kuris ir nulėmė jo karinę karjerą. Baigęs Pėstininkų vadų kursus ir reindžer ...

                                               

Saulius Lapienis

Sauliaus tėvas – Osvaldas Lapienis 1928–2001, Lietuvos nusipelnęs gydytojas, patologoanatomas. Motina – Danutė Emilija Kiminaitė-Lapienienė 1928–2011, inžinierė, pedagogė ir mokslininkė. Saulius mokėsi Šiaulių 5-oje vidurinėje mokykloje, baigė Ši ...

                                               

Regina Lopienė

1967 m. baigė Kėdainių 1-ąją vidurinę mokyklą, 1974 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1974 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto asistentė, 1986–1990 m. Lietuvos dailės muziejaus teatro ir muzikos skyriaus darbuotoja, 1990–20 ...

                                               

Motiejus Lozoraitis

Sūnus Stasys Lozoraitis. 1889 m. baigė Maskvos universitetą, studijuodamas priklausė Maskvos lietuvių studentų draugijai. Bendradarbiavo "Šviesoje". 1889–1898 m. Mintaujos gimnazijoje stažavosi teismo kandidatu, pirmasis iš lietuvių tapo advokatu ...

                                               

Kazys Lozoraitis

Kazys Lozoraitis – Lietuvos diplomatas, išeivijos veikėjas, pirmasis LR nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino.

                                               

Ona Lukauskaitė-Poškienė

Ona Halina "Hania" Lukauskaitė-Poškienė – poetė, vertėja, Lietuvos visuomenės ir politinė veikėja. Advokato Stasio Lukauskio ir dantų gydytojos Elenos Ziabickaitės – Lukauskienės duktė, Sofijos Jasaitienės sesuo.