ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 258


                                               

Rekrutų prievolė

Rekrutų prievolė buvo įvesta 1705 m. Carinės Rusijos kariuomenėje reikėjo tarnauti 25 metus, nuo 1834 m. tarnybos laikas buvo sutrumpintas iki 20, nuo 1855 m. - iki 12 m. 1874 m. rekrutų prievolė buvo pakeista visuotine karine prievole. Rekrutai ...

                                               

Stokholmo konferencija

Stokholmo konferencija – lietuvių politinių centrų įvairiose šalyse atstovų pasitarimas 1917 m. spalio 18-spalio 20 d., taip pat ir 1918 m. sausio 3-sausio 6 d. Pirmojoje Stokholmo konferencijoje dalyvavo lietuvių politinių centrų atstovai iš Rus ...

                                               

Šiaurės vakarų kraštas

Šiaurės vakarų kraštas – Rusijos imperijos dalis, apėmusi Baltarusijos ir Lietuvos generalgubernatorijas, kurios buvo sudarytos buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje. Pasižymėjo tam tikrais visuomeniniais teisiniais ypatumais. ...

                                               

Tauragės konvencija

Tauragės konvencija – pagal prancūzų – prūsų sutartį Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III turėjo sudaryti tris armijas, kurios saugotų 1812 m. prancūzų užgrobtus Rusijos kraštus. Vienai iš tų armijų vadovavo generolas leitenantas Hansas Dav ...

                                               

Ugodovcai

Ugodovcai – Lietuvos dvarininkų politinė srovė, susiformavusi po 1863-1864 m. sukilimo ir pasižymėjusi konformistinės bei lojalistinės laikysenos carinės valdžios atžvilgiu propaganda. Šios visuomeninės - politinės srovės pavadinimas kilo iš lenk ...

                                               

Žemaičių lietuviškasis sąjūdis

Žemaičių lituanistinis sąjūdis – kultūrinis daugiausia iš Žemaitijos kilusių lietuvių inteligentų, kurių nemaža dalis buvo bajorai, sąjūdis XIX a. I pusėje, kurio tikslas buvo kultūrinis lietuvių atgimimas, pasirengimas socialinėms reformoms ir p ...

                                               

1919 m. Lenkų karinės organizacijos sąmokslas Lietuvoje

1919 m. Lenkų karinės organizacijos sąmokslas Lietuvoje – nesėkmingas Juzefo Pilsudskio bandymas nuversti esamą Lietuvos vyriausybę, vadovaujamą ministro pirmininko Mykolo Sleževičiaus, ir pakeisti ją prolenkiška valdžia, kuri sutiktų su sąjunga ...

                                               

1935 m. ūkininkų streikai Lietuvoje

1935 m. ūkininkų streikai – 1935–1937 m. Lietuvoje, daugiausia Užnemunėje, vykę streikai, paskatinti žemų produktų supirkimo kainų ir lėtai atsigaunančios šalies ūkio būklės bei netiesiogiai – autoritarinio režimo nelankstumo. Pagrindiniai ūkinin ...

                                               

H. A. Nyselio misija

H. A. Nyselio misija – 1919 m. lapkričio 7 d. – 1919 m. gruodžio 16 d. veikusi karinė–diplomatinė Antantės misija Baltijos šalyse vadovaujama Prancūzijos generolo H. A. Niesselio. Pagrindinis misijos tikslas buvo vokiečių – rusų bei bermontininkų ...

                                               

Hymanso projektai

Hymanso projektai – du 1921 m. Belgijos užsienio reikalų ministro Paulo Hymanso pateikti pasiūlymai Lenkijos ir Lietuvos nesutarimus išspręsti sukuriant šių valstybių federaciją.

                                               

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune yra Kauno senamiestyje, Vilniaus g. 33. Kaunui tapus laikinąja sostine, 1919–1940 m., čia buvo įsikūrusi Lietuvos Respublikos Prezidentūra. Dabar pastate veikia muziejus, šiaurėje eina Šv. Gertrūdo ...

                                               

Kauno įgulos maištas

Kauno įgulos maištas – 1920 m. vasario 21-23 d. vykęs Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos maištas. Pagrindinės maišto priežastys buvo nepakankamas kariuomenės dalinių aprūpinimas, drausmės trūkumas, dėl kurių kalti buvo kariuomenės vadai, bei rinki ...

                                               

Lenkijos–Lietuvos karas

Lenkijos–Lietuvos karas – karinis konfliktas, vykęs po Pirmojo pasaulinio karo, prasidėjęs 1919 m. pavasarį ir pasibaigęs lenkų naudai 1920 m. lapkričio 29 d. Lietuvos ir Lenkijos karinės galios skirtumas buvo didelis, todėl Lenkijai nebuvo sunku ...

                                               

Lenkų karinė organizacija

Lenkų karinė organizacija – slapta karinė organizacija, įkurta 1914 m. spalio mėn. Varšuvoje Juzefo Pilsudskio. Jis iki 1917 m. liepos mėn. buvo organizacijos vyr. komendantas, vėliau jai vadovavo Edvardas Rydz-Šmiglas.

                                               

Lietuvos karalystė (1918)

Lietuvos karalystė buvo trumpai gyvavusi konstitucinė monarchija įkurta pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui. Lietuvos karalystė, kuri, pasibaigus karui Rytų fronte, turėjo tapti de facto Vokietijos valstybės vasale, tačiau de jure nominaliai – ...

                                               

Lietuvos-Tarybų Rusijos taikos sutartis

1919 m. pabaigoje po sėkmingos karinės kampanijos, kurios metu Lietuvos kariuomenė išvijo Raudonają armiją iš rytų Lietuvos – atkovojo Ukmergę, Panevėžį, Uteną, Zarasus ir nustūmė priešą už Dauguvos, prasidėjo Lietuvos ir Tarybų Rusijos taikos de ...

                                               

Perlojos respublika

Perlojos respublika oficialiai įkurta 1918 m. lapkričio 13 d., panaikinta 1919 m. gegužės 2 d., faktiškai gyvavo iki 1922–1923 metų. Vadovas Jonas Česnulevičius. Respublikai priklausė Perloja ir 10 gretimų kaimų. Herbe buvo vaizduojamas stumbras.

                                               

Seinų sukilimas

Seinų sukilimas - lenkų karinės organizacijos sukilimas prieš Lietuvos valdžios atstovus Seinų krašte 1919 m. rugpjūčio 22-28 d. 1919 m. gegužės mėn. iš Pirmojo pasaulinio karo metu okupuotos teritorijos pasitraukianti Vokietijos kariuomenė krašt ...

                                               

Vidurinės Lietuvos kariuomenės Nuopelnų kryžius

Vidurinės Lietuvos kariuomenės Nuopelnų kryžius – karinis apdovanojimas, Vilniaus seimo Vidurinėje Lietuvoje įsteigtas 1922 m. vasario 25 d., įtrauktas į Lenkijos apdovanojimų sistemą 1926 m.

                                               

Birželio trėmimai

Birželio trėmimai – TSRS įvykdytas masinis dešimčių tūkstančių žmonių trėmimas iš 1940–1941 m. okupuotų teritorijų: Baltijos šalių, okupuotos Lenkijos ir Moldavijos. Šis masinis trėmimas buvo surengtas vadovaujantis NKVD ir KGB nustatytomis gairė ...

                                               

Generalinis planas "Ost"

Generalinis planas "Ost" – nacių rengtas Rytų Europos šalių masinio etninio valymo, genocido bei kolonizavimo planas. Šio projekto plėtojimas buvo susijęs su Trečiojo reicho Liebensraum ir Heim ins Reich užsienio politika.

                                               

Kauno puolamoji operacija

Kauno puolamoji operacija – operacijos "Bagrationas" dalis, kurios metu Raudonoji armija užėmė Kauną ir gretimas teritorijas. Kauno operaciją 1944 m. liepos 28 d. – rugpjūčio 28 d. vykdė 3-iojo Baltarusijos fronto kariuomenė. Tikslai buvo sunaiki ...

                                               

Lietuvos laikinoji Vyriausybė

Juozas Pajaujis-Javis – darbo ir socialinės apsaugos ministras Leonas Prapuolenis – Lietuvių aktyvistų fronto įgaliotinis prie Vyriausybės Vladas Grudzinskas – maitinimo valdytojas Adolfas Damušis – pramonės ministras Balys Vitkus – žemės ūkio mi ...

                                               

Naikintojų batalionai

Naikintojų batalionai – Antrojo pasaulinio karo metu ir pokario metais TSRS egzistavę sukarinti, paprastai vietinių komunistų ir komjaunuolių, būriai, sudaryti kovoti su antisovietiniais partizanais, savigynos būriais, vietinių gyventojų pasiprie ...

                                               

Operacija Aušros vartai

Operacija Aušros vartai – ginkluota akcija, kurią 1944 m. liepos 7 d. vykdė Armijos Krajovos daliniai, siekdami iš vokiečių išlaisvinti Vilnių ir pagal planą "Burza" aplenkti Raudonąją Armiją bei įsitvirtinti Vilniaus apylinkėse. Operaciją 1944 m ...

                                               

Raudonieji partizanai

Raudonieji partizanai, tarybiniai partizanai - antinacistinio pasipriešinimo judėjimo dalyviai Antrojo pasaulinio karo metu, partizaninio karo metodais TSRS teritorijoje kovoję su Vokietija ir jos sąjungininkėmis. Partizaninis judėjimas buvo koor ...

                                               

Šiaulių puolamoji operacija

Šiaulių puolamoji operacija – operacijos "Bagrationas" dalis, kurios metu Raudonoji armija užėmė Šiaulius ir gretimas teritorijas. Šiaulių operaciją 1944 m. liepos 5 d. – rugpjūčio 29 d. vykdė 1-ojo Pabaltijo fronto kariuomenė.

                                               

Turgelių respublika

Turgelių respublika – nuo 1943 m. rudens iki 1944 m. birželio Armijos Krajovos kontroliuota nedidelė teritorija, neoficialiai vadinta respublika, nacių okupuotoje Lietuvoje su centru Turgeliuose.

                                               

1987 m. mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo

1987 m. mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo – mitingas Molotovo-Ribentropo pakto metinių paminėjimui, įvykęs 1987 m. rugpjūčio 23 d. prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje. Mitingas buvo pirmas nesankcionuotas tokio tipo įvykis Lietuvos ...

                                               

1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas

1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdžio mitingas – 1988 m. rugpjūčio 23 d. Vingio parke vykęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio surengtas Molotovo-Ribentropo pakto metinių minėjimas. Mitinge dalyvavo apie 250 000 žmonių. Mitingą norėta surengti Katedros a ...

                                               

1989 m. kovo 20 d. G/S "Azotas" avarija

1989 m. kovo 20 d. G/S "Azotas" avarija – didžiausia Lietuvoje buvusi pramoninė avarija ir ekologinė katastrofa, viena didžiausių tokio pobūdžio technologinių avarijų visoje TSRS, dėl ko žuvo 7 žmonės ir nukentėjo tūkstančiai žmonių Jonavos, Kėda ...

                                               

1990 m. Michailo Gorbačiovo vizitas Lietuvoje

1990 m. Michailo Gorbačiovo vizitas Lietuvoje – 1990 m. sausio 11-13 d. vykęs Michailo Gorbačiovo oficialus vizitas Vilniuje, Šiauliuose ir Briduose, paskatintas Lietuvos TSR išstojimo iš Tarybų Sąjungos ketinimų. Tris dienas trukusio vizito metu ...

                                               

Dainuojanti revoliucija

Dainuojanti revoliucija – periodas 1988–1991 m., kai buvo siekiama Nepriklausomybės nuo SSRS Baltijos valstybėse. Pavadinimas kilo nuo tuo metu vykusių gausių demonstracijų, mitingų, kurių metu buvo dainuojamos įvairios daugiausia patriotinės dai ...

                                               

Kauno pavasaris

Kauno pavasaris – antitarybiniai jaunimo protestai ir kiti neramumai, vykę 1972 m. gegužės 18-19 d. Kaune, daugiausia Laisvės alėjoje. Protestus, kokių nebuvo nuo 1956 m. Vėlinių įvykių, sukėlė devyniolikmečio Romo Kalantos susideginimas bei drau ...

                                               

Lietuvių chartija

Lietuvių chartija – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 1949 m. birželio 14 d. parengtas ir leidinyje "Pasaulio lietuvių bendruomenė" 1949 m. Augsburge paskelbtas dokumentas, išreiškiantis lietuvių išeivijos tautinio solidarumo principus.

                                               

Pabaltijiečių kareivių ekstradicija iš Švedijos

Baltijos šalių kareivių ekstradicija iš Švedijos, taip pat vokiečių ekstradicija – 1945–1946 m. Švedijos įvykdyta Vermachto kareivių ekstradicija į SSRS, tarp kurių buvo ir 146 kareiviai iš Baltijos šalių, kovoję nacistinės Vokietijos pusėje prie ...

                                               

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas – lietuvių organizacija, įkurta politinių partijų ir rezistencinių organizacijų atstovų steigiamajame susirinkime 1943 m. lapkričio 25 d. Kaune. Organizacijos vadovu išrinktas Steponas Kairys. Dauguma ...

                                               

1993 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

1993 m. vasario 14 d. įvyko pirmieji pokariniai Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai. Juose varžėsi 2 kandidatai – buvęs ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis ir buvęs LKP CK I-asis sekretorius Algirdas Brazauskas. Kiti kandidatai Prezidento rin ...

                                               

1997–1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

1997-1998 metų rinkimai vyko nuo 1997 m. gruodžio 21 d. iki 1998 m. sausio 4 d. Juos laimėjo Valdas Adamkus. Pirmame ture balsavo 1 875 148 žmonių, antrame – 1 937 786. Pirmajame ture Artūras Paulauskas daugiausiai balsų gavo visoje Lietuvoje išs ...

                                               

2002 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

2002 metų Lietuvos prezidento rinkimai vyko dviem turais – 2002 m. gruodžio 22 d. ir 2003 m. sausio 5 d. Juos laimėjo Rolandas Paksas, surinkęs 54.9 % balsų. Užregistruoti pretendentai į kandidatus: Vytautas Šerėnas Artūras Paulauskas Algimantas ...

                                               

2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

Norą dalyvauti rinkimuose pareiškė dešimt pretendentų: Jūratė Zabielaitė Česlovas Juršėnas iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija pateikė 28 921 galiojantį parašą Valdas Adamkus pateikė 24 651 galiojantį parašą Kazimiera Danutė Prunskienė iškėlė ...

                                               

2009 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai

Prezidento rinkimai vyko Lietuvoje 2009 m. gegužės 17 d. Vyriausia Rinkimų Komisija gegužės 24 d. patvirtino galutinius rinkimų rezultatus, pagal kuriuos Respublikos Prezidente didele persvara jau pirmame ture išrinkta Dalia Grybauskaitė.

                                               

2018 m. Lietuvos mokytojų streikas

Streiką paskatino pedagogų atlyginimų skaičiavimo sistemos reforma. Streiko organizatoriai – Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga LŠDPS – teigė, jog atsakomybę už sukeltas problemas turi prisiimti švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Pet ...

                                               

Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo

Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo arba kovo 11 d. aktas – 1990 m. kovo 11 d. priimtas Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo aktas, skelbęs Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Aktas buvo priimtas Aukščiausiosios tarybos p ...

                                               

Blokados fondas

Blokados fondas – specialus fondas, įsteigtas Lietuvos Valstybinės komisijos priešblokadinių priemonių planui paruošti ir vykdyti, atsižvelgiant į visuomenės iniciatyvą 1990 m. balandį. Fondo lėšas sudarė Lietuvos ir kitų valstybių gyventojų, įst ...

                                               

Bražuolės diversija

Bražuolės diversija – geležinkelio linijos Vilnius–Kaunas tilto per Bražuolės upę Baltamiškio ir Vievio tarpstotėje sprogdinimas 1994 m. lapkričio 6 d., apie 7 val. ryto.

                                               

Jedinstvo

Įkurta Vilniaus radijo matavimo prietaisų mokslinių tyrimų institute 1988 m. lapkričio 4 d. 1989 m. sausio-birželio mėnesiais vyko miestų ir rajonų konferencijos. 1989 m. gegužės 13-14 d. Vilniuje įvyko steigiamasis suvažiavimas, organizacijos pi ...

                                               

Krašto apsaugos departamentas

Krašto apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios organas, prižiūrėjęs krašto apsaugos funkcijas 1990-1991 m.

                                               

Lietuvos kariuomenės atkūrimas (1990 m)

Lietuvos kariuomenės atkūrimas prasidėjo iš karto po to, kai 1990 m. kovo 11 d. Vilniuje Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą.

                                               

Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas

Lietuva nepriklausomybę nuo TSRS paskelbė 1990 m. kovo 11 dieną. Tačiau tarptautiniu mastu Lietuva pripažinta tik beveik po metų – tai padarė Islandija. Pasaulio didžiosios valstybės Lietuvą pripažino 1991 m. 2-ojoje pusėje, žlugus Rugpjūčio puču ...