ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 270


                                               

Gimstamumas

Gimstamumas – demografinis rodiklis, nusakantis, kiek gimimų per metus tenka 1000 gyventojų tam tikroje teritorijoje. 2008 m. valstybių gimstamumas svyravo nuo 7.64 gimimų/1000 gyventojų per metus Japonijoje iki 51.6 gimimų/1000 gyventojų per met ...

                                               

Gyvenimo lygis

Gyvenimo lygis – ekonominis ir socialinis kriterijus, apibūdinamas materialinėmis gyvenimo sąlygomis, asmens arba namų ūkio perkamąja galia. Tai vienas svarbiausių socialinės raidos indeksų.

                                               

Gyventojai

Gyventojai – demografijos ir statistikos sąvoka, išreiškianti valstybės, jos regiono, savivaldybės, miesto, kaimo ar kitokio tipo gyvenvietės dydį pagal nuolat toje teritorijoje gyvenančių žmonių skaičių. Gyventojų skaičius greta teritorijos plot ...

                                               

Gyventojų pajamų diferenciacija

Gyventojų pajamų diferenciacija – pajamų nelygybė, jų dydžio skirtumas tarp visuomenės įvairų socialinių sluoksnių ir grupių, lemianti socialinę nelygybę.

                                               

Gyventojų surašymas

Gyventojų surašymas – demografinių, ekonominių, socialinių ir kitų duomenų, apibūdinančių tam tikru momentu kiekvieną šalies ar teritorijos gyventoją, rinkimas, apdorojimas ir skelbimas. Tikslas – gauti žinių apie gyventojų skaičių, gyventojų sud ...

                                               

Gyventojų žemėlapis

Gyventojų žemėlapiai – žemėlapiai vaizduojantys gyventojus ir gyvenvietes apibūdinančių rodiklių teritorinį pasiskirstymą. Skirstomi į gyventojų, gyvenviečių, demografinius, darbo išteklių, demoetnografinius žemėlapius.

                                               

Maltuso augimo modelis

Maltuso augimo medelis – eksponentiniu augimu paremtas modelis. Jis pritaikomas nagrinėjant populiacijas.

                                               

Mirtingumas

Nemaišytina su mirštamumas. Mirtingumas – visų per tam tikrą laikotarpį mirusių žmonių ir vidutinio gyventojų skaičiaus santykis arba mirusiųjų ir rizikos populiacijos narių stebėjimo laikotarpių sumos santykis. Šis rodiklis dažniausiai yra apska ...

                                               

Natūralizacija

Kiekviena valstybė turi teisę nustatyti savas pilietybės įgijimo natūralizacijos būdu sąlygas. Vienos valstybės vykdo labai griežtą natūralizacijos politiką, o kitos – laisvesnę. Valstybėse, kuriose vyrauja ius sanguinis "kraujo teisės" principas ...

                                               

Pasaulio gyventojai

Pasaulio gyventojai – visų Žemėje gyvenančių žmonių tam tikru metu skaičius. 2011 m. spalio 31-ąją, anot JTO, žmonių populiacija pasiekė lygiai 7 milijardus. Šis skaičius didėja, CŽV apskaičiavimais vidutiniškai 203 800 žmonių per parą.

                                               

Populiacija

Populiacija – 1) visi tam tikroje šalyje ar teritorijoje gyvenantys žmonės; 2) vienos rūšies individų grupė, gyvenanti tam tikroje teritorijoje; 3) tiriamųjų objektų generalinė aibė, iš kurios sudaroma imtis. Visi Žemėje gyvenantys žmonės sudaro ...

                                               

Raštingumas

Pasak UNESCO, raštingumas – "gebėjimas atpažinti, suprasti, interpretuoti, kurti, bendrauti, skaičiuoti ir naudoti atspausdintus bei parašytus duomenis įvairiose situacijose." Bet vedant statistiką, raštingumas yra apibrėžiamas tiesiog kaip gebėj ...

                                               

Rusiškas kryžius

Rusiškas kryžius – terminas, apibūdinantis demografinės statistikos skalę, kurią pradėjo naudoti Rusija ir kitos buvusios Varšuvos pakto šalys. Ši skalė rodo šalies gyventojų gimstamumo ir mirtingumo santykio kaitą. Rusijoje 1988 m. gimstamumas p ...

                                               

Tūkstantmečio karta

Lietuvoje iš dalies persidengianti su nepriklausomybės karta, tačiau dalis Lietuvos vyresnių tūkstantmečio kartos atstovų gimė Tarybų Sąjungoje. Tai nepriklausomos Lietuvos geopolitinių įvykių paveikta jaunuolių bei vaikų karta. Labiausiai juos p ...

                                               

Ekonomika

Ekonomika – socialinis mokslas, tiriantis individų elgseną esant nuolatiniam gamybos faktorių trūkumui, tiesiogiai darantį įtaką produkcijai, paskirstymui ir vartojimui, ūkinei veiklai, ūkiui. Ekonomika tiria, kaip žmonės, jų grupės, organizacijo ...

                                               

Dalyvaujamasis biudžetas

Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas, kaip galima kartu su gyventojais spręsti dėl viešųjų lėšų panaudojimo, kuomet miestiečiai patys siūlo idėjas miestui ir balsuodami renka labiausiai patikusias.

                                               

Internacionalizavimas

Ekonomikoje internacionalizavimas – tai didėjančio įmonių dalyvavimo tarptautinėse rinkose procesas. Vis dėlto, sutartinio internacionalizavimo apibrėžimo nėra. Esama kelių internacionalizacijos teorijų, kurios siekia paaiškinti, kodėl esti tarpt ...

                                               

Kaštų-naudos analizė

Kaštų-naudos analizė – sisteminis kiekybinis vertinimo metodas, sudarantis galimybes nustatyti ir įvertinti ilgalaikius finansinius, ekonominius ir socialinius sprendimų padarinius – naudą ir žalą.

                                               

Kelionių ir turizmo konkurencingumo indeksas

Kelionių ir turizmo konkurencingumo indeksas – Pasaulio ekonomikos forumo sudarytas kelionių ir turizmo konkurencingumo sąrašas, kuriame atsižvelgiama į verslo galimybes turizmo sektoriuje konkrečioje šalyje. Tai nėra indeksas, kuris nustato pask ...

                                               

Upsalos modelis

Upsalos modelis - tai teorija, kuri paaiškina, kaip įmonei palaipsniui intensyvinti savo veiklą užsienio rinkose. Ji yra panaši į POM modelį. Pagrindiniai abiejų modelių bruožai, tai - įmonės įgauna patirties iš vidaus rinkos, prieš plėtojant sav ...

                                               

Verslo ciklai

Verslo ciklai - tai ekonominio aktyvumo svyravimai, kurie matuojami realiojo bendrojo vidaus produkto pokyčio tempu. Ekonominio aktyvumo svyravimai turi tendenciją kartotis, jų trukmė yra skirtinga. Ekonominis ciklas susideda iš gamybos apimties ...

                                               

Adjunktas

Adjunktas – padėjėjo ar pavaduotojo pareigybė ar laipsnis kai kuriose veiklos srityse; daktaranto analogas TSRS ir Rusijos federacijos karinio švietimo sistemoje. Žodžiu adjunktas kartais verčiamas pranc. adjoint asistentas, padėjėjas. Prancūzijo ...

                                               

Akultūracija

Akultūracija – antropologijoje, sociologijoje, psichologijoje vadinamas procesas, kurio metu dėl ilgalaikių ir tiesioginių kontaktų tarp skirtingų kultūrinių grupių viena iš jų perima visą arba dalį kitos kultūros. Paprastai poveikis yra abipusis ...

                                               

Andragogika

Andragogika – suaugusių mokymo teorija ir praktika. Terminą pirmas pavartojo Kapp, Alexander 1833. Specialistas vad. andragogu. Suaugusių mokymas vyksta įvairiose srityse, organizacijose – mokslo ir švietimo įstaigose, įmonėse, bankuose, įvairios ...

                                               

Dėstymas

Dėstymas – vienas populiariausių mokymo modelių. Tikslai - perteikti žinias, siekti, kad jos būtų įsisavinimos ir išlaikomos. Mokyklos mokymo programos yra sudarytos remiantis gamtos mokslų, matematikos, anglų kalbos, socialinių mokslų žiniomis. ...

                                               

Ekskursija

Ekskursija – kolektyvinė išvyka pažintiniais tikslais kaip pramoga, poilsio forma arba mokymo forma. Ekskursijų metu lankomasi muziejuose, įstaigose, įmonėse, žymiose ar kuo nors ypatingose vietose, renginiuose. Ekskursijos būna atskiri renginiai ...

                                               

Filantropizmas

Filantropizmas ir ανθροπος – žmogus) – koncepcija, mokymas, auklėjimas, kuriame pabrėžiamas natūralumas, protas ir geradarystė. J. B. Bazedovas 1774 m. Dessau įkūrė pirmą tokio lavinimo ir ugdymo įstaigą, besirėmusią filantropijos principais. Baz ...

                                               

Greitasis skaitymas

Greitasis skaitymas – skaitymo tipas, kai tekstas suvokiamas greičiau nei įprasta. Tai gerai organizuoto proto, koncentruoto dėmesio ir treniruoto periferinio regėjimo savybė. Skaitymo greitis priklauso nuo smegenų praleidžiamosios gebos. Jį lemi ...

                                               

Inkultūracija

Inkultūracija – kultūrinės antropologijos sąvoka, įvardijanti visą žmogaus gyvenimą trunkantį vyksmą, kai įsiliejama į visuomenės, kurioje gyvenama, kultūrą ir tampama jos kultūrinio tapatumo reiškėju. Tai socialinis, psichologinis ir pedagogogin ...

                                               

Kvalifikacija

Kvalifikacija – asmens gebėjimai ir žinios, kurias jis sugeba tam tikroje veikloje panaudoti tam tikru lygiu. Kvalifikacija įgyjama įgimtų gabumų ir ugdomų bei lavinamų bendrųjų gebėjimų pagrindu. Terminas naudojamas siekiant pabrėžti veiklos arb ...

                                               

Liaudies pedagogika

Liaudies pedagogika – neformali ugdymo sistema, orientuota į tradicinių vertybių tęstinumą ir glaudžiai susijusi su ugdymo praktika; tautos materialinės ir dvasinės kultūros pagrindu istoriškai susiformavusi pedagoginių žinių, pažiūrų, idėjų, pat ...

                                               

Mokymasis įsivaizduojant

Mokymasis įsivaizduojant – mokymosi metodika. Mokymosi turiniai yra verčiami išraiškiais vaizdiniais. Yra žinoma, kad pasąmonės kalba yra vaizdas, todėl regimoji informacija geriau išlieka atmintyje ir ją lengviau po to atkurti. Būtina susikurti ...

                                               

Mokymasis mokant

Mokymasis mokant – mokymosi metodika. Taikant ją tam tikra sritis ar jos pošakis yra studijuojama nuodugniai, po to gautos žinios yra perteikiamos mokymo procese. Etapai: Informacijos analizė, sisteminimas. Medžiagos perteikimas kitiems asmenims. ...

                                               

Mokytojas praktikantas

Austrijoje mokytojas praktikantas vok. Unterrichts-Praktikant, UP - užsiėmimų praktikantas yra mokytojas, įgijęs magistro laipsnį ir iš karto po to dėstantis gimnazijoje prieš tai anksčiau niekur nedėstęs kaip mokytojas. Atlyginimą gauna už konkr ...

                                               

Mokslumas

Mokslumas – individualios žmogaus savybės, nuo kurių priklauso, kaip sparčiai ir lengvai žmogus mokydamasis įgyja žinių, mokėjimų, įgūdžių ir kokia jų kokybė. Mokslumas nesutampa su bendraisiais protiniais gebėjimais, todėl skiriamas bendrasis mo ...

                                               

Prieraišioji tėvystė

Prieraišioji tėvystė – tėvystės rūšis, kai tėvai sąmoningai apsisprendžia kurti prieraišius santykius su kūdikiu ir šiam tikslui pasiekti renkasi tėvų ir vaiko prieraišumą skatinančius rūpinimosi vaiko psichologine ir fizine gerove būdus. Daugeli ...

                                               

Profilinis mokymas

Profilinis mokymas – viena iš diferencijuoto ugdymo formų. Jo esmė yra mokymo diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių siekius, polinkius, gebėjimus, sudarant jiems galimybes pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus bei skirtingus jų k ...

                                               

Skaitymas

Skaitymas – procesas, kurio metu raštu pateiktą informaciją yra siekiama suvokti. Greta vizualaus arba taktilinio skaitymo šis terminas suprantamas taip pat kaip: nuskaitymas informatikoje – duomenų skenavimas, paskaitos skaitymas, paskaita.

                                               

Sugestopedija

Sugestopedija yra mokymosi metodika. 1950–1960 metais ją pradėjo propaguoti bulgarų gydytojas ir psichoterapeutas Georgijus Lozanovas. Dėl savo pseudomokslinio charakterio ši metodika mokslo pasaulyje yra kritikuojama ir vertinama labai skirtingai.

                                               

Tarptautinis pedagogo pažymėjimas

Tarptautinis pedagogo pažymėjimas – tarptautinis pedagogo pažymėjimas. Išduodamas bet kuriam asmeniui, dirbančiam pedagoginį darbą, nepriklausomai nuo jo amžiaus. Veikia kaip nuolaidų kortelė bei suteikia kitų privilegijų jos turėtojams. Kortelė ...

                                               

Valdorfo pedagogika

Valdorfo pedagogika − ugdymas, siekiant visuminiai integruoti intelektinį, praktinį ir meninį mokinių vystymąsi. Besimokant einama nuo pojūčių, patyrimo, išgyvenimo, fenomeno prie analizės, dėsningumų, sistemizavimo, teorijos, siekiant, kad teori ...

                                               

Politika

Politika ― tai bendro žmonių gyvenimo visuomenėje organizavimo ir nuolatinio reguliavimo veikla. Terminas "politika" nurodo valstybės gyvenimą. Senovės graikų kalbos žodis polis reiškia miestą – valstybę, o iš šio žodžio sudarytas būdvardis polit ...

                                               

Anomija

Anomija – socialinis reiškinys, rodantis visuomeninių ryšių susilpnėjimą, visuomenės nustatytų taisyklių reguliuojamo poveikio stoką dėl visiškai ar iš dalies sunykusių dorovės, elgesio normų, tradicinės tautinės kultūros formų. Anomija sukelia ž ...

                                               

Antiglobalizacija

Antiglobalizacija pačia bendriausia prasme yra politinė žmonių ar grupių nuostata prieš tam tikrus globalizacijos aspektus. Tarp svarbiausių dalykų, kuriems oponuoja antiglobalistai pirmiausia yra pasaulinės prekybos sutartys, prekybos - kontrolė ...

                                               

Asmenybės kultas

Asmenybės kultu yra vadinamas reiškinys valstybėje, dažniausiai autoritarinėje ar totalitarinėje, kuomet yra ypač garbinamas tos šalies vadas. Asmenybės kultai gali būti skirtingo lygio, bet dažniausiai tam vadui yra priskiriama daugiau nuopelnų, ...

                                               

Atstovų rūmai

Atstovų rūmai – įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos pavadinimas kai kuriose šalyse. Paprastai taip įvardinami žemesnieji parlamento rūmai šalyse, kuriose įteisinta bikameralinė įstatymų leidžiamoji sistema. Atstovų rūmų galios ir funkcij ...

                                               

Autonomija

Autonomija, autos − pats + nomos − taisyklė, įstatymas) − savivalda, nepriklausomybė, savarankiškumas, teisė pačiam apsispręsti, tvarkytis. Politikoje autonomija vadinamas savivaldus miestas arba regionas, pvz., Kurdistanas, Kosovas, Honkongas. A ...

                                               

Balsavimas

Balsavimas – balsų pateikimas sprendžiant klausimą susirinkime arba rinkimuose. Galimas tiek slaptas balsavimas, tiek viešas balsavimas. Galimas paprastasis balsavimas, kai tiesiog nustatoma, kiek buvo balsavusių už ar prieš, bei vardinis balsavi ...

                                               

Besivystanti šalis

Besivystanti šalis – valstybė, kuri dėl savo ekonominio, socialinio ir politinio išsivystymo yra palyginti žemesnėje stadijoje negu išsivysčiusios šalys. Tokia valstybė šnekamojoje kasdienėje kalboje laikoma skurdžia. Priskyrimas priklauso nuo iš ...

                                               

Decentralizacija

Decentralizacija – įgaliojimų ir atsakomybės perdavimas iš centrinių valdymo subjektų pavaldiems valdymo subjektams ar viešoms organizacijoms ir/arba privačiam sektoriui. Tai sudėtingas ir daugiaaspektis reiškinys. Sisteminiu požiūriu, decentrali ...