ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29


                                               

Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė

Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė – Lietuvos penkiakovininkė. Olimpinė ir pasaulio čempionė, triskart Lietuvos metų sportininkė. Ūgis: 160 cm. Svoris: 48 kg.

                                               

Stasys Balčas

Mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje. 1907–1912 m. buvo išvykęs darbams į JAV. Nepriklausomybės kovų metu 1919 m. kartu su broliais Vladu ir Baliu suorganizavo pirmuosius Panevėžio apsaugos būrius, tapo savanoriais. Dėl aukšto ūgio apylinkėse v ...

                                               

Stasys Balčytis

Mokėsi Žemaičių Naumiesčio pradžios mokykloje, Seinų miesto mokykloje, 1911–1913 m. lankė Kauno keturklasės miesto mokyklos pedagogikos kursus. Nuo 1913 m. dirbo mokytoju Gargždų valsčiuje. 1914–1917 m. mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę, ...

                                               

Juozas Barzda-Bradauskas

Mokėsi Kauno gimnazijoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą 1916 m. birželio mėn. mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę. 1916 m. lapkričio mėn. baigė Petrogrado 3-ąją praporščikų mokyklą. 1917 m. kovojo fronte Latvijoje, 1918 m. buvo vokiečių nela ...

                                               

Petras Biržys

Petras Biržys, Liudiškiuose, Anykščių valsčius, Utenos apskritis – 1970 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Saltoniškių kapinėse) – Lietuvos karininkas, savanoris, literatas, dainininkas, aktorius mėgėjas, etnografas.

                                               

Jonas Jurgis Bulota

Jonas Jurgis Bulota – Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, generolas, veterinarijos gydytojas, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos narys.

                                               

Nerijus Cesiulis

1999–2003 m. tarnavo Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgose, yra karys savanoris. 2006 m. baigė Alytaus kolegiją. 2005–2008 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnį, 2008–2010 m. – Kauno te ...

                                               

Petras Ciunis

Lietuvos politikams priėmus SSRS ultimatumą, 1940 m. Lietuvos kariuomenė pertvarkyta į "Liaudies kariuomenę", vėliau į Raudonosios armijos RA 29-ąjį teritorinį šaulių korpusą. 1940 m. rugsėjo 7 d. P. Ciunis paskirtas RA 259-ojo šaulių pulko 1-ojo ...

                                               

Jonas Černius

Baigė Kupiškio pradinę mokyklą, Panevėžio gimnaziją. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. Baigęs Kauno karo mokyklą tarnavo Trečiajame pėstininkų pulke, kovų su Raudonąja armija ir Lenkijos kariuomenės daliniais dalyvis. 1920 m. baigė inžineri ...

                                               

Pranas Daunys

Pranas Daunys – rašytojas, pianistas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos aklųjų organizuotos veiklos pradininkas, lietuviškosios brailio abėcėlės sudarytojas.

                                               

Pranas Eimutis

Pirmojo pasaulinio karo metu drauge su pabėgėliais pasitraukė į Rusiją, tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1917 m. baigė automobilininkų mokyklą Maskvoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1919 m. sausio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris, tarna ...

                                               

Juozas Eretas

Juozas Eretas-Jakaitis – lietuvių ir šveicarų mokslininkas, literatūros istorikas ir pedagogas, publicistas, Lietuvos telegramų agentūros steigėjas ir pirmasis vadovas.

                                               

Jonas Galvydis-Bykauskas

1884 m. baigė vidurinę miškininkų mokyklą Lisiny, paskirtas girininko padėjėju Naugarde. 1885 m. įstojo savanoriu į Rusijos imperijos kariuomenės 86 pėstininkų pulką, pasiųstas į Peterburgo junkerių mokyklą, kurią baigė 1886 m. Už pažangumą moksl ...

                                               

Juozas Galvydis

1915–1918 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, 1917 m. podporučikas. 1919–1923 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, dalyvavo kovose su Lenkijos kariuomenės daliniais, 1923 m. kapitonas. Dėl kairiųjų pažiūrų iš kariuomenės atleistas. 1922–1926 ...

                                               

Antanas Gaušas

Nuo 1919 m. sausio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. baigė Kauno karo mokyklą. 1920 m. sausio-balandžio mėn. ir liepos-gruodžio mėn. dalyvavo nepriklausomybės kovose su Lenkijos kariuomenės daliniais. 1922 m. baigė Aukštuosius karinink ...

                                               

Kazimieras Graužinis

Kazimieras Graužinis – Lietuvos diplomatas, teisės daktaras. Brolis – Klemensas Graužinis, Ketvirtojo Seimo narys, sesuo – knygnešė Domicelė Graužinytė–Palevičienė.

                                               

Samuelis Harisas

Samuelis Harisas – JAV karininkas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę. S. Harisas yra tikriausiai vienintelis amerikietis, savo kilme su Lietuva neturėjęs nieko bendro, bet žuvęs Lietuvos teritorijoje ir už ...

                                               

Antanas Juozapavičius

Antanas Juozapavičius – pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas, žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę.

                                               

Leonas Juozonis

Leonas Juozonis – Lietuvos tautodailininkas, kraštotyros žymūnas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos garbės narys.

                                               

Petras Jurgėla

Petras Jurgelevičius-Jurgėla – Lietuvos skautų įkūrėjas, karininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas.

                                               

Jonas Kalnėnas

1919–1921 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. Dalyvavo 1923 m. Klaipėdos krašto sukilime. Lankė J. Vaičkaus vaidybos studiją, Vytauto Didžiojo universitete iki 1930 m. Lietuvos universitetas studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1931–1940 m. red ...

                                               

Jonas Karutis

Vos vienuolikmetis Jonas liko be motinos, augo su broliu ir seserimi. 1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos kovose su bolševikais prie Dauguvos buvo sunkiai sužeistas, neteko vienos akies, tačiau grįžo į tarnybo ...

                                               

Vladas Karvelis

Vladas Karvelis – Lietuvos ir SSRS karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės brigados generolas, Raudonosios armijos generolas majoras.

                                               

Petras Kisielius (1902)

1919 m., būdamas septyniolikos metų, tapo Kėdainiuose suformuoto Panevėžio bataliono kariu. Jam teko atremti rusų Raudonosios armijos įsiveržimą, kovoti su bermontininkais vokiečiais ir lenkų Želigovskio armija. Į pirmąjį mūšį patekęs prie Kreken ...

                                               

Kazys Ladiga

Mokėsi Biržų pradžios mokykloje, baigė Vilniaus Pavlovskio gimnaziją. Priklausė "Baltojo Kryžiaus" abstinentų draugijai. 1914 m. gruodžio 1 d. baigė Vilniaus karo mokyklą. 1914–1917 m. Rusijos imperijos kariuomenės 70-ojo pulko karininkas, Pirmoj ...

                                               

Edvardas Lenkauskis

Mokėsi Salantų pradinėje mokykloje, Skuodo progimnazijoje, Kauno Tumėno suaugusiųjų gimnazijoje. 1920–1921 m. tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje, 1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Už tai jam buvo suteiktas Lietuvos kariuomenės kūrė ...

                                               

Povilas Lukšys (1886)

Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. Pradėjus kurtis Lietuvos Respublikos kariuomenei suorganizavo savanorių būrį. Buvo Kėdainių apsaugos būrio būrininkas, lauko sargybos viršininkas, žvalgybos būrio viršininko p ...

                                               

Pulgis Lumbis

Iki 19 metų – lauko darbininkas. 1912 m. Kaune baigė "Saulės" mokytojų kursus. 1913–1914 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. Grįžęs vadovavo Daugailių vartotojų bendrovei, 1915–1917 m. mokytojavo Utenos apylinkių Rybninkų ir Šnieriškių pra ...

                                               

Jurgis Marčiulionis

Veiverių mokytojų seminarijoje baigė 2 kursus. Buvo išvykęs į JAV, kur gyveno 2.5 metų. Grįžęs į Lietuvą atstatė savo ūkį, ten ūkininkavo. 1918 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, aktyviai dalyvavo savo apylinkės politiniame ir visuomeniniame gyve ...

                                               

Antanas Merkys

Gimė mažažemių valstiečių šeimoje. Baigė Rygos Aleksandro gimnaziją, studijavo teisę Tartu universitete. Pirmojo pasaulinio karo metais mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1915 m. buvo Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių geležinkelio komendantas, vėliau ...

                                               

Vladas Motieka

Sūnus Kazimieras Motieka. 1915–1918 m. su tėvais gyveno Juzovkoje. Grįžęs į Lietuvą, nuo 1920 m. spalio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1921 m. baigęs Karo mokyklą 1921–1927 m. tarnavo Antrajame raitelių pulke. 1928 m. baigė Aukštuosius kari ...

                                               

Ignas Musteikis

1915 m. baigė Peterhofo praporščikų mokyklą, per Pirmąjį pasaulinį karą – Rusijos imperijos kariuomenės karininkas, kovėsi fronte, kontūzytas. 1918 m. grįžęs į Lietuvą savanoriu stojo į jos kariuomenę. 1919–1920 m. – Pirmojo pėstininkų pulko vado ...

                                               

Kazys Musteikis

1915 m. baigė Oranienbaumo praporščikų mokyklą, 1915 m. I Pasauliniame kare tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, kovėsi fronte, buvo sužeistas. 1917–1918 m. – Lietuvių atskirojo bataliono Rovne vado E. Adamkavičiaus adjutantas. Grįžęs į Lietuv ...

                                               

Petras Nadzeika

1918 m. išėjo į Lietuvos kariuomenę savanoriu, kovojo prieš bolševikus ir lenkus, iki 1922 m. partizanavo lenkų užnugaryje. Dalyvavo steigiant Perlojos respubliką, nuo 1925 m. – Lietuvos socialdemokratų partijos Perlojos organizacijos narys. 1927 ...

                                               

Vladas Nagevičius

Vladas Nagius-Nagevičius – Lietuvos gydytojas, archeologas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus įkūrėjas, generolas, politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Nainys (1900)

Jonas Nainys – Lietuvos veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras, Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius.

                                               

Stasys Nastopka

Bauskėje baigė 6 realinės mokyklos klases, 1907 m. Vilniaus pėstininkų karo mokyklą. 1907–1910 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenės Kauno tvirtovės bei Varšuvos tvirtovės pėstininkų pulkuose, 1910–1918 m. 178 Vendeno pėstininkų pulke, nuo 191 ...

                                               

Ladas Natkevičius

Ladas Natkevičius – diplomatas, teisininkas, politinis ir visuomenės veikėjas, teisės mokslų daktaras.

                                               

Konstantinas Nekvedavičius

Konstantinas Nekvedavičius – Lietuvos gydytojas, politikos ir visuomenės veikėjas, trečiasis Kauno miesto ir apskrities viršininkas, Žemdirbių Sąjungos organizatorius ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys.

                                               

Augustinas Povilaitis

Gimė 11 vaikų šeimoje. Savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais, buvo sužeistas. Kaip savanoris gavo 15 ha žemės, prisipirkęs dar tiek pat, Giedrių kaime įkūrė pavyzdinį ūkį. Buvo abstinentas, su ...

                                               

Stasys Putvinskis

Gimė Šilo Pavėžupio dvare, Šaukėnų valsčiuje, Šiaulių apskrityje, Emilijos Gruzdytės ir Vlado Putvinskio šeimoje. Pasimokęs namuose, 1914 m. įstojo į Liepojos komercinę mokyklą, o 1915 m. – į Vilniaus lietuvių gimnaziją, kurią baigęs 1919 m. įsto ...

                                               

Viktoras Rakštelis

Viktoras Rakštelis – tarpukario Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 1923 m. karinės akcijos dalyvis, vienas pirmųjų tarpukario Lietuvos pasieniečių.

                                               

Artūras Sakalauskas

Artūras Sakalauskas – Lietuvos kariuomenės Alytaus rinktinės savanoris, žuvęs Lietuvos Respublikos Seimo rūmų prieigose, stabdant Sovietų armijos išpuolį, baigiantis kariniam pučui Maskvoje. Palaidotas Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios kapinėse. ...

                                               

Kazys Skučas

Kazys Skučas – Lietuvos visuomenės veikėjas, generolas, paskutinės tarpukario Lietuvos Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministras.

                                               

Balys Sližys

1904 m. baigė Liepojos gimnaziją, mokydamasis įsitraukė į slaptą lietuvybės veiklą. Tais pačiais metais įstojo į Rygos politechnikumą. Studijuodamas B. Sližys dalyvavo 1905 m. tautiniame sąjūdyje, 1905 m. gruodžio 4-5 d. buvo Didžiojo Vilniaus Se ...

                                               

Juozas Slušnys

Juozas Slušnys, slap. Kūma, Partizanas – Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, Klaipėdos sukilimo dalyvis, Kretingos šaulių rinktinės šaulys, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardos rinktinės Buganto kuopos vadas.

                                               

Juozas Šarauskas

Juozas Šarauskas – vienas Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanoris, pulkininkas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos skautų sąjungos vyriausiasis skautininkas.

                                               

Kazys Škirpa

1915 m. baigęs Mintaujos gimnaziją įstojo į Komercijos institutą Peterburge. 1916 m. mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę baigė Peterhofo karo mokyklą, gavo karininko laipsnį. 1921 m. mokėsi Ciūricho Aukštojo technikos instituto kariniame fa ...

                                               

Vladas Tarasonis

Gimė malūnininko šeimoje. Mokėsi Alvito pradžios mokykloje, Kybartų gimnazijoje. 1919 m. kartu su kitais Vilkaviškio apskrities vyrais išėjo savanoriu. Savanorių registracijos biure buvo nukreiptas į Kauno komendantūros artilerijos skyrių. Iš ten ...

                                               

Juozas Tysliava

Augo nepasiturinčioje šeimoje. Tėvas buvo miręs. Baigęs Keturvalakių mokyklą, mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, kurioje baigė keturias klases. 1919 m. įstojo į savanorių gretas. 1920 m. demobilizavosi iš Lietuvos kariuomenės. Nuo 1920 m. dirbo "Ste ...