ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 325


                                               

Našlaičių teismas

Našlaičių teismas – Rusijos imperijos miesto teisminė įstaiga, veikusi 1775–1917 m. ir tvarkiusi globos ir našlaičių reikalus. Teismas našlių ir našlaičių turtui skirdavo globėjus, vykdė globos priežiūrą, nagrinėjo skundus dėl globėjų veiksmų.

                                               

Pavieto žemės teismas

Pavieto žemės teismas – nuo 1566 iki 1831 metų LDK veikę bajorų teismai. Teismų reforma, pradėta 1564 m. Bielsko seime, užbaigta 1566 m. priėmus II LDK statutą. 1794 m. prie žemės teismo prijungti kiti paviete veikę teismai. Po 1831 m. sukilimo t ...

                                               

Vilniaus jungtiniai civilinio ir baudžiamojo teismo rūmai

Vilniaus jungtiniai civilinio ir baudžiamojo teismo rūmai – civilinių ir baudžiamųjų bylų apeliacinė instancija carinėje Rusijos imperijoje, veikusi Vilniuje 1867–1883 m.

                                               

Vilniaus miesto ketvirtasis apylinkės teismas

Vilniaus miesto ketvirtasis apylinkės teismas – buvęs bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjęs civilines ir baudžiamąsias bylas bei jo kompetencijai įstatymų priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas, apylinkės teismas Lietuvos sostin ...

                                               

Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiasis Tribunolas, Lietuvos Tribunolas – bajorų luomo aukščiausios instancijos apeliacinis teismas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Abiejų Tautų Respublikoje.

                                               

Žemės ežių teismas

Žemės ežių teismas − buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismo organas, veikęs 1810 − 1823 m. LDK ir jos buvusioje teritorijoje. Žemės ežių teismas buvo renkamas apskrities bajorų 3 metams iš 15 ir daugiau narių. Pirmos instancijos Žemės ež ...

                                               

Lietuvos konstitucinės teisės istorija

Lietuvos konstitucinės teisės istorija - Lietuvos valstybės konstitucinių normų raida, istorija, kurios pradžia - 1791 m. Gegužės trečiosios Konstitucija.

                                               

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba

LTSR Aukščiausioji Taryba – sovietinės valstybinės valdžios institucija okupuotoje Lietuvoje, veikusi nuo 1940 m. rugpjūčio mėn., kai buvo "išrinktas" Liaudies Seimas, iki 1941 m. birželio 21 d. ir nuo 1947 m. vasario mėn. iki 1990 m. kovo 11 d.

                                               

Banitas

Manoma, kad teisės norma perimta iš Lenkijos ir pritaikyta LDK sąlygoms. Banitais tapdavo dažniausiai tie, kurie pabėgdavo padarę sunkių nusikaltimų. Su banitais turėjo teisę susidoroti kiekvienas žmogus, tai numatė Lietuvos Statutas. Banicija - ...

                                               

Duoklininkai

Duoklininkai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstiečių socialinis ekonominis sluoksnis. Svarbiausios duoklininkų prievolės buvo duoklės javais, medumi, šienu ir kitais žemės ūkio gamybos produktais mokėjimas savo feodalui ar valdovui. Dali ...

                                               

Lauda (nutarimas)

Lauda – Viduramžiais Vakarų ir Vidurio Europos teismų sprendimai, amatininkų cechų statutai, žemės susirinkimų nutarimai, taip pat nuo XIV a. pabaigos – Lenkijos karalystės atskiro teritorinio vieneto, žemės, bajorų susirinkimo, nuo XV a. vidurio ...

                                               

Lažininkas

Nuo XVI a. vid. iki baudžiavos panaikinimo lažininkai buvo gausiausia ir labiausiai engiama valstiečių baudžiauninkų grupė. Ypač sunki buvo kai kurių privačių dvarų lažininkų padėtis. Bajorai bei kiti savininkai, kad lažininkai pajėgtų įdirbti po ...

                                               

Liudvikas Butkevičius

Liudvikas Butkevičius – Lietuvos kariuomenės karininkas, pasipriešinimo okupaciniams režimams veikėjas, pulkininkas.

                                               

Mikas Rėklaitis

1915 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, 1916 m. Maskvoje baigė Aleksejaus karo mokyklą. Pirmojo pasaulinio karo metu dalyvavo kovose prieš austrus ir vokiečius. 1918 m. grįžo į Lietuvą, organizavo ...

                                               

Liaudies tarėjas

Liaudies tarėjas – kai kurių valstybių pilietis, nustatyta tvarka išrinktas dalyvauti teismo sudėtyje, sprendžiančioje baudžiamąsias ir civilines bylas.

                                               

Liaudies teisėjas

Liaudies teisėjas buvo formaliai renkamas rajono miesto gyventojų visuotiniu slaptu balsavimu 5 iki 1958 m. – 3 metams iš piliečių, turinčių rinkimų teisę ir sulaukusių 25 metų. Rajone mieste būdavo keli liaudies teisėjai, liaudies deputatų taryb ...

                                               

Liaudies teismas

Liaudies teismas – 1918–1991 m. formaliai rajono, miesto, nesuskirstyto rajonais, ar miesto rajono teismas, TSRS "rinktas" gyventojų ir jiems "atskaitingas".

                                               

Toma Birmontienė

1974 m. baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą, 1979 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1989 m. Maskvos M. Lomonosovo universitete apgynė daktaro disertaciją tema "Tarybinės milicijos sukūrimas Lietuvoje”, socialinių mokslų daktarė. Nuo ...

                                               

Egidijus Jarašiūnas

Egidijus Jarašiūnas – teisininkas, konstitucionalistas, ES Teisingumo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, Konstitu ...

                                               

Egidijus Kūris

Egidijus Kūris – Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas konstitucionalistas, Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas, buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas ir pirmininkas, Vilniaus universiteto profesorius.

                                               

Augustinas Normantas

Augustinas Normantas – teisininkas, Seimo kontrolierius, buvęs LR Konstitucinio Teismo teisėjas, Vilniaus universiteto docentas, teisėtyrininkas konstitucionalistas.

                                               

Petras Ragauskas

Petras Ragauskas – teisininkas, teisėtyrininkas konstitucionalistas, Teisės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, žurnalo "Teisės problemos" vyriausiasis redaktorius, Vilniaus universiteto docentas, buvęs Teisės instituto direktorius, LTU Te ...

                                               

Egidijus Šileikis

1990 m. Egidijus Šileikis baigė teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. Taip pat podiplomines teisės magistro LL.M. studijas Gėtės Frankfurto universiteto Teisės fakultete 1991 m., jame apgynė teisė ...

                                               

Juozas Žilys

Juozas Žilys – teisininkas, teisėtyrininkas konstitucionalistas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, MRU Teisės fakulteto dekanas, buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas.

                                               

Algirdas Gailiūnas

Algirdas Gailiūnas – teisininkas, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, buvęs Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, LR Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

                                               

Vytautas Greičius

Vytautas Greičius – teisėjas, buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, dabar LR Konstitucinio Teismo teisėjas.

                                               

Zigmas Levickis

Zigmas Levickis – teisininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, buvęs LR KT teisėjas.

                                               

Vytas Milius

Vytas Milius – teisininkas, buvęs Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas ir šio teismo pirmininkas, šiuo metu Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjas.

                                               

Pranas Vytautas Rasimavičius

Pranas Vytautas Rasimavičius – teisininkas, LR Konstitucinio Teismo teisėjas, teisėtyrininkas civilistas, Vilniaus universiteto profesorius, buvęs teisės katedros vedėjas.

                                               

Teodora Staugaitienė

Teodora Staugaitienė – teisininkė, teisėja, buvusi LR Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, Vilniaus rajono liaudies teismo pirmininkė.

                                               

Romualdas Kęstutis Urbaitis

Romualdas Kęstutis Urbaitis – teisininkas, LR Konstitucinio Teismo teisėjas, buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

                                               

Liaudies sargyboje

1948–1970 m. ėjo lietuvių ir rusų kalba. Iki 1965 m. vadinosi "Milicijos darbuotojas". 1948–1955 m. buvo leidžiamas kas savaitę, 1956–1964 m. – kas 10 dienų. 1965–1970 m. ėjo kaip savaitraštis. Leido LTSR viešosios tvarkos apsaugos ministerija. T ...

                                               

Pilietinė pareiga

Pilietinė pareiga – Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Pataisos reikalų departamento savaitraštis, ėjęs 1980–1992 m. Vilniuje lietuvių ir rusų kalba.

                                               

Teisė (žurnalas)

Leido Lietuvos teisininkų draugija dukart per metus, kartais dažniau. Leido priedus "Vyriausiojo tribunolo baudžiamųjų kasacinių bylų sprendimai", "Vyriausiojo tribunolo civilinių kasacinių bylų sprendimai", "Vyriausiojo tribunolo visuotinių susi ...

                                               

Valstybės žinios

"Valstybės žinios" turėjo šiuos skyrius: I skyrius. Lietuvos Respublikos įstatymai; II skyrius. Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys; III skyrius. Kiti Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai; IV skyrius. Respublikos Prezidento dekr ...

                                               

Julius Indrišiūnas

1919 m. Lietuvos kariuomenės savanoris, tarnavo iki 1923 m. 1927 m. baigė Lietuvos universitetą. 1924–1925 m. ir 1927 m. mokytojavo Vilkijos vidurinėje mokykloje, "Saulės" draugijos mokytojų kursuose. 1928–1932 m. dirbo teisininku. 1930 m. buvo p ...

                                               

Vincas Karoblis

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1894 m. baigė Kijevo universiteto Teisės fakultetą. 1895 m. Rygos apygardos teismo sekretoriaus padėjėjas, 1898–1908 m. sekretorius. 1908–1917 m. Vitebsko apygardos teismo vyresnysis notaras. Prasidėjus Pirmajam pasaul ...

                                               

Jonas Kentra

Kilęs iš bajorų šeimos. Baigęs Palangos progimnaziją ir vokiškąją Liepojos Nikolajaus gimnaziją, Dorpato universitete studijavo teisę. Dirbo teisininku Palangoje, buvo notaras. Apie 1918 m. persikėlė į Kretingos apskrities centrą Kretingą. 1919 m ...

                                               

Marius Stračkaitis

Marius Stračkaitis – teisininkas, notaras, Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos 1-ojo notarų biuro administratorius.

                                               

Juozas Vilkutaitis

Antano Vilkutaičio jaunesnysis brolis. Būdamas septynerių metų susižeidė koją, dėl to negalėjo lankyti mokyklos, lavinosi savarankiškai, padedamas dėdės kunigo Antano Vilkutaičio ir draugų studentų. Gyveno Gudeliuose Marijampolės raj. Kadangi lig ...

                                               

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas – Seimo priimtas įstatymas, aprašantis alkoholio kontrolę Lietuvoje. Šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytų alkoholio produktų gamybos, importo, vidaus prekybos, vartojimo, alkoholio r ...

                                               

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas – 2009 m. birželio 16 d. priimtas LR įstatymas, nustatantis viešosios informacijos, kuri daro neigiamą poveikį nepilnamečių psichikos sveikatai, fiz ...

                                               

Sovietinių ir nacistinių simbolių draudimas Lietuvoje

Sovietinių ir nacistinių simbolių draudimas įsigaliojo Seimo 2008 m. birželio 17 d. Seimui priėmus Susirinkimų Įstatymo 8 straipsnio papildymą ir po kelių dienų Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus patvirtinus Lietuvos Respublikos įstatymas. Straip ...

                                               

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos butų kodeksas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos butų kodeksas - Lietuvos TSR teisės įstatymų sąvadas, teisynas; kodeksas. Reguliavo butų, iš dalies ir gyvenamosios patalpos gyvenamųjų namų statybos, kooperatyvo namų, namų, priklausančių piliečiui asmen ...

                                               

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos miškų kodeksas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos miškų kodeksas - Lietuvos TSR įstatymų sąvadas, miškų teisės teisynas; miškų kodeksas. 1979 m. birželio 21 d. įstatymu patvirtino Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba. Kodeksas į ...

                                               

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Pataisos darbų kodeksas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Pataisos darbų kodeksas - Lietuvos TSR bausmių vykdymo sąvadas, teisynas; kodeksas. 1971 m. liepos 15 d. įstatymu patvirtino Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba ir nustatė, kad ...

                                               

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas - Lietuvos TSR privatinės teisės įstatymų sąvadas, teisynas; šeimos kodeksas. Įstatymas reglamentavo šeimos santykius: visuomeninius santykius. Kodeksas nustatė santuokos suda ...

                                               

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos žemės kodeksas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos žemės kodeksas - kodifikuotas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos įstatymas, pagrindinis agrarinės teisės šaltinis; žemės kodeksas. Sudarė 12 skyrių, 47 skirsniai, 225 straipsniai. Lietuvos TSR žemė ...

                                               

Gintaras Matkevičius

Vilniaus universiteto Teisės fakultete baigė diplomines teisės studijas. Iki maždaug 2003 m. LR TM vyr. specialistas. Įsteigė antstolio kontorą veiklos teritorija – Vilniaus 1-asis apylinkės teismas ir iki 2007 m. liepos 10 d. dirbo antstoliu. 20 ...

                                               

Alfonsas Jakubėnas

Alfonsas Jakubėnas – teisininkas, advokatas, poetas, Lietuvos TSR, socialdemokratų veikėjas. Poeto Kazio Jakubėno brolis.