ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326


                                               

Audronė Bugelevičienė

Audronė Bugelevičienė – teisininkė, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo teisėja, buvusi advokatė, advokatų savivaldos veikėja, Lietuvos advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja.

                                               

Bernardas Fridmanas

1878–1886 m. Šiaulių taikos teisėjo sekretorius, 1886–1915 m. kaip privatus advokatas praktikavo Biržuose ir Panevėžyje. 1915–1918 m. tarnavo Peterburgo Petrogrado rusų zemstvų sąjungoje. 1918 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą, taikos teisėjas Biržuos ...

                                               

Petras Jočys

Gimė ūkininkų šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Ukmergės gimnazijoje, 1915 m. baigė "Saulės" kursus Vilniuje. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje, mokėsi į Voronežą perkeltoje Vilkaviškio gimnazijoje. Įsitraukė į Lietuvos darbo ...

                                               

Antanas Jackus Klementas

Antanas Jackus Feliksas Klementas, krikštytas 1756 m. rugpjūčio 22 d. Sedoje – 1823 m. birželio 16 d. Telšiai) – Lietuvos poetas. Vienas pirmųjų vadinamojo žemaičių sąjūdžio poetų.

                                               

Julijus Kuznecovas

1871-1873 m. studijavo Sankt Peterburgo universitete. 1873-1883 m. taikos teisėjas Valkaviske dab. Baltarusija, 1883-1889 m. valstiečių reikalų komisaras Kretingoje, nuo 1890 m. – Valkoje Latvija. Už palankumą Vecgulbenės valstiečiams buvo perkel ...

                                               

Adolfas Lapšys

1919–1922 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės Elektrotechnikos batalione. 1920 m. baigė Kauno karo mokyklą, dalyvavo kovose su Lenkijos kariuomenės daliniais. 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo niversitetą. 1934–1935 m. Kariuomenės teismo nuovados tardyt ...

                                               

Boleslovas Jonas Masiulis

1908 m. baigė Peterburgo gimnaziją, 1909–1915 m. studijavo Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultete, 1915–1916 m. Peterburgo universiteto Rytų kalbų fakultete. Teisininko diplomą gavo Lietuvos universitete. 1914–1915 m. Lietuvių draugijos n ...

                                               

Alfredas Vilbikas

1974 m. baigė Leningrado priešgaisrinės technikos mokyklą, 1981 m. – Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1974–1979 m. Varėnos Vidaus reikalų skyriaus darbuotojas, 1979–1985 m. Šiaulių m. Priešgaisrinės apsaugos ...

                                               

Vladislovas Sicinskis

Vladislovas Viktorinas Sicinskis – Upytės pavieto dvarininkas, bajoras, išgarsėjęs, kai pasinaudojęs liberum veto teise 1652 m. išardė Varšuvos seimą ir tapo literatūrinių kūrinių personažu, legendų neigiamu herojum.

                                               

Petras Baguška

Petras Baguška – sovietinis partinis, politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs LR teisingumo ministras.

                                               

Pranas Kūris

Pranas Kūris – teisininkas, TSKP ir Lietuvos TSR politinis veikėjas, Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto narys, LTSR teisingumo ministras, vienintelis iš okupacinės sovietų valdžios ministrų, tapęs pirmosios Lietuvos Vyriausybės po Neprik ...

                                               

Vladas Stašinskas

Vladas Stašinskas – teisininkas, advokatas, savivaldybininkas, Lietuvos politinis veikėjas, pirmasis Lietuvos vidaus reikalų ministras.

                                               

Tomas Vaitkevičius

Tomas Vaitkevičius – teisininkas, Vilniaus apskrities atiekų tvarkymo centro vadovas, buvęs LR teisingumo viceministras.

                                               

Paulius Beinaris

2003 m. baigė katalikišką "Ąžuolo" mokyklą Kaune. 2007 m. baigė bakalauro programavimo studijas, o 2011 m. magistro studijas Kauno technologijos universitete. Baigęs mokslus dirbo Kauno zoologijos sode. 2011 m. kaip partijos Jaunoji Lietuva narys ...

                                               

Juozas Galginaitis

1981 m. Juozas Galginaitis baigė teisės studijas VU Teisės fakultete. 1988 m. gruodžio 21 d. Sąjunginiame tarybinių įstatymų mokslo tyrimų institute TSRS apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją "Įstatymų paieškos automatizuotų informacinių sis ...

                                               

Algimantas Juocevičius

Algimantas Juocevičius – Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Romas Kilikauskas

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. 1954 m. apsigyveno JAV. Omahos universitete baigė ekonomiką ir vokiečių k. bakalauro laipsniu, Mičigano universitete vadybą magistro laipsniu, 1967 m. San Antonio Aviacijos karininkų akademiją Teksaso val ...

                                               

Juozas Narakas

Juozas Narakas mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, tačiau brandos atestatą 1926 m. gavo Ukmergės gimnazijoje, nes, prasidėjus Lietuvos nepriklausomybės kovoms, 1919 m. kovo mėn. jis nesvyruodamas tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu. Tų pačių me ...

                                               

Žimantas Pacevičius

1984 m. baigė Saratovo industrinį pedagoginį technikumą. 1984–1990 m. Vilniaus 30-osios vidurinės profesinės technikos mokyklos darbuotojas. 1990–1991 m. Vilniaus miesto vidaus reikalų skyriaus Kriminalinės paieškos poskyrio operatyvinis įgalioti ...

                                               

Justas Pankauskas

Įstojęs į Lietuvos ir Olandijos bendrą jaunimo organizaciją, padėjo olandams organizuoti paramos teikimą sunkiai besiverčiančioms šeimoms Lietuvoje. Būdamas 12 klasėje, įstojo į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungą. 2001 m. baigė Marijampo ...

                                               

Gintaras Steponas Vyšniauskas

1979 m. baigė Naujosios Akmenės vidurinę mokyklą. 1979–1981 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete, 1983–1989 m. – Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultete, įgijo ekonomisto specialybę. 1984-1991 m. dirbo ...

                                               

Ateitis (žurnalas)

1910 m. vasario 19 d. Leuvene Belgija susidariusi Lietuvių katalikų studentų sąjungos Valdyba atspindėjo naujai kilusį lietuvių katalikų šviesuomenės sąjūdį už ištikimybę Dievui, tautai ir krikščioniškai kultūrai. Naujas sąjūdis siekė sujungti gi ...

                                               

Flintas (žurnalas)

Leidžia leidykla "Jūsų Flintas". Tiražas 1997 m. – 10 000 egz. Kartu leidžiami žurnalai: "Su P.E.R.", skirtas 8–12 m. amžiaus mergaitėms. "Nykštukas", 3–7 m. amžiaus vaikams. "Kutis", skirtas 2–4 m. amžiaus vaikams. "Smegenūzai", užduočių žurnala ...

                                               

Jaunimas (Tilžė)

Leido ir redagavo Martynas Ašmutaitis, faktiškasis leidėjas ir redaktorius Vydūnas ir leidykla "Rūta". Informavo apie lietuviškųjų draugijų veiklą, rašė apie lietuvių padėtį Prūsijoje, gilinosi į jaunimo dvasinio gyvenimo dalykus, svarstė asmenyb ...

                                               

Jaunimas (žurnalas)

Leido Lietuvos jaunimo sąjunga kartą per mėnesį. 1910 m. rugpjūčio 18 d. – gruodžio 9 d. spausdintas "Lietuvos ūkininko" puslapiuose su antrašte "Jaunimo skyrius". Vėliau, 1910–1914 m., 1918 m., 1921–1925 m. bei 1932–1934 m. iki gegužės 24 d. ėjo ...

                                               

Jaunimo draugas

Leido ir redagavo Antanas Juknevičius. Nuo 1937 m. sausio 4 d. Nr. 135 ėjo kartą per savaitę. Nuo 1937 m. kovo iki 1939 m. balandžio, uždraudus lenkų valdžiai, vietoj "Jaunimo draugo" leisti dažniausiai 2 kartus per mėnesį vienkarčiai leidiniai p ...

                                               

Jaunimo gretos

Pirmieji du numeriai vadinosi "Jaunųjų gretos". 1944–1989 m. leido Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjungos CK. 1989 m. ėjo ir rusų kalba. Rašė komunistinio auklėjimo, visuomeninėmis, politinėmis ir kultūros temomis, spausdino grožinės liter ...

                                               

Jaunimo kelias

Leidėjas ir redaktorius A. Burokas. Pirmasis numeris išėjo 1939 m. gegužės 17 d. vietoj uždaryto "Jaunimo draugo" bei jo vienkarčių leidinių. Spausdino spaustuvė "Ruch". Išėjo 18 numerių. Rūpinosi lietuvybės išsaugojimu Vilniaus krašte, rašė apie ...

                                               

Jaunimo ratelis

Jaunimo ratelis – Lietuvių evangelikų liuteronų jaunimo ratelio dvisavaitis leidinys, ėjęs 1950 m. kovo – 1955 m. balandžio mėn. Švabiš Gmiunde bei Hailbrone.

                                               

Jaunimo vadas

Skirtas jaunimo vadų organizacinio darbo praktikos, metodikos ir auklėjimo klausimams. Iki 1926 m. sausio vadinosi "Pavasarininkų vadas". Spausdino K. Narkevičiaus ir Atkočiūno spaustuvė Kaune, Šešupės spaustuvė Marijampolėje 1930 m., akcinės ben ...

                                               

Jaunoji karta

Leido tautiško jaunimo sąjungos "Jaunoji Lietuva" centro valdyba, bendrovė "Lietuvis". 1928–1929 m. ėjo kartą per mėnesį, 1930–1933 m. žurnalo "Jaunoji Lietuva" dvisavaitis žurnalas, nuo 1933 m. – savaitinis tautinės jaunuomenės leidinys, svarstę ...

                                               

Jaunoji Lietuva (žurnalas)

Nuo 1923 m. Nr. 1 iki 1927 m. Nr. 9 ėjo kaip Lietuvos studentų tautininkų korporacijos "Neo-Lithuania" nereguliarus leidinys, 1928 m. Nr. 1-6 – Lietuvių moksleivių tautininkų "Jaunosios Lietuvos" draugovės ir korporacijos "Neo-Lithuania" mėnesini ...

                                               

Jaunųjų pasaulis

Leido ir redagavo Juozas Kazys Beleckas. Pirmieji numeriai ėjo kas dvi savaitės, vėliau – nereguliariai. Spausdino Varpo spaustuvė, vėliau Raidės spaustuvė, "Žaibo" spaustuvė, M. Kuktos spaustuvė ir Meno spaustuvė. Tiražas 1931 m. – 15 000 egz. B ...

                                               

Jėga ir grožis

Įsteigė Karolis Dineika ir Juozas Eretas. Leido Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija. Nuo 1924 m. Nr. 1 iki 1925 m. Nr. 10 ėjo kaip kūno kultūros mėnesinis laikraštis. Nuo 1926 m. Nr. 1 – sezoninis racionalaus sporto jaunimo laikraštis, nuo ...

                                               

Kalvis melagis

Kalvis melagis – slaptas rankraštinis literatūrinis-humoristinis Peterburgo universiteto lietuvių studentų laikraštėlis, leistas 1875 m. gruodžio 1 d. – 1876 m. kovo 1 d. Peterburge.

                                               

Mūsų ateitis

Mūsų ateitis – Telšių vyskupijos jaunimo centro mėnesinis leidinys, ėjęs nuo 1994 m. rugsėjo mėn. iki 1998 m. Telšiuose. Redaktorė Jurgita Raudytė. Tiražas 500 egz.

                                               

Mūsų jaunimas (Klaipėda)

Mūsų jaunimas – Mažosios Lietuvos jaunųjų rašytas ir jauniesiems skirtas dvisavaitis laikraštis, ėjęs kaip laikraščio "Lietuvos keleivis" priedas 1931 m. Klaipėdoje.

                                               

Lietuvos didysis etmonas

Lietuvos didysis etmonas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės vyriausiasis vadas, Abiejų Tautų Respublikos ministras. Etmono pareigas įsteigė karalius Jonas Albrechtas 1493 m. Kai 1794 m. balandžio 24 d. Vilniaus rotušės aikštėje buv ...

                                               

Lietuvos lauko etmonas

Lietuvos lauko etmonas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės karo vadas, Didžiojo etmono pavaduotojas. Pareigybė panaikinta po Tado Kosciuškos sukilimo.

                                               

Lietuvos lauko raštininkas

Lietuvos lauko raštininkas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pareigūnas, analogiškos pareigos Lenkijos karalystėje vadinosi Karūnos lauko raštininkas. Civilinės centrinės valdžios pareigų atitikmuo – Lietuvos didysis raštininkas.

                                               

50 Cent

50 Cent – hip hopo ir repo atlikėjas. Padedamas Eminemo išpopuliarėjo JAV dėl savo albumų Get Rich or Die Tryin ir The Massacre. Abu albumai tapo platininiais, abiejų pasaulyje buvo parduota daugiau kaip 20 milijonų kopijų.

                                               

Alan Dean Foster

Alan Dean Foster – amerikiečių mokslinės fantastikos rašytojas. Jis gimė Niujorke ir dabar gyvena su žmona Preskote, Arizonoje. Prisidėjo prie Star Trek bei Star Wars Episode IV: A New Hope kūrimo.

                                               

Aleksandras Dediuška

2007 – Я сыщик 2003 – Спецназ 1997 – Вор 2005 – Парни из стали 2001 – Кукла 2006 – Офицеры 2006 – Псевдоним "Албанец" 2008 – Псевдоним "Албанец" -2 – доснят при помощи дублера 2000–2004 – Марш Турецкого 2003 – Дружная семейка 2005 – телесериал Оп ...

                                               

Algimantas Minalga

Algimantas Minalga – lietuvių pop, R&B, soul atlikėjas, buvęs grupės "Tabu" vokalistas, dalyvavęs muzikiniame realybės šou "Dangus 2".

                                               

Alicia Keys

Alicia J. Augello-Cook – amerikiečių R&B ir Soul atlikėja, geriau žinoma sceniniu vardu Alicia Keys. Atlikėja yra laimėjusi daug apdovanojimų, tarp jų, 15 Grammy, 10 Billboard ir 5 Amerikos muzikos apdovanojimus. Atlikėja išleido penkis solin ...

                                               

Andrew Lloyd Webber

Andrew Lloyd Webber – seras, baronas, vienas žinomiausių šiuolaikinių kompozitorių, labiausiai žinomas muzika miuziklams. Keli jo miuziklai tiek Brodvėjaus, tiek West Endo teatre būdavo rodomi daugiau nei dešimt metų. Andrew Lloyd Webber yra gavę ...

                                               

Theo Angelopoulos

Teodoras Angelopulas – pasaulinio garso graikų kino režisierius, scenaristas ir prodiuseris. Bene geriausiai žinomas filmu "Amžinybė ir diena", kuris 1998 m. Kanų kino festivalyje laimėjo pagrindinį apdovanojimą – Auksinę palmės šakelę. Kine debi ...

                                               

Antanas Gaičiūnas

Antanas Gaičiūnas – prieškario Lietuvos cirko artistas. Karjerą pradėjo cirko trupėje "Oktavija". Atlikdavo akrobatikos ir ekvilibristikos numerius. Dirbo akrobatu, ekvilibristu daugelyje cirkų, gastroliavusių Lietuvoje. 1994 metais išleido savo ...

                                               

Anthony Hopkins

Entonis Hopkinsas – garsus britų – amerikiečių aktorius ir režisierius. 1963 m. baigė dramą Britų Karališkoje akademijoje ir pradėjo dirbti teatre. 1967–1970 m. buvo Britų Nacionalinio teatro trupės narys. Netrukus atvyko į JAV, kur pradėjo filmu ...

                                               

Arnold Schönberg

Arnoldas Šionbergas – austrų ir amerikiečių ekspresionizmo kompozitorius, teoretikas, pedagogas, dodekafoninės, atonaliosios muzikos pagrindėjas, naujosios Vienos mokyklos įkūrejas. Jis taip pat tapė, priklausė ekspresionistų sambūriui. A. Šionbe ...