ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 365


                                               

Albina Pugžlienė-Rainytė

Baigusi Krakių vidurinę mokyklą, 1958–1962 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos technikume dėst. A. Liberis, o 1962–1967 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. A. Armino klasė. Studijuodama trejus metus ...

                                               

Karolis Pukevičius

1896 baigęs trijų skyrių rusišką mokyklą, mokė vaikus Bliuvonių kaime Anykščių r., nuo 1897 -Maigių kaime Anykščių r., nuo 1898 – Šiaulių kaime Širvintų r. Nuo 1899 trejus metus vargonuoti mokėsi pas Kurklių vargonininką, o 1901 – pas vargoninink ...

                                               

Aldona Pulauskienė-Kvaraciejūtė

Tėvas buvo kaimo smuikininkas, dainininkas ir pirmasis Aldonos muzikos mokytojas. 1941–1947 lankydama Merkinės gimnaziją, muzikos žinių gavo ir iš mokytojo V. Gutausko. 1947–1951 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloj ...

                                               

Gražvyda Pulkienė-Katkutė

Baigusi Plungės 1-osios vidurinės mokyklos aštuonias klases ir vaikų muzikos mokyklos keturias akordeono klases dėst. G. Pakalnienė, 1974–1978 choro dirigavimo mokėsi Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. G. Navickas. 1978–1982 choro dir ...

                                               

Stasys Puodžiūnas

Iš pradžių muzikos mokėsi savarankiškai, o vėliau lankė J. Naujalio vargonininkų kursus Kaune. Vargonininkavo ir vadovavo chorams įvairiose Lietuvos parapijose. 1909 pirmąjį lietuvišką vakarą – koncertą surengė Ukmergėje. 1911–1912 muziką studija ...

                                               

Petras Puošiūnas

Baigęs Šeduvos vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1964–1968 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. Edmundas Sapranavičius. 1968–1973 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. J. ...

                                               

Mykolas Racevičius-Račas

Išmokęs vargonuoti iš Šiaulių vargonininko, kurį laiką vargonininkavo įvairiose Lietuvos parapijose. 1876–1882 Varšuvos muzikos institute studijavo vargonavimą, dalyvavo kultūrinėje veikloje. Grįžęs į Lietuvą, vargonininkavo ir vadovavo chorams J ...

                                               

Antanas Radzevičius

Muzikos pradėjo mokytis pas Kruopių miestelio vargonininką B. Burkauską mokytojui padėdavo taisyti vargonus. Išmokęs vargonuoti, nuo 1901 m. savarankiškai vargonininkavo Garliavoje, iš kur keletą metų važinėjo į Kauną pas Juozą Naujalį gilinti ži ...

                                               

Liucija Ragaišienė-Židonytė

1948–1952 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. M. Karka ir A. Belazaras, kartu lankė ir baigė suaugusiųjų vidurinę mokyklą. Nuo 1953 rudens Pakruojo kultūros namų meno vadovė, suorganizavo moterų chorą. 1953–1956 muzikos ir d ...

                                               

Zenonas Ragulskis

1949–1957 lankė Pakruojo vidurinę mokyklą, o 1957–1961 Šiaulių muzikos mokykloje mokėsi dėst. A. Tarvydo akordeono klasėje. 1978–1983 choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose dėst. ...

                                               

Stasys Rakauskas

Vienas iš pirmųjų lietuvių vargonininkų, 1892 m. atvykęs į JAV ir daug nuveikęs muzikos baruose. Tuo metu buvo laikomas net vargonų virtuozu ir sumaniu chorvedžiu. Vargonininkavo ir vadovavo chorams daugelyje JAV lietuvių parapijų: Angelų Karalie ...

                                               

Vladislovas Raugelė

1941 m. baigęs Suvainiškio pradžios mokyklą, mokėsi Pandėlio progimnazijoje ir Rokiškio gimnazijoje. Nesant muzikos mokytojo, jaunuolis suorganizavo gimnazijos baigiamųjų klasių mišrųjį chorą. Baigęs gimnaziją, 1947 m. rudenį pradėjo mokytojauti ...

                                               

Ona Razutienė

1926 baigusi Tauragės mokytojų seminariją, 1936–1944 mokytojavo Tauragėje. Pasitraukusi į Vokietiją, dalyvavo lietuvių kultūrinėje veikloje, o 1949 atvyko į JAV – Los Angeles. Čia daug metų dirbo mokytoja ir chorų vadove Šv. Kazimiero lituanistin ...

                                               

Vida Rimaitytė

Baigusi Pakruojo vidurinę mokyklą, 1962–1966 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. D. Einikienė. 1966–1972 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. H. Perelšteino klasė ...

                                               

Vaclovas Rymavičius

Tėvas buvo vargonininkas, mokęsis pas J. Naujalį. Todėl ir sūnus pirmąsias muzikos žinias gavo iš tėvo. Paūgėjęs mokėsi J. Naujalio vargonininkų kursuose Kaune ir vargonininkavo Panoteriuose. 1928 m. atvyko į Argentiną ir Kordobos provincijoje, A ...

                                               

Juozas Rimydis

Vargonuoti išmoko iš parapijos vargonininko ir pradėjo savarankiškai vargonuoti Eržvilke, o ilgiausiai vargonininkavo Tytuvėnuose. Dirigavimo ir chorvedybos mokėsi iš Stasio Šimkaus, kai jis į Tytuvėnus atvykdavo atostogauti. Dar prieš Pirmąjį pa ...

                                               

Vaclovas Romanas-Ramanauskas

Muzikos pradėjo mokytis pas Alvito vargonininką brolį Juozą. 1927 m. įstojo į Kauno muzikos mokyklą pas Juozą Naujalį mokytis vargonuoti. 1937 m. baigė Kauno konservatoriją Nikodemo Martinonio vargonų klasė. Nuo 1930 m. vargonininkavo Kauno Švč. ...

                                               

Stasys Sadauskas

Lankė Seirijų vidurinę mokyklą, 1953–1957 Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje mokėsi griežti kontrabosu dėst. J. Rimkevičius. 1963–1964 choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. L. Ragaišis. 1 ...

                                               

Petras Sarpalius

Motina buvo dainininkė, o tėvas mėgo smuikuoti. Visa šeima buvo muzikali ir sudarė savo šeimos orkestrą. Petras, išmokytas smuikuoti, vėliau muziką studijavo Wyomingo seminarijoje, o 1909–1910 Franklino institute. 1910–1912 studijavo Ithacos, NY, ...

                                               

Juozas Sauris

Baigęs vidurinę mokyklą, mokėsi Šv. Kirilo ir Metodijaus kunigų seminarijoje Detroite, MI. Kartu pas prof. Paeini mokėsi ir muzikos. Išmokęs vargonuoti ir išstojęs iš kunigų seminarijos, 1915–1916 vargonininkavo Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje ...

                                               

Violeta Savickaitė-Paciūnienė

1979–1987 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje dėst. Jonas Kavaliauskas. 1987 m. respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse Klaipėdoje laimėjo trečiąją vietą. 1987–1992 m. studijavo Lietuvos valstybinės ko ...

                                               

Petras Seibutis

Buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, dirbo Radviliškio raštinėje. Labai gerais pažymiais baigė J. Naujalio vargonininkų kursus Kaune. Iš pradžių vargonininkavo lenkų bažnyčioje Kaune ir Kazlų Rūdoje, o vėliau – Jūžintuose Rokiškio r., Naujasodėje ...

                                               

Stasys Selemenavičius (1954)

Pirmasis muzikos mokytojas buvo tėvas Stasys Selemenavičius. 1961–1966 m. sūnus mokėsi Kauno vaikų muzikos mokykloje A. Krevnevičiaus smuiko klasėje, 1971 m. baigė Kauno 2-ąją vidurinę mokyklą, 1974–1977 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus Juozo ...

                                               

Joana Serafinaitė

Studijavo Scottish National Academy of Music fortepijono, vargonų ir dainavimo meną. Nuo 1935 pradėjo vargonininkauti ir vadovauti Glasgowo lietuvių chorui, kuris giedojo per lietuvių pamaldas bažnyčioje ir nemažai koncertavo. Taip pat vadovavo B ...

                                               

Sigitas Serbenta

Lankė Žvirgždaičių septynmetę ir Kudirkos Naumiesčio vidurinę mokyklą. 1958–1963 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume dėst. Vladas Balsys. 1970–1975 m. choro dirigavimą studijavo neakivaizdiniu būdu Lietuvos valstybi ...

                                               

Stasys Sinkevičius

1940–1950 m. mokydamasis Kybartų vidurinėje mokykloje, išmoko groti armonika ir griežti smuiku. 1953 m. baigė Kauno pedagoginę mokyklą ir pradėjo mokytojauti Virbalyje. 1959 m. neakivaizdiniu būdu su pagyrimu baigė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos m ...

                                               

Juozas Sinkus

Muzikos mokėsi pas Sintautų ir Marijampolės vargonininkus. Išmokęs vargonuoti, dirbo vargonininku ir vado vavo chorams Marijampolėje bei Ukmergėje. Antrojo pasaulinio karo audra J. Sinkų nubloškė į Kanadą, kur 1948–1949 vargonininkavo lietuvių pa ...

                                               

Kazys Skaisgirys

Baigęs Lukšių pradžios mokyklą, 1909–1912 m. pas vietos parapijos vargonininką mokėsi vargonuoti. Pirmojo pasaulinio karo metais vargonininkavo Rusijoje, o 1923–1944 m. Plokščiuose ir Sintautuose Šakių apskr. 1926–1929 m. Klaipėdoje vasaros metu ...

                                               

Antanas Skridulis

Pirmieji muzikos mokytojai buvo Juozas Meškelė ir Petras Vacbergas, vargonuoti mokėsi pas J. Dragūną. 1937 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą, kur vargonuoti mokėsi pas Juozą Karosą. 1940–1944 m. dirbo vargonininku ir vadovavo chorui Joniškyje ...

                                               

Vladas Skuja

Mokėsi Biržų gimnazijoje, 1950 m. paimtas į sovietinę armiją. Privačiai pramokęs muzikos, 1954–1958 m. Panevėžio muzikos mokykloje mokėsi griežti kontrabosu, domėjosi dirigavimu. Kvalifikaciją kėlė daug metų dainuodamas Respublikiniame muzikos mo ...

                                               

Juozas Smilinskas

Baigęs Punios vidurinę mokyklą, 1958–1960 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus kultūros – švietimo technikume dėst. B. Razauskienė. 1960–1964 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti mokė E. Gureckytė. Atlikęs karinę ...

                                               

Vladas Sorys

1892 vasarą atvyko į JAV ir apsigyveno Albany, NY. Mokėsi skambinti fortepijonu pas Springerį, vėliau fortepijono, vargonų ir muzikos teorijos mokėsi pas Emmą Willard Conservatory of Music Troy, NY. Vargonavimą dar studijavo pas Emilį Keucheną Bu ...

                                               

Janina Spalvienė-Mekytė

Baigusi Meškuičių vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1955–1959 choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje dėst. B. Beganskaitė. Nuo 1959 rudens dirbo Pikelių miestelyje ir vadovavo Bugenių kaimo kultūros namų chorui. 1960 apsigyvenusi Ma ...

                                               

Jurgis Stačiokas

1913 m. atvykęs į JAV, muzikos mokėsi pas K. Strumskį, J. Jankų ir J. Žilevičių. Kurį laiką vargonininkavo Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Patersone, NJ, o vėliau iki mirties Šv. Pranciškaus lietuvių parapijoje Athole. 1934 m. lapkričio 18 d. j ...

                                               

Dalia Stančiukienė-Taurinskaitė

Baigusi Tirkšlių vidurinę mokyklą, 1958–1962 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos technikume. 1967–1972 choro dirigavimo studijas tęsė neakivaizdiniu būdu Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. A. Jurgutis. 1962–1985 Mažeikių vaikų muz ...

                                               

Antanas Stanišauskas

Pradinį mokslą gavo Lietuvoje. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą atvyko į JAV – Hammondą, IN. Čia tada buvo mažai lietuvių, todėl muzikos teko mokytis pas lenkų pedagogus. Pramokęs vargonuoti, buvo pakviestas vargonininkauti į Šv. Antano lietuvių para ...

                                               

Aleksandras Stankevičius

Kompoziciją ir dirigavimą studijavo Montrealio MeGillo universitete. Vadovauja Montrealio Aušros Vartų lietuvių parapijos ir Lietuvių chorams bei vyrų vokaliniam oktetui, moterų ansambliui. 1982 su Montrealio lietuvių choru įdainavo ir išleido pl ...

                                               

Antanas Stankevičius

Muzikos mokėsi Panevėžyje pas J. Birmantą ir pas kariuomenės pučiamųjų orkestro dirigentą Jekaterinoslavle Ukraina – orkestre grojo kornetu. 1913 m. atvyko į JAV pas brolius Miką ir Ipolitą, gavo vargonininko vietą Angelų Karalienės parapijoje Br ...

                                               

Milda Stenslerienė-Janušonytė

Nuo aštuonerių metų pradėjo mokytis skambinti pianinu, o 1932 ėmė dainuoti "Sietyno" chore Newarke. Chorui tada vadovavo B. Šalinaitė, tapusi ir jos muzikos mokytoja. Baigusi koledžą, Milda nuo 18 metų pradėjo dirbti parduotuvėje, o vakarais pas ...

                                               

Kazys Steponavičius

Tėvas buvo kilęs nuo Ariogalos, motina – iš Subačiaus. Nuo 1918 m. pas Miką Petrauską pradėjo mokytis muzikos Brocktone, o 1924–1925 m. – smuiką ir muzikos teoriją studijavo New England Conservatory Bostone. Nuo 1923 m. dirbo su vaikų choru, pava ...

                                               

Benediktas Stirbys

Pas vietos vargonininką P. Žemaitį pramokęs muzikos, 1947–1951 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. J. Karosas. Nuo 1950 m. Gargždų vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių c ...

                                               

Stefa Stonienė-Peleniūtė

Mokėsi Žagarės ir Mažeikių mokyklose – internatuose. Pirmieji muzikos mokytojai buvo V. Kutka ir A. Jurgutis. 1967–1971 choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. V. Pučinskas ir J. Januškevičius, 1982 neakiv ...

                                               

Ona Strazdienė-Juknaitė

Mokėsi Laukuvos vidurinėje mokykloje. Su šeima ištremta į Sibirą 1951–1956 gyveno Irkutsko srityje. Grįžusi į Lietuvą, 1956–1960 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. V. Uloza. 1977–1982 neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą st ...

                                               

Antanas Stulga

1913 m. atvykęs į JAV, 1918–1922 m. mokėsi L. van Beethoveno konservatorijoje fortepijono, harmonijos ir kitų muzikos disciplinų, įgijo muzikos mokytojo diplomą. Bendrojo lavinimo dalykų mokėsi Englewood H. S. Chicago, o 1926–1929 m. lankė Pio No ...

                                               

Juozas Stulgaitis

Lankė Lukšių pradžios mokyklą, o muzikos mokėsi Sintautuose ir Naumiestyje pas vargonininką L. Risauską. Kurį laiką vargonininkavo pas dėdę kunigą Sidaravičių. 1905 m. rudenį atvykęs į JAV, apsistojo pas brolį Niujorke, bet netrukus persikėlė į V ...

                                               

Petras Sutkus

Baigęs Kauno 5-ąją vidurinę mokyklą, 1971–1975 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Liucija Valatkienė-Varneckytė. 1980–1985 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klai ...

                                               

Anupras Svarauskas

Baigęs Tauragnų vidurinę mokyklą, 1957–1960 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus kultūros – švietimo technikume dėst. P. Bekeris – baigė su pagyrimu. 1974–1979 m. neakivaizdiniu būdu muziką studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos ...

                                               

Adolfas Šaučiūnas

Turėjo gražų balsą ir giedojo Panemunio bažnyčios chore, lankė pradžios mokyklą, pas Pandėlio vargonininką dėdę R. Balčiūną išmoko vargonuoti. 1926 m. pašauktas atlikti karinę tarnybą, tarnavo husarų pulke Kaune. Atlikęs karinę tarnybą, pradėjo v ...

                                               

Jonas Šaučiūnas

Baigęs Pandėlio pradžios mokyklą, 1907 m. pradėjo mokytis vargonuoti pas J. Žilinską ir?. Mišelį. 1910 m. atvyko į JAV, o 1911 m. pradėjo vargonininkauti Šv. Jurgio lietuvių parapijoje Bridgeporte, CT. Čia subūrė parapijos chorą, šeštadieniais ir ...

                                               

Birutė Šeškauskienė-Matulytė

Mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje, kur muzikos pradmenis gavo iš mokytojų E. Karpio ir A. Biliūnaitės. Kartu 1963–1966 m. griežti akordeonu mokėsi miesto vaikų muzikos mokykloje. 1966–1970 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio pedagogi ...