ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 398


                                               

Ričardas Šlepavičius

1988 m. baigė Plungės 5-ąją vidurinę mokyklą, 1994 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 1992–1994 m. kartu mokėsi VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 1993–1996 m. buvo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos NVS ...

                                               

Vytautas Žalys

1974 m. baigė Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą, 1979 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1985–1988 m. studijavo Lietuvos Mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantūroje. 1992–1993 m. buvo Lietuvos istorijos instituto direk ...

                                               

Juozapatas Kuncevičius

Juozapatas Kuncevičius – Lietuvos arkivyskupas, nuo 1643 m. palaimintasis, nuo 1867 m. šventasis pirmasis unitų šventasis.

                                               

Liudvikas Povilonis

1930–1934 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją ir kanonų teisę. Mokytojavo Marijampolės marijonų gimnazijoje ir kuravo spaudą. 1931–1940 m. "Šaltinėlio" redaktorius. 1957–1960 m. Klaipėdoje vadovavo valdžios sankcionuotos Taikos k ...

                                               

Antanas Adomaitis (1902)

Nuo vaikystės turėjo didelį potraukį muzikai. Pirmasis muzikos mokytojas buvo Zigmas Skirgaila, savo mokinį mokęs skambinti pianinu, vargonuoti ir muzikos teorijos. Tėvas nupirko smuiką, kuriuo Antanas irgi išmoko griežti. Baigęs Naumiesčio gimna ...

                                               

Adomas Abramovičius

Apie pamokslininką žr. Adomas Abramavičius. Adomas Abramovičius – katalikų kunigas, kanauninkas, bažnyčių statybininkas Balstogės apylinkėse.

                                               

Ignas Albavičius

1907–1912 m. studijavo Seinų kunigų seminarijoje, 1912 m. įšventintas kunigu. 1912–1914 m. studijavo popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, 1914 m. filosofijos licenciatas. Nuo 1954 m. prelatas. 1914 m. atvyko į JAV, nuo 1914 m. Čikagos Š ...

                                               

Kajetonas Aleknavičius

Mokėsi Troškūnų šešiaklasėje mokykloje, 1827 m. įstojo į Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolyną, 1832 m. baigė Vilniaus vyriausiąją kunigų seminariją. Kunigavo Obeliuose, Panemunėlyje, Kėdainiuose, Semeliškėse, nuo 1848 m. Merkinėje, iš kur už 1 ...

                                               

Venancijus Ališas

1931 m. baigė Vilkaviškio kunigų seminariją. 1937 m. emigravo į Braziliją. Kunigavo įvairiose lietuvių ir brazilų parapijose, redagavo žurnalą "Šviesa".

                                               

Albinas Alseika

Augo valsiečių šeimoje, kurioje gerokai vėliau gimė ir jo brolis – iškilus Vilniaus krašto visuomenės veikėjas Danielius Alseika. Baigęs Kauno kunigų seminariją, A.Alseika kunigavo Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos, Jurbarko Švč. Trejyb ...

                                               

Kazimieras Ambrozaitis (1859)

Kazimieras Ambrozaitis – Lietuvos kunigas, mecenatas, visuomenininkas, kultūrininkas, lietuvybės puoselėtojas JAV.

                                               

Jurgis Kazimieras Ancuta

Jurgis Kazimieras Ancuta – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pamokslininkas, Vilniaus vyskupo sufraganas.

                                               

Leonardas Kazimieras Andriekus

Leonardas Kazimieras Andriekus – Lietuvos poetas, kunigas, pranciškonas, bažnytinės teisės daktaras.

                                               

Juozapas Antanavičius

1876 m. baigė Seinų kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Klebonavo Piatnicoje Lomžos gubernija. Nuo 1877 m. Seinų kapitulos vikaras, nuo 1893 m. kanauninkas ir Prienų klebonas. 1898–1902 m. Sankt Peterburgo katalikų kolegijos asesorius, Seinų v ...

                                               

Konstantinas Justinas Augustaitis

Gimė valstiečių Agotos Baltrušaitytės ir Juozo Augustaičio šeimoje. Kartu augo broliai: Juozas 1886–1974 m.; tapęs katalikų kunigu saleziečiu ir alpinistu Peru, Pranas 1887–? m.; vėliau pasireiškęs kaip labdarys, dar buvo vadinamas "Vargšų patron ...

                                               

Vytautas Jonas Bagdanavičius

Baigęs Kudirkos Naumiesčio vidurinę mokyklą, 1926 m. mokėsi Kudirkos Naumiesčio mokytojų kursuose. 1926–1930 m. mokytojavo, paskui įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1936 m. įšventintas kunigu, Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologi ...

                                               

Povilas Bakšys

Povilas Bakšys – kunigas, 1962-1969 m. Panevėžio vyskupijos vyskupas ir 1962-1973 m. Kaišiadorių vyskupijos administratorius.

                                               

Vincas Jonas Bartuška

Apie bendravardį dvasininką žr. Vincas Bartuška 1881. Vincas Jonas Bartuška – kanonų teisės daktaras, Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras, apaštališkasis protonotaras.

                                               

Edmundas Basys

Gimė paringiškių Mykolo Basio ir Mikalinos Ragaišytės šeimoje, buvo pakrikštytas Daugėliškio bažnyčioje Akto Nr. 213. Vyriausias Basių sūnus, turėjo brolius Kostą, Antaną, Juozą ir seserį Liudą. ​Pradinį išsilavinimą gavo namuose, kur jį mokė tėv ...

                                               

Aušvydas Belickas

1968–1979 m. mokėsi Birštono vidurinėje mokykloje, 1982–1986 m. studijavo Tėvų Marijonų pogrindinėje kunigų seminarijoje, 1990–1991 m. – R. Šumano žurnalistikos institute Belgija. 1986–1989 m. Paringio Ignalinos rajonas, Švenčionių bažnyčių vikar ...

                                               

Teodoras Benediktavičius

Mokėsi Žemaičių dvasinėje seminarijoje, kurią baigęs 1904 m. buvo įšventintas kunigu. Iš pradžių dirbo Kauno Švč. Trejybės bažnyčios vikaru. 1914 m. paskirtas naujai steigiamos Šančių parapijos klebonu. Jo iniciatyva iš fabrikanto Rakošiaus buvo ...

                                               

Jurgis Bialozoras

Baigė Vilniaus akademiją. Vilniaus kapitulos kanauninkas, karaliaus sekretorius, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės iždo raštininkas. Nuo 1652 m. prelatas. 1655 m. Vilniaus kapitulos vardu pasirašė Kėdainių sutartį – Lietuvos Didžiosios kunigaik ...

                                               

Boleslovas Babrauskas

Kun. B. Babrauskas gimė 1926 m. balandžio 20 d. Utenos apskrityje, Tauragnų valsčiuje, Tautiškių kaime, neturtingų ūkininkų šeimoje. Baigė Sėlos pradinę mokyklą, vokiečių okupacijos metais tarnavo pas ūkininkus Utenos valsčiuje. Po karo, dirbdama ...

                                               

Antanas Bortkevičius

1861 m. baigė Varnių kunigų seminariją, dirbo vikaru Žagarėje, Šiauliuose, vėliau – Šakynos, Joniškėlio parapijų klebonas. Palaikė ryšius su Jurgiu Bieliniu ir kitais knygnešiais; platino draudžiamą lietuvių spaudą. Parašė pasakėčių, proginių eil ...

                                               

Motiejus Brundza

Baigė Seinų kunigų seminariją. Įšventintas kunigu 1853 m. vikaravo Griškabūdyje, Vilkaviškyje, Pilviškiuose, Prienuose, nuo 1864 m. Plutiškių Šv. Juozapo bažnyčios klebonas. Aukštaičių vakariečių tarme parengė ir išleido elementorių Lamentorius l ...

                                               

Juozapas Būčys

Juozapas Būčys – kunigas, daraktorius. Palaidotas Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčios šventoriuje. Kiek vėliau po gimimo Juozapas Būčys su visa šeima persikėlė gyventi į Rėksnių kaime, Šešuolių parapijoje. Dėl to Būčių šeimą visi vadindavo šešuolieč ...

                                               

Antanas Bunga

Vidurinį mokslą įgijo Darbo rūmų suaugusiųjų gimnazijoje Kaune. 1943 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vakarus, gyveno Eichštete. Eichšteto-Rebdorfo lietuvių gimnazijoje gavo brandos atestatą ir 1946 ...

                                               

Jonas Burdulis-Burdulevičius

Baigęs Tikocino kunigų seminariją, 1827 m. liepos 31 d. pavyskupio A. P. Marcijevskio buvo įšventintas kunigu. Tarnavo Šunskų ir kitose Augustavo vyskupijos bažnyčiose. 1838 m. buvo paskirtas Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebo ...

                                               

Viktoras Butkus (1923)

Viktoras Butkus – Lietuvos kunigas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, teologijos profesorius, KGB agentas.

                                               

Faustinas Cecerskis

Baigė Vilniaus universitetą, filosofijos ir teologijos daktaras. Nuo 1777 m. dominikonas. Dėstė Virbalio, Zabielų Valinčiuose Vitebsko sr., Baltarusija, Rožanystoko Palenkės vaivadija, Lenkija dominikonų mokyklose. 1790-1797 m. Mažosios Lietuvos ...

                                               

Antanas Civinskas

Nuo 1893 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, 1898–1900 m. studijavo teologiją Romoje, ten 1900 m. įšventintas kunigu. 1900–1902 m. studijavo Fribūro universitete. 1902 m. redagavo Tilžėje ėjusį žurnalą "Tėvynės sargas". Nuo 1904 m. Seinų kunigų ...

                                               

Vladas Čegis

Vladas Čegis kaime) – 1953 m. kovo 15 d. Filadelfijoje, JAV) – Romos katalikų kunigas Rusijoje, Lietuvoje ir JAV. Disidentas.

                                               

Pranciškus Kazimieras Čepulis

Baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, 1907 m. gegužės 27 d. įšventintas kunigu. Nuo 1925 m. balandžio 7 d. pranciškonas, gavo Kazimiero vardą. Atlikęs bandymo metus Silezijos provincijos noviciate Vokietijoje, 1926 m. balandžio 8 d. davė l ...

                                               

Blažiejus Česnys

Baigęs Palangos progimnaziją 1900–1904 m. studijavo Žemaičių kunigų seminarijoje, 1904–1908 m. Sankt Peterburgo, 1908–1911 m. Fribūro universitete. 1906 m. įšventintas kunigu. 1917 m. teologijos daktaras. Caro valdžiai nepatvirtinus Žemaičių kuni ...

                                               

Kristupas Čibiras

Kristupas Čibiras – Lietuvos kunigas, teologas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas. Žuvo sovietų kariuomenei bombarduojant Vilnių. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse, netoli Jono Basanavičiaus kapo.

                                               

Antanas Dambrauskas (1896)

Nuo 1918 m. jėzuitas, Jėzuitų misijų Vakarų Ukrainoje ir Vakarų Baltarusijoje vienas organizatorių. Iki 1925 m. teologiją ir filosofiją studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, Novi Sonče, Krokuvoje ir Romoje, Popiežiškajame Grigaliaus u ...

                                               

Petras Daugintis

Nuo 1938 m. jėzuitas, 1941–1944 m. studijavo filosofiją Pagryžuvio jėzuitų noviciate, teologiją Kauno kunigų seminarijoje, 1944–1948 m. jėzuitų kolegijoje Pulache Vokietija. 1946 m. įšventintas kunigu. 1951–1955 m. socialinius mokslus studijavo P ...

                                               

Antanas Deksnys (1867)

Antanas Deksnys – 1949 m. birželio 28 d., East St. Louis) – katalikų kunigas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Antanas Dilys (1923)

Gimė 1923 m. Švenčionėliuose, tėvas buvo lietuvis dirbęs Švenčionėlių Šv. Edvardo bažnyčioje, motina dirbo mokytoja lenkų mokykloje. Baigęs mokyklą įstojo į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. 1946 m. birželį įšventintas į kunigus. 1949 m. la ...

                                               

Antanas Dirvelė

Studijavo Kauno, Vokietijos, Vroclavo kunigų seminarijose. 1928 m. įšventintas kunigu. 1931 m. išrinktas Kretingos konvento gvardijonu. 1932 m. Kretingoje pastatydino Šv. Antano kolegiją, 1932–1939 m. jos rektorius. 1933 m. pastatė Lurdo grotą. 1 ...

                                               

Kazimieras Dobrovolskis

Baigė Vilkaviškio kunigų seminariją ir 1936 m. birželio 11 d. buvo pašventintas kunigu. Keletą metų darbavosi Kudirkos Naumiesčio parapijoje. 1944 metais, į Lietuvą artinantis sovietinei armijai, pasitraukė į Vokietiją. 1950 metais persikėlė į It ...

                                               

Ričardas Doveika

1981–1989 m. mokėsi Vilniaus Senvagės vidurinėje mokykloje, 1989–1992 m. Vilniaus prekybos ir verslo mokykloje, įgijo virėjo specialybę. 1992–1997 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Tarpdiacezinėje Kauno kunigų seminarijoje, 1999–2001 ...

                                               

Kazimieras Dulksnys

Mokėsi Kupiškio pradžios ir vidurinėje mokyklose, Rokiškio gimnazijoje, 1928 m. – 1931 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos fakultete. 1935 m. birželio 15 d. įšventintas kunigu. 1935 m. paskirt ...

                                               

Bonaventūra Gailevičius

Mokėsi Raseinių mokykloje. Nuo 1773 m. studijavo Vilniaus universitete, 1775 m. filosofijos daktaras. Nuo 1781 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. 1783 m. įšventintas kunigu. S. Giedraičio kvietimu nuvykęs į Varšuvą dalyvavo taryboje, valdžiusi ...

                                               

Simonas Garmus

Baigęs Seinų kunigų seminariją, 1894 m. Varšuvoje vyskupo Ruškio buvo įšventintas kunigu. Vikaravo Kolne, Vištytyje, Tikocine, Liubave, aštuonerius metus Punske. Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje klebonavo žinomas lietuvybės puoselėt ...

                                               

Vladislovas Baltramiejus Giedraitis

Kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės Videniškių šakos, tėvas Kasparas Giedraitis. Žemaičių kanauninkas, Smolensko prelatas, Giedraičių, Veliuonos ir Talačyno dab. Vitebsko sritis klebonas. 1646-1666 m. Vilniaus universitete studijavo ...

                                               

Aleksandras Gintautas-Dzievalstovkis

Gimė 1821 m. vasario 26 d. Vaiškoniuose. Baigė Kėdainių gimnaziją. 1839–1845 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. Po baigimo paskirtas dirbti į Ukmergę, 1849–1855 m. Joniškį, 1855–1861 m. Gardiną. 1861–1863 m. Balstogės arkidiakonas, 1863–1866 ...

                                               

Petras Gomaliauskis

1844 m. baigė Varnių kunigų seminariją, Žemaičių vyskupijos parapijų vikaras, 1868 Saločių klebonas.

                                               

Aleksandras Kazimieras Gorainis

Vilniaus universitete studijavo teologiją. 1727 m. įšventintas kunigu tapo Nemenčinės klebonu. Vėliau kanauninkas Žemaitijoje ir Varnių kapitulos prelatas. 1731 m. paskirtas Žemaičių vyskupijos sufraganu; t. p. buvo Vilniaus generalinės diecezijo ...

                                               

Konstantinas Gulbinas

Gimė Lietuvoje, Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vakarus – 1941 m. vokiečiams kapucinams grįžtant į savo tėvynę, kartu su kitu lietuviu klieriku Alfonsu Bernatoniu apsistojo Miunsteryje, čia studijavo teologiją ir filosofiją; baigė Miu ...