ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 399


                                               

Simonas Gutauskas

Kilęs iš Žemaitijos. 1834–1839 m. mokėsi Kražių gimnazijoje. 1844 m. baigė Minsko kunigų seminariją. 1846 m. S.Gutauskas buvo įšventintas diakonu, apie 1846–1847 m. – kunigu. 1847-1849 m. vikaravo Kaidanovo bažnyčioje, 1849–1856 m. tarnavo klebon ...

                                               

Andrius Holiakas

Andrius Holiakas – Romos katalikų kanauninkas, Seinų kunigų seminarijos rektorius, bažnytinis teisininkas, kanonistas.

                                               

Stanislovas Išora

Gimė 1838 m. balandžio 12 d. Siesartyje, Stanislovo Išoros ir Marijos Šantyraitės šeimoje. Baigė gimnaziją Vilniuje, vėliau Peterburgo dvasinę akademiją. 1861 m. pradėjo dirbti Žaludko bažnyčioje. 1863 m. vasario 8 d. viešai iš sakyklos perskaitė ...

                                               

Kleopas Jakaitis

Kleopas Jakaitis – Šiaulių vyskupijos generalinis vikaras, Šiaulių bažnytinio tribunolo santuokos ryšio gynėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.

                                               

Antanas Jakaitis

Antanas Jakaitis d. Naujakaimyje, Raudonės vls., Kauno aps., Kauno gub) – Lietuvos katalikų bažnyčios kunigas.

                                               

Ambraziejus Jakavonis

Ambraziejus Jakavonis – kunigas, lietuvybės puoselėtojas Vilniaus krašte. Tėvai – Karolis Jakavonis ir Regina Balevičiūtė. Remiamas į JAV išvykusio brolio Tomo, Vilniuje baigė keturias gimnazijos klases ir įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, 191 ...

                                               

Adomas Jasenauskas

1909 m. baigęs Seinų kunigų seminariją įšventintas kunigu. Būdamas dar klieriku, rašinėjo į lietuviškus laikraščius, bendradarbiavo leidiniuose "Vairas", "Šaltinis" ir kt. 1908 m. seminarijoje redagavo klierikų laikraštį "Jaunuomenės draugas". Ku ...

                                               

Anupras Jasevičius (1805)

Mokėsi Dotnuvos bernardinų mokykloje ir Varnių kunigų seminarijoje. Nuo 1833 m. kunigavo Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje, 1844–1863 m. Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. 1863 m. bažnyčioje perskaitė sukilėlių manifestą, už tai suimtas, kal ...

                                               

Kazimieras Jonkaitis

Lomžos gimnazijoje baigęs dvi klases, nuo 1855 m. toliau mokėsi Tikocino kunigų seminarijoje. 1859 m. rugpjūčio 30 d. įšventintas kunigu. 1859–1862 m. Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tarnavo vikaru. 1863 m. paskirtas vikaru ...

                                               

Sigitas Benediktas Jurčys

1984 baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Nuo 1986 m. pranciškonas. 1984–1989 m. vykdė misijas Dušanbėje, Šv. Juozapo katalikų parapijos klebonas. 1990–1992 m. studijavo dogminę teologiją Popiežiškajame Šv. Antano universitete Romoj ...

                                               

Andriejus Jurgevičius

Vilniaus universitete baigė teologiją. 1586 m. teologijos daktaras. Nuo 1587 m. Vilniaus katedros kanauninkas, 1596–1599 m. Vilniaus diecezinės kunigų seminarijos prižiūrėtojas. Kardinolo Jurgio Radvilos globotinis, lydėjo jį į Romą. 1600 m. su V ...

                                               

Bronislovas Jurkšas

Privačiai pramokęs muzikos ir pasitraukęs į užsienį, visą dešimtmetį dėstė muziką technikos ir amatų mokyklose Ispanijoje, Venesueloje, Kolumbijoje. 1952 apsigyveno Kanadoje ir iki 1956 buvo Edmontono parapijos klebonas ir choro vadovas. Nuo 1957 ...

                                               

Jeronimas Kaisevičius

Gimė 1812 m. gruodžio 7 d. Gelgaudiškyje, kilmingoje, bet neturtingoje šeimoje. Mokėsi Raseinių pijorų mokykloje, Seinų licėjuje, Varšuvos universitete studijavo teisę ir literatūrą. Universiteto nebaigė dėl prasidėjusio 1831 m. sukilimo, kuriame ...

                                               

Viktoras Kaleckis

Mokėsi Šiaulių valstybinėje berniukų gimnazijoje, kur 1940 m. kartu su Alfonsu Puodžiūnu redagavo Religinio auklėjimosi būrelio žurnalą "Mūsų žingsniai" sudėtingomis politinėmis sąlygomis rotaprintu spausdinamas leidinys ėjo trumpai. V.Kaleckis 1 ...

                                               

Leonas Kalinauskas

Vaikystę praleido Rumšiškėse. 1938 metais jo motinos seserys pasiėmė Leoną į Kauną, kur jis tęsė mokslą VI- joje Kauno gimnazijoje. 1944 metais, baigęs gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Pradžioje dar turėjo abejonių, tačiau po dvejų me ...

                                               

Pranciškus Karevičius

Pranciškus Karevičius – profesorius, kunigas, vyskupas, vienuolis marijonas, lietuvybės platintojas.

                                               

Pranciškus Kaupavičius

Gimė 1799 m. balandžio 14 d. Dūseikiuose, kilmigoje šeimoje. Tėvas Vincentas Kaupavičius, motina Marijona Dūseikaitė. Jaunystėje mokėsi vienuolių bernardinų gimnazijoje Telšiuose. Vėliau mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. 1828 m. įšventintas į ku ...

                                               

Jonas Kaušyla

1922 m. pradėjo mokytis Utenos "Saulės" gimnazijoje, kurioje baigė šešias klases. 1929 m. įstojo į Kauno metropolijos kunigų seminariją. 1932 m. baigė aukštosioms Teologijos studijoms eiti Seminarijos mokslą. 1932–1936 m. mokėsi VDU Teologijos-fi ...

                                               

Pranas Kazlauskas

Pranas Kazlauskas (lenk. Franciscus Kozlowski, rus. Пранцишкус Казловский, - (1830 – 1865 m. – Lietuvos kunigas, 1859-1863 m. Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas, 1863 m. sukilimo dalyvis, Sibiro tremtinys.

                                               

Tadeušas Kundzičius

Tadeušas Kundzičius gimė 1747 m. Krinčine, netoli Pasvalio. Gimnaziją baigė Gardine. Vėliau įstojo mokytis į Vilniaus universitetą. Baigęs studijas, Vilniaus kolegijoje dėstė poetiką. 1771-1773 m. Kundzičius dėstė prancūzų kalbą ir sintaksę. 1773 ...

                                               

Jonas Labokas

Jonas Labokas – 1921 m. spalio 4 d. Vilniuje) – Romos katalikų kunigas Lietuvoje ir Rusijoje, vienas garsiausių to meto pamokslininkų.

                                               

Jonas Ladiga

Gimė 1869 m. vasario 9 d. Stačkūnuose, mokėsi Bauskos ir Mintaujos gimnazijose. Baigė Žytomyro kunigų seminariją, 1894 m. įšventintas į kunigus. 1894-1896 m. dirbo Žytomyre, 1896-1902 m. Kijeve. Vėliau dirbo Satanive, Kutkivcuose. Buvo aršus kovo ...

                                               

Erikas Laiconas

E. Laiconas buvo esperanto kalbos mylėtojas, Tarptautinės krikščionių esperantininkų lygos KELI atstovas Lietuvoje, Esperanto misijos vadovas Baltijos šalyse, Esperanto Biblijos studijos vadovas Kaune, Kauno profesinių sąjungų kultūros rūmų esper ...

                                               

Jonas Lauriūnas

Raudondvaryje užbaigęs pradžios mokslus, nuo 1939 m. mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje tuo metu Kauno 9-oji vidurinė mokykla. 1944 m. spalio 2 d. įstojo į jėzuitų naujokyną Pagryžuvyje. 1946 m. rudenį, baigęs noviciatą, padarė Jėzaus Draugijoje pi ...

                                               

Bronislovas Liausas

1881–1888 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje, 1888–1892 m. – Kauno kunigų seminarijoje. 1892–1896 m. studijas tęsė Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1896–1920 m. dogmatinės teologijos ir lotynų kalbos dėstytojas Kauno dvasinėje akademijoje. 1907–192 ...

                                               

Petras Lygnugaris

Kunigu įšventintas 1935 m., Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo vikaru Plungės bažnyčioje. 1941 m. liepos mėn. 12 d. pakrikštijo 75 žydaites, kurias vis dėl to lietuviai aktyvistai išprievartavo ir nužudė kartu su kitais Plungės žydais. Šis įv ...

                                               

Julius Maciejauskas

Julius Maciejauskas pradžios mokyklą baigė Kaune, gimnaziją – Rygoje, Kunigų seminariją – 1891 m. Kaune 1891–1896 m. J. Maciejauskas dirbo vikaru Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, 1896–1899 m. – Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, ...

                                               

Antanas Mackevičius (1828)

Gimė mažažemių bajorų šeimoje. Pėsčias nuėjo į Vilnių ir mokėsi Vilniaus gimnazijoje, pėsčias nuėjęs į Kijevą 1846–1849 m. studijavo Kijevo šv. Vladimiro universitete. Paveiktas 1848 m. revoliucijos Europoje, ėmė mąstyti, kaip išvaduoti Lietuvą i ...

                                               

Maironis

Maironis Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje. – 1932 m. birželio 28 d. Kaune) – kunigas, profesorius; XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poetas, parašęs tokius Lietuvoje žymius kūrinius kaip "Trakų pilis", "Lietuva Brangi" ir ...

                                               

Rolandas Makrickas

Mokėsi Biržų 1-ojoje vidurinėje mokykloje dabar "Atžalyno". 1990 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1991 m. išvyko į Romą, Šv. Kazimiero lietuvių kolegiją, tęsti filosofijos ir teologijos studijas Popiežiškajame Grigaliaus univers ...

                                               

Bruno Markaitis

Jėzuitas, baigė Kauno jėzuitų gimnaziją. 1948 m. Heitropo koledže Didžioji Britanija įšventintas kunigu. Studijavo Grigaliaus universitete Romoje, muzikinį išsilavinimą įgijo Didžiojoje Britanijoje ir JAV, kompozicijos mokėsi San Paulo universite ...

                                               

Juozapas Marma (1857)

Mokėsi Varšuvoje, o nuo 1876 m. – Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1881 m. vasario 20 d. 1881–1883 m. skiriamas medinės koplyčios kapelionu Kaletnike. 1883–1890 m. buvo vikaru Prienuose, o 1890–1897 m. – Suvalkuose 1896–1897 m. šiame ...

                                               

Antanas Martynaitis

Gelgaudiškio dvaro savininkas, baronas von Keudelis vok. von Keudell nuo mažens finansiškai rėmė savo girių sargo sūnų Antaną Martynaitį, kuris mokėsi Seinuose, Marijampolėje ir Suvalkuose. 1845 m. įstojo į Varšuvos šv. Kryžiaus dvasinę seminarij ...

                                               

Boleslovas Martinėlis

Boleslovas Martinėlis, lenk. Bolesław Martynelis, angl. Boleslaw Martynellis – Romos katalikų kunigas, Lenkijos kariuomenės kapitonas ir kapelionas.

                                               

Vincentas Mieleška

1910 m. baigė Šv. Kotrynos bažnyčios gimnaziją Peterburge. 1910–1915 m. mokėsi Mogiliovo dvasinėje seminarijoje, 1915–1918 m. Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1915 m. įšventintas kunigu, 1918 m. įgijo kanonų teisės kandidato laipsnį. 1917 m. dal ...

                                               

Mykolas Miežinis

1850 m. baigė Varnių kunigų seminariją. 1850 m. įšventintas kunigu. 1854–1866 m. kunigavo Latvijoje, 1870–1888 m. – Lietuvoje. Dėl liberalių pažiūrų buvo kilnojamas iš vienos parapijos į kitą. Bendradarbiavo "Aušroje". Pritarė 1863 m. sukilimui, ...

                                               

Ignas Mikalauskas

1924–1934 m. mokėsi Pasvalio gimnazijoje ir saleziečių kolegijoje. 1942 m. baigė teologijos mokslus Sienos universitete Italijoje. Gyveno Kretingos pranciškonų vienuolyne. Įstojęs į vienuoliją ir davęs įžadus, gavo vienuolio Barnabo vardą. Antroj ...

                                               

Vincas Mykolaitis-Putinas

Vincas Mykolaitis-Putinas – XX a. Lietuvos poetas ir prozininkas, dramaturgas. Labiausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu "Altorių šešėly".

                                               

Ričardas Mikutavičius

Mokėsi Kauno 15-oje pradinėje mokykloje, ketvirtojoje berniukų gimnazijoje. 1953 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1958 m. įšventintas į kunigus. 1963 m. apgynė disertaciją teologijos licenciato moksliniam laipsniui. Kunigavimo pradžia – Kauno ...

                                               

Algirdas Mocius

Algirdas Mocius – Lietuvos katalikų bažnyčios kunigas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, tikėjimo gynėjas.

                                               

Juozas Montvila

Juozapas Montvila – Lietuvos Romos katalikų kunigas, spaudos darbuotojas, savo sielovados pareigą skęstančiame laive "Titanikas" atlikęs iki pat mirties.

                                               

Simonas Morkūnas

Gimė 1902 m. vasario 16 d. Valtūnuose. Pradžios mokyklą lankė Žemaitkiemyje, vėliau dirbo tėvų ūkyje ir privačiai mokėsi Videniškiuose. Pasimokęs Kėdainių suaugusiųjų gimnazijoje, išlaikė 5 klasių egzaminus. 1926 m. įstojo į Kauno kunigų seminari ...

                                               

Juzefas Obrembskis

Juzefas Obrembskis – lenkų kilmės katalikų dvasininkas, prelatas, įvardijamas kaip Vilnijos krašto lenkakalbių gyventojų patriarchas.

                                               

Kazimieras Olšauskas

Kazimieras Olšauskas – kunigas, kanauninkas, teologijos mokslų daktaras, pedagogas, profesorius, spaudos darbuotojas, politinis kalinys.

                                               

Jurgis Pabrėža

Tėvas Jurgis Ambrozijus Pabrėža – kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, vienas iškiliausių XIX a. švietėjų.

                                               

Jonas Pakalniškis

Nuo vaikystės mėgo muziką. Pirmąsias muzikos žinias gavo mokydamasis Švėkšnos gimnazijoje iš muzikos mokytojo K. Žuko, dainavo chore ir skambino gitara orkestrėlyje. Vėliau skambinti fortepijonu ir vargonuoti mokėsi pas Veiviržėnų vargonininką V. ...

                                               

Paulius Rabikauskas

Paulius Rabikauskas – katalikų kunigas, teologas, istorikas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas.

                                               

Antanas Pavilonis

Antanas Pavilonis – kunigas prelatas. Parengė ir Rymo Žemaičio slapyvardžiu išleido poleminę brošiūrą "Kalba dviejų žmogų Kazimiero ir Antano apie Katalikų Bažnyczios pamatą" 1891 m., kitas leidimas – 1894 m. Bendradarbiavo laikraščiuose "Wienybė ...

                                               

Juozas Petraitis (1884)

Mokėsi Gruzdžių pradžios mokykloje, Šiaulių gimnazijoje, Žemaičių kunigų seminarijoje, bet dėl lietuviškos veiklos įšventinimo negavo. 1908 m išvyko į JAV, 1909 m. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas į Dorinsvilą Ilinojaus valstija, 1916-1931 m. ...

                                               

Antanas Petraitis

Po Kauno kunigų seminarijos baigimo 1887 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Skaudvilėje, Šaukėnų, Papilės bažnyčiose. Caro valdžios buvo vertinamas kaip nepatikimas asmuo. 1905 m. išvyko į JAV, kur dvidešimt penkis metus tarnavo Čikagos Šv.Juozapo b ...