ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 400


                                               

Tadas Poška

Mokėsi Švėkšnos gimnazijoje, Telšių kunigų seminarijoje 1940–1941 m. Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1943 m. pavasarį baigė kunigų seminariją ir gruodžio 8 d. Tauragės bažnyčioje vyskupo Vincento Borisevičiaus įšventintas kunigu. Dirbo ...

                                               

Juozas Preikšas

Gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Griškabūdyje, darbininkų šeimoje. Mokėsi Griškabūdyje, Šakių gimnazijoje. 1945 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1949 m., mažinant seminaristų skaičių, sovietinės valdžios pašalintas iš ketvirtojo kurso. Kurį laiką ...

                                               

Mečislovas Pšemeneckas

Dokumentuose ir bendraujant su žmonėmis fiksuodavo, kad esąs lietuvis. 1913 m. įstojo mokytis į Vilniaus kunigų seminariją. Pirmasis pasaulinis karas sutrukdė mokslams, todėl seminariją baigė ir kunigu įšventintas tik 1920 m. Paskirtas kunigauti ...

                                               

Robertas Pukenis

1963–1974 m. mokėsi Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje, 1974–1979 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, teologijos licenciatas 1983 m. sausio mėn. 1992–1997 m. Romos Popiežiškajame Laterano universitete – bažnytinę i ...

                                               

Jonas Radavičius

Gimė Kaltinėnų parapijoje, Milių viensėdyje, netoli Varsėdžių, katalikiškoje, pasiturinčių bajorų šeimoje. Mokėsi Kėdainiuose. Baigęs Šiaulių gimnaziją įstojo į Varnių kunigų seminariją, studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, kurią baigus ja ...

                                               

Antanas Mikalojus Radvila

Antanas Mikalojus Radvila – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Pijus Ragažinskas

1927 m. baigė Vilkaviškio "Žiburio" gimnaziją, 1931 m. – kunigų seminariją. Iki 1936 m. dirbo vikaru Suvalkijoje, po to išvyko į Braziliją. Klebonavo Šv. Juozapo parapijoje, San Paulo Vila Zelinos rajone. Brazilijos lietuvių Romos katalikų Šv. Ju ...

                                               

Arvydas Ramonas

Arvydas Ramonas – Romos katalikų kunigas, Klaipėdos universiteto teologijos profesorius. LKMA akademikas.

                                               

Valerijus Rudzinskas

Valerijus Rudzinskas – kunigas, poetas. 1995 m. baigė Kauno kunigų seminariją, 1998 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, literatūrologiją. Kunigavo Garliavoje 1985–1987, Sutkuose 1987–1989, Rudaminoje 1989–1996, Punioje 1996–1997, Nemunaityj ...

                                               

Vytas Sabaliauskas

Vytas Sabaliauskas gimė valstiečių šeimoje, mokėsi Išlaužo aštuonmetėje ir Prienų Žiburio vidurinėje mokyklose. 1980 m. baigęs vidurinę mokyklą, atliko 2 metų karinę tarnybą sovietinėje armijoje. Po tarnybos įstojo į Kauno kunigų seminariją ir ją ...

                                               

Patricijus Sperauskas

Gimė Kuodžių kaime, Sintautų parapijoje. Krikšto vardas Jurgis Vincentas, o vienuolinis Patricijus. Į senosios observancijos karmelitų vienuolyną įstojo Vilniuje. Vienuolinius įžadus davė 1821 m. Kunigu įšventintas 1824 m. kovo 22 d. 1831, 1833 m ...

                                               

Tamošius Senkus-Senkauskas

Tamošius Senkus-Senkauskas – Romos katalikų kunigas, Pajevonio klebonas ir 1863 m. sukilimo dalyvis, poetas.

                                               

Vincentas Senkus

Gimė 1840 m. rugsėjo 5 d. Ašmonuose, Šunskų valsčiuje. Tėvai ūkininkai Motiejus Senkus ir Ona Brundzaitė, nuo vaikystės pasirašinėdavo sulenkinta savo pavarde Senkovskis. Mokėsi Marijampolės keturklasėje mokykloje, 1858 m. įstojo pas marijonus, k ...

                                               

Juozas Simonaitis

Ketverius metus studijavo New Damrocho muzikos institute, o 1929–1931 harmonijos ir kontrapunkto mokėsi pas prof. J. Žilevičių. Išmokęs vargonuoti, dirbo vargonininku ir vadovavo chorams Aušros Vartų New York Cityje, NY, ir Šv. Petro ir Povilo li ...

                                               

Antanas Skeltys

Gimė Onos ir Jono Skelčių šeimoje, turėjo keturias seseris ir tris brolius. 1902 m. išvyko pas saleziečius į Italiją, į Ivrėjos saleziečių įstaigą. 1906 m. rugsėjo 29 d. buvo tapo saleziečiu. 1914 m. rugpjūčio 5 d. baigė teologijos studijas ir ta ...

                                               

Saliamonas Mozerka Slavočinskis

Saliamonas Mozerka Slavočinskis – klebonas, pirmojo giesmyno Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje autorius.

                                               

Petras Smilgys

Petras Smilgys – kunigas kanauninkas, kanonistas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės ir Katalikų teologijos fakultetų dėstytojas, buvęs VDU KTF dekanas.

                                               

Juozapas Stankevičius

Mokėsi Gražiškiuose, Kudirkos Naumiestyje, Kretingoje, Vokietijoje, Žemaičių kunigų seminarijoje. 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto teologijos skyrių, įšventintas kunigu. Dėstė seminarijoje, dirbo kapelionu, parengė tikybos vadovėlius 5 ...

                                               

Julijonas Steponavičius

Julijonas Steponavičius – arkivyskupas, tremtinys, Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius.

                                               

Antanas Strazdas

Tikrų faktų apie Strazdo biografiją yra labai mažai, todėl jis lietuvių literatūros istorijoje tapo pusiau legendiniu asmeniu. Žinoma, kad gimė baudžiauninko šeimoje, Astrave Margėnuose, arba Kriugiškyje. Vaikystėje ganė gyvulius, paaugęs padėjo ...

                                               

Petras Vincentas Stukas

Augo pamaldžioje šeimoje, su trimis broliais ir seserimis. Nuo 1941 m. mokėsi Diemedžių pradinėje mokykloje. 1954 m. baigė Vabalninko vidurinę mokyklą. 1959 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1964 m. kovo 25 d. Nuo 1964 m. vi ...

                                               

Benediktas Sugintas

Baigė Žemaičių kunigų seminariją ir 1919-05-04 buvo įšventintas į kunigus, 1926 m. – Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Dirbo kunigu Kėdainių, Panevėžio, Ukmergės, Raseinių, Tauragės parapijose, mokė tikybos įvairių pakopų mo ...

                                               

Felicijonas Šakenis

Mokėsi keturklasėje vienuolių bernardinų išlaikomoje keturklasėje pradinėje mokykloje Troškūnuose. Baigęs Balstogės kunigų seminariją, Vilniaus katedroje 1840 m. buvo įšventintas kunigu. Tais pačiais metais paskirtas vikaru į Kundzičę, 1841 m. pe ...

                                               

Viktoras Šauklys

1928 m. įstojo į Marijonų vienuolyną. 1934 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, įšventintas kunigu. 1932–1933 m. redagavo Marijampolėje leidžiamą religinio turinio mėnesinį laikraštį "Šventųjų bendravimas", nuo ...

                                               

Mikalojus Šeižys-Dagilėlis

Mikalojus Šeižys-Dagilėlis – 1950 m. rugpjūčio 8 d. Pakruojyje) – Romos katalikų kunigas ir lietuvių poetas.

                                               

Juozas Šeškevičius

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje persikėlė į vakarinę Vokietijos dalį. 1946 m. Kemptene baigė gimnaziją ir Freiburgo universitete pradėjo studijuoti filosofiją, psichologiją, istoriją bei geografiją. Po kiek laiko perėjo į teologijos studijas, b ...

                                               

Juozas Šnapštys-Margalis

Mokėsi Panevėžio ir Šiaulių gimnazijose. 1899 m. baigė Kauno kunigų seminariją, 1900 m. įšventintas kunigu. Kunigavo Latvijoje, Baltarusijoje, Lietuvoje. Telkė kaimo jaunimo chorus, scenos mėgėjų būrelius. Užsiiminėjo homeopatija. 1918–1920 m. Ka ...

                                               

Ignacas Štachas

Ignacas Štachas – inteligentas, istorikas, švietėjas, kunigas, vienas pirmųjų blaivybės skelbėjų Lietuvoje.

                                               

Jonas Šulcas

Manoma, kad Jonas Šulcas studijavo Karaliaučiaus universitete. Nuo 1707 metų kunigavo Nybudžiuose, nuo 1709 metų Lazdėnuose. 1710 m. persikėlė į Tilžę.

                                               

Simonas Šultė

1907–1909 m. studijavo Leuveno, 1905–1907 m. ir 1909–1911 m. – Fribūro universitetuose. Filosofijos ir teologijos mokslų daktaras. 1915 m. mokytojavo Panevėžio mokyklose. 1919–1920 m. kunigavo Palėvenėlėje. Bendradarbiavo "Draugijoje", "Ganytojuj ...

                                               

Jonas Šurna

Mokėsi Mintaujos gimnazijoje. 1888 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją. 1888 m. sausio 6 d. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje. Paskui buvo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras ...

                                               

Juozas Švedas (1881)

Kunigu įšventintas 1905 m. lapkričio 12 d. Vikaravo Garliavoje 1905–1907 m., Keturvalakiuose 1907–1917 m., Punske 1917–1922 m. Ilgametis 1922–1932 m. Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios klebonas. Garliavoje organizavo "Žiburio" draugijo ...

                                               

Krzysztof Szwernicki

Kristupas Švernickis – vienuolių Marijonų kunigas, 1852 m. ištremtas į Irkutską, kur tapo viso Sibiro, Didžiausios pasaulyje katalikų parapijos kunigu. 1888 m. popiežius Leonas XIII nominavo kunigą Sibiro apaštalu.

                                               

Izidorius Tamošaitis

Izidorius Tamošaitis – Lietuvos kunigas, filosofas, visuomeninkas, spaudos darbuotojas, profesorius.

                                               

Jonas Tartilavičius-Batakietis

Jonas Tartilavičius-Batakietis, taip pat Tartyla, Tartylavičius, Batakiškis – evangelikų liuteronų kunigas, pamokslininkas, vienas reformacijos pradininkų Žemaitijoje, lietuvybės skleidėjas Mažojoje Lietuvoje.

                                               

Antanas Tatarė

Antanas Tatarė – lietuvių prozininkas, pedagogas, Romos katalikų dvasininkas; pirmasis žymus Užnemunės rašytojas, švietėjas.

                                               

Jurgis Tilvytis

Brolis Teofilis Tilvytis. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, už atsisakymą skaityti maldą rusų kalba iš Mintaujos gimnazijos pašalintas. Mokslus baigė Rusijoje, 1903 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją. Vikaravo Krinčine, Tauragnuose. Vėliau vikaras P ...

                                               

Mikalojus Tiškevičius

Mikalojus Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Steponas Umbrasas

Steponas Umbrasas – 1925 m. lapkričio 12 d. Vilniuje) – Romos katalikų kunigas, visuomenės veikėjas.

                                               

Petras M. Urbaitis

Mokėsi Šeduvos progimnazijoje. Mokymosi metais jis aktyviai veikė ateitininkų ir sporto organizacijose. Nuo 1928 m. P. Urbaitis apsigyveno Italijoje. 1931–1951 m. gyveno Kinijoje. Studijavo Honkonge. 1940 m. buvo įšventintas kunigu ir nuo šio met ...

                                               

Pranciškus Vaičekonis

Pranas Vaičekonis – kanonistas, teologijos profesorius, Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėjas; vienintelis kunigas, tapęs Lietuvos mokslų akademijos nariu.

                                               

Lionginas Vaičiulionis

Monsinjoras Lionginas Vaičiulionis gimė 1931 m. sausio 2 d. Berčiūnų kaime, Pasvalio rajone, Biržų apskrityje, Gulbinėnų parapijoje, ūkininkų šeimoje. Pradžios mokyklą baigė Berčiūnuose, penktąją klasę – Gulbinėnuose, vidurinę mokyklą – Vabalnink ...

                                               

Jonas Vaidutis

Kunigaikščio Butauto sūnus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio vaikaitis. Titulavosi Drohičino kunigaikščiu. Butautui 1365 m. pabėgus į Prūsiją pas kryžiuočius, 1381 m. tėvu pasekė ir Vaidutis. Vėliau apsigyveno Prahoje. Manoma, čia pakrikšt ...

                                               

Simonas Varkala

Kunigu įšventintas 1886 m. birželio 29 d. Vikaravo Kobyline 1886-90 m., Lankeliškiuose 1890-95 m., Miroslave 1895-99 m., Plonkoje 1899–1900 m. Tarnavo klebonu Petkove 1900-05 m., Adamovičiuose 1905-06 m., Silvanonyse 1906-15 m., Mogiliave 1918 m. ...

                                               

Antanas Varnagiris

Augo valstiečių šeimoje. Baigė pradinę mokyklą Daukšiuose, vėliau mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1884 m. persikėlė į JAV, dirbo pastoracinį darbą mišrioje čekų–lenkų parapijoje Independence vietovėje Viskonsino vals ...

                                               

Pranas Vaseris

Pranas Vaseris – Lietuvos redaktorius, kunigas, rašytojas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Hiacintas Vasiliauskas

Hiacintas Vasiliauskas – Romos katalikų pranciškonų vienuolis, paskutinis Smalėnų vienuolyno vyresnysis.

                                               

Justinas Konstantinas Vaškys

Justinas Konstantinas Vaškys – Romos katalikų kunigas, vienuolis pranciškonas, pedagogas, lietuvių pranciškonų vienuolynų steigėjas išeivijoje, tretininkų organizatorius, spaudos darbuotojas, redaktorius

                                               

Stanislovas Vencius

Baigė Seinų kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1915 m. liepos 25 d. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pasitraukęs į Rusiją. Grįžęs vikaravo Pilypave 1918–1919 m. ir Punske 1919–1927 m. 1926 m. Balstogės vaivada informavo Lomžos vyskupiją, ka ...

                                               

Genadijus Linas Vodopjanovas

Genadijus Linas Vodopjanovas OFM – Lietuvos kunigas, Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras, anksčiau - Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos brolis pranciškonas.