ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42


                                               

Ona Galdikaitė

Brolis dailininkas Adomas Galdikas. 1920–1921 m. Miunsterio universitete studijavo teologiją, filosofiją ir pedagogiką. 1922 m. įstojo į Krikščioniškosios meilės ir atgailos pranciškonių vienuolyną Nonenverte Vokietija, vienuolės vardas sesuo Mar ...

                                               

Karolis Garuckas

1931 m. jėzuitas. 1935–1938 m. studijavo filosofiją Pulache prie Miuncheno, 1938–1942 m. teologiją Valkenburge Olandija. 1941 m. įšventintas kunigu. Grįžęs į Lietuvą nuo 1942 m. dirbo kapelionu mokyklose, dėstė tikybą. Nuo 1945 m. Vilniaus vyskup ...

                                               

Antanas Gražulis

Antanas Gražulis – SJ, Lietuvos kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. Jėzuitas.

                                               

Petras Gražulis

Gimė 15 vaikų valstiečių šeimoje. Broliai Kazimieras ir Antanas yra katalikų konfesijos dvasininkai, o Juozas Gražulis buvo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis karo kapelionas. 1975 m. baigė Miroslavo vidurinę mokyklą. Vėliau studijavo Kauno polite ...

                                               

Robertas Grigas

1967–1978 m. mokėsi Leipalingio vidurinėje mokykloje. Nuo 1976 m. dalyvavo Eucharistijos bičiulių veikloje, blaivybės sąjūdyje. 1978–1982 m. Vilniaus pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą. Su kitais ...

                                               

Juozas Grišmanauskas

1948 m. Kretingoje baigė žemės ūkio mokyklą. 1944–1951 m. dalyvavo pasipriešinime tarybiniam okupaciniam režimui. Klaipėdos žvejybos laivyno bocmanas. 1951 m. liepos 17 d. su kapitonu L. Kublicku ir jūrininku E. Paulausku mažuoju žvejybinio trale ...

                                               

Juozas Gustas

Nuo 1927 m. salezietis. Nuo 1923 m. studijavo Italijos Manfredinio kolegijoje, vėliau Turino tarptautiniame teologijos institute, 1933 m. baigė Grigaliaus universitetą ir įšventintas kunigu. Nuo 1934 m. misionierius ir Dvasinės seminarijos dėstyt ...

                                               

Stanislovas Jakas

1958–1962 m. dirbo Kėdainių girininkijoje, 1962–1971 m., 1974–1994 m. darbininku Vilniaus gamyklose. 1971–1972 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute. Nuo 1966 m. palaikė ryšius su rusų disidentais V. Bukovskiu, P. Jakiru, J. Kimu ...

                                               

Jurgis Gediminas Jakubčionis

Jurgis Gediminas Jakubčionis – Lietuvos inžinierius, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis.

                                               

Anastazas Janulis

Jėzuitas. 1934–1936 m. mokėsi Pagryžuvio jėzuitų noviciate. 1936 m. davė įžadus. Iki 1948 m. gyveno Pagryžuvio jėzuitų namuose. 1950 m. nuteistas 10 m. lagerio už tai, kad 1941 m. prasidėjus TSRS-Vokietijos karui nuo vienuolyno pastato nuplėšė TS ...

                                               

Virgilijus Jaugelis

Virgilijus Jaugelis – Lietuvos kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui, tikinčiųjų teisių sąjūdžio dalyvis.

                                               

Aleksandras Jegorovas-Džyza

Aleksandras Jegorovas-Džyza buvo Lietuvos džiazo ir bliuzo atlikėjas, žurnalistas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos darbuotojas nuo 1990 m. Džyza gimė 1952 m. rugsėjo 6 d. Kaune. 1965 m. baigė ako ...

                                               

Kęstutis Jokubynas

Kęstutis Jokubynas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam režimui veikėjas, nelegalaus leidinio "Laisvės šauklys" iniciatorius ir leidėjas, Laisvosios Europos radijo lietuvių redakcijos darbuotojas. Už pasipriešinimo veiklą sovietų lageriuose prale ...

                                               

Mečislovas Jurevičius

1944–1945 m. Kęstučio apygardos partizanas, gavo Tankiuko slapyvardį. "Amerikos balsui" pradėjus skelbti apie galimą Lietuvos išlaisvinamąjį karą, gavo užduotį pasitraukti iš partizanų būrio, kad tarnaudamas sovietinėje armijoje agituotų karius g ...

                                               

Romas Kalanta

Romas Kalanta – lietuvių disidentas, pagarsėjęs savo susideginimu protestuojant prieš TSRS valdžią Lietuvoje. Palaidotas Romainių kapinėse.

                                               

Algimantas Keina

Algimantas Keina – Lietuvos kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui, sąjūdžio tikinčiųjų teisėms ginti dalyvis.

                                               

Danutė Keršiūtė-Pečeliūnienė

Vyras Povilas Pečeliūnas. 1962 m. baigė Kultūros ir švietimo technikumą Vilniuje. 1962–1963 m. dirbo bibliotekininke, 1980–1987 m. – LTSR hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdyboje. Nuo 1969 m. įsitraukė į savilaidos darbą, nuo ...

                                               

Kastytis Krikščiukaitis

Tėvų jam neteko pažinti, augo vaikų namuose. Buvo sipnos sveikatos, todėl daug laiko praleisdavo ligoninėse. 1972–1974 m. tarnavo zakristijonu Užpaliuose. Mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, po baigimo 1979 m. gegužės 25 d. buvo įšv ...

                                               

Lionginas Kublickas

Lionginas Kublickas – lietuvių pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, jūrininkas, šturmanas.

                                               

Simas Kudirka

1952 m. baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą. 1956–1970 m. Klaipėdos žvejybinio laivyno jūreivis radistas. 1970 m. lapkričio 23 d. per JAV ir TSRS žvejybos organizacijų vadovų susitikimą, vykusį JAV teritoriniuose vandenyse Klaipėdos refrižeratori ...

                                               

Lionginas Kunevičius

Nuo 1951 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, 1953–1958 m. – Kauno kunigų seminarijoje; 1958 m. įšventintas kunigu. Iš pradžių Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras, vėliau dirbo sielovadinį darbą įvairiose Kauno arkiv ...

                                               

Bronius Laurinavičius

1937 m. baigė Vilniaus gimnaziją. Įstojo Vilniaus kunigų seminariją, ją baigė ir 1944 m. birželio 4 d. buvo įšventintas į kunigus. 1944–1956 m. buvo vikaru Švenčionyse. 1945–1948 m. kunigavo Ceikiniuose. Ten dirbdamas sunkiomis pokario sąlygomis ...

                                               

Antonina Mahari

Vilniaus universitete studijavo teisę, už priklausymą antisovietinei organizacijai 1944 m. buvo suimta ir kalinta. Vėliau ištremta į Krasnojarsko krašto Dzeržinsko kaimą 90 km nuo Kansko. Susipažino su ten tremtyje buvusiu armėnų rašytoju Gurgenu ...

                                               

Pranciškus Masilionis

1927 m. Lietuvos universitete baigė filosofiją ir teologiją, įšventintas kunigu. 1927–1929 m. Panevėžio katedros vikaras, Panevėžio kurijos kancleris, Panevėžio amatų ir ruošos mergaičių mokyklos kapelionas. Nuo 1929 m. jėzuitas. 1930–1931 m. ir ...

                                               

Jonas Kastytis Matulionis

Jonas Kastytis Matulionis – SJ, Lietuvos kunigas, dainininkas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, jėzuitas.

                                               

Teofilius Matulionis

Mokėsi Antalieptėje, 1887–1892 m. Daugpilio realinėje gimnazijoje. 1892–1900 m. su pertrauka 1893–1895 m. studijavo Peterburgo dvasinėje katalikų akademijoje, 1900 m. kovo 4 d. įšventintas kunigu. 1900–1901 m. Varaklianų Latvija katalikų parapijo ...

                                               

Rimantas Matulis

1989 m. vienas Lietuvių tautininkų sąjungos atkūrėjų, 1989–1990 m. – pirmininkas. Nuo 1989 m. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos veikėjas. 1990–1995 m. Lietuvos kultūros fondo direktorius. 1996–1998 m. dirbo Lietuvos pedagogų kėlimo kvalifikacijos ...

                                               

Stasys Mikelkevičius

Baigęs Seinų kunigų seminariją, įšventintas kunigu 1913 m. sausio 13 d. Vikaravo Plokščių parapijoje, o 1924–1934 metais buvo Barzdų parapijos klebonu. Jo pastangų dėka užbaigta statyti Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia, o buvusi laikina koplyči ...

                                               

Ramutis Bonifacas Mikšys

1964 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968 m. baigė aspirantūrą Leningrado kalnakasybos institute. 1971 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. Žinias gilino Maskvos valstybiniame universitete, Ostravos kalnakasybos institute Čekijoje ir ...

                                               

Jurgis Oksas

Pokariu gyveno senelio ūkyje prie Panevėžio. 1949 m. dalis šeimos buvo išvežta į Sibirą, tęsė mokslą Kaune, kur jį globojo vienuolė Marija Strašinskaitė. 1950 m. su draugais mokykloje įkūrė pogrindinę savanorių jaunimo organizaciją. Už antitarybi ...

                                               

Algirdas Vaclovas Patackas

Algirdas Vaclovas Patackas – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, kovo 11 d. akto signataras, rezistentas, inžinierius technologas, poetas, dėstytojas.

                                               

Viktoras Petkus

Viktoras Petkus – Lietuvos politinis veikėjas ir disidentas, politinis kalinys, Lietuvos Helsinkio grupės narys.

                                               

Paulius Petronis

Paulius Petronis – politinis kalinys, saleziečių vienuolijos idėjų ir katalikiškos literatūros platintojas, publicistas ir keleto knygelių autorius.

                                               

Petras Plumpa

1954 m. įsijungė į moksleivių antisovietinę organizaciją su centru Pandėlio vidurinėje mokykloje: bendradarbiavo leidžiant nelegalų laikraštėlį "Laisvės balsas" bei platino lapelius. Parašė apsakymą "Prie Nemuno" bei rašė romaną apie Lietuvos par ...

                                               

Julius Sasnauskas

Julius Sasnauskas – lietuvių kunigas, pranciškonas, buvęs antisovietinio pasipriešinimo dalyvis ir disidentas, publicistas. Anksti neteko tėvo. Augo su motina Dalia Sasnauskiene ir močiute Sofija Nikšiene. 1978 m. aktyviai įsitraukė į disidentinę ...

                                               

Vytautas Skuodis (1929)

Vytautas Skuodis – Lietuvos geologas, gamtos mokslų daktaras, docentas, disidentinio sąjūdžio dalyvis.

                                               

Algirdas Statkevičius

Eksternu baigė Šakių Žiburio gimnazijos 4 klases, mokėsi Kauno "Saulės", vėliau Jėzuitų gimnazijoje. Įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą medicinos studijoms. Antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo antinacinio-antibolševikinio judėjimo gretose ...

                                               

Vaclovas Stirbys

Vaclovas Stirbys – Lietuvos katalikų bažnyčios kunigas, rezistentas, politinis kalinys, disidentas, bibliofilas.

                                               

Kęstutis Subačius (1958)

Mokėsi Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje, iš kurios už religinę ir antisovietinę veiklą buvo pašalintas 1976 m. Baigęs vakarinę vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros specialybę, v ...

                                               

Alfonsas Svarinskas

Alfonsas Svarinskas – Lietuvos katalikų dvasininkas, monsinjoras, disidentas, politinis veikėjas, karo kapelionas, atsargos pulkininkas.

                                               

Vladas Šakalys

Gimė tarnautojų šeimoje, Rusijoje. Į Lietuvą grįžo 1944 m. Mokėsi Vilniaus 16-ojoje vidurinėje mokykloje. 1978 m. susituokė su Genovaite Laurinskaite antisovietinio pasipriešinimo dalyvio Leono Laurinsko dukterėčia. 1980 m. perėjo Sovietų Sąjungo ...

                                               

Liudvikas Šarkauskas

Liudvikas Šarkauskas d. Stumbrėse, Rietavo vls., Telšių aps., Kauno gub. – 2004 m. kovo 12 d. Kretingoje) – kunigas, pedagogas, politinis kalinys, disidentas, visuomenės veikėjas.

                                               

Pranas Šatkus

Baigęs Kauno dvasinę seminariją, 1931 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Rietavo bažnyčią. 1931–1932 m. dirbo vikaru Šilutėje, 1932–1933 m. – Kartenoje, 1933 m. – Tirkšliuose, 1933–1935 m. – Luokėje. 1935 m. paskirtas ...

                                               

Antanas Šeškevičius

1944 m. grįžo į Lietuvą, dirbo sielovados darbą. Šiauliuose įsteigė Jėzaus širdies Sargybos sąjūdį, į kurį sutelkė virš 1000 jaunuolių. Už tai 1946 m. nuteistas 25 metams nelaisvės ir išvežtas į Vorkutą. 1956 m. paleistas į laisvę, tačiau savo no ...

                                               

Sigitas Tamkevičius

Sigitas Tamkevičius, SJ – Romos katalikų bažnyčios dvasininkas, kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas.

                                               

Antanas Terleckas

Antanas Terleckas – Lietuvos ekonomistas, politikos ir visuomenės veikėjas, pogrindinės spaudos leidėjas, disidentas.

                                               

Vytautas Vičiulis

Vytautas Vičiulis – 1989 m. naktį iš kovo 2-osios į trečiąją prie Lenino paminklo susideginęs klaipėdietis restauratorius ir tautodailininkas. Vytautas nepaliko testamento ar atsisveikinimo laiško.

                                               

Vincentas Vizgirda

Vincentas Vizgirda – Romos katalikų kanauninkas, kanonų teisės ir filosofijos mokslų daktaras, Vilkaviškio kunigų seminarijos rektorius.

                                               

Juozas Zdebskis

Juozas Zdebskis – kunigas, vienas žymiausių XX a. pokario disidentų ir kovotojų už tikinčiųjų teises.

                                               

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija – Lietuvos draugija, vienijanti asmenis, besidominčius gamtos, medicinos ir technikos mokslų istorija ir su ja susijusiais filosofijos, sociologijos klausimais, mokslininkus, atliekančius šių sričių t ...