ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 55


                                               

Jevtichijus Jerinas

J. Jerinas gimė 1878 m. Rusijoje. Buvo rusas, sentikių tikėjimo. Ten baigė karo mokslus, buvo kazokas. Apie 1904 m. atvyko į Lietuvą, tarnavo Kauno tvirtovės IX forto įguloje. Vėliau gretimame Giraitės kaime įsigijo apie 160 ha palivarką, jame ūk ...

                                               

Petras Josiukas

Petras Josiukas – ūkininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos aktyvistas, tarpukario Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Andrius Kardišauskas

Mokėsi privačiai. 1914 m. įstojo į Marijampolės "Žiburio" gimnaziją, bet po metų, Marijampolę užėmus vokiečiams, mokslai nutrūko. 1919 m. vienas Lietuvos darbo federacijos kūrėjų. Kandidatavo į Steigiamąjį Seimą Marijampolės rinkiminėje apygardoj ...

                                               

Vincas Katilius

1920 m. gegužės 15 d. – 1921 m. balandžio 5 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas I Marijampolės rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. Per rusų-japonų karą, vengdamas mobilizacijos, buvo pasitraukęs į ...

                                               

Pijus Kriščiūnas

Baigė Vilkaviškio pradžios mokyklą. 1904-1905 m. dalyvavo Rusijos–Japonijos kare, buvo sužeistas. 1914 m. dar kartą paimtas į carinės Rusijos kariuomenę. 1917-1918 m. dirbo Saratovo lietuvių tremtinių prieglaudos ir bendrabučio komendantu. 1918 m ...

                                               

Povilas Kuzminskis

1896 m. baigė Rietavo liaudies mokyklą. Nuo 1900 m. dalyvavo gimtojo valsčiaus darbuose. 1910-1914 m. Raseinių žemės tvarkymo komisijos narys. 1912 m. įsteigto Rietavo valsčiaus banko iždininkas. Nuo 1918 m. lapkričio 18 d. Rietavo valsčiaus ir T ...

                                               

Jonas Matulevičius (1869)

Mokėsi Liudvinavo pradžios mokykloje, ruošėsi mokslams Marijampolės gimnazijoje, tačiau tėvams išsikėlus į Balsupių kaimą Šunskų valsčius bei dėl finansų mokslų nebetęsė. Gyveno ir ūkininkavo tėvų ūkyje, garsėjo kaip nagingas ūkininkas, pats gami ...

                                               

Motiejus Petrauskas

Gimė pasiturinčio ūkininko šeimoje. 1907 m. išvažiavo į Čikagą, JAV, kur studijavo ekonomikos mokslus, dirbo dienraštyje "Naujienos". 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1920 m. gegužės 15 d. – 1920 m. birželio 23 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas II ...

                                               

Abraomas Popelis

Mokėsi Biržuose, vėliau Eišiškių ir Kauno ješibotuose. Nuo 1897 m. Onuškio Rokiškio apskritis rabinas. 1916 m. atvyko į Marijampolę ir vietos žydų bendruomenės buvo išrinktas vyriausiuoju rabinu. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. St ...

                                               

Pranas Grėbliūnas

Mokėsi gimtinės pradžios mokykloje. Buvo išvykęs į JAV, kur gyveno 4 metus. Grįžęs į Lietuvą ūkininkavo. Paskelbus Nepriklausomybę išrinktas į Šventežerio valsčiaus savivaldybę, 1918 m. lapkričio pabaigoje nuo parapijos komiteto – į Seinų apskrit ...

                                               

Pranas Radzevičius

1900–1902 m. mokėsi Virbalio dviklasėje mokykloje. 1905-1907 m. revoliucijos įvykių dalyvis. 1908 m. Vilniaus vyrų gimnazijoje išlaikė 7 klasių egzaminus, 1918–1919 m. studijavo Odesos komercijos institute. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkrič ...

                                               

Sikstas Riauka

Sikstas Riauka, Būdviečių k., Kartenos vls., Telšių aps., Kauno gub., Rusijos imperija – 1967 m. lapkričio 26 d. Kaune) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Steigiamojo, I-jo ir II-jo Seimų atstovas.

                                               

Mikas Rožanskas

Baigė mokytojo mokslus, tačiau mokytojo darbo nedirbo. Ūkininkavo Šiaulių apskrityje. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas V Panevėžio rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos darbo federacijos frakc ...

                                               

Antanas Simanauskas

Mokėsi savarankiškai. Vertėsi račiaus amatu. Nuo 1907 m. dalyvavo krikščionių demokratų veikloje. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas Vilkaviškio rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos darbo feder ...

                                               

Juozas Skyrius

Iki 1920 m. spalio 1 d. ūkininkavo. Vėliau tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1922 m. kovo 21 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas. Priklausė Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijai, įėjusiai į Lietuvos krikščionių demokratų partijos ...

                                               

Elena Šabinienė

1905–1910 m. gyveno JAV, 1910–1914 m. Gruzdžiuose. Bolševikmečiu, 1918 m. pabaigoje – 1919 m. pradžioje, vadovavo Joniškio valsčiaus socialinio aprūpinimo skyriui. Po to kurį laiką dirbo komunistinės literatūros, gabenamos iš Maskvos į Berlyną, k ...

                                               

Pranas Šalčius

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą vertėsi siuvėjo amatu Prienuose. Karo metais liko Lietuvoje. Kuriantis Lietuvos valstybei, 1918 m. platino laikraščius, rėmė visuomenės organizacinį darbą. Priklausė Prienų miesto katalikiškoms organizacijoms. 1918 m. ...

                                               

Pranas Šaulys

1920 m. gegužės 15 d. – 1920 m. spalio 20 d. Steigiamojo Seimo atstovas. Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijai. Steigiamojo Seimo nario mandato atsisakė.

                                               

Pranas Šemiotas

Kalvis. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas V Panevėžio rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai. 1924 m. rugsėjo 19 d. ir 1925 m. sausio 24 d. rinkimuose išrinkta ...

                                               

Zigmas Toliušis

Demokratiniuose Seimuose nuo 1922 iki 1927 m. vadovavo valstiečių liaudininkų frakcijai III Seimo 1926–1927 narys). Per pirmąjį bolševikmetį kalintas, vėliau – po karo. Po bausmės atlikimo 1951 m. ištremtas į Sibirą. Grįžo 1955 m. Nuo 1941 m. lie ...

                                               

Vaclovas Vaidotas

Gimė bajorų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnaus Vaidoto palikuonių, turtingų ūkininkų Adomo ir Juzefos Vaidotų šeimoje. Be Vaclovo šeimoje augo du broliai ir septynios seserys. Pradinį išsilavinimą įgijo privačiai. 1908 m. V. Vaidotas ...

                                               

Jonas Varnas (1876)

1890 m. baigė Deltuvos pradžios mokyklą. 1904 m. po tėvo mirties perėmė tėvų ūkį. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas VI Utenos rinkimų apygardoje. Priklausė Lietuvos krikščionių demokratų partijo ...

                                               

Kazys Volkovickis

Kazys Volkovickis – Lietuvos lenkų kilmės Lietuvos visuomenės veikėjas, vargonininkas, politikas, LR Antrojo Seimo narys.

                                               

Juozas Žebrauskas (1888)

Vaikystėje sunkiai sirgo, dėl ligos neteko kairės kojos. Siuvėjo amato mokėsi Mintaujoje. 1912 m. apsigyveno Žeimelyje, 1913 m. persikėlė į Joniškį. 1918 m. lapkričio 18 d. išrinktas į Joniškio miesto valdybą. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapk ...

                                               

Vincas Žindžius

Ūkininkas valdė apie 16 hektarų ūkį. Mokėsi Veliuonos pradžios mokykloje. Dalyvavo steigiant valstiečių sąjungos kuopas Veliuonos valsčiuje. 1921 m. rugsėjo 16 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, mandato atsisakius Albinui Ri ...

                                               

Antanas Žoromskis

Atkūrus nepriklausomybę, 1919 m. paskirtas Žemės ūkio ir Valstybės Turtų ministerijos įgaliotinio padėjėju Kėdainiuose. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas III Raseinių rinkimų apygardoje. Priklau ...

                                               

Pranas Eidukevičius

Pranas Eidukevičius – Lenkijos socialistų partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos ir Rusijos socialdemokratų darbininkų partijos veikėjas.

                                               

Adomas Lastauskas

Suvalkų berniukų gimnazijoje baigęs penkias klases, nuo 1886 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. 1891 m. birželio 6 d. įšventintas kunigu, po to dirbo sielovados darbą Raigardo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje. 1895–1898 m. studijavo Frib ...

                                               

Justinas Vienožinskis

Justinas Vienožinskis antras vardas Petras buvo kilęs iš laisvųjų valstiečių Vienažindžių šeimos nuo Gipėnų. Sesuo Liuda Purėnienė. XIX a. antroje pusėje šeimos pavardė pasikeitė iš Vienažindžių į Vienožinskius, dailininko senelio Justino Vienaži ...

                                               

Julius Sabatauskas

Julius Sabatauskas – inžinierius, teisininkas, Lietuvos ir Alytaus miesto politinis bei sporto veikėjas.

                                               

Raimondas Šukys

1984 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakultetą, jame 1992 m. su pagyrimu baigė teisės studijas ir įgijo teisininko kvalifikaciją. 1996 m. baigė VU doktorantūros s ...

                                               

Gediminaičių dinastija

Gediminaičių dinastija – ilgiausiai valdžiusi Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dinastija. Lietuvoje Didžiaisiais kunigaikščiais Gediminaičiai buvo nuo 1315 ar 1316 m. iki 1572 m., kai nepalikęs palikuonių mirė paskutinis šios dinastijos valdovas Žy ...

                                               

Algirdas

Algirdas – Lietuvos didysis kunigaikštis, Vitebsko kunigaikštis. Gedimino sūnus. Buvo du kartus vedęs, turėjo kelias dukteris ir sūnus, iš kurių žinomiausi yra Jogaila, Skirgaila ir Švitrigaila. Prieš tapdamas LDK kunigaikščiu Algirdas valdė Vite ...

                                               

Butigeidis

Butigeidis – Lietuvos didysis kunigaikštis, Butvydo vyresnysis brolis ir Vytenio dėdė. Kas buvo Butigeidžio tėvas, tiksliai nežinoma. Nuo XIX a. pab. dauguma istorikų Butigeidį, kaip spėjamo Gedimino brolio Vytenio dėdę, laiko pirmuoju LDK valdži ...

                                               

Butvydas

Butvydas – Lietuvos didysis kunigaikštis. Apie 1285 m. LDK pradėjus valdyti vyresniajam jo broliui Butigeidžiui, Butvydas tapo LDK submonarchu, po brolio mirties ~1290–1292 m. pats tapo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Butvydo valdymo metais band ...

                                               

Gediminas

Gediminas – pirmasis Lietuvos didysis kunigaikštis iš Gediminaičių dinastijos. ~1295-1316 m. – LDK submonarchas, 1316–1341 m. – LDK.

                                               

Skirgaila

Skirgaila – lietuvių kunigaikštis. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir jo antrosios žmonos Julijonos sūnus. Buvo ūmaus būdo, garsėjo kaip mėgėjas išgerti. 1379 m. Skirgaila savo brolio Jogailos pavedimu lankėsi įvairiose Europos šalyse, inf ...

                                               

Vytautas Didysis

Apie vardą žr. Vytautas vardas. Vytautas Didysis – Lietuvos didysis kunigaikštis nuo 1392 m. iki mirties. Formaliai Lenkija jį pripažino 1401 m. 1421–1423 m. – husitai paskelbė Vytautą Čekijos karaliumi. Didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus, Joga ...

                                               

Vytenis

Vytenis – Lietuvos didysis kunigaikštis, Butvydo sūnus. Jo valdymo laikotarpis pasižymėjo nuolatinėmis lietuvių kovomis su Vokiečių ordinu, Lenkija ir Volynės rusėnais. Ordinas šiuo laikotarpiu stengėsi įsitvirtinti Žemaitijoje, taip sujungdamas ...

                                               

Žygimantas Kęstutaitis

Žygimantas Kęstutaitis – Lietuvos didysis kunigaikštis, LDK submonarcho Kęstučio ir jo žmonos Birutės jauniausias sūnus. Taip pat 1398 – ~1421 m. Naugarduko, ~1421–1432 m. Starodubo kunigaikštis. Apsikrikštijęs Marienburgo pilyje gavo katalikišką ...

                                               

Augustas II

Augustas buvo antrasis Saksonijos kurfiursto Johano Georgo III ir Danijos bei Norvegijos princesės Anos Sofijos sūnus. Tai buvo garsiausias Vetinų kunigaikščių giminės albertinų linijos valdovas, pramintas Stipriuoju vok. August der Starke už nep ...

                                               

Augustas III

Augusto II ir Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth sūnus. Krikštytas ir išaugo kaip evangelikas, tačiau ruošdamasis tapti Lenkijos karaliumi 1712 m., kelionės po Vokietiją, Prancūziją ir Italiją metu, Bolonijoje slapta perėjo į katalik ...

                                               

Stanislovas Leščinskis

Stanislovas Boguslavas Leščinskis I – Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis 1704–1709 ir 1733–1736 m., Lotaringijos hercogas.

                                               

Jonas Sobieskis

Jonas III Sobieskis – Lenkijos didikas ir karvedys, Lenkijos karalius Jonas III ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jonas Sobieskis. Jo valdymo metu, kuriam būdingos nuolatinės kovos su Osmanų imperija, Abiejų Tautų Respublika paskutinį kartą iškilo ...

                                               

Henrikas Valua

Henrikas Valua – paskutinis Valua dinastijos Prancūzijos karalius ir trumpu laikotarpiu Abiejų Tautų Respublikos valdovas.

                                               

Mykolas Kaributas Višnioveckis

Atsisakius nuo sosto Jonui Kazimierui Vazai, nebeliko šeimos kuri būtų buvusi surišta su Abiejų Tautų Respublikos sostų tradicija. J. K. Vaza atsisakė nuo sosto, norėdamas jį užleisti prancūzų kandidatui Kontė princui pranc.: Louis II de Bourbon, ...

                                               

Jonas Kazimieras Vaza

Jonas Kazimieras Vaza – Lenkijos karalius Jonas II Kazimieras ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jonas I Kazimieras, Zigmanto Vazos sūnus. Jo valdymo lakotarpiu Abiejų Tautų Respublika prarado dideles teritorijas kovose su Rusija, Švedija, totoriai ...

                                               

Vladislovas Vaza

Vladislovas Vaza – Lenkijos karalius Vladislovas IV ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas II Vaza. 1610 m. penkiolikmetį Vladislovą grupė Maskvos bojarinų Septyni bojarinai buvo išrinkę caru, tačiau Maskvos sosto jis neužėmė, nes tam pasip ...

                                               

Zigmantas Vaza

Zigmantas Vaza – Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, Švedijos karalius nuo 1592 m. iki buvo nuverstas 1599 m. Jis buvo Švedijos karaliaus Jono III ir jo pirmosios žmonos Kotrynos Jogailaitės sūnus.

                                               

Dangerutis

Dangerutis – antrasis Lietuvos kunigaikštis, kurio vardas žinomas iš patikimų šaltinių. Manoma, kad Dangerutis buvo vienas iš vyresniųjų lietuvių žemių konfederacijos kunigaikščių. Pirmą kartą minimas prie 1209 metų įvykių Henriko Latvio "Livonij ...