ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 59


                                               

Lietuvos dirvožemininkų draugija

Lietuvos dirvožemininkų draugija prie Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus yra savanoriška dirvotyros ir agrochemijos srityje dirbančių šalies piliečių visuomeninė organizacija. Ji vienija daugiau kaip 100 narių iš šalie ...

                                               

Lietuvos dailės istorikų draugija

Lietuvos dailės istorikų draugija – Lietuvos visuomeninė profesinė organizacija, vienijanti profesionalius dailės istorikus ir dailėtyrininkus.

                                               

Lietuvos fizikų draugija

Lietuvos fizikų draugija – Lietuvos fizikus mokslininkus, dėstytojus, mokytojus ir kitus specialistus vienijanti visuomeninė organizacija, įkurta 1963 m. 2008 m. priklausė apie 300 narių. Pirmininkas – Juozas Vidmantis Vaitkus.

                                               

Lietuvos kraštotyros draugija

Pagrindinė draugijos veikla – krašto tyrimas, visuomeninė muziejininkystė ir leidyba, 1989 m. atsisakyta paminklosaugos. Sovietmečiu draugijos veikla buvo varžoma, politizuota. 1990 m. priimta nauja darbo programa ir įstatai, atnaujinti 2006 m. M ...

                                               

Lietuvių mokslo draugystė

Steigėjai Amerikos aušrininkai. Draugija skatino JAV lietuvių švietimą ir mokslą lietuvių kalba, spausdino ir platino mokslines ir kt. knygas. 1891 m. Filadelfijoje, Pitstone, Plymute, Šenandoa ir kitur veikė draugijos kuopos. 1891–1892 m. Lietuv ...

                                               

Filomatai

Filomatai – slapta anticarinė Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1817–1823 m. Filomatų draugija buvo įkurta 1817 m. kaip savišvietos ir moralinio tobulėjimo organizacija. Tarp jos įkūrėjų buvo Adomas Mickevičius ir Tomas Zanas. 1818 ...

                                               

Lietuvos filosofų draugija

Įkurta 1988 m. Vilniuje. Pagrindiniai tikslai: puoselėti ir plėtoti Lietuvos filosofinę kultūrą ir tęsti filosofinės minties tradiciją, skatinti ir organizuoti filosofų kūrybinę veiklą, jų profesinį tobulėjimą ir bendravimą, rūpintis filosofijos ...

                                               

Lietuvos fotomėgėjų sąjunga

Lietuvos fotomėgejų sąjunga, Lietuvos foto mėgėjų sąjunga, nuo 1936 m. Lietuvos foto mėgėjų draugija – Lietuvos fotografijos entuziastus būrusi organizacija, 1933–1940 m. veikusi Kaune.

                                               

Lietuvos gyvūnų globos draugija

Lietuvos gyvūnų globos draugija – Lietuvos visuomeninė organizacija, nuo 1990 m. veikianti Kaune, Tilžės g. 18. Centrinė būstinė: Radvilų dvaro g. 33-1.

                                               

Lietuvos invalidų draugija

Lietuvos invalidų draugija turi 63 skyrius, apie 43 500 narių 2007 m. Draugijos tikslas – įgyvendinti neįgaliųjų lygias galimybes visose visuom. gyvenimo srityse. Lietuvos invalidų draugija atstovauja neįgaliųjų teisėms ir interesams bei juos gin ...

                                               

Lietuvos laisvės kovų invalidų draugija

Lietuvos laisvės kovų invalidų draugija – Lietuvos per 1918–1920 m. Nepriklausomybės karą sveikatos netekusių ir neįgaliaisiais tapusių karių organizacija, iki 1934 m. Lietuvos karo invalidų vyčių brolija.

                                               

Lietuvių katalikių moterų draugija

Nė viena moteris nebuvo pakviesta į Vilniuje sušauktą lietuvių konferenciją, todėl ir išrinktoje Lietuvos Taryboje nebuvo nė vienos moters, dėl to nebuvo nei vienos moters parašo ir po Vasario 16 d. nepriklausomybės deklaracijos. Tokį valstybiniu ...

                                               

Lietuvos knygnešio draugija

Lietuvos knygnešio draugijos ištakos siejamos su 1983 m. ekspedicija, skirta laikraščio "Aušra" šimtmečiui vadovas Gediminas Ilgūnas. Suradę knygnešių kapų, ekspedicijos dalyviai be oficialaus leidimo įrengė paminklines lentas P. Pučiliauskui Sla ...

                                               

Lietuvos kriminalistų draugija

Lietuvos kriminalistų draugija – Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti kriminalistikos mokslo ir praktikos specialistus. Būstinė Vilniuje, Ateities g. 20.

                                               

Laisvamanių etinės kultūros draugija

Įkurta Šiauliuose 1923 m., įregistruota 1924 m. birželio mėn. Steigėjai: Jonas Šliūpas, Jonas Kairiūkštis, Ignas Protas, Matas Untulis, Karolis Valašinas, Alfonsas Žukauskas ir kiti. Nuo 1936 m. draugija vienijo dalį uždarytų opozicinių politinių ...

                                               

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija – Lenkijos lietuvių kultūrinė ir visuomeninė organizacija, įkurta 1997 m., Lenkijos lietuvių bendruomenės konfederuota narė. Centras Punske.

                                               

Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero draugija

Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero draugija – Lenkijos lietuvių kultūrinė ir visuomeninė organizacija, įkurta 1992 m., Lenkijos lietuvių bendruomenės konfederuota narė. Veikia Seinuose.

                                               

Liepojos lietuvių savišalpos draugija

Liepojos lietuvių savišalpos draugija, 1905 m. Liepojos lietuvių susišelpiamoji draugovė – lietuvių savišalpos, kultūrinė ir švietimo visuomeninė organizacija, veikusi 1905–1915 m. Liepojoje.

                                               

Lietuvių darbininkų draugija

Įkurta 1932 m. Brukline. Turėjo apie 35 kuopas, daugiau kaip 1000 narių, taip pat chorų, tautinių šokių grupę. Lietuvių darbininkų draugijos rūpesčiu Čikagoje buvo pastatyta operečių, operų. 1936 m. daugumai Lietuvių darbininkų draugijos kuopų su ...

                                               

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti – labdaros organizacija, veikusi 1914–1918 m., įsteigta Lietuvių politikos centro veikėjų iniciatyva.

                                               

Lietuvių ir žemaičių labdaringoji draugija

Petrapilio labdaringoji lietuvių ir žemaičių draugystė arba Lietuvių ir žemaičių labdaringoji draugija – labdaros ir paramos organizacija, 1892–1918 m. veikusi Rusijos Imperijos tuometinėje sostinėje Sankt Peterburge. Istoriografijoje patogumo dė ...

                                               

Lietuvių katalikų blaivybės draugija

Lietuvių katalikų blaivybės draugija – katalikiška organizacija, įkurta 1908 m. balandžio 4 d. Kaune. Didžiausias draugijos dėmesys buvo kreipiamas į tautos blaivinimo reikalus.

                                               

Lietuvių literatūros draugija

Lietuvių literatūros draugija – Mažosios Lietuvos ir lietuvių kalbos bičiulių draugija, 1879–1923 m. veikusi Tilžėje.

                                               

Lietuvių moterų globos draugija

Lietuvių moterų globos draugija, iki 1936 m. Lietuvių moterų globos komitetas – Lietuvos vaikų socialinės globos organizacija, 1919–1940 m. veikusi Kaune.

                                               

Lietuvių spaudos draugija

Iniciatorius – laikraščio "Katalikas" leidėjas Jonas Tananevičius. Draugiją įkūrė pirmasis Amerikos lietuvių periodinių leidinių atstovų suvažiavimas, vykęs 1910 m. kovo 17-18 d. Brukline. Jame dalyvavo svarbiausių JAV lietuvių laikraščių "Drauga ...

                                               

Lietuvos archeologijos draugija

Lietuvos archeologijos draugija vienija Lietuvos ir užsienio šalių archeologus, besidominčius Lietuvos archeologijos problematika. Lietuvos archeologijos draugiją sudaro nariai 2008 m. – 97, iš jų 78 steigėjai, kandidatai, rėmėjai ir garbės naria ...

                                               

Lietuvos dermatovenerologų draugija

Lietuvos dermatovenerologų draugija – Lietuvos draugija, vienijanti dermatologus venerologus. Adresas – J. Kairiūkščio g. 2, Vilnius. Prezidentė – doc. Matilda Bylaitė. 1935 m. Lietuvos dermatovenerologų draugiją įkūrė Jurgis Karuža 1866–1953, bu ...

                                               

Lietuvos filharmonijos draugija

Lietuvos filharmonijos draugija turėjo apie 150 narių. Lietuvos filharmonijos draugijos valdybą sudarė Balys Dvarionas, Vladas Jakubėnas, Viktoras Žadeika, nuo 1933 m. – Juozas Gruodis, Stasys Šimkus ir kiti muzikai. Propaguojamus kūrinius dažnia ...

                                               

Lietuvos kinologų draugija

Lietuvos kinologų draugija – pagal Asociacijų įstatymą įsteigtas nesiekiantis pelno ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis kinologijos mėgėjus bei profesionalus Lietuvoje. LKD siekia vienyti kinologijos mėgėjus, koord ...

                                               

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija – visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos lenkų mokslininkus. Draugija įsteigta 1989 m. siekiant patenkinti bendrus poreikius ir tikslus, plėtoti mokslą ir meną bei kelti jaunimo išsilavinimo lygį. 2016 m ...

                                               

Lituania

Steigimo iniciatoriai F. Ambrazaitis, J. Lėbartas, J. Pėteraitis. Turėjo 40 narių, daugiausia Klaipėdos apskrities valstiečių. Savo leidinius spausdino M. Jankaus spaustuvėje Klaipėdoje, 1912 m. rugsėjo 2 d. ją įsigijo. Draugija veikti nustojo dė ...

                                               

Mąstytojų draugija (1830)

Mąstytojų draugija – slapta anticarinė Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1830 m., draugijos vadovas Juozapas Ignotas Kraševskis.

                                               

Mažosios Lietuvos bičiulių draugija

Mažosios Lietuvos bičiulių draugija – nepartinė užsienio lietuvių politinė ir šalpos organizacija, nuo XX a. vidurio veikianti Šiaurės Amerikos ir Australijos žemynuose. Remia lietuvininkų veiklą, kelia klausimą dėl Mažosios Lietuvos pagrindinė d ...

                                               

Mažturčiai

Įkurta J. Petraičio, J. Strimaičio, K. Šuškevičiaus iniciatyva. Pirmininkai: Kazimieras Šuškevičius, Jonas Strimaitis, J. Grigalionis, A. Paškonis, A. Prūsas, nuo 1912 m. – K. Juozapaitis. Nuo 1907 m. Mažturčių lietuvių savitarpinės pagalbos drau ...

                                               

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija vienija medž ...

                                               

Lietuvos mylėtojų draugija

Lietuvos mylėtojų draugija, kiti pavadinimai: Lietuvos mylėtojai, Tėvynės sūnūs, Tėvynės mylėtojų draugija – 1887–1905 m. veikęs slaptas Žemaičių kunigų seminarijos klierikų, vėliau ir kunigų sambūris lietuviškai spaudai platinti.

                                               

Motinėlė (draugija)

Įsteigta JAV veikiančios lietuvių įkurtos "Motinėlės" draugijos pavyzdžiu. Steigėjai Adomas Jakštas–Dambrauskas, Konstantinas Olšauskas, Kazimieras Steponas Šaulys. Tikslas – šelpti aukštosiose mokyklose studijuojantį katalikišką jaunimą. Draugij ...

                                               

Motinėlė (JAV)

Motinėlė, Amerikos lietuvių katalikų apšvietos draugija "Motinėlė") – JAV lietuvių katalikų švietimo ir šalpos draugija, 1900–1945 m. veikusi JAV.

                                               

Lietuvos muzikų sąjunga

Lietuvos muzikų sąjunga, 1987–1999 m. Lietuvos muzikų draugija – Lietuvos muzikų ir muzikos pedagogų organizacija. Centras Vilniuje, Gedimino pr. 32 – 2. Yra skyriai Kaune, Alytuje ir Klaipėdoje.

                                               

Lietuvos muzikų draugija

Lietuvos muzikų draugija – 1936–1940 m. Kaune ir 1940 m. Vilniuje veikusi Lietuvos muzikų ir muzikos mokytojų visuomeninė organizacija. 1987–1999 m. jos vardu vadinosi dab. Lietuvos muzikų sąjunga.

                                               

Lietuvos ornitologų draugija

Lietuvos ornitologų draugija – tai nevyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi Lietuvoje aptinkamų paukščių ir jų gyvenamosios aplinkos apsauga. Draugija vienija žmones, besidominčius paukščiais, užsiima ekologiniu visuomenės švietimu. Atlieka mok ...

                                               

Peterburgo lietuvių savitarpinės pašalpos draugija

Peterburgo lietuvių savitarpinės pašalpos draugija – labdaros ir paramos organizacija, veikusi 1900–1917 m. Rusijos imperijos tuometinėje sostinėje Sankt Peterburge. Istoriografijoje patogumo dėlei dažnai vadinama Savitarpiečiais.

                                               

Lietuvos pienininkų ir kontrolasistentų draugija

Lietuvos pienininkų ir kontrolasistentų draugija, 1927–1936 m. Lietuvos pienininkų ir kontrolasistentų sąjunga – Lietuvos profesinė organizacija, veikusi 1927–1940 m.

                                               

Plungiškių draugija

Plungiškių draugija – visuomeninė organizacija. Ji įkurta 1971 m., atkurta 2003 m. Draugija buria per 200 žymių plungiškių, žinomų ne tik Plungės krašte, bet ir visoje Lietuvoje. Draugijos įkūrėjas - akad. Adolfas Jucys 1904-1974. Nuo 2003 m. Plu ...

                                               

Rūta (draugija)

Vilniaus lietuvių kultūros draugija "Rūta" veikė 1909–1914 m. Vilniuje, Gedimino prospekto 22 name. Mykolo Sleževičiaus iniciatyva įkurta draugija vienijo beveik 200 narių.

                                               

Lietuvos santarvės draugija

Lietuvos santarvės draugija – labdaros visuomeninė organizacija, veikusi 1816–1914 m. Mažojoje Lietuvoje ir Mozūrijoje. Centras – Gumbinėje.

                                               

Saulė (organizacija)

1906 m. birželio 25 d. Kauno gubernijos gubernatorius, P. V. Veriovkinas patvirtino pirmuosius "Saulės" draugijos įstatus. Jos steigėjai − kunigai Konstantinas Olšauskas ir Povilas Januševičius, pasauliečiai Tomas Ferdinandas Žilinskas, Rokas Šli ...

                                               

Lietuvos sodininkų draugija

Lietuvoje mėgėjų sodai pradėti steigti 1949 m. Šalyje yra per 220 tūkstančių sodininkų sklypų, jie užima daugiau nei 21 tūkst. ha žemės plotą. 1959 m. įsteigta Lietuvos sodininkystės draugija 1987–1991 m. Respublikinis agrokooperatinis susivienij ...

                                               

SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija – paramos fondas, besirūpinantis vaikais; nepriklausoma nevyriausybinė socialinės plėtros organizacija. Pasak atstovų, juos dirbt įkvepia Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kurios pagrindu ginamos vaiko te ...

                                               

Lietuvių studentų susišelpimo draugija

Įkurta 1922 m. sausio mėn. Turėjo dvi valgyklas, parduotuvę, alaus barą, kino teatrą, skaityklą ir biblioteką savo nariams, vasaros metu Vytauto parke – užkandinę. Iš gauto pelno teikė paramą neturtingiems kairiųjų pažiūrų studentams, pvz., 1938 ...