ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60


                                               

Sargyba (žurnalas)

Sargyba – mėnesinis laikraštis kovai su alkoholizmu ir sporto reikalams, ėjęs 1922–1934 m., mokslo, blaivybės ir sveikatos žurnalas, ėjęs 1937–1939 m. Kaune.

                                               

Savaitė (savaitraštis)

Iki 1990 m. vadinosi "Zibertietis" ir ėjo kaip P. Ziberto šilko kombinato leidinys. Tiražas 1969 m. – 1500 egz., 1988 m. – 1000 egz., 1994 m. – 500 egz.

                                               

Savivaldybė (žurnalas)

Savivaldybė – mėnesinis savivaldybių reikalams skiriamas laikraštis, vėliau mėnesinis savivaldybių darbuotojų žurnalas, leistas 1923–1940 m. Kaune ir savivaldos teorinis ir praktinis žurnalas, leistas 1993–1996 m. Vilniuje.

                                               

Sialianskaja Dolia

Sialianskaja Dolia – laikraštis leistas nuo 1921 m. birželio iki 1922 m. balandžio Kaune baltarusių kalba. Laikraštį leido baltarusių valstiečių draugija, iš viso išleisi 7 numeriai.

                                               

Skaitymai

Leido Lietuvos švietimo ministerija. Ėjo kartą per mėnesį, nuo 1922 m. – kartą per du mėnesius. Spausdino Varpo spaustuvė ir Valstybės spaustuvė Kaune. Išėjo 24 knygos. Spausdino įvairių krypčių rašytojų kūrinius, kritikos straipsnius, mokslines ...

                                               

Socialdemokratas (Kaunas)

Socialdemokratas – savaitinis Lietuvos socialdemokratų laikraštis, ėjęs nuo 1919 m. rugsėjo 11 d. iki 1929 m. balandžio 25 d. ir nuo 1929 m. gruodžio 19 d. iki 1933 m. birželio 10 d. Kaune, Maironio g. 6-4.

                                               

Soter

Leido Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto teologijos skyrius. Ėjo vieną – du, nuo 1931 m. – du kartus per metus. Spausdino Spindulio spaustuvė, vėliau Šviesos spaustuvė, Vilties spaustuvė Kaune. Išėjo 28 numeriai. Spaus ...

                                               

Sovetskaja Litva (laikraštis)

Sovetskaja Litva – visuomeninis–politinis dienraštis, leistas nuo 1940 m. liepos 10 d. iki 2003 m. rusų kalba Kaune ir Vilniuje.

                                               

Spaudos fondas

"Spaudos fondas" – stambiausia nepriklausomos Lietuvos mokslo ir mokymo priemonių gamybos ir platinimo, knygų leidybos ir prekybos kooperacinė bendrovė, veikusi 1921–1940 m. Kaune. Leidyklos įkūrimo iniciatorius – Balys Žygelis. Dar 1919 m. Lietu ...

                                               

Spaudos naujienos

Leido Spaudos platinimo draugijos Centro valdyba. Spausdino Zavišos ir Steponavičiaus spaustuvė Kaune. Išėjo 27 numeriai. Tiražas 1929 m. – 5000 egz. Rašė apie periodinės spaudos ir literatūros būklę, spaudos reikšmę visuomenės gyvenime, nagrinėj ...

                                               

Statybų pilotas

Iš pradžių leistas kaip 28 p. laikraštis "Arkitektas", vėliau tapo per 100 p. dvimėnesiniu žurnalu. Žurnalas platintas ne tik Lietuvoje, bet ir Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Izraelyje, JAV, Kanadoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Tiražas 3000 egz. ...

                                               

Lietuvos statistikos metraštis

Lietuvos statistikos metraštis – Lietuvos metinis statistinis leidinys, ėjęs 1927–1940 m. Kaune ir Vilniuje bei statistikos rinkinys, nuo 1989 m. leidžiamas Vilniuje.

                                               

Studijų aidai

Iki 1989 m. balandžio 5 d. vadinosi "Už tarybinį mokslą". Pirmaisiais metais ėjo kaip Kauno valstybinio universiteto leidinys, seniausias pokario Lietuvos aukštųjų mokyklų leidinys – Vilniaus universiteto laikraštis "Tarybinis studentas" pasirodė ...

                                               

Sveikas žmogus

Laikraštį leido Nervų sistemos tyrimų centras, nuo 1997 m. žurnalą – UAB "Sveikatingumo ir medicinos reklamas centras", dab. UAB "Sveikas žmogus". Tiražas 1995 m. – 5000 egz., 1997 m. – 6000 egz. Gydytojams leidžiamas žurnalas "Gydymo menas", o " ...

                                               

Šachmatai ir bridžas (žurnalas)

Leido Juozas Strazdas ir Vladas Mikėnas, pastarasis kartu buvo ir atsakinguoju redaktoriumi. Spausdino Žaibo bendrovės spaustuvė Kaune. Pirmojo numerio vedamajame straipsnyje redaktorius Vl.Mikėnas paskelbė leidinio tikslus: Mes nesiekiame uždarb ...

                                               

Šeimininkė (Ūkininko patarėjas)

1937–1940 m. du kartus per mėnesį leido Žemės ūkio rūmai. Rašė sveikatos, šeimos, švietimo, auklėjimo klausimais, spausdino įvairius praktinius patarimus. Išėjo 99 numeriai. Lietuvos moterų savaitinis laikraštis, leidžiamas nuo 1990 m. balandžio ...

                                               

Šviesos keliai

Leido Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija. Spausdino Spindulio spaustuvė, "Šviesos" spaustuvė Kaune. Išėjo 74 numeriai. Rašė gamtos, istorijos, literatūros, mokslo klausimais, svarstė kultūros, politikos, jaunimo problemas. Spausdino gro ...

                                               

Tarybų Lietuva (dienraštis)

Nuo 1940 m. liepos 16 d. iki liepos 31 d. vadinosi "Darbo Lietuva", laikinasis adresas Miško g. 1. Liepos 16 d. rytinė laida dar vadinosi "Rytinis Lietuvos aidas". Leido Lietuvos Liaudies Ministerių Tarybos kanceliarija. Ėjo 7 dienas per savaitę, ...

                                               

Tarp knygų

Iki 1991 m. vadinosi "Bibliotekų darbas" ir iki 1990 m. ėjo kaip informacinis biuletenis. 1949–1962 m. leido LTSR valstybinė centrinė biblioteka Kaune, iniciatoriai bibliotekos direktorius Juozas Rimantas, darbuotojai Peisachas Freidheimas, Stasy ...

                                               

Tauta (laikraštis)

Tautos pažangos partijos leidinys. Leido "Rašto" bendrovė. Iš pradžių ėjo dukart, vėliau – kartą per savaitę. Spausdino Valstybės spaustuvė Kaune. Išėjo 65 numeriai. 1921 m. balandžio 20 d. vietoje "Tautos" pradėtas leisti "Lietuvos balsas". Rašė ...

                                               

Tauta ir žodis

Leistas vietoje "Tautosakos". Ėjo kartą per metus. Spausdino Valstybės spaustuvė Kaune. Išėjo 7 knygos. Dalis mokslinių straipsnių išspausdinta vokiečių, rusų, latvių kalba. Spausdino mokslinius straipsnius Lietuvos istorijos, etnografijos, tauto ...

                                               

Tautininkų balsas

Leido "Tautininko" bendrovė kartą per savaitę. Spausdino Švyturio spaustuvė Kaune. Išėjo 102 numeriai. Leido priedą "Lietuvos jaunimas". Skirtas kaimo gyventojams. Rašė religijos, žemės ūkio, ekonomikos, prekybos, švietimo, kultūros ir kitais kla ...

                                               

Tautos valia

Tautos valia – savaitinis politikos ir literatūros laikraštis lietuviams, ėjęs 1926–1927 m. ir 1992–1995 m. Kaune.

                                               

Technika ir ūkis

Leido Lietuvos inžinierių ir architektų sąjunga, nuo 1936 m. – Lietuvos inžinierių draugija keturiskart per metus. Spausdino V. Atkočiūno spaustuvė, F. Sokolovskienės spaustuvė bei G. Lano spaustuvė Kaune. Rašė įvairiais technikos klausimais, spa ...

                                               

Tėvynės sargas (savaitraštis)

Leido Aleksandras Stulginskis, spausdino brolių Gurvičių spaustuvė bei Valstybės spaustuvė Kaune, Zničo spaustuvė Vilniuje. Leido priedus "Jaunimas", "Naujakurys", "Svirplys", "Šeimyna", "Tėvynės sargas" 1918 m. – vokiečių k., "Ūkininkas", "Žvaig ...

                                               

Tėvų žemė (laikraštis)

Tėvų žemė – tautinės krypties laikraštis visiems lietuviams, ėjęs 1933 m. gruodžio 10 d. – 1939 m. balandžio mėn. Kaune, Donelaičio g. 25, ir 1940 m. balandžio 28 d. bei 1941–1944 m. Vilniuje, Totorių g. 22.

                                               

Tiesos kelias

Leistas vietoje "Ganytojo". Oficialus Lietuvos diecezijų organas, skirtas katalikų kunigams. Spausdino "Šviesos" spaustuvė Kaune. Rašė bažnyčios, religijos, kultūros, dorovės ir kitais klausimais, skelbė bažnyčios vyresnybės raštus, nutarimus, pa ...

                                               

Trečias frontas

Redagavo redakcinė kolegija: Bronys Raila, Jonas Šimkus, Antanas Venclova. Išėjo 5 numeriai. Žurnalas atstovavo antifašistinės krypties literatūros grupuotei "Trečiafrontininkai". Spaustuvės surinktą 6-7 numerio tiražą cenzūra 1931 m. lapkritį už ...

                                               

Ūkininko balsas

Ūkininko balsas – Lietuvos ūkininkų partijos savaitinis laikraštis, leistas 1925–1928 m. Šiauliuose, Vilniaus g. 247 ir Kaune, Miško g. 3 bei Donelaičio g. 19a.

                                               

Vairas (žurnalas)

Vairas – literatūros, dailės, mokslo, visuomenės ir politikos laikraštis, iliustruotas žurnalas, leistas 1914–1915 m. Vilniuje, 1923–1924 m., 1929–1940 m. Kaune.

                                               

Vakarinės naujienos

Vakarinės naujienos – vakarinis laikraštis, leistas lietuvių ir rusų kalba nuo 1958 m. sausio 25 d. iki 1999 m. lapkričio mėn. Vilniuje, Laisvės pr. 60.

                                               

Vakarinis Kaunas

Įsteigė ir leido UAB "Atžala". Leistas 5 kartus, 1994 m. – 3 kartus per savaitę. Tiražas 1991 m. – 11 000 egz., 1993 m. – 8000 egz. Nuo 1992 m. leido atskirą priedą "Pop asorti" redaktorė D. Bendikaitė, tiražas 11 300 egz., kuris vėliau tapo sava ...

                                               

Varpas (žurnalas)

1918 m. išleistas vienas numeris, 1920 m. ėjo kartą, 1921 m. – dukart per mėnesį, 1931–1932 m. – kas trys mėnesiai. Leido Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija, nuo 1920 m. – "Varpo" bendrovė. Spausdino M. Sokolovskio spaustuvė bei "V ...

                                               

Vyturys (žurnalas)

1931 m. leido Lietuvos skautų sąjunga, 1935–1940 m. "Lietuvos vaiko" draugija. 1935–1938 m. mėnesinis, 1938–1940 m. dvisavaitis. Skiepijo vaikams pilietinius idealus, praktiškąsias gyvenimo vertybes. Bendradarbiauti sutelkė daug moterų. Žurnalui ...

                                               

XX amžius (laikraštis)

Įkūrė ir leido jaunųjų katalikų kultūrininkų grupė. Dienraščio idėjinius principus suformulavo Stasys Šalkauskis, pavadinimą pasiūlė Stasys Yla. Tiražas iki 40 000 egz. Nušvietė svarbiausius šalies ir pasaulio įvykius, ryškindamas antisovietinę p ...

                                               

XXI amžius (laikraštis)

Atnaujinto leidinio steigėjai Mindaugas Julius Bloznelis, Petras Plumpa, Arimantas Raškinis. Eina du kartus per savaitę. Iki 1992 m. Nr. 28 buvo savaitraštis. Leidžia Lietuvių katalikų mokslo akademijos personalinė įmonė "XXI amžius". Tiražas: 19 ...

                                               

Žiburėlis (žurnalas)

Įsteigtas ir leistas Antano Giedraičio-Giedriaus iniciatyva, talkinant lėšomis Jurbarko mokytojams ir kūryba – Prano Mašiotui. 1920–1924 m. Jurbarke, 1924–1944 m. Kaune kas mėnesį ir du kartus per mėnesį. 1920 m. antroje pusėje buvo sustojęs, 192 ...

                                               

Židinys (žurnalas)

Oficialus leidėjas Vincas Mykolaitis-Putinas, nuo 1932 m. – Jonas Grinius. Faktiškai leido ateitininkų federacijos vyriausioji valdyba iki 1924 m. – sąjunga. Spausdino "Raidės spaustuvė", "Šviesos" spaustuvė Kaune. Leido priedus "Gimtoji kalba", ...

                                               

Žvaigždutė (Kaunas)

Išaugo iš laikraščio "Tėvynės sargas" priedo vaikams "Angelas sargas". 1923–1930 m. mėnesinis, 1930–1940 m. dvisavaitis leidinys. 1923–1935 m. leido Lietuvių katalikų blaivybės draugija Angelaičiai, 1935–1938 m. jėzuitai, 1938–1940 m. "Maldos" be ...

                                               

Apžvalga (Tilžė)

Leido spaudos draugija Lituania, kurią įsteigė Klaipėdos krašto ūkininkai. Ėjo du kartus per savaitę, nuo 1914 m. balandžio – savaitraštis. Spausdino Martyno Jankaus spaustuvė Klaipėdoje, vėliau E. Jagomasto spaustuvė Tilžėje. Rašė apie Rytų Prūs ...

                                               

Baltija (almanachas)

Baltija – kasmetinis literatūrinis kultūrinis iliustruotas almanachas, leidžiamas nuo 1984 m. Vilniuje, nuo 1991 m. Klaipėdoje.

                                               

Baltijos aidas

Pirmasis numeris išėjo 1931 m. spalio 21 d. Leidėjas A. Bernotas. Spausdino spaustuvė "Lituanus", vėliau "Rytas" Klaipėdoje. Išleista 20 numerių. Nuo 1932 m. vasario mėn. "Baltijos aidas" buvo sujungtas su laikraščiu "Žemaičių balsas" ir pradėtas ...

                                               

Baltischer Beobachter

Baltischer Beobachter – dienraštis ėjęs Klaipėdoje vokiečių kalba 1936–1938 metais. Buvo leidžiamas kaip lietuviško laikraščio Lietuvos keleivis atitikmuo vokiečių kalba.

                                               

Bangelės

Bangelės – Klaipėdos krašto mokytojų draugijos dvisavaitis iliustruotas žurnalas vaikams, ėjęs 1937 m. balandžio mėn. – 1938 m. balandžio mėn. Klaipėdoje.

                                               

Bendras žygis

Pirmasis numeris išėjo 1938 m. gruodžio 12 d. pavadinimu "Žygis", "Atviras ir tiesus naujos politikos laikraštis". Leido Vajaus bendrovė, spausdino spaustuvė "Lituania" bei A. Matzeit spaustuvės Klaipėdoje. Išleisti 5 numeriai. Vajaus bendrovė 19 ...

                                               

Birutė (laikraštis)

Leido ir redagavo Jonas Vanagaitis. Ėjo kartą per 6 savaites, nuo 1911 m. spalio 13 d. – savaitraštis. Iš pradžių spausdintas gotišku šriftu, nuo 1910 m. kai kurie straipsniai spausdinti lotynišku šriftu, nuo 1910 m. Nr. 2 tik lotyniškomis raidėm ...

                                               

Darbininkų balsas (savaitraštis)

Leido Klaipėdos krašto darbininkų, amatininkų ir mažažemių susivienijimo centro valdyba. Pirmasis numeris pasirodė 1931 m. sausio 30 d. Ėjo du kartus per mėnesį, nuo rugsėjo – savaitraštis. Spausdino "Ryto" spaustuvė Klaipėdoje. Uždarytas Lietuvo ...

                                               

Klaipėda (dienraštis)

Klaipėda – Lietuvos dienraštis, leidžiamas Klaipėdoje nuo 1945 m. lapkričio 7 d. Platinamas Klaipėdoje ir apskrityje. Išeina lietuvių kalba šešis kartus per savaitę. Laikraščio skaitytojai gali rasti straipsnių uostamiesčio aktualijų, Lietuvos ir ...

                                               

Klaipėdos krašto valdžios žinios

Klaipėdos krašto valdžios žinios – skelbimo organas visoms Klaipėdos krašto įstaigoms, laikraštis, ėjęs 1920–1939 m. Klaipėdoje.

                                               

Klaipėdos žinios

Leido akcinė bendrovė "Rytas". Spausdino "Ryto" spaustuvė. 1926 m. liepos 3 d. išėjo paskutinis 678 numeris. Po to leidinys prisijungė prie laikraščio "Lietuvos keleivis". Išleido priedų. Informavo apie svarbiausius Klaipėdos krašto ir pasaulio į ...