ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 97


                                               

Stasys Navickas (1889)

Virbalyje lankė pradžios mokyklą. 1908 m. baigęs Juozo Naujalio vargonininkų kursus, kurį laiką vargonininkavo Vilniaus gubernijoje Derevno miestelyje, o 1911 m. pateko į carinės Rusijos kariuomenę. Tarnavo muzikantų pulke Peterburge, grojo pučia ...

                                               

Ramunė Glebutė-Navickienė

Baigusi Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą ir vaikų muzikos mokyklą, 1968–1972 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Jonas Narvidas. 1972–1977 m. choro dirigavimo studijas tęsė LSSR konservatori ...

                                               

Stasė Nedzinskienė

Mokėsi Trakų rajono Gudakiemio aštuonmetėje mokykloje, Trakų internatinėjeo mokykloje. 1974 m. baigė Vilniaus universitetą, fizikos mokytoja, mokytoja ekspertė, švietimo administratorė. Nuo 1989 m. Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktoriau ...

                                               

Stasys Neimanas

Stasys Neimanas – Lietuvos evangelikų reformatų kunigas, Bažnyčios išeivijoje generalinis superintendantas.

                                               

Juozas Neimontas

Pas Plutiškių ir Kalvarijos vargonininkus išmokęs vargonuoti, 1896–1899 vargonininkavo ir vadovavo chorui Ūdrijoje. Paskatintas A. Grinkevičiaus, platino lietuvišką spaudą, rinko ir periodikoje skelbė lietuvių liaudies dainas. 1899–1903 Varšuvos ...

                                               

Marija Nemeikšaitė

Brolis okulistas prof. Juozas Nemeikša. Mokėsi Šiaulių mergaičių gimnazijoje. Dalyvavo visuomeninėje veikloje, platino draudžiamą spaudą. 1929–1940 m. redagavo žurnalą "Motina ir vaikas", 1936–1940 m. – vaikų žurnalą "Vyturys". Redagavo "Motinos ...

                                               

Florijonas Neviera

Florijonas Neviera) – Romos katalikų kunigas ir pedagogas Lenkijos bei Lietuvos, Katalikų bažnyčios istorikas.

                                               

Zenonas Nomeika

Tėvas Jonas Nomeika buvo vargonininkas, chorų ir orkestrų organizatorius Lietuvoje ir JAV. Iš pradžių Zenonas vargonuoti mokėsi pas tėvą, o paūgėjęs lankė J. Naujalio vargonininkų kursus Kaune. 1925–1929 m. vargonų studijas tęsė pas J. Naujalį Ka ...

                                               

Elijošius Nonevičius

Elijošius Nonevičius-Nonys – žymus veterinaras, bakteriologas, aktyvus visuomenės veikėjas ir vieno studentų rėmimo fondo įkūrėjas.

                                               

Meda Norbutaitė

1981–1985 m. mokėsi ir baigė Šiaulių vaikų dailės mokyklą. Nuo 1987 m. studijavo Kauno aukštesniojoje meno mokykloje, kurią 1990 m. baigusi įgijo meninio apipavidalinimo specialybę su sieninės tapybos specializacija. 1990–1998 m. studijavo Šiauli ...

                                               

Liudas Noreika

Nuo 1907 m. rašė spaudai. Buvo nuolatinis laikraščio "Viltis" korespondentas, 1914–1915 m. – žurnalo "Vairas" redaktoriaus pavaduotojas, 1915–1917 m. – M. Yčo Petrograde leisto laikraščio "Lietuvių balsas" faktiškasis ir atsakomasis redaktorius, ...

                                               

Dalia Norkienė-Gaidamavičiutė

1951–1955 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje dėst. N. Martinonis ir D. Vaitkutė, vadovavo Kauno žemės ūkio technikumo moksleivių ir Kauno dailės kombinato mišriesiems chorams. Su pagyrimu baigusi muzikos mokyklą, 1955– ...

                                               

Paulius Normantas (1925)

Antrojo pasaulinio karo metais kovojo antinacinio pasipriešinimo gretose ir buvo suimtas. 1944 m. dalyvavo sukilime, atidariusiame lagerio vartus. 1949 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, toliau mokėsi aspirantūroje Leningrade. ...

                                               

Audronė Nugaraitė

1973 m. baigė Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą, 1978 m. – VU Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Nuo 1981 m. iki 1984 m. studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1993 m. pirmoji Lietuvoje apgynė informacijos mokslų srities d ...

                                               

Antanas Obcarskas

Antanas Obcarskas gimė 1958 m. gegužės 27 d. Zapyškyje Kauno raj. mokytojų šeimoje. 1965 m. persikėlė gyventi į Garliavą, kur baigė vidurinės mokyklos aštuonias klases. 1973 m. tęsė mokslus Kauno St.Žuko taikomosios dailės technikume dabar Kauno ...

                                               

Juozas Oguzas

1952 m. baigė Sąjunginio neakivaizdinio teisės instituto Vilniaus filialą, 1961 m. – Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1940-1941 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" literatūrinis darbuotojas, 1941-1945 m. – Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios š ...

                                               

Andrius Oleka-Žilinskas

1935 – 1940 m. Niujorko trupė JAV, vadovas, 1940 m. Aktorių studija privati mokykla Niujorke, įkūrėjas. 1929 – 1935 m. Valstybės teatras, Kaunas, režisierius ir aktorius, 1933 m. Jaunųjų teatras, vadovas, 1929 – 1935 m. Valstybės teatro Vaidybos ...

                                               

Leokadija Olšauskaitė-Januškienė

Baigusi Kauno 2-osios vidurinės mokyklos devynias klases, 1958–1961 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume dėst. Vladas Balsys. 1961–1967 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje kons ...

                                               

Kotryna Orintienė

Gimė Rusijos imperijos sostinėje persikėlėlių iš Lietuvos valstiečių Agotos ir Jono Gabulių šeimoje. 1905 m. baigė gimnaziją miesto Kolomnos rajone. 1906–1907 m. buvo pirmoji ir paskutinioji Sankt Peterburgo lietuvių kalbos mokytoja, tautiečių va ...

                                               

Valerijus Ostapenko

Valerijus Ostapenko – Lietuvos gydytojas chirurgas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius.

                                               

Viktoras Ostašenkovas

Brolis fotografas Aleksandras Ostašenkovas, sūnūs Martynas Ostašenkovas, Haris Ostašenkovas. Mokėsi Šiauliuose ir Kaune. 1972 m. apsigynęs dailininko diplomą grįžo į Šiaulius. 1972–1995 m. dviračių – variklių gamyklos "Vairas", nuo 1992 m. UAB Ba ...

                                               

Nijolė Ošurkovienė

1974 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Dailės fakultetą. Šiaulių vaikų dailės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Juozas Pabrėža

1973 m. baigė Skuodo vidurinę mokyklą. 1978 m. baigė lietuvių filologiją Vilniaus universitete. 1981–1984 m. studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje, apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema "Kirčio atitraukimo dinamika šiaurės ...

                                               

Vlada Pajaujienė

Gimė ir augo valstiečių Rusokų šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metais šeima atsidūrė Uzbekijoje, Taškente. Grįžusi į Lietuvą mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje, vėliau studijavo lenkų kalbą ir literatūrą Vilniaus Stepono Batoro univers ...

                                               

Kazimieras Pakeltis

1937 m. pradėjo lankyti Višeikių pradinę mokyklą, 1941 m. – Linkuvos pradinę mokyklą, 1949 m. baigė Linkuvos gimnaziją 1951 m. – Šiaulių mokytojų instituto fizikos – matematikos skyrių. 1976 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus valstybinio pedag ...

                                               

Jonas Vytautas Pakštas

1937 baigęs Šeduvos progimnaziją, mokėsi Kauno ir Šiaulių berniukų gimnazijose – pastarąją baigė 1941 metais. 1944 savanoriu įstojo į generolo P. Plechavičiaus rinktinės karo mokyklą Marijampolėje. Čia buvo suimtas ir išvežtas dirbti į karinį aer ...

                                               

Vilmandas Palčiauskas

1978 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, matematikos mokytojas. Beižionių vaikų globos namų direktorius. Partijos Lietuvos krikščionys demokratai narys. 2000–2003 m., 2003–2004 m. ir 2007 m. Elektrėnų savivaldybės tarybos narys. Be ...

                                               

Zdzislav Palevič

1984 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo lenkų kalbos mokytojo specialybę. 1984–1985 m. Kalesninkų vidurinės mokyklos direktorius. 1985–1991 m. Šalčininkų rajono komjaunimo komiteto pirmasis sekretorius. 1991–1995 m. Šalčininkų miesto ...

                                               

Kęstutis Palionis

1980 m. baigė Šiaulių valstybinį pedagoginį institutą, dailės, braižybos ir technologijų mokytojas. 1995 m. Prienų rajono savivaldybės Stakliškių seniūnijos seniūnas, 2001 m. Alšininkų pagrindinės mokyklos, Stakliškių vidurinės mokyklos mokytojas ...

                                               

Jurgis Rimvydas Palys

Jurgis Rimvydas Palys g. 1941 m. spalio 11 d. Kaune – architektas, urbanistas, pedagogas, profesorius. Skulptoriaus Viktoro Palio sūnus, architekto Viktoro Vaidoto Palio brolis dvynys.

                                               

Arvydas Paltinas

Baigęs Priekulės progimnaziją, 1950–1954 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. K. Griauzdė, 1955–1959 m. neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą dar studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. P. Bekeris. 1954 m. pr ...

                                               

Vincas Palukaitis

Gimė ūkininkų šeimoje, mokyklą lankyti pradėjo jau būdamas šešiolikos metų. 1877 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją ir pradėjo mokytojauti Kapčiamiesčio pradinėje mokykloje. 1891–1899 m. dirbo mokytoju Vilkaviškio pradinėje mokykloje, šioje šv ...

                                               

Juozas Sigitas Paransevičius

Pradinę mokyklą lankė Pristavonyse. 1950 m. Lenkijos administracinė valdžia šeimą perkėlė į Mislibožo apskritį, po to kelis kartus privertė kilnotis iš vienos vieti į kitą, kol 1956 m. buvo leista grįžti į gimtuosius Paliūnus. Mokslus tęsė Suvalk ...

                                               

Vladimiras Parfionovas

1979 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. 1979–1985 m. Bartninkų vidurinės mokyklos istorijos ir kūno kultūros mokytojas, 1985–1992 m. Virbalio vidurinės mokyklos mokytojas. 1992–2002 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracij ...

                                               

Irena Parnavienė

Irena Rusilaitė–Parnavienė – pedagogė, etnografinio ansamblio vadovė, tautosakininkė, mėgėjų teatro aktorė, renginių vedėja, Trakų ir Kėdainių visuomenininkė.

                                               

Salomėja Paškevičienė

Lazdijų M. Gustaičio vidurinės mokyklos istorijos mokytoja. Nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Lazdijų rajono skyriaus narė, 2006 m. skyriaus pirmininko pavaduotoja.

                                               

Antanas Paškus

Gimė 1924 m. sausio 14 d. Branislaviškyje kaip Antanas Paškevičius. Tėvams nusipirkus žemės ir kuriant naują ūkį, augo Jakūnuose. Mokėsi Kurklių šešių skyrių pradžios mokykloje, 1942 m. baigė Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją. 1942–1944 m. studi ...

                                               

Juozas Paukštelis

1909–1914 m. mokėsi Linkuvos pradžios mokykloje. 1914 m. įstojo į Bauskės Latvija gimnaziją, bet dėl lėšų stokos nesimokė. 1915 m. baigė Linkuvos pradžios mokyklą. 1915–1916 m. vokiečiai buvo paėmę prie Šiaulių-Pasvalio geležinkelio tiesimo darbų ...

                                               

Jonas Paukštys

Vaikystėje mokėsi pas daraktorių, vėliau pradinėje mokykloje Lekėčiuose, Kauno progimnazijoje, Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1926 m. įstojo į Jėzuitų ordiną ir pasiųstas tęsti studijas Olandijoje ir Prancūzijoje. Sugrįžus ...

                                               

Petras Paulaitis

Petras Paulaitis – Lietuvos pedagogas, filosofas, teologas, partizanas, rezistentas, politinis kalinys, vienas iš ilgiausiai TSRS lageriuose iškalėjusių lietuvių. Iškalėjo lageriuose: Vorkutoje, Irkutske, Mordvijoje, kur dirbo katorgiškomis sąlyg ...

                                               

Algimantas Paulauskas

1977 m. baigė Skuodo 2-ąją vidurinę mokyklą. 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. 1990 m. Novosibirsko žemės ūkio institute Rusija apgynė mokslų daktaro disertaciją "Notocotylus genties trematodų baltymų ir kai kurių fermentinių sistemų elektrofo ...

                                               

Kazimieras Paulauskas

Gimė žinomo tautodailininko Juozapo Paulausko šeimoje. Brolis Simonas buvo gabus grafikas, sesuo Stanislava – audėja. Kazimieras baigė klasikinę gimnaziją ir Kretingos pedagoginę mokyklą. Nuo 1930 m. dirbo Kalnėnų pradinės mokyklos vedėju. Po met ...

                                               

Vygantas Paulauskas

1962 m. baigė Kauno 8-ąją vidurinę mokyklą. 1962–1967 m. studijavo Vilniaus universiteto VU Matematikos fakultete, 1968–1969 m. VU aspirantūroje. 1969 m. VU apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dab. daktaro, 1978 m. matematikos mokslų d ...

                                               

Vladas Paulauskas

Iš mažens turėjo gražų balsą ir absoliučią muzikinę klausą, dainavo J. Naujalio vadovaujamame berniukų chore. Vėliau mokėsi Kauno gimnazijoje. Vargonininkų kursuose pas V. Nacevičių ir J. Naujalį išmoko vargonuoti. Nuo 1905 vargonininkavo ir vado ...

                                               

Skaistutė Paulauskienė

1978 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 1994 m. baigė Vilniaus universitetą, psichologė. Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė. Tėvynės sąjungos Kupiškio rajono ...

                                               

Antanas Paulavičius

1944 m. baigė Anykščių gimnaziją, 1945–1946 m. Vilniaus muzikos mokykloje mokėsi smuikuoti dėst. E. Bekerienė, 1945–1948 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos – filologijos fakultete. 1948 m. su tėvais ištremtas į Sibiro Krasnojarsko krašt ...

                                               

Danutė Pečkaitienė-Majauskaitė

Baigusi Semeliškių Trakų r. vidurinę mokyklą, 1955–1959 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėst. J. Narvidas, kartu mokytojavo Marijampolio vidurinėje mokykloje. 1959–1964 choro dirigavimą studijavo neakivaizdini ...

                                               

Marijona Pelenienė

1987 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, pradinių klasių mokytoja. 1992 m. Akmenės raj. Sablauskių pagrindinės mokyklos direktorė, I vadybinė kategorija. Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės rajono skyriaus narė. Sablauskių kaimo bendruom ...

                                               

Kęstutis Pempė

1967 m. baigė Kauno 8-ąją vidurinę mokyklą dab. Kauno Santaros gimnazija ir įstojo į Kauno politechnikos instituto dab. Kauno technologijos universitetas Statybos fakulteto Architektūros katedrą. Nuo 1970 m. tęsė mokslus Vilniaus inžineriniame st ...

                                               

Silvija Peštenienė

1980 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, matematikos mokytoja. Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos mokytoja, 2003 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Tėvynės sąjungos, nuo 2008 m. partijos Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai n ...