ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 98


                                               

Dalia Pilipavičienė-Greičiunaitė

1961–1968 M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje mokėsi smuikuoti dėst. T. Šernas ir J. Dvarionas, o 1968–1972 choro dirigavimo dėst. J. Svirskienė. 1972–1977 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. K. Griauzdės ...

                                               

Vytautas Pilipavičius

1996 m. baigė LŽŪA. Nuo 1999 m. dėsto LŽŪU nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas, 2005–2008 m. Agronomijos fakulteto prodekanas; prof. 2007. Dr., Habilitacijos procedūra. 2008–2011 m. LŽŪU profesorių klubo Scientia prezidentas, 14 tarp ...

                                               

Adelė Piragytė

1964 m.– 1968 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje dėst. R. Andriuškevičius. 1971 m.– 1976 m. muziką neakivaizdiniu būdu studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose diriguoti mokė J. Kubilius ir S. Jareck ...

                                               

Ksaveras Plančiūnas

1962–1972 m. choro dirigavimo mokėsi M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje dėst. N. Kazakauskienė. 1972–1977 m. choro dirigavimo studijas tęsė Leningrado N. Rimskio-Korsakovo konservatorijoje doc. N. Romanovskio klasė. 1978–1980 m. šios moks ...

                                               

Jeronimas Plečkaitis

1902 m. baigė dvi Vilkaviškio mokyklos klases, 1916 m. – trumpalaikius mokytojų kursus. Nuo 1905 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1906 m. darbininkų streikų organizatorius. 1910–1914 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1917–1918 ...

                                               

Ona Pleirytė-Puidienė

Pradžios mokslus ėjo vokiečių mokykloje, vėliau mokėsi Mintaujos vokiškoje gimnazijoje, kapeliono Julijono Lindės-Dobilo paveikta, įsijungė į lietuviškos spaudos platinimą. 1903 m. pakviesta vadovauti Plungės slaptajai mokyklai, kurią įsteigė kun ...

                                               

Antanas Pocius (1884)

Iš mažens pasižymėjęs nepaprastais muzikiniais sugebėjimais, išmoko griežti smuiku, kontrabosu, fleita ir kitais instrumentais, giedojo bažnyčios chore. Juozo Naujalio vargonininkų kursuose Kaune išmoko vargonuoti. 1900–1905 m. vargonininkavo Jur ...

                                               

Antanas Pocius (1945)

Baigęs Betygalos vidurinę 1963 m. įstojo į Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklą, bet 1964 m. paimtas į sovietinę armiją – tarnavo Nižneudinske baigė aviacijos mokyklą ir Vengrijoje. Kariuomenėje vadovavo įvairiems meno mėgėjų kolektyvams, trimitu ...

                                               

Bronislavas Polita

1974 m. baigė Buivydiškių žemės ūkio technikumą, agronomas, 1984 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, mokytojas. Nuo 1990 m. Vištyčio apylinkės viršaitis, 1995 m. Vištyčio seniūnijos seniūnas. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacij ...

                                               

Pranciškus Porutis

1941-1956 m. gyveno tremtyje Altajaus krašte ir Jakutijoje, Turuchtos kaime ant Lenos kranto. 1950 m. baigė Jakutsko dailės technikumą. Nuo 1950 m. dailės mokytojas Muchtujos vidurinėje mokykloje, Jakutijoje, 1956-1965 m. Raseinių vidurinėje moky ...

                                               

Stasys Poška

Gimė ūkininkų Prano Poškos ir Elenos Eidėnaitės-Poškienės penkių vaikų šeimoje. 1946 m. baigė Švėkšnos "Saulės" gimnaziją. 1946 m. pradėjo dirbti mokytoju Šnypšlių Švėkšnos valsčius pradinės mokykloje. Nuo 1948 m. Klaipėdos mokytojų institute stu ...

                                               

Stepas Povilavičius-Vykintas

1942 m. baigė Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1925–1926 m. mokytojavo Šakių "Žiburio" gimnazijoje, 1927–1928 m. – Alytaus gimnazijoje. 1933 m. laikraščių "Mūsų balsas", "Mūsų kraštas" ir "Biržų žinios" vyriausias redaktorius ...

                                               

Pranas Povilionis

1960–1964 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume dėst. Vladas Balsys, 1964–1968 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute doc. Antano Jozėno choro dirigavimo klasė. 1976–1979 m. choro dirigavim ...

                                               

Izolda Poželaitė-Davis

Izolda Ira Požėlaitė-Davis – lietuvių pedagogė, žurnalistė, Australijos lietuvių bendruomenės veikėja.

                                               

Gražina Pranauskienė-Burokaitė

1975 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą ir vaikų muzikos mokyklą mokyt. I. Kocienės akordeono klasė. 1975–1979 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje. Mokyklą baigusi su pagyrimu, 1979–1984 m. choro ...

                                               

Juozas Pranckevičius (1940)

Vargonininko ir chorvedžio Juozo Pranckevičiaus sūnus. 1948–1958 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje. 1958–1963 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. J. Barausko klasė. 1962–1967 ...

                                               

Sigitas Prancuitis

1965-1974 m. mokėsi Vilniaus dailės institute. 1974-1975 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas, nuo 1975 m. Šiaulių vaikų dailės mokyklos dėstytojas. Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

                                               

Liudvikas Pranevičius

1965 m. baigė Maskvos energetikos institutą, elektronikos inžinierius. 1966–1992 m. dirbo Kauno politechnikos institute KPI. 1970 m. mokslų kandidatas. 1973–1974 m. stažavo JAV. 1980 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Nuo 1982 m. KPI Fizi ...

                                               

Antanas Prapuolenis

Antanas Prapuolenis – Lietuvos pedagogas, sodininkas, esperantininkas, Išlaužo pradžios mokyklos vedėjas, parašęs esperanto kalbos gramatiką, metodinių straipsnių.

                                               

Antanas Praškevičius

1954 m. baigė Kruonio vidurinę mokyklą, 1960 m. Kauno medicinos instituto KMI Gydomosios medicinos fakultetą. 1962–1965 m. studijavo Rygos medicinos institute ir Latvijos MA aspirantūroje. 1964 m. medicinos mokslų kandidatas. 1966–2004 m. KMI Bio ...

                                               

Audrė Preikšaitienė

1997 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, lietuvių kalbos mokytoja, 2009 m. ten pat baigė psichologiją, 2011 m. – edukologiją. Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų auklėtoja. Darbo partijos Kaišiadorių rajono skyriaus narė, ...

                                               

Mauras Pucas

Apie 1835 m. baigė Karalienės mokytojų seminariją ir mokytojavo Žiliuose, 1850 m. dėl lietuviškos ir demokratinės veiklos atleistas. 1851 m. sausio – kovo mėn. Tilžėje leido ir redagavo E. Herenderferio laikraštį "Freie Gemeinde" ir dvisavaitį li ...

                                               

Vytautas Pučinskas

Pirmasis muzikos mokytojas buvo Kalvarijos vargonininkas P. Staniukynas. Išmokęs vargonuoti, kurį laiką vargonininkavo Lankeliškių ir Gižų Vilkaviškio raj. parapijose, mokėsi Marijampolės suaugusiųjų gimnazijoje. 1952–1957 m. choro dirigavimo mok ...

                                               

Antanas Pugžlys

Antanas Pugžlys, choro dirigentas ir pedagogas. Vargonininko ir chorvedžio Kazimiero Pugžlio sūnus. Antanas baigęs Vabalninko vidurinę mokyklą, 1958–1962 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos technikume.

                                               

Dainius Puišys

1973–1980 m. Panevėžio vaikų muzikos mokykloje mokėsi skambinti fortepijonu mokyt. I. Martikonienė. 1980–1984 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio Jono Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje dėst. G. Viržonienė. 1983 m. respublikinio jaunųjų atlikė ...

                                               

Juozas Pundzius

Juozas Pundzius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, gydytojas–chirurgas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Antanas Pupienis

1941 m. baigė Rokiškio gimnaziją, vėliau studijavo ir baigė Šiaulių mokytojų ir Vilniaus pedagoginiame institutuose lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1944 m. iki 1957 m. dirbo pedagoginį darbą Rokiškio ir Klaipėdos rajonuose, Juodupės progimnazij ...

                                               

Albinas Petras Purys

1956 m. baigė LSSR dailės instituto dab. Vilniaus dailės akademija Architektūros fakultetą. 1956–1958 m. dirbo projektuotoju architektūros restauracinėse dirbtuvėse. 1958–1961 m. Vilniaus "Dailės" kombinato vyriausiasis inžinierius, direktorius, ...

                                               

Audronė Purlienė-Piekutė

Baigusi metinius chorvedžių kursus Kretingoje, 1961–1965 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos technikume dėst. R. Varnas. Būdama trečiame kurse, pradėjo vadovauti meno mėgėjų kolektyvams. 1965–1970 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos v ...

                                               

Nijolė Puronaitė-Benotienė

1976 m. baigė Vilniaus 3-ąją vaikų muzikos mokyklą R. Narsčiaus akordeono klasę, 1980 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų choro dirigavimo dėst. Antano Alseikos klasę. Kaišiadorių kultūros namuose vadovavo mišriajam ir mot ...

                                               

Virginija Puskunigienė

Virginija Puskunigienė – pedagogė, Lietuvos ir Šakių rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Pranas Puskunigis

Gimė Katilių kaime, Šakių apskrityje. Tėvas Jokūbas Vaitiekus buvo praprusęs ūkininkas, todėl apylinkių neturtingieji kartais jam atveždavo krikštyti staiga sunegalavusius kūdikius. Todėl jam prilipusi Puskunigio pravardė – palikuonims tapo pavar ...

                                               

Emilija Pūtvytė

Gimė žinomo Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjo Vlado Putvinskio ir Emilijos Putvinskienės – Moterų šaulių garbės vadės – šeimoje. Kartu augę broliai ir seserys vėliau tapo žinomais šalies žmonėmis: Stasys – agronomu ir valstybės veikėju, Ona – ...

                                               

Povilas Puzinas

Gimė Rygoje lietuvių išeivių šeimoje. 1920 m. baigė Rygos lietuviškąją mokyklą, 1921–1923 m. mokėsi Kultūros meno mokykloje. Nuo 1923 m. laisvuoju klausytoju studijavo Rygos dailės akademijoje, Vilhelmo Purvičio 1972–1945 mokinys. Akademiją baigė ...

                                               

Ramutė Rachlevičiūtė

1973–1978 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute. 1978 m. apgynė diplominį darbą "20 a. 2-osios pusės lietuvių tapyba ir tarybinė dailės kritika" vad. Nijolė Tumėnienė. 1979–1980 m. dirbo Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus dailės pa ...

                                               

Vaclovas Rackevičius

1940 m. Kaune lankė bendrojo lavinimo mokyklą ir muzikos kursus. 1941 m. įstojo į Kauno konservatoriją mokytis vargonuoti, 1942 m. baigė suaugusiųjų gimnaziją. 1944–1945 m. vėl studijavo vargonavimą ir muzikos teoriją bei kompoziciją Kauno konser ...

                                               

Virginija Račienė

Virginija Račienė–Tomkienė – Lietuvos ir Šiaulių miesto savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Bronislovas Račiūnas

1953–1957 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. A. Liberis, o 1958–1963 neakivaizdiniu būdu choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konsevatorijoje dėst. A. Krogerto klasė. 1957–1958 B. Račiūnas buvo Raseinių vidu ...

                                               

Alfredas Račkauskas

1970 m. baigė Salantų vidurinę mokyklą. 1970–1975 m. studijavo Vilniaus universiteto Matematikos fakultete. 1981 m. Vilniaus universitete apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar daktaro disertaciją "Konvergavimas į stabilius dėsnius ...

                                               

Merkelis Račkauskas

Merkelis Račkauskas – literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, klasikinės filologijos profesorius.

                                               

Veronika Elena Radavičienė

1958 m. baigė Šiaulių mokytojų institutą, 1960 m. – Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1943 m. Geležinkelininkų mokyklos, Lieporių septynmetės mokyklos mokytoja, Šiaulių valsčiaus švietimo skyriaus mokyklų inspektorė. 1950–1953 m. Šiaulių srities ...

                                               

Aldona Ona Radčenko

1982 m. Šiaulių pedagoginiame institute baigė pradinio mokymo pedagogiką ir metodiką. 1996 m. Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 2000 m. mokytoja. Nuo 1996 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Raseinių rajono s ...

                                               

Ona Radzevičienė-Butkutė

Baigusi Gargždų vidurinės mokyklos devynias klases, 1963–1967 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. S. Rimkevičiūtė. Mokyklą baigusi su pagyrimu, 1967–1972 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybi ...

                                               

Vladas Radziulis

Mokėsi Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, po jos baigimo 1935–39 m. studijavo teisę Stepono Batoro universitete Vilniuje. Dirbo pedagoginį darbą. 1963 m. baigė Vilniaus V.Kapsuko universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1944–73 m. buv ...

                                               

Česlovas Radžiūnas

Mokėsi Vilniaus 4-ojoje vidurinėje mokykloje ir dainavo Mokytojų namų berniukų ir jaunuolių chore "Ąžuoliukas", kur mokėsi ir muzikos. 1972–1977 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. H. Perelšteino klasė. ...

                                               

Lionginas Ragaišis

Pas Vabalninko vargonininką pramokęs muzikos, 1945 m. įstojo į Vilniaus muzikos mokyklą. Kartu lankė ir vakarinę bendrojo lavinimo mokyklą. 1952–1957 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. K. Kavecko klasė. Stud ...

                                               

Daiva Ragauskienė

1987 m. baigė Kauno technologijos technikumą, neorganinių medžiagų technologė, 2004 m. baigė Šiaulių kolegiją, socialinė darbuotoja, 2007 m. baigė Šiaulių universitetą, socialinė pedagogė. Telšių raj. Socialinių paslaugų centro direktorės pavaduo ...

                                               

Bronius Raguotis

1949 m. baigė Kauno 6-ąją gimnaziją. 1950–1963 m. dirbo laikraščio "Tiesa" redakcijoje. 1954 m. Vilniaus universiteto VU Istorijos-filologijos fakultete baigė žurnalistiką. 1954–1994 m. VU dėstytojas, nuo 1974 m. docentas, 1984–1985 m. Žurnalisti ...

                                               

Juozas Rajeckas

Iš pradžių lankė Daujėnų mokyklą ir pas vietos vargonininką P. Meškelę išmokęs vargonuoti, pradėjo savarankiškai vargonininkauti. Kilus Pirmajam pasauliniam karui, paimtas į carinę kariuomenę ir išvežtas į Rusiją – Saratovą. Ten baigė vidurinę mo ...

                                               

Petras Rakštikas

1980 m. baigė piešimą ir braižybą Šiaulių pedagoginiame institutą. Nuo 1983 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Menų fakulteto Piešimo katedros dėstytojas, docentas. Lietuvos dailininkų sąjungos, nuo 2007 m. Lietuvo ...