ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 99


                                               

Kova (savaitraštis)

Leido Amerikos lietuvių socialistų sąjunga. Rašinius spausdino Zigmas Angarietis, Juozas Baltrušaitis, Pranas Eidukevičius Baranauskas, Kleopas Jurgelionis, Vincas Kapsukas, Antanas Montvydas, Vincas Paukštys, Jonas Smelstorius, Juozas Otonas Šir ...

                                               

Lietuviškai vokiškas savaitraštis

Lietuviškai vokiškas savaitraštis – žinios iš Lietuvos ir lietuvių tautos gyvenimo, priemonė lietuvių šių dienų rašomajai kalbai pažinti, ėjęs 1912–1913 m. Tilžėje.

                                               

Litovskij kurjer

Litovskij kurjer, Литовский курьер – savaitraštis apie užsienio šalių spaudos publikacijas, einantis nuo 1995 m. kovo Vilniuje.

                                               

Malaja gazeta

Malaja gazeta – regioninis informacinis savaitraštis, ėjęs nuo 1991 m. gruodžio 25 d. iki 1997 m. Vilniuje rusų kalba.

                                               

Mūsų pastogė

"Mūsų pastogė" – Australijos lietuvių savaitraštis, einantis nuo 1949 m. sausio 26 d. Sidnėjuje. Pirmasis Australijoje išėjęs savaitraštis lietuvių kalba.

                                               

Naša Niva

Naša Niva – visuomenės, politikos ir literatūros savaitraštis, ėjęs Vilniuje 1906–1915 m. baltarusių kalba. Pirmasis baltarusių iliustruotas laikraštis.

                                               

Naujoji Gadynė

"Naujoji Gadynė" – savaitinis miesto ir sodžiaus darbininkų, bežemių ir mažažemių laikraštis, pirmasis legalus Lietuvos socialdemokratų partijos žurnalas, leistas 1906 m. gegužės 3 d. - 1907 m. sausio 10 d. Vilniuje.

                                               

Nemuno sargas

Leido ir redagavo Jurgis Mikšas, Julius Zybertas, Ernestas Vejeris. Spausdino F. Zyberto spaustuvė Ragainėje, J. Mikšo spaustuvė Tilžėje. Spausdintas gotišku šriftu. Išėjo 39 numeriai. Išleido "Lietuviškas kalendras" 1885 m. keletą priedų. Spausd ...

                                               

Nepriklausoma Lietuva (Kanada)

Įsteigė ir leido Kanados lietuvių taryba, nuo 1959 m. leidžia spaudos bendrovė "Nepriklausoma Lietuva". įsteigta 1949 m. Iki 1947 m. buvo spausdinama rotatoriumi, vėliau – spaustuvėje.

                                               

Pietų Amerikos lietuvis (Brazilija)

Pietų Amerikos lietuvis – visuomenės, kultūros, ekonomijos savaitraštis, Brazilijos lietuvių tautinės krypties savaitraštis, leistas 1928–1929 m. San Paule.

                                               

Pirmyn (Baltimorė)

Pirmyn – populeriškai-moksliškas literariškas sąvaitraštis, JAV lietuvių liberalinės krypties savaitraštis, leistas 1908–1909 m. Mainersvilyje ir savaitinis laikraštis, leistas 1913–1914 m. Baltimorėje.

                                               

Rygos balsas

Įsteigė ir iki 1924 m. leido K. Narkevičius, vėliau – A. Juodvalkis. Nuo 1924 m. katalikiškos orientacijos. Spausdino K. Narkevičiaus spaustuvė, E. Levino spaustuvė Rygoje. Išėjo 466 numeriai. Nuo 1931 m. vasario 27 d. vietoje laikraščių "Rygos b ...

                                               

Svečias (savaitraštis)

Sweczas – laikraštis, kas nedelę 1 kartą išleidziamas knygutės formate evangeliškiems Liuteriško tikėjimo žmonėms – evangelikų liuteronų savaitraštis, ėjęs 1911–1914 m. Žemaičių Naumiestyje.

                                               

Šiaurės Lietuva (savaitraštis)

Šiaurės Lietuva – tautiškos minties visuomeninis, iliustruotas savaitinis laikraštis, ėjęs nuo 1930 m. vasario 14 d. iki 1933 m. gruodžio 24 d. Šiauliuose.

                                               

Veidas (žurnalas)

Veidas – savaitraštinis žurnalas, leistas nuo 1992 m. spalio 15 d. iki 2017 m. liepos 11 d. Vedė politikos ir verslo tyrimus, rinko ir skelbė Turtingiausiųjų Lietuvos žmonių sąrašą, "Metų vadybininko" rinkimus, įvairius reitingus, statistiką, dis ...

                                               

Vilniaus garsas

Leido ir redagavo Kristupas Čibiras, Marija Marcišauskaitė, Kazimieras Strazdas. Leidinys buvo ne kartą lenkų valdžios konfiskuotas, redaktoriai bausti. Spausdino Švyturio spaustuvė, Žaibo spaustuvė Vilniuje. Išėjo 101 numeris. Nuo 1922 m. liepos ...

                                               

Vilniaus rytojus

Vilniaus rytojus – savaitinis politikos, visuomenės ir literatūros iliustruotas laikraštis, Vilniaus krašto lietuvių laikraštis, leistas 1928 m. gruodžio 1 d. iki 1937 m. spalio 26 d. Vilniuje.

                                               

Vilniaus tribūna

Vilniaus tribūna – visuomenės, ekonomikos, kultūros, politikos, televizijos, radijo, kino savaitraštis, ėjęs nuo 1993 m. rugsėjo 24 d. iki 1995 m. pradžios Vilniuje.

                                               

Vilniaus žodis

Vilniaus žodis – visuomenės laikraštis, leistas nuo 1929 m. lapkričio 27 d. iki 1939 m. rugsėjo 15 d. Vilniuje, Ludvisarska g. 8-12.

                                               

Darbininkų balsas (Londonas)

Darbininkų balsas – Didžiosios Britanijos lietuvių, dešiniųjų socialdemokratų tautinės krypties laikraštis, nuo 1956 m. birželio mėn. iki 1967 m. sausio mėn. leistas Londone.

                                               

Darbininkų balsas (Ryga)

Darbininkų balsas – LSDP Organizacijos užsienyje politikos ir visuomenės laikraštis, nuo 1930 m. birželio 1 d. iki 1931 m. spalio mėn. leistas Rygoje.

                                               

Darbininkų balsas (Tilžė)

1896 m. įsikūrusi Lietuvos socialdemokratų partija pradėjo leisti nelegalius laikraščius ir žurnalus. Dėl spaudos draudimo Lietuvoje, jie buvo spausdinami užsienyje, daugiausiai Mažojoje Lietuvoje. Vienas iš tokių leidinių buvo žurnalas "Darbinin ...

                                               

Echo Życia Robotniczego na Litwie

Echo Życia Robotniczego na Litwie – neperiodinis leidinys, leistas 1902 m. rugsėjo mėn. – 1906 m. gegužės mėn. Vilniuje ir Tilžėje lenkų kalba.

                                               

Naujoji gadynė (Filadelfija)

Naujoji gadynė – JAV lietuvių socializmo teorijos, mokslo, literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1916 m. birželio mėn. – 1917 m. spalio mėn. Filadelfijoje.

                                               

Skardas

"Skardas" – savaitinis darbininkų, bežemių ir mažažemių laikraštis, Lietuvos socialdemokratų partijos savaitinis žurnalas, nuo 1907 m. sausio 1 d. iki birželio 20 d. ėjęs Vilniuje.

                                               

Socialdemokratas (reikšmės)

Socialdemokratas gali reikšti: Socialdemokratas Belšilis – Škotijos lietuvių laikraštis, ėjęs 1915-1916 m. Belšilyje; Socialdemokratas – politikas, atstovaujantis socialdemokratinę ideologiją. Lietuvos socialdemokratas – Lietuvos socialdemokratų ...

                                               

Akmenės spaustuvė

Nuo 1951 m. Akmenės spaustuvėje buvo spausdinamas Akmenės rajono laikraštis "Pergalės vėliava", 1951–1953 m. – taip pat ir Papilės MTS laikraštis "Kolūkiečių draugas" bei Akmenės MTS laikraštis "Stachanovinis darbas". 1951 m. pabaigoje spaustuvė ...

                                               

Alytaus spaustuvė

Nuo 1930 m. Alytuje veikė K. Sluckio spaustuvė, kuri spausdino blankus, pakvietimus, laikraštį "Dzūkas", savaitraštį "Alytaus dzyvas", satyrinį žurnalą "Dzūkų bizūnas". 1941 m. nacionalizuota, karo metais sugriauta. 1944 m. pab. atgaivinta, spaus ...

                                               

Anykščių spaustuvė

Spausdino Anykščių apskrities laikraštį "Kolektyvinis darbas". Poligrafinė įranga atgabenta iš Vilniaus, Panevėžio. Nuo 1950 m. spausdino rajono laikraščiu tapusį "Kolektyvinį darbą", 1951–1953 m. – ir MTS laikraščius "Už stalininius kolūkius" An ...

                                               

Bazilijonų spaustuvė

Įkurta vietoj Luko Mamoničiaus spaustuvės. 1811 m. turėjo 11 spausdinimo staklių. Iki XIX a. išspausdino per 200 leidinių lenkų, lotynų, lietuvių, rusų kalba; iki 1839 m. – 51 lietuvišką knygą. Daugiausia spausdino unitų religinę literatūrą, pane ...

                                               

Biržų spaustuvė

Pirmąją spaustuvę mieste 1912 m. įsteigė žinomi Biržų krašto žmonės: Rusijos valstybės Dūmos deputatas, advokatas Martynas Yčas, reformatų kunigas Povilas Jakubėnas, poetas ir vertėjas Stanislovas Dagilis, Biržų ligoninės vedėjas gydytojas Mykola ...

                                               

Ignalinos spaustuvė

Nuo 1951 m. spausdino Ignalinos rajono laikraštį "Kelias į komunizmą", 1951–1953 m. – Ignalinos MTS laikraštį "Už stalininius kolūkius". 1963 m. vietoj Ignalinos rajono laikraščio "Kelias į komunizmą" pradėjo eiti "Nauja vaga". Laikraštis spausdi ...

                                               

Jakšto spaustuvė

1994 m. spaustuvę įkūrė Lietuvos vyskupų konferencija, nuo 1999 m. – uždaroji akcinė bendrovė, kurios 100 % akcijų valdė Lietuvos vyskupų konferencija ir viena didžiausių Italijos spaustuvių "Seregni Industrie grafiene". 2007 m. už 2.4 mln. Lt sp ...

                                               

Jonavos spaustuvė

Spausdino Jonavos rajono laikraštį "Pergalės vėliava", o 1951–1953 m. ir Jonavos MTS laikraštį "Kolūkinis kaimas". 1959 m. gruodžio mėn. sujungus Kauno ir Jonavos rajonus, spaustuvė veikė iki 1962 m. vidurio – gamino tik blankus. 1968 m. Jonavos ...

                                               

Joniškio spaustuvė

Joniškio spaustuvė įkurta 1945 m. kartu su Joniškio apskrities laikraščio "Tarybinis balsas" redakcija. 1951–1953 m. spausdino ir MTS laikraščius: Joniškio "Leninietis" bei Žagarės "Laukų spartuolis". Nuo 1950 m. tebespausdino rajono laikraščiu t ...

                                               

Jurbarko spaustuvė

Pirmoji spaustuvė Jurbarke veikė 1902–1904 m., savininkas A. Januškevičius. 1913–1940 m. veikė N. Abramsono spaustuvė, spausdinusi etiketes, pakvietimus. Panemunėje, Jurbarko apylinkėse įsikūręs saleziečių vienuolynas taip pat turėjo savo spaustu ...

                                               

Kaišiadorių spaustuvė

Nuo 1946 m. spausdino Kaišiadorių apskrities laikraštį "Bolševikiniu keliu", o nuo 1950 m. rajonas laikraštį "Bolševikiniu keliu", kuris nuo 1953 m. pavadintas "Komunistiniu keliu". 1952–1955 m. Kaišiadoryse buvo spausdinamas Žiežmarių rajono lai ...

                                               

Kanterio spaustuvė

Spaustuvę įsteigė Filipas Kristupas Kanteris m. 1764 m. Nuo 1730 m. jis pradėjo dirbti knygnešiu. Spaustuvė ėmė rentabiliai veikti, kai gauta privilegija leisti Bibliją ir giesmynus įvairiomis kalbomis. F. Kanteris, 1736 m. nusipirkęs B. Korvino- ...

                                               

Kėdainių spaustuvė

Pirmoji spaustuvė Kėdainiuose pradėjo veikti XVII a. Ją 1651 m. įsteigė Kėdainių evangelikai reformatai Kėdainių gimnazijoje Jonušo Radvilos iniciatyva. Jonušas Radvila pakvietė iš Baltarusijos patyrusį spaustuvininką J. G. Retą, kuris atsivežė v ...

                                               

Kelmės spaustuvė

Kelmės spaustuvė įkurta 1948 m. ir spausdino Kelmės apskrities laikraštį "Bolševikinis žodis". 1951 m. rugsėjo mėn. Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio spaustuvės buvo sujungtos. Tačiau įkūrus atskirus Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio rajonus, vėl savaranki ...

                                               

Kretingos spaustuvė

Iki 1940 m. Kretingoje trumpai veikė "Inkaro" spaustuvė, išspausdinusi 1933 m. atsišaukimą Vilniui vaduoti, S. Jonušo spaustuvė, spausdinusi blankus, pakvietimus. Didžiausia spaustuvė Kretingoje buvo Pranciškonų spaustuvė, veikusi 1930–1940 m. vi ...

                                               

Kuktos spaustuvė

Kuktos spaustuvė – Lietuvos spaustuvė, veikusi 1906–1924 m. Vilniuje ir 1929–1934 m. Kaune. Viena svarbiausių XX a. pradžios lietuvių poligrafijos įmonių Vilniuje.

                                               

Kupiškio spaustuvė

Spausdino apskrities laikraštį "Stalino keliu", kuris 1950 m. tapo rajono laikraščiu ir nuo 1961 m. ėjo pavadinimu "Komunizmo keliu". 1951–1953 m. buvo spausdinami MTS laikraščiai: Kupiškio-Noriūnų "Kolūkiniu keliu" ir Skapiškio "Lenino keliu". 1 ...

                                               

Lazdijų spaustuvė

Nuo 1945 m. spausdino Lazdijų apskrities laikraštį "Dzūkų žinios", nuo 1950 m. – rajono laikraštį "Raudonasis artojas", kuris vėliau vadinosi "Tarybiniu keliu", o nuo 1962 m. – "Darbo vėliava". 1951–1953 m. Lazdijų spaustuvė spausdino ir Lazdijų ...

                                               

Lietuvių spaustuvė

Steigėjas – Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti. Spaustuvė spausdino draugijos laikraštį "Lietuvių balsas", knygas, daugiausia vadovėlius ir kitą mokomąją literatūrą, leido seriją "Vaikų knygelės" išėjo 16 knygučių. Iš viso draugija ...

                                               

Marijampolės spaustuvė

Pirmąją spaustuvę Marijampolėje įkūrė E. Novojevska 1882 m. Prie jos buvo knygynas. Spaustuvė spausdino kvietimus, sveikinimus, vizitines korteles; veikė apie metus. 1884–1987 m. dirbo K. Majevskos spaustuvė. 1884 m. spaustuvę įkūrė Z. Rozenfelda ...

                                               

Mažeikių spaustuvė

1913–1914 m. Mažeikiuose veikė pirmoji Ch. Slonimskio spaustuvė. Spausdino mėgėjų spektaklių programas lietuvių ir rusų kalba, reklaminius skelbimus, etiketes. 1913–1914 m. taip pat veikė spaustuvė ir litografija, kurios priklausė E. Levinui. Spa ...

                                               

Morkūno spaustuvė

Spaustuvė spausdino lietuviškas knygas, leidinius "Akiračiai", "Lituanus", "Medicina", "Metmenys", "Technikos žodis", plakatus, kitus spaudinius. 1993 m. spaustuvės įrangą M. Morkūnas perkėlė į Kauną, su kitais įkūrė filialą, tapusį savarankišku ...

                                               

Pakruojo spaustuvė

1951–1953 m. spausdino ir MTS laikraščius: Lygumų "Už pirmaujančius kolūkius" ir Rozalimo "Spartuolis". Rajono laikraštį "Žvaigždė" spausdino iki 1962 m., tais pačiais metais prijungta prie Joniškio spaustuvės, spausdinusios laikraštį "Tarybinis ...

                                               

Panevėžio spaustuvė

1880–1915 m. veikė pirmoji spaustuvė Panevėžyje, kurią įsteigė Naftalis Feigenzonas. Feigenzono spaustuvė spausdino knygas, kvitus, blankus, vizitines korteles. Prie spaustuvės N. Feigenzonas turėjo knygyną, kuriame parduodavo kai kurias išspausd ...