Back

ⓘ Aplinkos teisė, aplinkosaugos teisė, ekologinė teisė – viešosios teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių aplinkos visuomeninius santykius. Aplinkos tei ..


Aplinkos teisė
                                     

ⓘ Aplinkos teisė

Aplinkos teisė, aplinkosaugos teisė, ekologinė teisė – viešosios teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių aplinkos visuomeninius santykius. Aplinkos teisės tikslai - išsaugoti natūralią aplinką, išlaikyti funkcionalumą.

                                     

1. Pošakiai

Aplinkos teisę sudaro įvairių gamtos išteklių teisė, taip pat ūkinė aplinkos teisė, aplinkos baudžiamoji teisė.

                                     

2. Europos Sąjungos aplinkos teisė

Aplinkos apsauga XX a. 7-8 deš. įgijo didesnę reikšmę. 1972 m. susitikę Europos Bendrijų valstybių narių vadovai pabrėžė, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas aplinkos apsaugai. 1973 m. buvo priimta Pirmoji bendroji aplinkos apsaugos veiksmų programa. 1986 m. priėmus Suvestinį Europos aktą, tuo metu galiojusi EB sutartis buvo papildyta 130r-130t dab. 174-176 straipsniais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, tapusia privaloma vykdyti Bendrijos užduotimi. Mastrichto sutartis 1992 m. papildė steigiamąsias Bendrijų sutartis dėl aplinkos apsaugos:

EB steigimo sutarties 2 straipsnis

Bendrijos paskirtis … visoje Bendrijoje … skatinti didesnę aplinkos apsaugą bei pagerinti aplinkos kokybę.

EB steigimo sutarties 3 straipsnis

1 Bendrijos veikla … apima:

l) politiką aplinkos srityje.

Nuo to laiko buvo priimta daug ES antrinės teisės aktų - direktyvų, reglamentų aplinkosaugos srityje. ES aplinkos teisė - ES pirminė ir ES antrinė aplinkos teisė. Apima ES aplinkos teisės raidą istoriją, ES aplinkos politikos principų, ES kompetencijos aplinkos politikos srityje reguliavimą. Teisės šaltiniai - EB steigimo sutartys, horizontalieji ir specialieji antrinės aplinkos teisės aktai, Lietuvos aplinkos teisės derinimo su ES aplinkos teise aktai. EB sutartyje įtvirtinti aplinkos politikos principai ir kriterijai, į kuriuos Bendrija atsižvelgia rengdama savo aplinkos politiką, įgyvendinami priimant antrinės aplinkos teisės aktus. Europos Sąjungos aplinkos teisė Lietuvoje yra dėstomas kursas.

                                     

3. Tarptautinė aplinkos teisė

Aplinką saugoti svarbu ne tik nacionaliniu, regioniniu, bet ir pasauliniu mastu, kadangi aplinkos problemos neturi sienų. Tarptautinės aplinkosaugos sutartys siekia tarptautiniu mastu įtvirtinti aplinkos svarbą, apsaugą. Tam sudaromos tarptautinės konvencijos, pvz., Biologinės įvairovės konvencija, Orhuso konvencija, Bendroji klimato kaitos konvencija, ir kitos.

                                     

4. Lietuvos aplinkos teisė

Lietuvos aplinkos teisės pagrindai įtvirtinti Lietuvos Konstitucijoje. Joje nustatyta pareiga saugoti aplinką. Aplinkosaugos normas detalizuoja bei nustato Lietuvos įstatymai.

                                     

5. Literatūra

 • A. Marcijonas, B. Sudavičius. Aplinkai padarytos žalos kompensavimo teisiniai pagrindai // Teisė. 24. V., 1997, p.109-118.
 • A. Marcijonas. Valstybinio aplinkos apsaugos mechanizmo funkcionavimo teisinis pagrindas // Teisė. 24. V., 1990, p. 25-33.
 • Antantas Marcijonas, Bronius Sudavičius. Ekologinė teisė. V., Eugrimas, 1996.
 • Aplinkos teisė. Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Rasa Ragulskytė-Markovienė. Eugrimas, 2005. 364 p. ISBN: 9955-682-04-3, A5.
 • A. Marcijonas, B. Sudavičius. Aplinkos apsauga teisės reformos kontekste // Teisė.30. V., 1996, p. 109-119.
 • A. Marcijonas, B. Sudavičius. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų režimas teisės reformos kontekste // Teisė. 27.V., 1993, p. 48-53.
 • B. Sudavičius. Įstatymų ekologizavimas valstybinių gamtos apsaugos priemonių sistemoje // Teisė.24. V., 1990, p.15-24.
                                     
 • vanduo. Kiekvieno projekto tikslas pateikti teisingą informaciją vietos bendruomenei. Jaunųjų aplinkos reporterių tinklui priklausantys moksleiviai ruošia
 • socialiniai  aplinkos politika, tarptautiniai santykiai aplinkos teisė žaliosios energetikos teisė aplinkos pedagogika, aplinkos psichologija, aplinkos ekonomika
 • Aplinkos politika, aplinkos apsaugos politika  politikos sritis, veikla, kuria siekiama išsaugoti, tausoti aplinką Aplinkos politika yra neatsiejama
 • Vokietijos aplinkos kodeksas vok. Umweltgesetzbuch Aplinkos įstatymų knyga UGB Vokietijos VFR aplinkos teisės kodekso projektas planuojamas teisės šaltinis
 • Žaneire vykusi tarptautiniams aplinkos apsaugos klausimams skirta konferencija, kurią organizavo Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programa. Joje dalyvavo
 • Aplinkotyra kitaip aplinkos mokslas tarpdisciplininis mokslas, tiriantis aplinkos fizinių, cheminių, biologinių elementų ir žmogaus tarpusavio sąveikas
 • ir išreikštas siekis stiprinti Aplinkos apsaugos programą. Konferencijos dokumentai anglų k. Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencija John Baylis
 • sritis kaip informatikos teisė interneto teisė kibernetinė teisė ir kitas. Gimininga sritis  teisinė informatika, apimanti teisės ir informacinių technologijų
 • visuomenės teisėmis 1 gauti informaciją apie aplinkos apsaugą 2 dalyvauti su aplinka susijusių sprendimų priėmime ir 3 kreiptis į teismus aplinkos klausimais
 • sritys valstybinė teisė ir administracinė teisė aplinkos teisė finansų teisė technikos teisė informacijos teisė katastrofų teisė Kloepferio mokiniai

Users also searched:

kriminologija mru, mru stojimas,

...
...
...