Back

ⓘ Akademinė Lietuvos istorija – trylikos knygų tomų rinkinys skirtas Lietuvos istorijai. Akademinės Lietuvos istorijos nagrinėjamas periodas apims nuo Lietuvos pr ..


                                     

ⓘ Akademinė Lietuvos istorija

Akademinė Lietuvos istorija – trylikos knygų tomų rinkinys skirtas Lietuvos istorijai. Akademinės Lietuvos istorijos nagrinėjamas periodas apims nuo Lietuvos priešistorės iki XXI amžiaus pradžios įvykių. Akademinė Lietuvos istorija bus didžiausias akademinio pobūdžio leidinys skirtas Lietuvos istorijai.

Numatoma, kad paskutinis Akademinės Lietuvos istorijos tomas bus išleistas iki 2011. Iki 2008 metų yra išleisti 3 tomai – Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų leikotrapis 2005; Lietuvos istorija. Geležies amžius 2007 bei Lietuvos istorija. Sąjūdis: nuo "persitvarkymo" iki Kovo 11-osios 2008. Akademinės Lietuvos istorijos redaktorių kolegiją sudaro: habil. dr. Algirdas Girininkas, dr. Artūras Dubonis, prof. dr. Zigmantas Kiaupa, prof. habil. dr. Jūratė Kiaupienė, dr. Česlovas Laurinavičius, dr. Rimantas Miknys, dr. Gintautas Sliesoriūnas, dr. Gintautas Zabiela.

Projektą numatoma įgyvendinti 2011 m. Leidinio formatas – 25.5 cm x 16.5 cm. Vienos knygos apimtis – 30–35 a.l. teksto ir iliustracijų. Tekstą papildo spalvotos, juodai - baltos, pieštinės ir fotografiniu būdu atliktos iliustracijos, žemėlapiai, schemos, bibliografija. Po to, kai 1990 metais Lietuva atgavo savo nepriklausomybę nuo Tarybų Sąjungos, daug žinomų valstybės istorikų parašė akademinių Lietuvos istorijos darbų. Tai Edvardo Gudavičiaus "Lietuvos istorija. Nuo seniausių laikų iki 1569 metų" 1999; Zigmanto Kiaupos "Lietuvos valstybės istorija" 2004 ir Alfredo Bumblausko "Senosios Lietuvos istorija 1009–1795" 2005. Tačiau, jų dauguma buvo paskirti specifiniams laikotarpiams ir neapėmė viso periodo nuo priešistorės iki šių laikų. Pirmasis išleisti užbaigtą Lietuvos istoriją pasiūlė profesorius Antanas Tyla. Pasiūlymas buvo priimtas akademiko Vytauto Merkio. Galimybė išleisti fundamentalų ir visapusį akademinį darbą atsirado 2000 m., kai profesorė habil. dr. Jūratė Kiaupienė parengė programą, kuri buvo patvirtinta Lietuvos Istorijos Instituto. Ketinta parengti istoriją, kuri viršija siauras istorines perspektyvas ir susitelkti ties Lietuvos, kaip sociokultūrinio fenomeno, vystymusi. Politinės, etikos, religinės ir teisminės temos bus apimtos Europos kontekste, bus nagrinėjami ir šiuolaikiniai ukrainiečių, rusų ir kitų valstybių istorikų darbai. Pradžioje buvo suplanuota išleisti dvylika tomų, bet po to, kai darbas prasidėjo, tapo akivaizdu, kad norint išsamiai aprašyti visą Lietuvos istorijos raidą, reikalingas papildomas tomas. Šiame projekte dirba daugiau kaip 20 istorikų. Kiekvienas tomas yra apžvelgtas visų redakcijos narių ir turi atsakingą redaktorių. Lietuvos Istorijos Institutas bendradarbiauja su Lietuvos universitetais, ypač su Vilniaus universitetu, didinant mokslo lygį projekte.

Pirmas tomas "Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis" buvo išleistas 2005. Šis tomas apima periodą nuo paskutinio ledynmečio pabaigos iki pirmojo raštiško aisčių paminėjimo. Tai apima maždaug 10 000 metų laikotarpį ir yra tiriamas atskirų bendruomenių vystymasis paleolito, mezolito, ir neolito epochose bei bronzos amžiuje Lietuvos ir Europos kontekste. Pirmą kartą išskiriamos miško gyventojų ir agrarinės bendruomenės. Tai rodo pagerintą epochų periodizaciją ir socialinio vystymosi analizuotumą, naudojami ne tik archeologiniai rezultatai, bet ir gamtos mokslų metodologija. Taip pat naujai interpretuojamos Mezolitinė Nemuno, Neolitinė Nemuno, Virvelinės keramikos ir Pamarių kultūros, jų genezė ir raida. 357 puslapių tomas buvo parašytas autorių, žinomų dėl jų darbų archeologijoje ir Lietuvos priešistorės srityje: dr. Tomo Ostrausko, dr. Vygando Juodagalvio, habil. dr. Algirdo Girininko ir dr. Džiugo Brazaičio. Tomo atsakingas redaktorius buvo Algirdas Girininkas. Tomą apžvelgė ir prof. habil. dr. Vladas Žulkus bei dr. Algimantas Merkevičius. Antras tomas "Lietuvos istorija. Geležies amžius" buvo išleistas 2007. Tai apima laikotarpį nuo I iki XII a. Remiantis archeologinis tyrinėjimas, tai aptariamas Lietuvos vystymasis ir priežastys valstybei susidaryti, ir įtaka, daryta vikingų ir Rusios lietuviams, kadangi jie vieninteliai iš visų aisčių buvo sukūrę savo valstybę. Tomas buvo parašytas dr. Gintauto Zabielos, habil. dr. Vytauto Kazakevičiaus, dr. Ilonos Vaškevičiūtės, dr. Rasos Banytės Rovelienės, ir dr. Dariaus Barono; atsakingas redaktorius buvo Gintautas Zabiela. Vos parengus pirmąjį knygos variantą, mirė Vytautas Kazakevičius, ir jo darbas buvo baigtas Zabielos. 517 puslapių tomas dar buvo apžvelgtas dr. Albino Kuncevičiaus ir dr. Mindaugo Bertašiaus. Dvyliktas tomas "Sąjūdis: nuo "Persitvarkymo" iki Kovo 11-osios" parašytas dr. Česlovo Laurinavičiaus ir dr. Vlado Sirutavičiaus. Lietuvos Akademinė istorija nuo III iki XIII tomo prasidės nuo XII - uoju amžiumi; tryliktasis tomas apims XX a. pabaigą ir XXI amžiaus pradžią. Pagal leidimo programą, likę tomai bus leidžiami eilės tvarka iki 2011 m.

                                     

1. Šaltiniai

 • Kultūros vartai. "Baltos lankos" išleidžia "Akademinės Lietuvos istorijos" I tomą Archyvuota kopija 2005-08-28 iš Wayback Machine projekto. Žiūrėta 2007-11-01
 • Lietuvos Istorijos Institutas. Lietuvos istorijos instituto programa "Lietuvos istorija". Žiūrėta 2007-11-01
                                     
 • trumpiau  VU seniausias ir didžiausias Lietuvos universitetas. Įkurtas 1579 m. Vilniuje jėzuitų po Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščio Stepono
 • Japonologija  akademinė orientalistinė disciplina, tirianti Japonijos kultūrą, meną, istoriją bei kalbą. Priklauso Rytų Azijos regiono tyrimų sričiai. Lietuvoje japonologija
 • situacija Lietuvoje 1863 1864 m. sukilimo prielaidos istorijos mokslų kandidatas, 1974 m. apgynė disertaciją Pirmasis Lietuvos Statutas  Lietuvos Didžiosios
 • Didžiojo universiteto akademinis padalinys. Įkurtas 2019 m. sausio 1 d. prie Vytauto Didžiojo universiteto prijungus Lietuvos edukologijos universitetą
 • po daktaro laipsnio suteikimo einanti akademinė procedūra habilituoto daktaro mokslinis laipsnis. Akademinėje srityje žinoma nuo 1684 m. Tik 1819 metais
 • 54.89417 23.91639 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademinis padalinys, iki 2010
 • Vilniaus universiteto biblioteka VU biblioteka seniausia Lietuvos valstybinės reikšmės akademinė biblioteka, įkurta 1570 m. ir iki šių dienų išlikusi autentiškose
 • Nepaisant uždarymo, VDU akademinė tradicija išliko, iki valstybingumo atkūrimo vystydamasi išeivijoje. 1989 m. VDU atkurtas bendromis Lietuvos ir išeivijos mokslininkų
 • milicijos mokyklos Vilniaus fakultetas Lietuvos policijos akademija 1990 1997 Lietuvos teisės akademija 1997 2000 Lietuvos teisės universitetas 2000 2004
 • filologija Dalyko pedagogika: dviejų mokomųjų dalykų mokymas lietuvių kalba, istorija anglų kalba Ekonomika Elektronikos inžinerija ir robotika
 • istorija romantiškai vainikavo išlaisvintus Renesanso epochos jausmus ir tapo viena svarbiausių lietuvių literatūros temų. Vienas pirmųjų Lietuvos mąstytojų
 • Nuo 2002 m. Lietuvos karo akademijoje organizuojamos magistrantūros studijos. 2003 m. pagal akademijos plėtros programą atskirtos akademinės studijos ir

Users also searched:

...
...
...