Back

ⓘ Lietuvos organizacijos - Lietuvos čigonų organizacijos, Nevyriausybinė organizacija, Pasaulio sveikatos organizacija, Organizacija, Lietuvos šaulių sąjunga ..


                                               

Lietuvos čigonų organizacijos

Lietuvos čigonų organizacijos – čigonų organizacijos, atstovaujančios čigonų interesus bei užsiimančios įvairia, čigonų tautybės žmonėms naudinga veikla.

                                               

Nevyriausybinė organizacija

Nevyriausybinė organizacija – laisva piliečių valia įkurta organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valdant valstybę.

                                               

Pasaulio sveikatos organizacija

Pasaulio sveikatos organizacija – tai Jungtinių Tautų Organizacijos padalinys, tarptautiniu mastu koordinuojantis visuomenės sveikatą, kovojantis su užkrečiamomis ligomis, organizuojantis pagalbos tiekimą ugdant nacionalines sveikatos apsaugos tarnybas ir kt. Taip pat bendradarbiauja kovoje su narkotikais, prisideda prie atliekamų mokslinių darbų ir tyrimų koordinavimo. Pagal PSO konstituciją, organizacijos misija – siekti, kad visi žmonės pasiektų kiek įmanoma geriausią sveikatą. Organizacija įkurta 1948 m. balandžio 7 d., pagrindinė būstinė Ženevoje. Turi atskirus padalinius visuose žemy ...

                                               

Organizacija

Organizacija – asmenų grupė, sukurta ar pati susikūrusi kažkokiai bendrai veiklai, darbui ar tikslui. Organizacijos veikla koordinuojama, ji turi išteklius, organizacinę struktūrą. Jei organizacija įregistruojama, ji paprastai tampa juridiniu asmeniu su nustatytais valdymo organais. Tokiu atveju ji pati gali turėti nuosavą turtą. Pagal formalumą skiriamos formaliosios organizacijos ir neformaliosios organizacijos. Prie organizacijų taip pat priskiriamos valstybės, slaptos draugijos, nusikalstami susivienijimai.

                                               

Jungtinių Tautų Organizacija

Jungtinių Tautų Organizacija, JTO – tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 193 valstybės narės, t. y. praktiškai visos pripažintos nepriklausomos valstybės. Lietuva į JTO priimta 1991 metų rugsėjo 17 dieną.

                                               

Lietuvos šaulių sąjunga

Lietuvos šaulių sąjunga – valstybės remiama ir padedanti užtikrinti nacionalinį saugumą savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija, veikianti pagal LŠŠ įstatymą ir savo statutą. Šaulių sąjunga buvo įkurta kaip Lietuvos sporto sąjungos padalinys 1919 m. birželio 27 d. 1919 m. rugsėjo 15 d. Krašto apsaugos ministerija patvirtino LŠS įstatus, ir Lietuvos šaulių sąjunga tapo savarankiška, atskira organizacija. LŠS ideologiją nustatė jos sumanytojas Matas Šalčius sykiu su tuoj pat įsijungusiu Šaulių sąjungos įkūrėju ir jos vadu Vladu Putvinskiu.

                                               

Lietuvos slaugos specialistų organizacija

Lietuvos slaugos specialistų organizacija – Lietuvos savarankiška profesinė organizacija, atstovaujanti slaugytojų ekonominiams, socialiniams, profesiniams interesams ir ginanti jų teises. Įkurta 1992 m. gruodžio 19 d. Būstinė Vilniuje, Jasinskio g. 9, 403.

                                               

Ne pelno organizacija

Ne pelno organizacija – nevyriausybinė organizacija, kurioje pelnas nėra matomas kaip pagrindinis veiklos tikslas ir nepaskirstomas organizacijos nariams, savininkams ar kitiems asmenims. Detalus teisinis NPO apibrėžimas skiriasi priklausomai nuo valstybės. Pagal Lietuvos įstatymus, pagrindinės NPO formos yra viešoji įstaiga, asociacija, visuomeninė organizacija, paramos fondas. NPO turi teisę vykdyti ekonominę veiklą ji gali būti ribojama pagal NPO tipą ir gauti pelną, tačiau jis lieka organizacijos viduje ir panaudojamas tolimesnės veiklos finansavimui, plėtrai. NPO darbuotojai būna tiek ...

                                               

Lietuvos tarptautiniai santykiai

Lietuva yra Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje esanti valstybė kuri priklauso Jungtinių tautų organizacijai, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo organizacijai, Europos Sąjungai, Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijai. Yra Pasaulinės Prekybos Organizacijos nare nuo 2002 m. Šiuo metu Lietuva palaiko diplomatinius santykius su 182 valstybėmis, iš kurių 180 yra Jungtinių Tautų Organizacijos narės. 2017 m. birželio 21 d. užmegzti diplomatiniai santykiai su Sudanu.

                                               

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija – 37 valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, besivadovaujanti atstovaujamosios demokratijos ir laisvosios rinkos ekonominiais principais. EBPO valstybės narės tarpusavyje dalijasi patirtimi makroekonomikos, aplinkosaugos, švietimo, mokslo, technologijų, inovacijų srityse.

                                               

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija) – 1947 m. JTO sukurta organizacija, nustatanti tarptautines normas, koordinuojanti aviacijos vystymą, reguliuojanti saugių ir efektyvių skrydžių sritis.

                                               

Lietuvos advokatūra

Plačiąja prasme Lietuvos advokatūra yra Lietuvos advokatų ir advokatų padėjėjų, jų organizacijų, veiklos visuma, sistema; Lietuvos teisinės sistemos dalis. Siaurąja prasme. Jos buveinė yra Vilniuje.

                                               

Kauno įgulos karininkų ramovė

Kauno karininkų ramovė – Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų organizacija, įsikūrusi viename iš vertingiausių Kauno modernizmo architektūros pastatų.

                                               

Lietuvos antidopingo agentūra

VŠĮ Lietuvos antidopingo agentūra – pagrindinė šalies instancija, kovojanti prieš dopingo vartojimą Lietuvos sporte. LAA veikia pagal pasaulinės antidopingo agentūros kodeksą.

                                               

Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga

LBKS herbo autorius prof. Konstantinas Bogdanas Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga toliau LBKS yra bajorų ainių organizacija, susikūrusi 1994 m. – teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja. Bajorų draugija gyvavo Lietuvoje 1928-1940 m. Lietuvos bajorų draugija buvo įkurta Jono Beržanskio iniciatyva 1928 m. vasario 16 d., jis jai ir vadovavo iki pat mirties 1936 m. liepos 12 d. Draugija turėjo didelę įtaką tuometinei Lietuvos bajorijai. LBKS savo gretose puslapio apačioje vienija 3887 narius iš 584 giminių 2013-04-19 duomenimis. Informacija LBKS narių duomenų bazėje nuolatos kinta, nes ...

                                               

Menų spaustuvė

Projektai dabartinėse "Menų spaustuvės" erdvėse rodomi nuo 2000 metų. Tačiau organizacija "Menų spaustuvė" netradicinėje erdvėje − sovietmečiu leisto laikraščio "Tiesa" patalpose – įsikūrė vėliau, 2002 m. Čia 2009 m. buvo įgyvendinta nemaža dalis "Vilniaus – Europos kultūros sostinės 2009" projektų. 2012 m. ilgalaikiais "Menų spaustuvės" rezidentais tapo teatro laboratorija "Atviras ratas", teatras "cezario grupė", šokio teatras "Dansema", Gyčio Ivanausko teatras, Lietuvos šokio informacijos centras, teatro judėjimas "No Theatre", kūrybinė studija "PetPunk", Stalo teatras, Šiuolaikinio šok ...

                                               

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras – ekspertinė institucija, teikianti įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas dėl visuomenei aktualių mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo sprendimų priėmimo.

                                               

Psichikos sveikatos centras

Psichikos sveikatos centras – Lietuvos sveikatos sistemos įstaiga, kurios paskirtis yra psichikos sveikatos priežiūra, priklausomybės ligų ir savižudybių prevencija. PSC vykdo gyventojų psichikos sveikatos priežiūrą, siekia gerinti, stiprinti ir ugdyti individo psichikos sveikatą, moko gyventojus sveikos gyvensenos įgūdžių. PSC dirba bent 1 Psichiatras, Medicinos psichologas, Psichikos sveikatos slaugytojai. Didesniame PSC dirba Vaikų ir paauglių psichiatras, kai kuriuose PSC – ir Psichoterapeutas. 2014 metais Lietuvoje buvo 107 centrai PSC. Jie veikia kaip pirminės sveikatos priežiūros ce ...

                                               

Sietynas (organizacija)

Sietynas – slapta 1892–1897 m. Vilkaviškio ir Marijampolės apylinkėse veikusi organizacija lietuviškai spaudai platinti jos draudimo metu. Pradininkai – Pilviškių varpininkai Juozas Bagdonas, Kazys Grinius, Pranas Matulaitis, Andrius Matulaitis, Stasys Matulaitis, mokytojas Vincas Palukaitis ir kiti, subūrę keliolika patikimų ūkininkų ir moksleivių, tarp jų ir šešiolikmetį Motiejų Baltūsį. Po metų ši draugija turėjo 8 padalinius spaudai platinti ir virš šimto platintojų, paskleisdavusių apie 60 "Varpo" ir 70 "Ūkininko" egzempliorių, smulkesnių laikraštėlių, atsišaukimus. Spaudinius, keliav ...

                                               

Zitiečių rūmai

1906 m. Kaune, kunigų P. Dogelio ir J. Jarašūno iniciatyva, buvo įkurta labdaringa Zitiečių draugija. 1922 m. Kauno zitietės įsigijo sklypą prie Seimo dab. Gimnazijos gatvės. 1923 m. draugija įsteigė specialų fondą, turėjusį surinkti lėšų naujiems rūmams pastatyti. 1923 m. lapkričio mėn. patvirtintas architekto Felikso Vizbaro parengtas projektas.1924 m. sklypas išplėstas. Keturių aukštų rūmai pastatyti 1925 m. Rūmuose per antrą ir trečią aukštus buvo įrengta salė, kambariai artistams, choro patalpa. Salė naudota susirinkimams, šokiams, teatro vaidinimams, kino filmų demonstravimui. Visi d ...

                                     

ⓘ Lietuvos organizacijos

 • OECC organizacijos šalys 1961 m. tais pačiais metais prie jų prisijungė JAV ir Kanada. Organizacija vienija 36 nares. 2010 m. organizacijos nare tapo
 • Šiuo metu organizacija jungia 190 šalių, Lietuva Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos nare tapo 1992 m. vasario 7 d. Organizacija siekia, kad:
 • rinkimas. Neoficialūs organizacijos tikslai buvo daug platesni, bet šiai organizacijai nebuvo lemta tapti plačia visuomenine organizacija dėl valdžios suvaržymų
 • Plačiąja prasme Lietuvos advokatūra yra Lietuvos advokatų ir advokatų padėjėjų, jų organizacijų veiklos visuma, sistema Lietuvos teisinės sistemos dalis
 • narės ir 26 stebėtojos. Sąjungos būstinė įsikūrusi Ženevoje. Lietuva yra šios organizacijos narė nuo 2001 m. PPO siekia išplėsti tarptautinės prekybos mastus
 • Tarptautinės migracijos organizacijos tinklavietė anglų k. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro tinklavietė lietuvių k. Tarptautinės migracijos
 • Lietuva ir tarptautinės organizacijos Kaunas, 1998 Žalimas D., Žalkauskaitė  Žilimienė S., Petrauskas Z., Saladžius J. Tarptautinės organizacijos
 • Organizacijos tarnautojai angl. Support staff organizacijos struktūros dalis, kuri padeda kitiems darbuotojams atlikti savo funkcijas. Henrio Mintsbergo
 • dieną kuomet Lietuvos kaip ir Latvijos bei Estijos atstovas Tautų Sąjungoje nebalsavo už Sovietų Sąjungos pašalinimą iš organizacijos dėl šios valstybės
 • veikloje. Argentinos lietuvius jungia Argentinos lietuvių bendruomenė ir kitos organizacijos Pirmieji lietuviai į Argentiną atvyko XIX a. pabaigoje  P. Dautantas
 • pirmąsias Lietuvos bolševikų organizacijas 1917 m. rudenį šios organizacijos reorganizuotos į RSDDP b nuo 1918 m. kovo  RKP b Lietuvos sekciją. Aktyvistai
 • Lietuvos žurnalistų sąjunga LŽS Lietuvos periodinės spaudos darbuotojus vienijanti organizacija 1922 m. kovo 11 d. įkurta spaudos darbuotojus vienijanti
 • AWPL - ZChR Lietuvos politinė partija, skelbiasi atstovaujanti tautinių mažumų interesams. 1994 metais Lietuvoje įsigaliojo visuomeninių organizacijų įstatymas

Users also searched:

...
...
...